a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i samarbeid med helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten.

Hjelpemidlene skal også bidra til bedre arbeidsforhold i brukers hjem for hjemmebaserte tjenester. Virksomheten leverer og henter hjelpemidler tilhørende NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland, i tillegg til at de foretar vedlikehold og enkle reparasjoner. Tekniske hjemmetjenester har også ansvar for kommunens nøkkelbokser og trygghetsalarmsystem.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Overgang til digital trygghetsalarmløsning
Det analoge telefoninettet skal fases ut. Stavanger kommunes trygghetsalarmer, inkludert alarmmottak, må byttes ut innen utgangen av 2018. Stavanger kommune har sammen med 11 andre kommuner på Nord-Jæren samarbeidet om felles anskaffelse av digital mottakssentral, trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi. Implementeringen starter opp vinteren 2016–2017. Systemet skal tilpasses de forskjellige kommunenes pleie- og omsorgssystemer, og deretter settes i drift. I Stavanger er målsettingen at alle de analoge alarmene skal skiftes ut i løpet av 2017. Tekniske hjemmetjenester har hovedansvaret for denne utskiftingen.

Ny teknologi og avstandsoppfølging
Velferdsteknologi er et satsingsområde i Stavanger kommune. Den nye digitale alarmsentralen vil legge til rette for å ta i bruk ny velferdsteknologi og enkle løsninger for avstandsoppfølging som ikke tidligere har vært mulig. Dette vil kreve et system for mottak av alarmer og andre signaler fra ulike velferdsteknologiske løsninger, og en driftsorganisasjon for installasjon, vedlikehold og brukerstøtte. Arbeidet med å utrede om Stavanger kommune skal etablere et eget responssenter for trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi starter i 2017. Parallelt må ulike løsninger for drift, vedlikehold og support vurderes.

Kompetanse og ressurser
På hjelpemiddelområdet skjer det en gradvis overføring av oppgaver fra NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland til kommunen. Overføringen av oppgaver gjelder spesielt reparasjon hjelpemidler. Både mengde og kompleksitet øker, og oppgavene krever ny kompetanse. Signaler fra statlig hold tilsier også at kommunen på sikt vil få ansvar for basishjelpemidler på permanent utlån.

Budsjettramme for Tekniske hjemmetjenester 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 1 309 1 309 1 309 1 309
 Endringer:    
168Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester -50 -50 -50 -50
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 1 259 1 259 1 259 1 259
Tabell 5.18 Budsjettramme for Tekniske hjemmetjenester 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.