a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får rett hjelp til rett tid, og skal bidra til at barn får en trygg oppvekst.

Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien. Virksomheten gir råd og veiledning, undersøker meldinger, iverksetter og evaluerer individuelle hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester. Virksomheten består av administrasjon, mottaksavdeling, familieavdeling, omsorgsavdeling og tiltaksavdeling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

En robust organisasjon 
Barneverntjenesten vil prioritere tiltak for å styrke rekruttering og øke personalstabilitet, herunder utrede trainee-ordning, styrke nyansattopplæring og intern veiledning.

Virksomheten vil videreutvikle enhetlig ledelse og styrke kvalitet i tjenesten. Samordning av administrasjonsressurser sikrer effektiviseringssynergier. Ledelsen i fagavdelingene følges opp med tydelige resultatkrav, og internrevisjoner skal gjennomføres.

Virksomheten skal prioritere faglig fordypning innen utvalgte satsingsområder, som utredning med vekt på sped- og småbarn og kompetansehevingsprogrammet traumebevisst omsorg. Videre skal det etableres et prosjekt med sikte på økt rekruttering av fosterhjem i barnas slekt og nettverk.

En helhetlig tiltakskjede
Tiltaksapparatet i og utenfor barneverntjenesten skal styrkes. Virksomheten skal bidra til å utvikle forpliktende samhandling med andre kommunale tjenester om et differensiert tiltakstilbud til barn, unge og familier. Barneverntjenesten vil også samarbeide med andre kommuner i regionen om tiltaksutvikling i barnevernfeltet.

Virksomheten skal delta i KS’ nye effektiviseringsnettverk for barneverntjenester i vest. Arbeidet vil omhandle samhandling med øvrige hjelpetjenester i kommunen, bruk av styringsdata og identifisering av utviklingsbehov og handlingsrom.

Terskler og prioritering
Barneverntjenesten har de senere år opplevd en etterspørselsvekst og må derfor etablere tydelige prioriteringskriterier for å sikre at familier med store behov får tilstrekkelig hjelp. Dette forutsetter at andre kommunale tjenester kan tilby alternative forebyggende innsatser. Virksomheten må kommunisere prioriteringskriteriene på en måte som sikrer forankring og aksept hos samarbeidspartnere, politikere og publikum.

Medvirkning
Barneverntjenesten skal videreføre og videreutvikle en verdiforankret praksis der barn, unge og foreldre sikres større grad av innflytelse på planlegging, utforming og gjennomføring av tiltak. Virksomheten skal etablere systemer for å få systematiske tilbakemeldinger fra barn, unge, foreldre og fosterforeldre. Barneverntjenesten vil implementere retningslinjer for god faglig praksis som er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

Budsjettramme for Barnevernstjenester 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 213 520 213 520 213 520 213 520
 Endringer:    
118Reduserte klientutgifter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
119Effektiviseringskrav Barnevern -500 -500 -500 -500
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 210 020 210 020 210 020 210 020
Tabell 5.9 Budsjettramme for Barnevernet 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.