a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017–2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 14. september 2016. Det vises til kapittel 8.2.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I foretakets budsjettforslag for 2017 er det foreslått en økning i timeprisen på håndverker- og renholdstjenester på henholdsvis 1,28 % og 1,37 %. Det foreslås videre en økning i pris på prosjektoppfølgingen på 20 %. Økningen er blant annet knyttet til endringer i innretningen av bestillinger fra Stavanger Eiendom. Prosjektoppfølging innbefattet tidligere også påslag for varekjøp og tjenester fra underleverandører. Stavanger Eiendom foretar i dag bestillinger direkte og prosjektoppfølging omfatter således rene byggelederoppdrag.

Det er også foreslått en økning i middagsprisen på 2,36 %. Økningen i middagsprisen er blant annet basert på en lønnsvekst på 3 % og noe økning i pris på råvarer. Foreslått økning i middagsprisen vil medføre en økning i matutgiftene i størrelsesorden kr 0,6 mill. for de kommunale sykehjemmene, noe som i utgangspunktet gir et tilsvarende omstillingsbehov i 2017.

Stavanger byggdrift KF har en relativt svak egenkapitalsituasjon. I årsbudsjett for 2017 har foretaket budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,26 mill., for å muliggjøre en styrking av egenkapitalen. Det forventes at foretaket kontinuerlig evaluerer tjenesteområdene med sikte på identifisering og videre oppfølging av tiltak som vil redusere faste kostnader og ellers effektivisere tjenesteproduksjonen. Det legges til grunn samme effektiviseringskrav for Stavanger byggdrift KF som før øvrige virksomheter. Dette vil kunne øke regnskapsmessig mindreforbruk og derigjennom styrke foretakets soliditet.

Forslag til vedtak:

  1. Budsjett 2017 for Stavanger byggdrift KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.
  2. Økonomiplan for perioden 2017-2020 anses som retningsgivende for den videre drift.