a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen.

Opplæringen tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes læring. Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. Elever som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen har rett til særskilt språkopplæring. Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn og for funksjonshemmede elever opp til 16 år.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til redusert ramme – effektivisering og omstilling
Også i 2017 vil skolene måtte justere aktivitetsnivået for å tilpasse virksomheten til reduserte rammer. Stavangers netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev ligger likevel fortsatt noe over gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Selv om skolene vil få en utfordring med å nedjustere rammene, mener rådmannen det er rom for å sette ambisiøse mål for kvaliteten i skole og SFO.

Prisene i skolefritidsordningen foreslås økt med 2,5 % fra 1. august 2018.

Videreutvikle kvaliteten i skole og SFO
Nye kvalitetsplaner for skole og SFO skal implementeres i handlingsplanperioden. I de nye planene videreføres satsingen på å utvikle elevenes lesekompetanse og matematiske kompetanse. Samtidig er medborgerkompetanse og sosialt medansvar løftet fram som et overordnet utviklingsområde i både skole og SFO.

Arbeidet med å ta i bruk verktøyet PULS for kvalitetsvurdering og skoleutvikling fortsetter. Skolene bruker PULS for å utvikle sin praksis og sikre den enkelte elev et best mulig opplæringstilbud. Fire skoler er også med i et nasjonalt prosjekt for å videreutvikle funksjonalitet og bruksområde for systemet.

Rådmannen vil i 2017 evaluere ordningen med driftsstyrer ved skolene. Erfaringen med ordningen vil da bli sett opp mot kostnadene.

Elevenes læringsmiljø – tiltak for å forebygge og håndtere mobbing
Skolene vil fortsatt prioritere arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for alle elever. I samarbeid med Kommunalt foreldreutvalg (KFU) arrangeres det årlige kurs i oppfølging av opplæringslovens bestemmelser om læringsmiljøet. Behovet for ytterligere skolering som følge av varslede endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø vil bli vurdert. Bystyret har satt av midler til å etablere et eget mobbeombud i Stavanger. Ombudet skal blant annet bidra med kunnskapsformidling og informasjon om elevenes rettigheter til et godt psykososialt miljø og skal bistå elever og foreldre i møte med skolen.

Aktiv skole – daglig lærerstyrt fysisk aktivitet
Ni skoler fra Stavanger deltar i forskningsprosjektet Aktiv skole. Samarbeidsprosjektet mellom Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger (UiS) har til hensikt å skape en mer fysisk aktiv skolehverdag for å bedre barns læringsmiljø og helse. Lærer bruker fysisk aktivitet som metode i formidlingen av tradisjonelle teorifag. Forskerne skal se på hvilken effekt dette har, og hvorvidt mer fysisk aktivitet hver dag vil gi utslag i elevenes faglige prestasjoner. Som forebygging er det ønskelig at alle skolene i Stavanger øker den fysiske aktiviteten i skolehverdagen.

 1+1 prosjektet – smågruppeundervisning i matematikk på barnetrinnet
Sammen med ni av landets største kommuner deltar Stavanger kommune i et statlig finansiert forskningsprosjekt som undersøker effekten av økt lærertetthet i matematikk på barnetrinnet. Ni forsøksskoler får tildelt ett ekstra lærerårsverk pr. skoleår til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Prosjektet vil pågå i fire år.

Bedre tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial
Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt en treårig satsing på tilpasset opplæring til elever med stort læringspotensial. Gjennom deltakelse i nettverkssamlinger skal skolene få økt kunnskap om elevgruppen og hjelp og innspill til å forbedre praksis. Nettverkene vil bli ledet av en lærer som har gjennomført tilleggsutdanning som talentveileder og vil fungere som rådgiver for ledere og lærere i stavangerskolen i spørsmål om opplæring for denne gruppen. En egen digital veileder er utarbeidet.

Kompetanse for mangfold
Veilederkorpset på Johannes læringssenter arbeider med å styrke skolenes mulighet til å ivareta tilpasset opplæring og særskilt språkopplæring for flerspråklige elever. Veilederkorpset har utviklet en egen kursrekke for skolene og tilbyr veiledning og kompetanseheving i enkeltsaker og på systemnivå. Det utvikles også en tverretatlig kursrekke der PPT, Johannes læringssenter, Statped Vest og Transkulturelt senter sammen vil tilby kompetanseheving for pedagoger i Stavanger som arbeider med flerspråklige og flerkulturelle barn i barnehager og skoler.

 Forsøk med gratis deltidsplass i SFO
Stortinget har bevilget midler til et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO. Stavanger er som en av fire kommuner invitert til å delta. Målet er at flere elever med minoritetsspråklig bakgrunn og/eller elever fra familier med lav sosioøkonomisk status deltar i SFO. Tiltaket skal bidra til styrket sosial integrering og inkludering og stimulere barnas språkutvikling. Prosjektet starter opp høsten 2016 og varer i fire skoleår, med forbehold om Stortingets godkjenning.

Iverksette tiltak fra IKT-strategien
IKT-satsingen videreføres. I løpet av 2017 vil alle elever på ungdomstrinnet få hver sin digitale enhet til disposisjon i læringsarbeidet. En ny IKT-strategi som også omfatter barnetrinnet er under utarbeiding og vil bli implementert i handlingsplanperioden.

 Ungdomstrinn i utvikling
Alle ungdomsskolene deltar i den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Den skal bidra til økt motivasjon og læringsutbytte i alle fag, bedret klasseledelse og til å heve nivået i regning, lesing og skriving for alle elever. Satsingen vil merkes gjennom mer varierte og praktiske arbeidsmåter og større vekt på utvikling av lese-, skrive- og regneferdigheter i alle fag. Skolene vil i tre semestre få faglig støtte fra Universitetet i Stavanger til et utviklingsarbeid som skal skje på skolen og involvere alle skolens ansatte.

Arbeid mot frafall i videregående opplæring
Forebygging og tidlig innsats står sentralt i Stavanger kommunes arbeid for å sikre at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Det er ønskelig å utvide samarbeidet med Rogaland fylkeskommune. Stortinget har utvidet handlingsrommet i opplæringsloven slik at kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring. Et fleksibelt opplæringstilbud for disse elevene er et tiltak som vil bli vurdert.

Rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere
Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere. Stavanger kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen «Kompetanse for kvalitet» og kompetansehevingstiltak for skolelederne. Så langt som mulig vil tiltakene bli videreført i planperioden. Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, har fordypning i faget. Videreutdanning i disse fagene vil derfor bli prioritert. Ny lokal rektorskole vil bli satt i gang våren 2017. For å kunne gjennomføre denne skoleringen og videreutdanning for et høyt antall lærere, foreslår rådmannen å øke bevilgningen til kompetanseutvikling noe.

Forskningsprosjekt «Spesialundervisning i storby»
Stavanger kommune er prosjektførende by i det ettårige forskningsprosjektet «Spesialundervisning i storby». Her sammenlignes organiseringen og finansieringen av spesialundervisning i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Foreløpige funn viser at Stavangers modell avviker fra de andre storbyene. Stavanger setter inn store ressurser tidlig i utdanningsløpet og har høy andel elever med spesialundervisning totalt sett. Resultatene fra prosjektet vil bli brukt til å gjennomgå og vurdere hvordan Stavanger skal organisere og finansiere spesialundervisning for sine elever i framtiden, også for elever i friskoler.

 Skolebruksplan
Befolkningsframskrivingene viser at etter en sterk vekst i aldergruppa 6 -12 år i årene 2014 -2016,  forventes en gradvis avtagende vekst fram til 2019, og nedgang utover i 2020-årene. Antallet barn i ungdomsskolealder ventes å vokse fram mot 2022, før en utflating og periodevis nedgang fram mot 2030. Utviklingen er ulik fra bydel til bydel og forholdet mellom antall elever i skolekretsene og skolekapasiteten må følges nøye.

Som den siste av 1.-10-skolene i Stavanger skal Gautesete skole omgjøres til ren ungdomsskole. Elevene på 1.-4. trinn vil fra høsten 2017 få sin skoletilhørighet på Godeset skole eller Gausel skole.

Rådmannen ser behovet for å styrke kommunens ressurser til langsiktig planlegging og utredning av investeringer på skoleområdet. Dette for å sikre at investeringene skjer til rett tid, på rett sted og på en fornuftig måte, og også slik at driftskonsekvensene av nye investeringer ikke blir høyere enn nødvendig.

Budsjettramme for Skole og SFO 2017-2020
Linjenr 2017201820192020 
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 1 366 987 1 366 987 1 366 987 1 366 987  
 Endringer:     
91Stavanger-prosjektet avsluttes 20170 -300 -300 -300  
92Foreldrebetaling skolefritidsordningen,
økt fra høsten 2016
-1 700 -1 700 -1 700 -1 700  
93Realfag på mellomtrinnet,
en ekstra time fra skoleåret 2016-2017
2 100 2 100 2 100 2 100  
94Nye krav til kompetanse for lærere 1 000 1 500 2 000 2 000  
95Norsk digital læringsarena
- interkommunalt samarbeid
500 1 000 1 000 1 000  
96Flere vedtak om spesialundervisning
på friskoler
4 000 3 000 2 000 2 000  
97Foreldrebetaling skolefritidsordningen,
økes fra høsten 2018
0 -1 300 -2 900 -2 900  
98Elevtallsvekst grunnskole 5 900 5 900 5 900 5 900  
99Lokal skolelederutdanning 1 500 500 00 
100Effektiviseringskrav Skole -9 000 -9 000 -9 000 -9 000  
101Tidlig innsats 3 800 3 800 3 800 3 800  
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 1 375 087 1 372 487 1 369 887 1 369 887  
Tabell 5.3 Budsjettramme for Skole og SFO 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.