a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Ungdom og fritid består av Fritid Vest og Fritid Øst, Metropolis, Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen, K46, Ungdommens motorsenter, Ungbo og Frivilligsentraler.

Tjenestene dekker et bredt spekter, fra fritids- og kulturtilbud til ungdom, forebyggende og helsefremmende tilbud, til behandlingsstart for ungdom med rusproblemer. Ungdommene er aktive aktører i utforming av fritidstilbudet, og virksomheten har stor oppmerksomhet rettet mot barns behov og rettigheter jf. Barnekonvensjonen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Møteplasser og frivillig arbeid
Virksomheten fortsetter arbeidet med å skape tilgjengelige møteplasser for uformell læring, mestring og utvikling. Som ledd i regjeringens strategi mot barnefattigdom skal virksomheten videreutvikle funksjonen som knutepunkt for samarbeid med frivillige organisasjoner.

Ungdom og fritid arbeider for å etablere en fjerde frivilligsentral i Madla bydel. Det er et tett samarbeid med organisasjoner og bydelshus i bydelen om satsingen, i tråd med strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune.

Gjennom tildelte prosjektmidler fra Helsedirektoratet skal K46 starte tiltak for å gi ungdom mulighet til meningsfull aktivitet og nettverksbygging i samarbeid med frivillige og kommunale aktører.

Helsefremmende arbeid og tidlig innsats
I 2016 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten i Stavanger og Ungdom og fritid med mål om å tilby ungdom som kommer i kontakt med barneverntjenesten raskere og bedre hjelp. Dette arbeidet skal videreføres og utvikles.

Tilstrekkelig tilgang på helsesøster kan bidra til å forebygge frafall i videregående skole. Helsetjenesten for videregående skole har fått midler til en prosjektstilling som skal tilknyttes Jåttå videregående skole. I tillegg foreslår rådmannen å øke helsesøsterressursen for ungdom med ett årsverk.

Mottak av enslige mindreårige flyktninger i kommunen krever nytenkning omkring bolig og omsorgsløsninger. Ungbo vil utvikle en arbeidsform og metodikk knyttet til oppfølging av enslige mindreårige.

Ungdom og Fritid deltar og drifter prosjekter rettet mot barn og unge som opplever fattigdom og dårlige levekår, med særlig satsing i Kvernevik-området. Det er tett samarbeid mellom uteseksjonen, fritidsklubb, ungdomskolene, SLT og helsesøstre om tiltakene. I Kverneviksatsingen inngår også K46, politi og barnevern i samarbeidet.

K46 har i 2016 overtatt ansvaret for oppfølging av ungdomskontrakter som tidligere var organisert i tjenesten TaHys. Arbeidet blir videreutviklet i samarbeid med politi og konfliktråd.

Lokalisering og medvirkning
Ungdom og fritid skal medvirke til å sikre ungdom lett tilgang til sine tjenester og aktiviteter. Virksomheten vil bidra med å løfte fram ungdoms stemme og behov i utvikling av planer for området rundt Nytorget.

K46 har opplevd økning både i antall brukere og i tjenestetilbudet. Det er derfor behov for større lokaler kommende år.

Budsjettramme for Ungdom og fritid 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 71 929 71 929 71 929 71 929
 Endringer:    
110Ny frivilligsentral i Madla bydel 370 370 370 370
111Gjennomføre ungdomsundersøkelsen
i 2016 og 2019
-500 -500 0 -500
112Overgang fra statlig til kommunalt ansvar
for tilskudd til frivilligsentralene
930 930 930 930
113Helsesøster for ungdom 650 650 650 650
114Omstilling 2018 - Ungdom og fritid0 -1 800 -1 800 -1 800
115Effektiviseringskrav Ungdom og fritid -350 -350 -350 -350
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 73 029 71 229 71 729 71 229
Tabell 5.8 Budsjettramme for Ungdom og fritid 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016