a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Foretakets virksomhet
Stavanger byggdrift KF utfører drift, vedlikehold, prosjektkoordinering og renhold for Stavanger kommune på alle type kommunale bygg. Vi vedlikeholder og istandsetter boligene til Stavanger bolig KF. Stavanger byggdrift KF driver også et storkjøkken som leverer mat til kommunale sykehjem og nytt fra 2016 er at vi også har påtatt oss driften for kantinen i Olav Kyrresgate 23. Stavanger byggdrift har lærlingeordning innen maler, tømrer, byggdrifter og kokkefaget.

Organiseringen

figur-8-1
Figur 8.1 Stavanger byggdrift KF organisasjonskart

Mål og prioriteringer
Å være den til enhver tid foretrukne leverandøren innenfor tjenesteområdene. Stavanger byggdrift KF er opptatt av effektivisering og at prisnivået holdes på laveste mulig nivå i henhold til eiermeldingen. Vi har også mål innenfor optimisme, nytenking, effektivitet, kompetanseutvikling.

Forutsetninger for budsjettet
Vårt budsjett er lagt til grunn etter selvkostprinsippet med et nøkternt regnskapsmessig mindreforbruk. Omsetningen baseres på tidligere års resultater, som har vært relativt jevne over flere år. Vi har derimot fått redusert varekjøp for videresalg de siste årene, noe som igjen viser i vårt budsjett for 2017. Dette sees spesielt i drift/prosjekt avdelingen. Timeprisene for 2017 er justert relativt lite fra 2016, og dette baseres blant annet på endret kostnadsnivå, effektivisering og kommunens økonomi.

Vi har også lagt til grunn reduksjon i matleveranser fra vårt produksjonskjøkken på Stokka. Ved åpningen av nytt sykehjem i Lervik, vil årlige produserte/leverte middager endre seg. Vi har i 2016 fått merket reduksjonen etter nedleggelse av dagsenter og sengeposter. Når Lervik starter opp og utfra middagsprisene i 2016, vil Stavanger byggdrift få en tapt inntekt på ca. kr 1,45 mill.

I budsjett fra og med 2018 har vi lagt til grunn en økning av driftskostnader for servicebilene. Økningen skyldes bompengeavgift som for Stavanger byggdrift vil beløpe seg til rundt kr 2 mill. per år. Egenkapitalen i foretaket ble noe bedre etter et regnskapsmessig mindreforbruk 2015 og kommunes styrking av denne i 2016. Egenkapitalen betegnes fortsatt som svak og vi budsjetterer derfor med et lite men nøkternt regnskapsmessig mindreforbruk også kommende år.

TimetypeavdelingPris 20162017-budsjett% økning
TimeprisDrift og håndtverker4694751,28
TimeprisProsjektoppfølging62575020,00
TimeprisRenhold3653701,37
Middagspris kommunenKjøkken63,5652,36
Tabell 8.3 Prisforslag Stavanger byggdrift KF
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til budsjett 2017-2020

Budsjettene tar utgangspunkt i samme nivå og trend fra tidligere år. Vi har lagt til grunn en videreføring av samme driftsvolum og legger oss nær opp til et selvkostbudsjett. Det vil fortsatt knyttes usikkerhet til KLP, reguleringspremie, premieavvik, AFP, lønnsoppgjør, omsetningsstørrelser og generell prisstigning.

Driftsbudsjett 2017-2020Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020 
Sum inntekter228 206 732235 011 900240 887 198246 909 378 
Sum utgifter224 662 664231 379 230237 163 711243 092 804 
Brutto driftsresultat3 544 0683 632 6703 723 4873 816 574 
Resultat eksterne finanstransaksjoner990 0001 014 7501 040 1191 066 122 
Netto driftsresultat4 534 0684 647 4204 763 6054 882 695 
Interne finanstransaksjoner3 274 1763 356 0303 439 9313 525 929 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk1 259 8921 291 3891 323 6741 356 766 
      
Tabell 8.4 Forslag til driftsbudsjett Stavanger byggdrift KF
Last ned tabelldata (Excel)
Investeringsbudsjett 2017- 2020Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020 
Investeringer E.kap innskudd KLP850 000901 000955 0601 012 364 
Årets finansieringsbehov850 000901 000955 0601 012 364 
Finansieres egenkapital850 000901 000955 0601 012 364 
Udekket/udisponert0000 
Tabell 8.5 Forslag til investeringsbudsjett for Stavanger byggdrift KF
Last ned tabelldata (Excel)

Styrets vedtak:

  1. Styret godkjenner forslag til budsjett.