a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Fysio- og ergoterapitjenesten skal utrede, behandle, tilrettelegge og veilede i hjem, helsestasjon, barnehage, skole og sykehjem.

Tidlig innsats og rehabilitering er et satsingsområde i Stavanger kommune, og fysioterapi og ergoterapi inngår i dette arbeidet i samarbeid med andre virksomheter. Tjenesten skal også drive helsefremmende og forebyggende arbeid, og tilbyr tiltak både i grupper og individuelt.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Leve HELE LIVET
Samarbeidsprosjektet Felles bruker – felles innsats mellom Fysio- og ergoterapitjenesten og Hillevåg hjemmebaserte tjenester skal implementeres i alle hjemmebaserte tjenester i 2017. Fysio- og ergoterapitjenesten vil som bydekkende tjeneste være sentral for å implementere, evaluere og justere samhandlingsmodellen ved å dra erfaringer på tvers av virksomhetene i hele byen. Systematisk tverrfaglig samhandling for hjemmeboende er viktig for å oppnå målet om at innbyggere i Stavanger kommune skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Virksomheten skal videreutvikle Aktiv på dagsenter, som en del av Leve HELE LIVET-satsingen. Fysio- og ergoterapitjenesten skal tilby kurs og veiledning for å øke kunnskapen hos de ansatte ved dagsentrene om hvilke aktiviteter som vedlikeholder og styrker funksjonsnivået hos brukerne.

Frivillighet
Fysio- og ergoterapitjenesten skal kurse frivillige instruktører til treningsgrupper for eldre ut fra modellen Sterk og stødig i samarbeid med frivillighetskoordinator. Kursingen av frivillige instruktører startet i 2016 og vil fortsette videre i planperioden.

 Effektivisering av drift
Gjennom innovasjonsprosjektet Sitteklinikk skal Fysio- og ergoterapitjenesten effektivisere hjelpemiddelformidling av manuelle og elektriske rullestoler. Prosjektet er støttet av kommunens innovasjonsmidler for 2016 og videreføres i 2017.

Helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge
Fysio- og ergoterapitjenesten skal utvikle samarbeidet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å øke kompetansen om barns motoriske utvikling hos helsesøstre. Aktiv skole skal videre implementeres i hele Stavangerskolen i planperioden. Virksomheten vil fortsette å bidra til forebygging av inaktivitet og fedme blant barn og unge, med økt fokus på områder som kommer dårlig ut i levekårsundersøkelsen.

Helhetlig oppfølging av språkutvikling
Fysio- og ergoterapitjenesten, PPT og Ressurssenter for styrket barnehagetilbud skal sammen øke kunnskapen og forbedre samhandlingen for å bidra til en mer helhetlig oppfølging av barn som har vansker med språkutvikling på grunn av dårlig munnmotorikk. Prosjektet er støttet av midler fra Fylkesmannen for perioden 2016–2017.

Migrasjonshelse
Antall kvoteflyktninger med barn som har behov for tjenester fra Fysio- og ergoterapitjenesten har økt betraktelig det siste året. Kompetanseheving innen migrasjonshelse vil derfor bli prioritert i planperioden.

Samhandling og kompetanseløft for avtaleterapeuter og fastleger
Avtalefysioterapeuter, fastleger og SUS deltar i et felles samhandlingsprosjekt for å bedre behandlingen til artrosepasienter etter internasjonale anbefalinger. Prosjektets tidsramme er foreløpig satt til august 2016 – august 2017. Målet er at pasienter med kne- og/eller hofteartrose skal bli tilbudt evidensbasert behandling.

Tverrfaglig habiliterings- og rehabiliteringstilbud
Habilitering og rehabilitering er et nasjonalt satsingsområde. Et av hovedmålene med den nasjonale veilederen fra 2015 er at den skal hjelpe ledere og fagpersonell til å arbeide bedre sammen om rehabilitering, habilitering, læring og mestring, og koordinering. I 2017 skal Fysio- og ergoterapitjenesten styrke kompetansen sammen med andre faggrupper, innen nevrologisk re- og habilitering, Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) til barn med omfattende motoriske vansker samt kurs innen trening av munnmotorikk.

Budsjettramme for Fysio- og ergoterapitjenesten 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 57 508 57 508 57 508 57 508
 Endringer:    
169Innføring av egenbetaling på fysioterapi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
170Tilskudd private fysioterapeuter 550 550 550 550
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 57 058 57 058 57 058 57 058
Tabell 5.17 Budsjettramme for Fysio- og ergoterapitejenesten 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016