a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Stavanger kulturskole gir et undervisnings- og opplevelsestilbud i kunst- og kulturfag til barn, unge og voksne uavhengig av evner og forutsetninger.

Skolen er et faglig og pedagogisk ressurssenter og samarbeidspartner for andre institusjoner og organisasjoner innen skole-, kultur-, fritids- og helse- og sosialsektoren. I tillegg produserer kulturskolen mange forestillinger som en del av Den kulturelle skolesekken. Skolen leverer dirigenttjenester til byens 21 skolekorps og når gjennom dette tilbudet i overkant av 1000 barn i grunnskolealder. Kulturskolen driver egen talentutvikling innenfor musikk og dans.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Implementering av nye fagplaner
Stavanger kulturskole vil, med utgangspunkt i den nasjonale rammeplanen for kulturskoler, implementere lokalt utviklede fagplaner. I tillegg skal PULS tas i bruk som verktøy for kvalitetsstyring.

Oppstart av samarbeid med EMbo Stavanger – Botiltak for enslige mindreårige flyktninger
Kulturskolen starter i samarbeid med EMbo Stavanger opp kortere introduksjonskurs for enslige mindreårige flyktninger. Kursene vil bli gjennomført i Johannes læringssenter sine lokaler, i tillegg til i kulturskolens egne lokaler.

 Forsøk med kornettundervisning for elever på 3. trinn
Som et resultat av en gave fra Inge Steenslands stiftelse har Kulturskolen gått til innkjøp av 55 kornetter. Et prøveprosjekt med undervisning på kornett for elever på 3. trinn på to skoler i Stavanger er satt i gang. Kulturskolen vil i perioden utvide dette tilbudet til å gjelde flere skoler.

Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022
I plan for Stavanger kulturskole er det vedtatt å øke elevtallet fram mot 2022. Ventelistene er lengst innenfor instrumentalopplæringen. Skolen vil i perioden øke antall elevplasser innenfor de tilbudene hvor det er lengst ventelister, i tråd med «Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022».

Budsjettramme for Kulturskolen 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 34 581 34 581 34 581 34 581
 Endringer:    
104Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 600 600 600 600
105Kulturskolen, økt egenbetaling -160 -160 -160 -160
106Effektiviseringskrav Kulturskolen -290 -290 -290 -290
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 34 731 34 731 34 731 34 731
Tabell 5.4 Budsjettramme for Kulturskolen 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.