a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir spesialpedagogisk hjelp og oppfølgingstimer til private og kommunale barnehager i Stavanger ut fra enkeltvedtak etter barnehagelovens § 19.

Per august 2016 får 320 barn hjelp av Ressurssenter for styrket barnehagetilbud. Dette er en nedgang på ca. 25 barn fra august 2015. Selv med denne nedgangen, har antall timer med spesialpedagogisk hjelp gått opp. Det estimeres en økning på 100-150 barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av barnehageåret 2016/17.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Effektiv utnyttelse av ressursene
Rådmannen har som mål å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjeneste, som er å gi spesialpedagogisk hjelp til de barna som etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak har rett på det. Arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og satsingen på et robust fagmiljø videreføres. Tilpasning og effektivisering ses i sammenheng med effektivisering av de øvrige tiltakene innen styrket barnehagetilbud. På grunn av økningen i antall timer til spesialpedagogisk hjelp per barn, foreslår rådmannen en økning i rammen til ressurssenteret på kr 2 mill.

Budsjettramme for Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 63 502 63 502 63 502 63 502
 Endringer:    
108 Økt aktivitet styrket barnehagetilbud 2 400 2 400 2 400 2 400
109 Effektiviseringskrav Ressurssenteret for
styrket barnehagetilbud
-400 -400 -400 -400
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 65 502 65 502 65 502 65 502
Tabell 5.2 Budsjettramme for Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.