a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 30. september 2016. Det vises til kapittel 8.3.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være styrende for hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2017. Foretaket kompenseres for lønnsoppgjør gjennom avtalene med bestillerenhetene. Økte pensjonskostnader forutsettes dekket innenfor foretakets rammer også i 2017. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Foretaket har foretatt organisatoriske endringer for å arbeide mer målrettet opp mot eksterne kunder. Oppdrag fra eksterne kunder skal delvis kompensere for endringer i oppdragsvolum fra hovedbestillerne.

Stavanger natur- og idrettsservice KF har en relativt svak egenkapitalsituasjon. I årsbudsjett for 2017 har foretaket budsjettert med et resultat på kr 0. Det legges til grunn samme effektiviseringskrav for Stavanger natur- og idrettsservice KF som før øvrige virksomheter. Dette vil kunne styrke foretakets resultat, som igjen vil bidra til å styrke soliditeten.

Stavanger natur- og idrettsservice KF har behov for utskifting av eldre kjøretøy og maskiner/utstyr. Foretaket har av den grunn lagt til grunn en investeringsramme på kr 4 mill. i 2017, hvorav kr 2 mill. i egenfinansiering og kr 2 mill. i lån fra Stavanger kommune. Foretaket vil søke å holde investeringsnivået lavt i planperioden på bakgrunn av egenkapitalsituasjonen.

Forslag til vedtak

  1. Budsjett 2017 for Stavanger natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.
  2. Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.