a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

11
Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2016SøknadsbeløpRådmannens forslag 2017 
 OPPVEKST OG LEVEKÅR    
1A-larm, driftstilskudd 100 000 423 000 100 000  
2A-larm, styrke mødre sammen 50 000 182 432 50 000  
3Amathea, veiledning for gravide 84 000 100 000 84 000  
4Ananke Stavanger0 25 000 25 000  
5Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes 100 000 500 000 99 000  
6Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste0 150 000 50 000  
7Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 147 000 150 000 149 000  
8Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd 1 876 000 2 500 000 1 868 000  
9Engøyholmen kystkultursenter, delfinansiering av nytt tak/ 2 etg. Sjøhuset0 500 000 0 
10Fontenehuset 1 655 000 2 000 000 1 648 000  
11Frelsearmeens gatefotball, nå Frelsearmeens Rusomsorg0 200 000 142 000  
12Funkis huset 50 000  0 
13Hinnasenteret (inkludert variable tilskudd) 1 213 000 1 240 000 1 208 000  
14KIA - Kristent interkulturelt arbeid 198 000  0 
15Kirkens bymisjon, Albertine 1 068 000 1 100 000 1 064 000  
16Kirkens bymisjon, Jobb 1 971 000 1 400 000 967 000  
17Kirkens bymisjon, Gatejurist 291 000 300 000 290 000  
18Kirkens bymisjon, Gateprest 112 000 150 000 112 000  
19Kirkens bymisjon, Natteravnene 699 000 720 000 696 000  
20Kirkens bymisjon, Ventilene-for unge pårørende 100 000 150 000 99 000  
21Kirkens bymisjon, Tillitsperson0 410 000 0 
22Kirkens SOS i Rogaland 363 000 380 000 362 000  
23Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd 247 000 400 000 246 000  
24Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par 70 000  0 
25Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest 100 000 150 000 99 000  
26Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft0 100 000 100 000  
27Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede0 50 000 50 000  
28Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre for etterlatte0 70 000 70 000  
29FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland) 91 000 140 000 91 000  
30LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 12 000 25 000 12 000  
31Mental helse Stavanger 102 000 100 000 99 000  
32Mental helse ungdom Stavangerregionen 40 000 50 000 40 000  
33Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger 291 000 600 000 290 000  
34Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger- framleie/drift av leie lokalet Døves Senter0 200 000 100 000  
35Norges ME forening, familiemøter 60 000  0 
36Norges ME forening, informasjonsmøter/kurs 40 000  0 
37RIO - Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon 40 000  0 
38Rus-Nett Rogaland 159 000 180 000 158 000  
39Røde Kors Stavanger - besøktjenesten 100 000  0 
40Røde Kors Stavanger - EVA tiltak 100 000 150 000 100 000  
41Røde Kors Flyktningguide 243 000 400 000 242 000  
42SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF) 282 000 397 000 281 000  
43Senter for spiseforstyrrelser 160 000 450 000 159 000  
44SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon 146 000 150 000 145 000  
45SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter0 250 000 100 000  
46Skipper Worse drift 4 596 000 4 078 000 4 062 000  
47Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud 416 000 916 000 398 000  
48Skipper Worse middagsdistribusjon 780 000 740 000 737 000  
49Skipper Worse, hverdagsglede0 933 000 572 000  
50SMISO Senter mot seksuelle overgrep 175 000 250 000 174 000  
51Sosialt / helsefremmende arbeid 430 000 430 000 430 000  
52Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info 187 000 200 000 186 000  
53Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene 149 000 153 000 148 000  
54Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 39 1 196 000 2 000 000 1 191 000  
55Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt 291 000 291 000 290 000  
56Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård 591 000 750 000 598 000  
57Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner 7 797 000 7 797 000 7 797 000  
58Tjensvoll menighetsdagsenter 20 000 10 000 10 000  
59AS for mennesker med nedsatt funksjonsevne0 500 000 0 
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR 27 988 000 35 490 432 27 988 000  
      
 BYMILJØ OG UTBYGGING    
60Tilskudd til idretten 8 450 000   7 950 000  
61Stavanger Ishall 4 375 000   4 375 000  
62Stimuleringstilskudd 682 000   682 000  
63Jæren Friluftsråd 1 731 000   1 781 000  
64Ryfylke friluftsråd 1 731 000   1 781 000  
65Rogaland Arboret 700 000   725 000  
66Stavanger Sentrum AS 900 000   900 000  
67Stavanger turnforening 300 000   300 000  
68Ynglingehallen 1 032 000   1 032 000  
69Verdens Energibyer 80 000   80 000  
70Beach volleyball World Tour Stavanger 2 500 000  0 
71Reservekonto idrett 700 000   700 000  
72Lysefjorden Utvikling AS 220 000   250 000  
73Urban Sjøfront AS 500 000   500 000  
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING 23 901 000 0 21 056 000  
      
 KULTUR OG BYUTVIKLING    
 Regionale m.v.    
74MUST - Museum Stavanger 16 944 000 18 391 000 23 770 000  
75Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 141 000 625 000 141 000  
76Norsk Oljemuseeum 2 063 000 2 200 000 2 063 000  
77Utvandrersenteret 330 000    
78Rogaland kunstsenter 853 000 879 000 879 000  
79Tou Scene 2 912 000   3 328 000  
80Kunstskolen i Rogaland 504 000 529 000 529 000  
81Filmkraft Rogaland 1 530 000 2 300 000 1 530 000  
82Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 293 000 350 000 293 000  
83Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 18 398 000 19 138 000 18 637 000  
84Stavanger Symfoniorkester 23 130 000 23 330 000 23 529 000  
85Opera Rogaland IKS 500 000 550 000 550 000  
      
 Kommunalt finansierte institusjoner    
86Norsk lydinstitutt 2 467 000 2 551 000 2 518 000  
87STAR driftstilskudd 600 000 600 000 600 000  
88Stavanger kunstforening 861 000 2 000 000 861 000  
89Frida Hansens hus 223 000 300 000 223 000  
90Stiftelsen Grafisk Verksted 150 000   275 000  
      
 Diverse tilskudd, sekkeposter, stipend, priser    
91Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid 7 000 000   7 000 000  
92Tilskudd til kor og korps 442 000   562 000  
93Tilskudd kulturorganisasjoner 283 000   363 000  
94Tilskudd til voksenopplæring 28 000  0 
95Tilskudd til kulturtiltak for eldre 50 000    
96Kulturstipend 350 000   350 000  
97Stavanger kommunes kulturpris 50 000   50 000  
98Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter 3 100 000   2 877 000  
99Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur 850 000   575 000  
100Tilskudd visuell kunst 400 000   400 000  
      
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING 84 452 000   91 903 000  
      
 DIVERSE TILSKUDD    
101Senter for int. kommunikasjon - SIK 181 000 200 000 180 000  
102Petrad 190 000 210 000 190 000  
103Gladmat festival 1 153 000 1 300 000 1 155 000  
104Studentersamfunnet Folken 675 000 900 000 700 000  
105Kirkelig dialogsenter 400 000 450 000 400 000  
106Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL) 75 000 100 000 75 000  
107Norges Døveforbund Stavanger  200 000 180 000  
 Sum 2 674 000 3 360 000 2 880 000  
      
 Medlemsavgift/kontingent    
108Tilskudd ASSS-samarbeid 305 000   313 000  
109Region Stavanger BA 2 774 142   2 785 524  
110Nordsjøvegen - medlemsavgift 56 000   58 000  
111IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsskap (FSK-vedtak 27.08.15) 30 000   35 000  
112Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13) 50 000   50 000  
113Norsk pasientskadeerstatning 4 000 000   3 800 000  
114Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 667 911   703 013  
 Sum medlemsavgift/kontingent 7 883 053 0 7 744 537  
      
 Kommunalt råd, komite, Tv-aksjon    
115Eldrerådet 513 000   513 000  
116Funksjonshemmedes råd 33 000   33 000  
117Innvandrerrådet 33 000   33 000  
11817. mai komité 700 000   750 000  
119Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger 132 102   132 644  
120TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger 66 051   66 322  
 Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 477 153 0 1 527 966  
      
 Andre reservekonti    
121Disposisjonskonto, rådmannen 1 190 000   1 071 703  
 Ordinær Reservekonto inkludert næringsfondet: 7 200 000   7 200 000  
122Næringsfondet 750 000   500 000  
123Mulighetsterminalen 390 000 300 000 300 000  
124Altibox Norway Chess 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16 500 000 1 500 000 800 000  
125Tour de Fjords 2016-2018 - jfr. FSK sak 24.09.2015 1 500 000   1 500 000  
126Skape 2016-2019 - jfr. FSK-vedtak 21.05.2015 693 535   696 381  
127Tilskudd til NM i sjakk 2017 og 100-års jubileum Stavanger Sjakk-klubb 2017   300 000 200 000  
128Tilskudd til KnowHow Ed Tech 2017  350 000 250 000  
129Til fri disposisjon ordinær reservekonto i 2017 3 366 465   2 953 619  
 Sum andre reservekonti 8 390 000   8 271 703  
      
 SUM DIVERSE TILSKUDD 20 424 206   20 424 206  
      
 SUM TILSKUDD TOTALT 156 765 206   161 371 206  
Tabell 11.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)
MERKNADER TIL TABELL – TILSKUDD TIL LAG, ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER I 2017.
Oppvekst og levekår
 1. A-alarm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 423 000 til drift for å kunne dekke deler av lønnsutgiftene og høy husleie. Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000.
 2. A-alarm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 182 432 til oppstart av mor/barn gruppe: Styrke Mødre Sammen, som skal hjelpe til med å leve rusfritt liv sammen med barnet sitt i samarbeid med brukerutvalget ved Rogaland A-senter, samt forsterke helsestasjoner i Stavanger. Rådmannen foreslår å innvilge kr 50 000.
 3. Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 100 000 til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 84 000.
 4. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser søker om kr 25 000 til driftstilskudd og støtte til informasjons- og opplæringstiltak. Rådmannen foreslår å innvilge kr 25 000.
 5. Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,5 mill. støtte til tiltaket Kompasset – lavterskeltilbud, til tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkoholproblemer eller andre rusproblemer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 99 000.
 6. Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, hvor 27,39 prosent av alle deltakere er bosatt i Stavanger, søker om kr 150 000 til drift for helhetlig oppfølgingstilbud for mennesker med rushistorie. Rådmannen foreslår å innvilge kr 50 000.
 7. Formannskapets enstemmige vedtak sak 110/13 den 13. juni 2013 gir Dyrebeskyttelsen i Sør-Rogaland tilskudd til utgifter til sterilisering og eventuelt avliving av katter. I år søker de kr 150 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 149 000.
 8. Engøyholmen kystkultursenter, alternativ skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om kr 2,5 mill. i driftstilskudd til kulturminnevern. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,868 mill. til drift.
 9. Engøyholmen kystkultursenter søker om kr 0,5 mill. til delfinansiering av nytt tak/ 2. etasje konstruksjon på det ene verneverdige sjøhuset. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 10. Fontenehuset søker om kr 2,0 mill. for 2017 til å opprettholde kvaliteten, samt forventet utvikling i aktivitet og kvantitet.  Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,648 mill.
 11. Frelsesarmeen gatefotball, frisk alternativ søker om kr 200 000 til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 142 000.
 12. Funkis Huset Sandnes har ikke søkt om tilskudd 2017.
 13. Hinnasenteret søker om kr 1,24 mill. til driftsutgifter av senteret. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,208 mill.
 14. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) har ikke søkt om tilskudd 2017.
 15. Kirkens bymisjon Albertine søker om kr 1,1 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,064 mill. til dette formålet.
 16. Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 1,4 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,967 mill.
 17. Kirkens Gatejurist søker om kr 300 000 til delfinansiering av en stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 290 000.
 18. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 150 000 for å kunne øke stillingen for gatepresten. En utvidelse av stillingen vil kunne medføre økt satsing i forhold til legemiddelassistert rehabilitering og oppfølging av LAR- pasienter og Leve med HIV.  Rådmannen foreslår å innvilge kr 112 000.
 19. Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,72 mill. som begrunnes med en generell lønns- og prisvekst. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,696 mill. til dette formålet.
 20. Kirkens Bymisjon Ventilene søker om kr 150 000 til tiltaket Ventilene som tilbyr helge- og ferietilbud til unge pårørende i alderen 6-23 år. Rådmannen foreslår å innvilge kr 99 000.
 21. Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 410 000 til utvikling tjenesten Tillitperson hvor organisasjonen kurser frivillige til å bli Tillitperson som kan bistå brukere i møte med det offentlige hjelpeapparatet. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden og prioriterer andre søknader fra Kirkens Bymisjon.
 22. Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 380 000i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Rådmannen foreslår å innvilge kr 362 000.
 23. Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 400 000 til drift. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 246 000 til dette formålet.
 24. Kreftomsorg Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par har ikke søkt om tilskudd 2017.
 25. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 150 000 til kurs UNG i Vest. Rådmannen foreslår å innvilge kr 99 000.
 26. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 100 000 til tiltak møteplass for barn som lever med kreft. Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000 til dette formålet.
 27. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 50 000 til å gjennomføre trenings timene med yoga for kreftrammede. Rådmannen foreslår å innvilge kr 50 000 til dette formålet.
 28. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 70 000 til å trykke opp nye opplag av brosjyren. Brosjyren vil være tilgjengelig for alle instanser som etterspør. Rådmannen foreslår å innvilge kr 70 000.
 29. FRI Rogaland (Tidligere LLH Rogaland) Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner (skiftet navn til FRI- Forening for kjønns – og seksualitetsmangfold i april 2016). Søker om kr 140 000 pga. økning i leie- og strømutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 91 000 til dette formålet.
 30. LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 25 000 til å dekke utgifter til samling for LPP representanter, og gjennomføre kursing/informasjon/informasjonsutveksling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 12 000.
 31. Mental helse Stavanger søker om kr 100 000 i driftsmidler til å dekke utgifter til tilbud for mennesker som sliter med sin psykiske helse. Rådmannen foreslår å innvilge kr 99 000.
 32. Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 50 000 til driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Rådmannen foreslår å innvilge kr 40 000.
 33. Norges Døveforbund (NDF) –Stavanger søker om kr 0,6 mill. med bakgrunn i økte i lønns -og driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 290 000.
 34. Norges Døveforbund (NDF)-Stavanger søker om kr 200 000 til fram leie/drift av leie lokalet Døves Senter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000.
 35. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag familiemøter har ikke søkt om tilskudd 2017.
 36. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag informasjons møter/kurs har ikke søkt om tilskudd 2017.
 37. RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon har ikke søkt om tilskudd 2017.
 38. Rus-Nett Rogaland søker om kr 180 000 til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 158 000.
 39. Røde Kors Stavanger har ikke søkt om tilskudd 2017.
 40. Røde Kors Stavanger – EVA tiltak, søker om kr 150 000 for å tilby utenlandske kvinner i spesielt sårbare livssituasjoner en individuell, behovstilpasset oppfølging over tid. Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000.
 41. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 400 000 med bakgrunn i økt aktivitet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 242 000.
 42. SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF) søker om kr 397 000 til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 281 000.
 43. Senter for spiseforstyrrelser søker om kr 450 000 til å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 159 000.
 44. SIS-Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om permanent driftsstøtte på kr 150 000 til studenthelsestasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 145 000.
 45. SIS i Studentsamskipnaden Stavanger UIS søker om støtte kr 250 000 til psykisk helsetilbud til studenter.  Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000.
 46. Skipper Worse drift søker om kr 4,078 mill. driftstilskudd eldresenterdrift som begrunnes med aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 4,062 mill. til driftstilskudd.
 47. Skipper Worse søker om kr 0,916 mill. til prosjekt 60+ treningstilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 398 000 til dette formålet.
 48. Skipper Worse søker om kr 0,74 mill. til middagsdistribusjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,737 mill. til dette formålet.
 49. Skipper Worse søker om kr 0,933 mill. til ny prosjekt Hverdagsglede som er lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med demens med fokus på trivsel og en aktiv hverdag. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,572 mill. til dette formålet.
 50. SMISO, Senter mot seksuelle overgrep søker om kr 250 000 til driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 174 000.
 51. Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Rådmannen foreslår å innvilge kr 430 000.
 52. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 200 000 til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon.  Rådmannen foreslår å innvilge kr 186 000.
 53. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 153 000 til gjennomføring av Schizofreniuken. Rådmannen foreslår å innvilge kr 148 000.
 54. Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 2 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,191 mill.
 55. Stiftelsen Pårørendesenteret Senteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 291 000 til å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Rådmannen foreslår å innvilge kr 290 000.
 56. Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søker om kr 0,75 mill. til finansiering av en stilling fra Stavanger kommune opp på samme nivå som tilskudd for en stilling fra NAV. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,598 mill.
 57. Stimuleringsmidler er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Rådmannen foreslår å videreføre dette i planperioden og samlet tilskuddsbeløp vil utgjøre kr 7,797 mill.
 58. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 10 000 i lønns- og driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 10 000.
 59. AS for mennesker med nedsatt funksjonsevne søker om kr 0,5 mill. Tiltakets formål er å avlaste hjemmesykepleiere og pårørende. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden siden AS selskap ikke er i målgruppe for denne ordningen.
Bymiljø og utbygging
 1. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Rådmannen foreslår å redusere tilskudd til idrettsrådet med kr 0,5 mill. Gjenstående tilskudd utgjør kr 7,95 mill. i 2017
 2. Rådmannen foreslår å opprettholde 2016-nivået på tilskudd til Stavanger Ishall på kr 4,375 mill.
 3. Rådmannen foreslår å opprettholde 2016-nivået på stimuleringstilskudd på kr 0,682 mill.
 4. Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2016 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,781 mill.
 5. Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2016 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,781 mill.
 6. Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,725 mill.
 7. Stavanger Sentrum AS. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,9 mill.
 8. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 300 000.
 9. Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Rådmannen foreslår å opprettholde tilskuddet til Ynglingehallen med kr 1,032 mill.
 10. Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 80 000.
 11. I henhold til formannskapets sak 132/13 foreslås ble det avsatt kr 2,5 mill. hvert år i perioden 2014-2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour og tilskuddet bortfaller nå som følge av dette.
 12. Rådmannen foreslår å opprettholde 2016-nivået på reservekonto idrett på kr 0,7 mill.
 13. Stavanger formannskap vedtok i møte 29. mars 2011 å utbetale et årlig tilskudd med kr 220 000 til grunnfinansiering av Lysefjorden Utvikling AS. Beløpet skal indeksreguleres. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet med kr 30 000, til kr 250 000.
 14. Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,5 mill. til Urban Sjøfront AS. Rådmannen foreslår å videreføre beløpet uendret.
Kultur og byutvikling

Regionale

 1. MUST – Museum Stavanger søker om kr 18,391 mill. fra Stavanger kommune. I tillegg søker museet om kr 40,0 mill. i investeringstilskudd til nybygg til Norsk grafisk museum.
  Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %.
  Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr 23,77 mill. for 2017. Inkludert i dette beløpet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, tilskudd til barnemuseet på kr 0,6 mill. etter avtale, tidligere vedtatt bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,6 mill., kr 436 000 i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012, kr 330 000 i forbindelse med overflytting av ansvar og arbeidsoppgaver fra Utvandrersenteret, kommunalt bidrag på kr 400 000 til arkitektkonkurranse for «Museumsparkvisjonen», tilskudd på kr 2,8 mill. til etablering og drift av museumsdelen av Holmeegenes (jf. KKI-sak 64/16), og investeringstilskudd til nybygg Norsk Grafisk museum på kr 3,4 mill.
 2. Jernaldergården søker om kr 0,625 mill. fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 141 000 for 2017.
 3. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune.  Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,063 mill. for 2017.
 4. Styret for Stiftelsen Det norske utvandrersenteret er i gang med å avvikle stiftelsen. Styret for MUST har fattet vedtak om overtakelse av ansvaret for det faglige og museale ansvarsområdet migrasjonshistorie fra Det norske utvandrersenteret. Forutsetningen fra styret for MUST er at kommunens og fylkeskommunens årlige driftstilskudd til Utvandrersenteret overføres til MUST. Det foreslås på denne bakgrunn å overføre driftstilskuddet, som inneværende år er på kr 330 000 til MUST.
 5. Rogaland Kunstsenter søker om kr 0,879 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,879 mill. for 2017. Økningen på kr 26 000 er en omprioritering innenfor rammen, og finansieres ved reduksjon av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter.
 6. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. Iht. avtalen er det i år forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr 300 000 (halvårseffekt) med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar utvides fra våren 2017 (2. etasje i atelierhuset ferdigstilles). Det totale vederlaget for 2017 utgjør etter dette kr 3,328 mill.
  Etter reforhandlet avtale vil Tou Scene også ha ansvar for drift av prøvelokalet for dans i 2. etasje av atelierhuset. Det er inngått samarbeid mellom Tou Scene og DansiS – Dansekunst i Stavanger-regionen om bruken av lokalet, der DansiS i det daglige vil ha en kuratorrolle.
 7. Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,529 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,529 mill. for 2017. Økningen på kr 25 000 er en omprioritering innenfor rammen, og finansieres ved reduksjon av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter.
 8. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 2,3 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,530 mill. for 2017.
 9. Veteranskipet Rogaland søker om kr 350 000. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 293 000 i 2017.
 10. Rogaland Teater. Søker om kr 19,138 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Rådmannen foreslår å bevilge kr 18,637 mill. for 2017. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret og kr. 0,54 mill. til arbeidet med kvalitetssikringen (KS1) av konseptutvalgsutredningen (KVU) for nytt teaterhus.
 11. Stavanger Symfoniorkester søker om kr 23,330 mill. fra kommunen for 2017. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Rådmannen foreslår å bevilge kr 23,529 mill. for 2017, som tilsvarer kommunal andel justert iht. statsbudsjettet.
 12. Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. I 2017 foreslår rådmannen å øke tilskuddet med kr 50 000 og da på samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune. Tilskuddsnivået foreslås videreført, med en ytterligere økning i 2018 og 2019.

Kommunalt finansierte institusjoner

 1. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,551 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,518 mill. for 2017.
 2. Star – Stavanger Rock søker om kr. 0,6 mill. fra Stavanger kommune.  Star har i de siste årene fått en årlig bevilgning på kr 0,6 mill.
 3. Stavanger kunstforening søker om kr 2,0 mill. i tilskudd for 2017. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,861 for 2017.
 4. Frida Hansens hus søker om kr 300 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 223 000 for 2017.
 5. Stiftelsen Grafisk Verksted flytter våren 2017 fra dagens lokaler på Nytorget til Atelierhuset Tou. Nye og bedre lokaler vil på sikt kunne øke inntektsmulighetene, men gir også en kraftig økning i husleien, som i dag er svært lav. Stiftelsen Grafisk Verksted leier lokalene i atelierhuset av Tou Scene AS, jf. avtale mellom Stavanger kommune og Tou Scene AS om forvaltning og drift av Tou-anlegget.  Grafisk Verksted har i en årrekke mottatt driftstilskudd etter søknad. Fra 2017 foreslår rådmannen å øke driftstilskuddet og løfte Grafisk Verksted inn i HØP med egen linje i tilskuddstabellen. Det årlige driftstilskuddet, som de siste årene har vært på kr 150 000, foreslås økt til kr 400 000. Økningen for 2017 blir kr 125 000 pga. ½ års drift i nye lokaler. Rådmannen foreslår å bevilge kr 275 000 for 2017. Økningen finansieres ved reduksjon av posten Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur. Driftstilskudd til Grafisk Verksted er belastet denne kontoen i 2016.

Diverse tilskudd (sekkepost), stipend, priser

 1. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Rådmannen foreslår å bevilge totalt kr 7,0 mill. for 2017.
 2. Driftstilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,562 mill. for 2017. Postens økning på kr 120 000 er en omprioritering innenfor rammen, og finansieres ved reduksjon av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Jf. sak 18/10 i møte i Kommunalstyret for kultur og idrett den 01. mars 2010.
 3. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å bevilge kr 363 000 for 2017. Postens økning på kr 80 000 er en omprioritering innenfor rammen, og finansieres ved reduksjon av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Jf. sak 18/10 i møte i Kommunalstyret for kultur og idrett den 01. mars 2010.
 4. Driftstilskudd til voksenopplæring. Tilskuddsordninger har liten etterspørsel. Rådmannen foreslår å overføre avsatt tilskuddsbeløp på kr 28 000 for 2017 til Kommunalstyrets disposisjonskonto. Eventuelle søknader vil bli behandlet og belastet fra denne konto.
 5. Kulturtiltak og dagsturer for eldre på kr 50 000 overføres til bydelshusene ved Ungdom og fritid som forvalter og tildeler midlene.
 6. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Av utlysningen skal det fremgå hva slags stipendordninger kommunen har (kulturstipend, sakprosastipend, filmmanusstipend, og kunstkuratorstipend) og hvem som kan søke på hva. Det skal presiseres at en eventuell tildeling av de ulike typene stipend årlig vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader. Rådmannen foreslår å bevilge kr 350 000 for 2017.
 7. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Rådmannen foreslår å bevilge kr 50 000 for 2017.
 8. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Rådmannen foreslår å bevilge totalt kr 2,877 mill. for 2017, og dette innebærer mindre omprioriteringer innenfor rammen. Driftstilskudd til voksenopplæring kr 28 000 blir overført til kontoen. Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland får kr 26 000 og kr 25 000 som finansieres ved reduksjon av posten kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner økes med kr 80 000 og driftstilskudd til kor og korps økes med kr 120 000 Dette finansieres ved reduksjon av posten kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter, jf. sak 18/10 i møte i Kommunalstyret for kultur og idrett den 01. mars 2010.
 9. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter m.m. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,575 mill. for 2017. Reduksjonen på kr 275 000 fra 2016 skyldes at driftstilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted er foreslått løftet ut og lagt på egen linje.
 10. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland. Rådmannen foreslår å bevilge kr 400 000 for 2017.

Diverse tilskudd

 1. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 200 000 til kurs og kompetanseutvikling. For 2017 foreslås bevilget kr 180 000 til dette formålet.
 2. PETRAD, stiftelse under OD søker om kr 210 000 til finansiering av utenlandsk deltaker på PETRAD’s åtte ukers kurs innen petroleumsfag. PETRAD søker og mottar tilskudd over statsbudsjettet til samme formål. For 2017 foreslås bevilget kr 190 000 til dette formålet.
 3. Gladmatfestivalen søker om totalt kr 1,3 mill. For 2017 foreslås bevilget kr 1,155 mill.
 4. Studentersamfunnet Folken søker om kr 0,9 mill. til driftstilskudd. For 2017 foreslås bevilget kr 0,7 mill.
 5. Kirkelig dialogsenter søker for 2017 om tilskudd på kr 450 000. For 2017 foreslås bevilget kr 400 000 til dette formålet.
 6. STL – Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 100 000 i driftsstøtte til aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. For 2017 foreslås bevilget kr 75 000.
 7. Norges Døveforbund – søker om kr 200 000 til koordinatorfunksjon ved tegnspråktolking av offentlige møter og arrangementer. For 2017 foreslås bevilget kr 180 000 til dette formålet.

Medlemsavgift/kontingent

 1. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk økes i henhold til ny avtale. For 2017 foreslås bevilget kr 313 000 til dette formålet.
 2. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger pr 01.01.2016 (132 644 innbyggere per 01.01.2016). For 2017 foreslås bevilget kr 2,786 mill. til dette formålet.
 3. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter. For 2017 foreslås bevilget kr 58 000.
 4. Medlemsavgift til IS Fjordvegen Rute 13 er vedtatt i Formannskapet i 27. august 2015. Medlemsavgiften er justert til kr 35 000. Det foreslås bevilget kr 35 000 for 2017.
 5. Medlemsavgift Storby Marin – jfr. vedtak i FSK 21. februar 2013. Det foreslås bevilget kr 50 000 for 2017.
 6. Norsk Pasientskadeerstatning – erstatningsutbetalingene på landsbasis i 2016 ligger på tilnærmet samme nivå som i 2015. Tilskuddet fordeles etter innbyggertall. For 2017 foreslås bevilget kr 3,8 mill. til dette formålet.
 7. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 5,30 per innbygger i 2017. Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år (01.01.16 – 132644), neste gang i 2020. For 2017 foreslås bevilget kr 0,703 mill. til dette formålet.

Kommunalt råd/komite/tv-aksjon

 1. Eldrerådet. Tilskudd til eldrerådet foreslås bevilget med kr 0,513 mill. for 2017.
 2. Funksjonshemmedes råd. Tilskudd til funksjonshemmedes råd foreslås bevilget med kr 33 000 for 2017.
 3. Innvandrerrådet. Tilskudd til Innvandrerrådet foreslås bevilget med kr 33 000 for 2017.
 4. 17.mai komite. Det foreslås bevilget et tilskudd til 17.mai komiteen på kr 0,75 mill. i 2017
 5. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr.01.01.16 kr 132 644) til kommunebidraget i 2017. Det foreslås bevilget kr 132 644 til dette formålet.
 6. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr.01.01.16 kr 132 644) i 2017. Det foreslås bevilget kr 66 322 i 2017.

Andre reservekonti

 1. Rådmannen kan gi tilskudd på inntil kr 100 000 fra rådmannens disposisjonskonto etter søknad fra humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement med mer. Hvert halvår lages en rapport om bruken av midlene. Flere og økte medlemsavgifter, kontingenter og tilskudd reduserer rådmannens disposisjonskonto. Tilskudd til TV-aksjonen i bydelene, kr 66 322 foreslås bevilget fra denne konto. Disponibel ramme til behandling av løpende søknader på denne kontoen blir i 2017 kr 1,07 mill. (etter reduksjon).

Tilskudd fra ordinær reservekonto kan søkes av lokale lag og organisasjoner til kultur, idrett og sosialt arbeid. Søknadene behandles av formannskapet. Vedtatte tiltak for 2017 er opplistet i tabellen.

 1. Næringsfondet reduseres fra kr 1,0 mill. til kr 500 000 på grunn av økt tilskudd til Altibox Norway Chess og Mulighetsterminalen.
 2. Mulighetsterminalen har søkt om driftsstøtte på kr 300 000 for 2017. Driften av Mulighetsterminalen er lagt til Greater Stavanger, i samarbeid med NAV og Stavanger kommune. I 2016 fikk tiltaket et eget driftstilskudd på kr 300 000fra Stavanger kommune, i tillegg til gratis lokaler og penger til møbler og teknisk utstyr. Det legges til grunn at Mulighetsterminalen skal drives videre også i 2017. Eventuell fortsatt drift etter 2017 forutsettes evaluert i løpet av høsten 2017. Det foreslås å bevilge kr 300 000 fra Næringsfondet, som reduseres fra kr 0,8 mill. til kr 0,5 mill. som følge av denne bevilgningen.
 3. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,8 mill. for 2017, kr 0,6 mill. fra ordinær reservekonto og kr 200 000 fra Næringsfondet, jfr. FSK sak 15. september 2016. Næringsfondet reduseres fra 1,0 mill. til kr 0,8 mill. som følge av denne bevilgningen.
 4. Tour Des Fjords har søkt om årlig tilskudd kr 2,5 mill. i årene 2016-2018. Formannskapet har vedtatt årlig kr 1,5 mill. til arrangementet i 2016-2018, jfr. FSK sak 24. september 2015.
 5. Skape søker om kr 696 381 for 2017, jfr. Handlingsplan for 2016 – 2019. Tilskuddet baseres på innbyggertall pr. 01.01.16 (132644), jfr. FSK sak 21. mai 2015, og det foreslås bevilget kr 696 381 til dette formål.
 6. Søknad om tilskudd til NM i Sjakk 2017 og 100 års jubileum Stavanger Sjakk-klubb i 2017 på kr 300 000. Det foreslås bevilget kr 200 000 til dette arrangementet i 2017.
 7. KnowHow Ed Tech – konferansen 2017 søker om tilskudd på kr 350 000 Det foreslås bevilget kr 250 000 til dette arrangementet.
 8. Disponibel ramme til behandling av søknader på ordinær reservekonto blir i 2017 kr 2,95 mill.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Beregningen for tilskuddssatsene blir som foregående år gjort gjennom å benytte regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra to år tilbake (2015). Gjennom statsbudsjettet for 2016 ble beregningsmetoden endret, slik at pensjonskostnadene blir holdt utenfor denne beregningen, og fastlegger et sjablongtillegg på 13 pst av lønnsutgiftene de kommunale barnehagene. Utgiftene blir deflatorjustert med 2,7 % for 2016 og 2,5 % for 2017.

Tilskuddssats for ikke-kommunale ordinære barnehager

De foreløpige beregnede satsene for ikke-kommunale ordinære barnehager for 2017 er beregnet til:

Tilskuddssatser for 2017 eksklusive kapitaltilskudd  
Barn 0-2 år per år 186 823
Barn 0-2 år per måned 15 569
Barn 0-2 år per oppholdstime 86,5
Barn 3-6 år per år 90 444
Barn 3-6 år per måned 7 537
Barn 3-6 år per oppholdstime 41,9
Tabell 11.2 Tilskuddssatser for ikke-komunale barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen presiserer at forslag til satser er foreløpige.

Nasjonale kapitaltilskuddssatser, som publiseres senere i høst, er ikke inkludert.

Tilskuddssats for ikke-kommunale familiebarnehager og barnehager

Siste kommunale familiebarnehage ble avviklet august 2015. Kostnadene i kommunale familiebarnehager er derfor ikke representative for den reelle kostnaden ved drift av familiebarnehager. Rådmannen foreslår å videreføre bruken av de nasjonale tilskuddssatsene for familiebarnehagedrift.