a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

EMbo Stavanger består av fem barneverninstitusjoner med plass til 24 enslige mindreårige flyktninger, seks bofellesskap med plass til 28 samt to bokollektiv og ni satellittleiligheter for til sammen 30 eldre ungdommer.

Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten i henhold til lov om barneverntjenester. Ungdommene skal ha et trygt og forutsigbart bo- og omsorgstilbud, og få individuelt tilpasset oppfølging.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Utvikling av tiltak
Stavanger kommune har vedtatt å bosette 125 enslige mindreårige i 2017 i tillegg til 80 i 2016. Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at IMDI ber kommunen om å redusere sitt vedtak til å bosette 40 enslige mindreårige i 2017, og at Bufetat kan disponere 20 plasser til enslige mindreårige under 15 år. IMDI ber om fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over/under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg. Basert på den politiske behandlingen vil EMbo foreta nødvendige tilpasninger av bemanning og ressurser.

EMbo planlegger i 2017 å åpne en institusjon for enslige mindreårige under 14 år. Dette vil være en kartleggingsinstitusjon med mål om videre bosetting i fosterhjem.

Tiltaket vertsfamilieordning skal utvikles i 2017. Her vil ungdommen flytte inn i egen boenhet tilknyttet en vertsfamilie. Ungdommen vil få oppfølging av både EMbos oppfølgingsteam og vertsfamilien.

Senhøsten 2016 åpner EMbo en egen bemannet ungdomsbase. Basen vil være åpen ettermiddager og helg, og skal være en trygg arena og et samlingspunkt for enslige mindreårige flyktninger. EMbo har tett samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, og basen vil benyttes som arena for samhandling mellom ungdommer og frivillige aktører. Tiltaket blir evaluert og videreutviklet i samsvar med ungdommens behov.

Kvalitetssikring
En prioritert oppgave i 2017 er å tilpasse bemanning og ressurser til bosettingsbehovet. Det vil også være viktig å kvalitetssikre det faglige arbeidet ved de nyetablerte tiltakene.

Budsjettramme for Embo 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 9 555 9 555 9 555 9 555
      
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 9 555 9 555 9 555 9 555
Tabell 5.10 Budsjettramme for EMbo 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)