a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Bofellesskapene skal gi hver enkelt beboer et tilpasset botilbud, og legge til rette for at beboeren kan delta på aktiviteter, fritidstilbud, dagtilbud med mer.

Bofellesskapene skal gi helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet til beboerne med utgangspunkt i individuelle tjenestevedtak, og innenfor vedtatt budsjettramme. Hovedmålet er å skape trygghet og gi gode tjenester i tråd med beboernes ønsker og behov.  Virksomheten skal legge til rette for at beboere som er i stand til det får hjelp til å flytte ut til et lavere omsorgsnivå.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny organisering av bofellesskapene
Bofellesskapene for personer med utviklingshemming har fram til 2017 vært organisert under de hjemmebaserte tjenestene. Fra 1. januar 2017 blir bofelleskapene skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og organisert i egne virksomheter. Formålet med ny organisering er å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne, gjennom faglig utvikling, effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse. Omorganiseringen skal gjennomføres innenfor dagens ressursramme, men det forventes at omorganiseringen på sikt vil gi en reduksjon i kostnadene.

Bofellesskapene for personer med utviklingshemming vil bli organisert som to virksomheter med virksomhetsledere og stab- og støttefunksjoner. Omorganiseringen gir mulighet for å styrke tjenestene og utvikle tilbudet fleksibelt mellom bofellesskapene. I 2017 skal virksomhetene samkjøre bofellesskapene og etablere nødvendige strukturer og rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenesteområder og med spesialisthelsetjenesten.

 Ny finansieringsmodell
Stavanger kommune skal innføre ny finansieringsmodell for alle bofellesskapene.  Den nye finansieringsmodellen har to elementer som sammen skal sikre riktig finansiering og god faglig standard på tjenesten. De to elementene er grunnfinansiering og ekstraressurser som trer inn ved særlig store behov hos definerte brukere. Finansieringsmodellen innføres fra 1. januar 2017, og skal evalueres og eventuelt justeres etter ett fullt driftsår.

 Botilbud til personer med utviklingshemming
Stavanger kommune har åpnet flere nye bofellesskap for personer med utviklingshemming de siste 4 årene. Antallet som står på venteliste har til tross for dette økt noe, og per august 2016 står 73 personer på venteliste. Nye søkere med behov for plass i bofellesskap vil også komme til hvert år. Utbyggingsplanene for bofellesskap må derfor gjennomføres og planleggingen av nye bofellesskap fortsette.

Stavanger kommune skal medvirke til å etablere et privat boligtiltak for personer med utviklingshemming, basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen. Kommunen bygger og eier en personalenhet i tilknytning til boligene. Arbeidet med dette pilotprosjektet er i gang, og fortsetter i 2017. Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgns tjenester.

 Kompetanseheving
Behovene til brukergruppen i bofellesskap har endret seg de senere årene. Mange som flytter inn i nye bofellesskap for utviklingshemmede, har omfattende hjelpebehov og atferd som utløser vedtak om bruk av tvang og makt. Det viktigste tiltaket for å møte denne utviklingen er å øke kompetansen. Stavanger kommune har utarbeidet en 4-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming, inkludert kompetanseheving for ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp. Et av satsingsområdene er å heve kunnskapsnivået innen ernæring og kosthold. Bofellesskapsvirksomhetene skal legge til rette for at ansatte får delta i aktuelle kompetansehevingstiltak.

Budsjettramme for bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (PUH)
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20160000
 Endringer:    
 Intern overføring mellom rammene
- fra hjemmebaserte tjenester til bofellesskap PUH
270 900 270 900 270 900 270 900
130Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap 2 000 2 000 2 000 2 000
136Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede0 -7 500 -7 500 -7 500
 Driftskonsekvenser av investeringer:    
141Selveierboliger PUH, 12 plasser00 4 500 7 700
142Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger000 5 000
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 272 900 265 400 269 900 278 100
Tabell 5.16 Budsjettramme for Bofellesskap utviklingshemmede 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.