a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år.

Kommunen har plikt til å tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass, jf. barnehageloven § 12a. Per september 2016 har 7631 barn plass i barnehage, i hovedsak ordinære heldagsplasser. Rundt 1/3 av plassene tilbys i private barnehager og ca. 2/3 i kommunale.

I tillegg har kommunen spesielt tilrettelagte avdelinger for barn med store funksjonsvansker (STA-avdelinger), innføringsbarnehage ved Johannes læringssenter og åpne barnehager.

Kommunen har full barnehagedekning etter departementets definisjon. Barnehagebruksplanen, som blant annet viser kommunens samlede kapasitet på barnehageområdet sett opp mot framtidig behov for plasser, er styrende for aktivitetsnivået på barnehageområdet. Planen er også styrende for arbeidet med å oppnå en bedre fordeling av plassene i de enkelte bydelene, robust ledelse, videre utbygging, rehabilitering og eventuell sanering av uegnede bygg.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Dimensjonering
Antall barnehageplasser skal dimensjoneres slik at alle barn med rett får plass. Etter endringer i barnehageloven fra 1. august 2016 er rett til plass utvidet til også å gjelde barn som fyller ett år i september eller oktober.

På grunn av overkapasitet i enkelte bydeler og befolkningsnedgang i denne aldersgruppen er det behov for å redusere antall barnehageplasser, noe som betyr at rådmannen fra høsten 2017 må neddimensjonere aktiviteten ved å avvikle driften av noen barnehager. Rådmannen vil sørge for å gjennomføre gode og åpne prosesser overfor brukerne og ansatte ved aktivitetsnedgang.

Rådmannen prioriterer arbeidet med å dimensjonere plassene i tråd med barnehagebruksplanen.

Kommunen har en kompleks barnehagestruktur med ujevn dekningsgrad per bydel. Det er behov for å analysere og planlegge for framtidige investeringer og effektiv drift av tjenesteområdet. For å sikre god samordning, planlegging og ressursbruk, er det behov for å styrke kommunens ressurser til rullering og oppfølging av barnehagebruksplanen. Ressursen er tenkt koordinert med en tilsvarende planleggingsressurs på skoleområdet.

Kvalitetsutvikling
Rådmannen foreslår å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på det ordinære barnehagetilbudet, på styrket barnehagetilbud til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og på tiltak rettet mot flerspråklige barn. Prioritering av tidlig innsats og forebyggende tiltak blir videreført.

Som eier og lokal tilsynsmyndighet har rådmannen som mål å videreutvikle kvaliteten og redusere variasjonene i kvaliteten, slik at barn får et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av hvilken barnehage. Rådmannen vil i planperioden prioritere å videreutvikle og forbedre kommunens kvalitetssystem og tilsynssystemet.

Rekruttere og beholde barnehagelærere
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i henhold til krav i barnehageloven har hatt en positiv utvikling de siste årene. Andelen pedagogiske ledere og styrere med godkjent utdanning har økt fra 85,6 % i 2013 til 90,6 % i 2015, en økning på 5 prosentpoeng. Målet på 100 % er innen rekkevidde. Personalets pedagogiske kompetanse er en av de viktigste kvalitetsfaktorene. Derfor vil rådmannen videreføre tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning.

Felles kvalitetsplattform

Stavangerbarnehagen har en felles kvalitetsplattformen som er gjeldende for alle barnehagene i Stavanger.

Barn i Stavangerbarnehagen skal bli sett og møtt av kompetente voksne som legger til rette for barns helhetlig utvikling.  Personalets pedagogiske kompetanse er en av de viktigste kvalitetsfaktorene for innholdet i barnehagen. Det viktigste i dette arbeidet er at kvaliteten sikres i alle ledd og når helt frem til alle barn.

Stavangerbarnehagens kvalitetsplattform er et viktig virkemiddel for å styrke kvaliteten i barnehagene, og redusere kvalitetsvariasjoner mellom barnehager. Den felles kvalitetsplattformen for alle barnehagene i kommunen innebærer at alle ansatte skal inneha en gjennomgående basiskompetanse innen fire kvalitetssøyler:

  • Språkkompetanse
  • Relasjonskompetanse
  • Interkulturell kompetanse
  • Kompetanse om tidlig innsats

Satsningsområdene er valgt fordi de er grunnleggende og utviklingsfremmende for barnets utvikling, læring og danning. Kvalitetssøylene er forankret i nasjonale og lokale føringer. Vår kvalitetsplattform skal også være kjent for foreldre, som vil bli tilbudt foreldrekurs om satsningsområdene.

Stavangerbarnehagen – en felles kvalitetsplattform videreføres
Rådmannen foreslår å videreføre satsingen på Stavangerbarnehagen. Den felles kvalitetsplattformen  er et viktig virkemiddel for å styrke kvaliteten i barnehagene, redusere kvalitetsvariasjoner mellom barnehager og sikre et likeverdig tilbud for alle barn.

I 2016 ble en pedagogisk IKT-strategi i barnehagen utarbeidet ved hjelp av kommunale innovasjonsmidler. Rådmannen viderefører satsingen ved å implementere planen i barnehagene.

Satsingen på kvalitet og kompetanse på barnehageområdet videreføres, og rådmannen opprettholder planlagt styrking av rammen med kompetansetiltak med kr 1 mill. i 2017. Dette for å sikre implementering av revidert Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i alle barnehagene, samt opprettholde og styrke den faglige kvaliteten i barnehagene.

Styrket barnehagetilbud
Kostnadsnivået for styrket barnehagetilbud er betydelig høyere i Stavanger kommune enn i øvrige ASSS-kommuner. Behovet for tilbud i spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) varierer noe fra år til år, men er relativt stabilt. Det har vært en økning i antall barn som får logopedhjelp som utføres av PPT.

Nye lovkrav i barnehageloven gir PPT plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Rådmannen foreslår å finansiere dette ved å disponere merinntekten som følge av endring i lovverk hvor fritak fra foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort.

Rådmannen fortsetter å prioritere arbeidet med organisatoriske tilpasninger og effektivisering av driften av styrket barnehagetilbud.

Minoritetsspråklige barn
Barnehagen er en viktig integreringsarena. Kommunens mål er at deltakelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehage skal være på samme nivå som for samtlige barn 1-5 år i kommunen. Deltakerandelen for samtlige barn var 89 % i 2015. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år var bare 65,6 % i 2015, en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2013.

Deltakerandelen for minoritetsspråklige barn i Stavanger er noe lavere enn landsgjennomsnittet og i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Rådmannen vil vurdere mulige tiltak som kan øke deltakerandelen.

Budsjettramme for Barnehage 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20161 076 0081 076 0081 076 0081 076 008
 Endringer:    
84Kompetanseheving1 0001 0001 0001 000
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny
beregningsmetode
-3 300-7 600-8 500-8 500
86Justering av aktivitetsnivå5 000-25 000-25 000-25 000
87Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige
behov
1 2001 5001 500 -
88Bortfall av moderasjon for tilrettelagt
barnehagetilbud
-1 200-2 300-2 300-2 300
89Økt foreldrebetaling-5 000-5 000-5 000-5 000
90Effektiviseringskrav Barnehage-4 900-4 900-4 900-4 900
 Korrigert netto budsjettramme 2017-20201 068 8081 033 7081 032 8081 031 308
Tabell 5.1 Budsjettramme for Barnehage 2017-2020, tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.