a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

 Budsjettforslag
2017
Vedtatt budsjett
2016
Prosentvis endring
2016-2017
 
100 Politisk styring41 894 41 854 0,1 
110 Kontroll og revisjon5 150 5 150 0 
120 Administrasjon368 404 350 430 5,1 
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen21 800 27 799 -21,6 
130 Administrasjonslokaler62 438 49 958 25 
170 Årets premieavvik-184 353 -164 353 12,2 
171 Amortisering av tidligere års premieavvik62 938 62 938 0 
172 Pensjon306 588 306 588 0 
173 Premiefond-20 173 -20 173 0 
180 Diverse fellesutgifter208 827 167 541 24,6 
190 Interne serviceenheter551 0 0 
201 Førskole932 092 927 121 0,5 
202 Grunnskole1 242 098 1 191 603 4,2 
211 Styrket tilbud til førskolebarn148 972 138 164 7,8 
213 Voksenopplæring44 805 38 850 15,3 
215 Skolefritidstilbud17 795 16 616 7,1 
221 Førskolelokaler og skyss111 447 108 630 2,6 
222 Skolelokaler257 171 245 040 5 
223 Skoleskyss6 109 6 109 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge31 765 31 501 0,8 
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste79 217 74 551 6,3 
233 Annet forebyggende helsearbeid41 574 38 463 8,1 
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser104 638 100 245 4,4 
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering188 077 174 584 7,7 
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid116 082 84 337 37,6 
243 Tilbud til personer med rusproblemer79 332 71 365 11,2 
244 Barneverntjeneste70 652 63 169 11,9 
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet19 934 19 644 1,5 
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet183 733 145 717 26,1 
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon851 566 841 318 1,2 
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende891 231 874 321 1,9 
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene30 500 25 004 22 
261 Institusjonslokaler87 470 85 442 2,4 
265 Kommunalt disponerte boliger-18 553 -60 307 -69,2 
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi15 823 14 264 10,9 
275 Introduksjonsordningen114 749 37 117 209,2 
276 Kvalifiseringsordningen47 139 41 836 12,7 
281 Ytelse til livsopphold171 516 136 516 25,6 
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig16 057 12 720 26,2 
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9 721 16 508 -41,1 
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)-2 086 -2 086 0 
301 Plansaksbehandling26 257 45 860 -42,8 
303 Kart og oppmåling8 198 6 817 20,3 
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser-620 -644 -3,7 
305 Eierseksjonering626 611 2,5 
320 Kommunal næringsvirksomhet2 976 -1 596 -286,5 
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet7 106 919 673,2 
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling926 856 8,2 
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 780 1 780 0,0 
332 Kommunale veier93 743 91 275 2,7 
335 Rekreasjon i tettsted52 622 50 576 4,1 
338 Forebygging av branner og andre ulykker25 654 24 481 4,8 
339 Beredskap mot branner og andre ulykker81 288 78 461 3,6 
340 Produksjon av vann-3 557 -5 237 -32,1 
345 Distribusjon av vann3 557 5 237 -32,1 
350 Avløpsrensing2 178 1 331 63,6 
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann-3 593 -5 398 -33,4 
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.1 415 4 067 -65,2 
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall140 140 0 
360 Naturforvaltning og friluftsliv22 012 25 739 -14,5 
365 Kulturminneforvaltning604 558 8,2 
370 Bibliotek35 798 33 959 5,4 
375 Museer23 885 19 785 20,7 
377 Kunstformidling60 945 59 555 2,3 
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg29 678 32 510 -8,7 
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg130 447 128 316 1,7 
383 Musikk- og kulturskoler32 907 31 654 4 
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg94 257 97 524 -3,4 
386 Kommunale kulturbygg31 898 32 116 -0,7 
390 Den norske kirke83 670 80 770 3,6 
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn13 100 13 100 0 
800 Skatt på inntekt og formue-5 250 000 -5 343 000 -1,7 
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 026 120 -1 766 630 14,7 
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-250 800 -88 150 184,5 
860 Motpost avskrivninger-402 753 -439 861 -8,4 
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)122 766 245 315 -50 
880 Interne finansieringstransaksjoner182 320 211 110 -13,6 
Nettosum alle funksjoner0 0 0 
Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)