a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 13. september 2016. Det vises til kapittel 8.4.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 slik dette framkommer i kapittel 8.4.2. Det legges imidlertid til grunn samme effektiviseringskrav for Stavanger Parkeringsselskap KF som før øvrige virksomheter. Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell overføring av midler fra foretaket til bykassen. Foretaket hadde per 31.12.2015 en egenkapital på kr 179 mill., hvorav frie likvide midler utgjorde kr 38,8 mill.

På bakgrunn av foretakets egenkapitalsituasjon og forventet resultatutvikling foreslår rådmannen at det budsjetteres med et eieruttak på kr 15 mill. i 2017. Det forslås videre at eieruttaket reduseres til kr 10 mill. de øvrige årene i planperioden, som følge av generell usikkerhet knyttet til prognosene. Stavanger Parkeringsselskap KF vil etter et eieruttak fortsatt ha mulighet til å styrke egenkapitalen. Dette vil gi en tilfredsstillende egenfinansiering av eventuelle framtidige parkeringsanlegg.

Forslag til vedtak:

  1. Forslag til budsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2017 vedtas med et driftsoverskudd på kr 38,8 mill. og et investeringsbudsjett på kr 7,0 mill.
  2. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2017 fastsettes til kr 15 mill.
  3.  Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.