a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  1. Foretakets virksomhet
  1. Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-2020

Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)

Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020
Sum inntekter-227 879-230 069-232 116-232 116
Sum utgifter198 959199 601202 458202 086
Brutto driftsresultat-28 920-30 468-29 658-30 030
Rente og lånekostnader21 40121 50115 79514 078
Avdrag internt lån25 86427 31232 21034 298
Netto resultat eksterne finanstransaksjoner47 26548 81348 00548 376
Motpost avskrivninger-20 646-20 646-20 646-20 646
Netto driftsresultat-2 301-2 301-2 299-2 300
Avsatt til bundne fond2 3012 3012 2992 300
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0000
Tabell 8.12 Forslag til driftsbudsjett Stavanger bolig KF
Last ned tabelldata (Excel)
  1. Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2017-2020

Investeringsbudsjettet er en direkte videreføring av åpningsbalansen, jfr. Bystyresak 97/16.
Investeringsbudsjett, jf. tabell 2

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020
Investeringer – total sum70 50044 000155 50064 000
Årets finansieringsbehov    
Finansiert slik:    
Refusjoner, tilskudd mv.805608 5801 360
Overdragelse av anleggsmidler (langsiktig mellomværende)43 500 78 500 
Lån (eksternt via bykassen)26 92043 44068 42062 640
Udekket/udisponert    
Tabell 8.13 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger bolig KF
Last ned tabelldata (Excel)
  1. Styrets vedtak

1 Styret vedtar budsjettfremlegget hvor det satses på et styrket vedlikehold. Budsjettet for 2017 viderefører de samme driftsrammene som bystyret vedtok 13. juni 2016, men med helårsvirkning.

2 Styret skal orienters kvartalsvis om økonomisk utvikling i foretaket.