a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

NoteVEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020Total prosjekt-
kostnad
Påløpte
kostnader
tom 2015
Budsjett 20162017201820192020 
 DIVERSE BYGG OG ANLEGG        
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 500 62 274 33 200 2 000     
2Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) 90 000    20 000 29 000 22 000 4 000  
3Holmeegenes, rehabilitering 26 950 24 428 400 1 130     
EndringHolmeegenes, inventar    1 000     
4Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017) 141 000 22 758 30 000 88 200     
5Administrasjonsbygg, utbedring   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
6Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) 55 000 9 068 26 900 19 000     
7Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017) 21 900   7 400 14 500     
8Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) 32 000 1 548 13 000 17 450     
9Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 140 000     4 000 30 000 50 000  
10Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) 150 000     4 000 30 000 50 000  
11Ny målestasjon Schancheholen 350     350    
12Brannsikring i sentrum    1 500 1 500 1 500 1 500 1 500  
 Sum diverse bygg 754 700   113 400 165 780 39 850 84 500 106 500  
 SKOLEBYGG        
13Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020) 251 000   2 000 5 000 93 000 62 000 69 000  
14Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021) 286 000    2 000 38 000 90 000 100 000  
15Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) 25 000   3 000 11 000 11 000    
16Lunde skole, innvendig ombygging 27 000   1 000 14 000 12 000    
17Skeie skole modulbygg, 3 klasser 17 000    17 000     
18Storhaug bydel ny barneskole 14 rom 182 000 156   2 500 5 000 10 000 20 000  
EndringNy barneskole på Storhaug      90 000 82 500  
19Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018) 25 000   1 500 0 23 500    
20Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) 146 000   2 000 10 000 40 000 94 000   
21Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000      1 000 2 000  
22Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017) 40 500   3 000 37 500     
23Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020) 134 000   1 000 11 300 21 000 50 000 50 700  
24Godeset skole, modulbygg to klasserom 11 900    11 900     
25Gausel skole, modulbygg to klasserom 11 000    11 000     
26Skoler, inventar og utstyr   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
27Skoler, løpende rehabilitering   2 500 2 500 2 500 2 500 2 500  
 Sum skolebygg 1 352 400   18 000 137 700 248 000 401 500 328 700  
 BARNEHAGEBYGG        
28Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) 36 000   100 15 000 20 900    
29Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020) 47 000  0  5 000 30 000 12 000  
30Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019) 45 000   10 000 3 100 20 000 11 900   
31Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) 20 000  000 2 000 15 000  
32Barnehager, løpende rehabilitering    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
33Barnehager, inventar og utstyr   1 000 1 000 1 000 2 000 1 000  
 Sum barnehagebygg 148 000   13 100 21 100 48 900 47 900 30 000  
 SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG        
34Boligtilbud demente   500 1 500     
35Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) 90 000 578 1 500 20 500 37 400 30 000   
36Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018) 52 000 2 758 23 800 23 000 2 400    
37Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017) 5 000   3 000 2 000     
38Helsehuset i Stavanger  0 2 000     
39Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017) 12 000   2 000 10 000     
40Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) 474 000 103 532 195 000 146 500 29 000    
41Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018) 60 000 36 500 15 000 40 000 4 500   
42Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) 3 000  0 3 000     
43Velferdsteknologi    2 000 3 000 4 000 4 000  
44Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg     2 000    
EndringRamsviktunet sykehjem    -2 000     
45Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke 40 000    40 000     
46Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer 3 000   2 000 1 000     
47Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester 2 000   1 000 1 000     
48Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
49Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) 25 000 257 9 000 15 700     
50Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) 26 500 2 424 8 000 16 100     
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig 792 500   247 300 298 300 114 800 39 500 5 000  
 PARK- OG IDRETTSBYGG        
51Idrettsbygg, rehabilitering    500 500 500 500 500  
52Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront 78 000     1 000 10 000 40 000  
53Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) 40 000       5 000  
EndringKlasserom/garderobeanlegg Jåtten/Hinna     5 000 15 000 15 000   
54Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018) 86 000   10 000 30 000 46 000    
55Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 66 500    5 000 10 000 30 000 7 000  
EndringMadlamark skole svømmehall, rehabilitering i stedet for nybygg    -5 000 -10 000 -30 000 -5 500  
56Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 50 000    5 000 10 500 20 000 2 500  
57Cricketbane tilrettelegging, interkommunal  0 3 000     
58Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 40 000    2 000 25 000 13 000   
59Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017) 33 536 206 21 500 11 800     
60Folkebad - Planleggingsutgifter 10 000 4 203 700 5 000     
61Ishockeyvant-Stavanger ishall    4 000     
62Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600   600 2 000   4 000   
63Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) 125 000 23 174 65 000 36 800     
64Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018) 235 000 2 295 9 000 103 000 101 000 20 000   
 Sum park og idrettsbygg 770 636   107 300 208 100 199 000 82 500 49 500  
65Økt rehabilitering   14 000 8 000 3 500 3 500   
66Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke 25 000    25 000     
 Sum bygg 3 818 236   513 100 863 980 654 050 659 400 519 700  
 UTBYGGINGSOMRÅDER        
67Kjøp og utvikling av prosjekter    5 000 5 000 5 000 5 000  
 Storhaug        
68Områdeløft Storhaug 8 000 4 000 2 000 2 000     
EndringOmrådeløft Storhaug     2 000 2 000   
 Jåttåvågen        
69Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 150 000 121 875 26 200 1 900     
70Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse   3 500 1 500     
 Sum utbyggingsområder 158 000   31 700 10 400 7 000 7 000 5 000  
 VANNVERKET        
71Vannmålere/off. ledninger   1 100 600 600 600 600  
72Ringledninger/forsterkninger   2 400 2 400 2 400 2 500 2 500  
73Fornyelse/renovering   22 000 25 000 25 000 30 000 30 000  
74Vannledninger/utbyggingsområder    5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  
75Byomforming   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
76Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 456 3 600 10 900 5 000    
77Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet 20 000   5 000 10 000 5 000    
78Strakstiltak   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
 Kjøretøy vannverket        
79Bil til lekkasjelytting      650   
80Reparasjonslag   600    650   
 Sum vannverket 40 000   43 700 57 900 47 000 43 400 42 100  
 AVLØPSVERKET        
81Separering   11 000 11 000 7 500 10 000 10 000  
82Fornyelse og renovering   33 000 35 000 35 000 35 000 35 000  
83Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 455 3 600 10 900 5 000    
84Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner 80 000   5 000 10 000 20 000 20 000 10 000  
85Byomforming   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  
86Strakstiltak   2 500 2 500 2 500 2 500 2 500  
 Kjøretøy        
87Stasjonsdrift     1 500 1 300 3 500  
 Sum avløp 100 000   60 100 74 400 76 500 73 800 66 000  
 RENOVASJON        
88Kjøp av nye søppelspann   2 400 2 000 2 000 1 500 1 500  
89Nedgravde containere   2 200 2 200 2 000 2 000 2 000  
 Sum renovasjon   4 600 4 200 4 000 3 500 3 500  
 Sum vann, avløp og renovasjon 140 000   108 400 136 500 127 500 120 700 111 600  
 PARK OG VEI        
 Framkommelighet        
90Asfaltering   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  
91Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) 25 000 611 0 24 000     
EndringFlaskehalsprosjektet     -5 000     
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500  
93Nye veianlegg    2 100 2 100 2 100 2 100 2 100  
94Gatelys    10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) 40 000   10 000 10 000 10 000 10 000   
 Miljø og trafikksikkerhet        
96Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner   2 500 9 500 2 250 2 250 2 250  
97Sykkelstrategi (ferdig 2017) 50 000 18 837 17 200 10 000     
EndringSykkelstrategi      20 000 20 000 20 000  
98Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 000  0 5 000     
99Trafikksikkerhet   8 300 15 300 15 300 15 300 15 300  
100Miljø og gatetun   3 500 3 500 3 500 3 500 3 500  
 Sentrum        
101Sentrum   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000  
 Park og nærmiljø        
102Hillevåg torg 11 000   3 000 8 000     
103Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg    6 100 6 100 6 100 6 100 6 100  
104Tasta skatepark, del 2 15 000   3 000 12 000     
105Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
106Prosjekt friområde    10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  
107Økt opparbeidelse av friområder   4 000 500     
EndringØkt opparbeidelse av friområder    1 500 2 000 2 000   
EndringHundeluftgårder    400     
108Parkanlegg/friområder, rehabilitering    700 700 700 700 700  
 Utendørs idrettsanlegg        
109Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000   8 000 21 000     
110Idrettsanlegg, rehabilitering    6 000 6 000 6 000 6 000 6 000  
 Uteområder kommunale bygg        
EndringTrafikksikring Jåtten     5 000     
111Nylund skole, rehabilitering av uteareal 3 200    3 200     
112Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700     5 700    
113Utearealer skoler    8 000 8 000 8 000 8 000 8 000  
114Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke 16 264    16 264     
 Sum park og vei 183 900   115 900 196 564 115 150 109 450 97 450  
 FELLES        
EndringSkoler - investering i IKS/Smartteknologi     2 000 2 000 2 000 2 000  
EndringInvestering smartteknologi     10 000 10 000 10 000 10 000  
EndringStartkapital aksjer Stavanger Convention Bureau (Forum)     5 000 5 000 2 500   
EndringOmrådeløft Hillevåg     1 000 2 000 2 000 2 000  
115Avvik og varslingssystem    1 800 2 800 800 800  
116Strømmålere, utskifting 3 200   2 000 1 200     
117Egenkapitalinnskudd KLP   19 100 20 100 21 100 22 100 23 100  
 Sum felles 3 200   21 100 41 100 42 900 39 400 37 900  
 LEVEKÅR        
118Biler   1 500 2 300 1 500 1 500 1 500  
 Sum levekår   1 500 2 300 1 500 1 500 1 500  
 KIRKELIG FELLESRÅD        
119Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 305 000 3 039 15 000 20 000 20 000 20 000 25 000  
120Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 30 000   2 000 20 000 8 000    
121Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000    2 000 2 000 3 000   
122Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) 1 100    400 700    
123Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000     3 000 18 000 4 000  
124Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000       2 000  
EndringHafrsfjordsenteret, ny kirkesal       2 000 10 000  
125Tasta gravlund, prosjektering     200 600    
 Sum kirkelig fellesråd 405 100   17 000 42 600 34 300 43 000 41 000  
          
 Sum investeringer 4 708 436   808 700 1 293 444 982 400 980 450 814 150  
 FINANSIERING AV INVESTERINGER        
126Overføring fra driften   224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
127Momsrefusjon investeringer   139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  
128Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån   43 600 43 600 43 600 43 600 43 600  
129Salgsinntekter   184 000 135 000 25 000 4 000   
130Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming     44 000 16 000   
131Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse     5 000 10 000   
132Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig  0  230 195    
133Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap    6 300 11 000    
134Husbanktilskudd til kommunale boliger    20 000     
135Spillemidler nærmiljøanlegg   800 800 800 800   
136Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)    36 600     
137Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2   2 740 3 450 2 200    
138Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral   6 000 6 000     
139Vålandstårnets venner   1 000 2 000     
140Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord      2 000   
141Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord    4 000     
142Spillemidler, Nye Gamlingen     10 000    
143Bruk av ubundne investeringsfond    86 155     
144Bruk av bundne investeringsfond    8 000     
145Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall      5 000 5 000   
146Mottatte avdrag på konserninterne utlån    7 354 14 538 21 587 28 044  
147Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole       7 500  
148Spillemidler, svømmehall ved Madlamark skole       4 500  
149Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering    81 264     
EndringØkt låneopptak    18 900 48 000 117 500 121 000  
150Låneopptak   593 905 528 331 233 867 409 963 222 906  
 Sum finansiering av investeringer    1 293 444 982 400 980 450 814 150  
 Andel egenfinansiering   58 %71 %46 %58 % 
 Andel lånefinansiering   42 %29 %54 %42 % 
Tabell 2.9 Investeringstabell 2017-2020. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)