a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for opphold i institusjon mv. som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 8 000, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 8 000 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017.

Med bakgrunn i sak 16/12795 «Beregning av egenandel for langtidsplass ved sykehjem» behandlet av Stavanger Bystyre 13.06.2016 er følgende endring knyttet til betaling for langtidsopphold ved institusjon vedtatt med virkning fra 01.01.2017.

Endring i maksimal egenandel:

Endring i fradragstid knyttet til boutgifter:

Fradrag i egenandel knyttet til boutgifter gjelder i en begrenset periode etter innflytting i institusjon. Boutgifter er kommunale avgifter, strøm, forsikring og husleie. Gjeldsrenter som tilfaller den enkelte beboer dekkes utenom iht. forskriftene og omtales derfor ikke som boutgift i denne sammenheng.

Bystyret har vedtatt å endre fradragstiden fra 100 % av overnevnte utgifter i 6 måneder til 85% i 3 måneder. Samtidig er det vedtatt at første måned på langtidsplass blir gratis uavhengig av tidligere liggetid på institusjon med mindre det er forflytning mellom ulike langtidsplasser. Tidligere har det vært praktisert at første måned på langtidsplass har vært gratis dersom beboeren ikke har benyttet andre institusjonstilbud over 60 dager inneværende år.