a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Oppsøkende behandlingsteam (OBS-teamet) gir tjenester til en målgruppe som ikke nyttiggjør seg av etablerte kommunale eller spesialisthelsetjenester.

Teamet ble etablert i 2006 og drives i samarbeid mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF v/Avdeling Unge Voksne. Målgruppen er personer med en kjent alvorlig psykisk lidelse eller der det er mistanke om utvikling av alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med rusmisbruk. Teamet gir ambulant oppfølging og behandling og skal sikre at brukerne får både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Målet er at brukerne skal nyttiggjøre seg av de ordinære tjenestene når de er klare for dette.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Etablering av ny virksomhet
OBS-teamet er forankret i en samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Partene har arbeidsgiveransvar for 50 prosent hver av de ansatte. Teamet hadde fram til 2016 en to-ledermodell med en statlig og en kommunal leder, og teamet var i kommunen definert som en avdeling i hjemmebaserte tjenester. I juni 2016 gikk teamet over til en-ledermodell. Det innebærer at en kommunalt tilsatt leder er delegert myndighet til å lede både kommunalt og statlig ansatte og rapporterer i begge styringslinjer. Samtidig ble teamet etablert som egen virksomhet i Stavanger kommune. Formålet med ny organisering er å sørge for enhetlig ledelse og bedre forankring og kjennskap til teamet i kommunen. Dette er avgjørende for å nå fram til flere brukere i målgruppen og gi et mer helhetlig tilbud til disse.

I 2017 er det en prioritert oppgave for teamet å sikre at aktuelle samarbeidspartnere i kommunen har kjennskap til teamet, vet hvordan bekymringsmeldinger håndteres og bistår brukerne i å søke om å bli tatt opp i teamet. Teamet skal også sikre at alle team-medarbeidere har nødvendig kjennskap til aktuelle kommunale tiltak og tjenester.

Resultatrapportering
OBS-teamet skal i løpet av 2017 identifisere et sett med indikatorer som kan benyttes som månedlig resultatrapportering til henholdsvis Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Indikatorene skal vise kapasitetsutnyttelse, forløp, varighet og status ved avslutning for brukerne som er i kontakt med teamet.

Evaluering
Nasjonal kompetansetjeneste ROP skal evaluere 12 oppsøkende behandlingsteam, og OBS-teamet er invitert med i evalueringen. Dette innebærer en mer inngående evaluering enn det som har vært gjennomført tidligere. Det skal blant annet gjøres ulike målinger av brukerne forut for inntak i teamet og etter to års kontakt med teamet. Evalueringen starter opp høsten 2016, og forskerne vil følge teamet i tre år. Det vil komme resultater fra forskningen underveis i evalueringen.