a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Lønnsvekst
Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016. Dette utgjør kr 153,75 mill. I forslaget til statsbudsjett 2017 er det signalisert 2,7 % lønnsvekst. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2017 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd med ny hovedtariffavtale (HTA), jf. A-rundskriv 1/2016 og B-Rundskriv 4/2016 fra KS. Beregning av lønnsreserven for 2017 tilsvarer kr 90,6 mill. med virkning fra mai 2017.

Prisvekst
Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 er laget i faste 2017-kroner. Det er ikke foreslått kompensert for prisvekst. Dette innebærer et underliggende omstillingsbehov som utgjør kr 20 mill. beregnet basert på forventet prisvekst lik 2 % og kommunens utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen. Fravær av priskompensasjon medfører at dersom alt annet er likt, vil handlingsrom og kjøpekraft reduseres. Prioriteringer og behovsvurderinger må gjøres innenfor strammere rammer.

Renteforutsetninger
Rentebanen i Norges Banks pengepolitiske rapport fra september 2016 (3/16) tilsier at det ventes en styringsrenten nær 0,5 % de neste årene. Prognosen tilsier videre at det er noe større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året. Styringsrenten anslås å øke til i underkant av 1 % mot slutten av 2019.

Påslaget i tremåneders pengemarkedsrente, som er differansen mellom pengemarkedsrenten og forventet styringsrente, er høyere enn det Norges Bank tidligere har anslått. Påslaget er per oktober 2016 på om lag 0,60 prosentenheter. Økt pris på bankenes finansiering i dollar, blant annet som følge av nye reguleringer i det amerikanske pengemarkedet, kan bidra til at påslaget også fremover holder seg høyere enn tidligere lagt til grunn. Norges Bank venter at påslaget reduseres til 0,40 prosentenheter våren 2017. På bakgrunn av prognoser fra blant annet Norges Bank og Statistisk sentralbyrå legger rådmannen til grunn at tremåneders pengemarkedsrente vil ligge på 0,9 % i 2017, 0,9 % i 2018, 1,15 % i 2019 og 1,35 % i 2020.

I andre tertial 2016 var ca. 67 % av all bruttogjeld sikret mot renteendringer i form av fastrente og rentebytteavtaler. Rådmannen vil i 2017 foreta en løpende vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. Gjennomsnittlig rente på alle lån i 2017 forventes å være i overkant av 2 %. Det legges videre til grunn at gjennomsnittlig rentenivå vil øke i takt med forventet utviklingen i tremåneders pengemarkedsrente. Rådmannen vil presisere at det er betydelig usikkerhet knyttet til rentenivået i planperioden. Avdragstiden på nye lån er 30 år. Det er beregnet helårseffekt på renter- og avdrag i det året låneopptaket gjennomføres.