a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Park og vei har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.

Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser, naturvernområder, viltforvaltning, badeplasser, utendørs idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og uteanlegg ved skoler, barnehager, sykehjem og bofellesskap.

Ansvaret omfatter også vinterdrift og naturskjøtsel.

Park og vei planlegger, prosjekter og er byggherre for nye anlegg utendørs.

Avdelingen har ansvar for kommunens sykkelsatsing, driver Stavanger friluftssenter og Stavanger botaniske hage og forvalter kolonihagene og de offentlige småbåthavnene i kommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Friområdeprosjektet
Park og vei har ansvar for prosjektering, bygging av turveier og tilhørende tiltak i Friområdeprosjektet. En del krevende prosjekterings- og byggeoppgaver ligger foran oss i perioden.

Ny grønn plan for Stavanger
I kommuneplanen er det forutsatt at det skal utarbeides en ny grønn plan for Stavanger i løpet av kommuneplanperioden, muligens som egen kommunedelplan. Park og vei har ansvaret for å lede arbeidet. Planen skal blant annet behandle behovet for friområder og tilrettelegging, fastsette normer for dekning av aktivitetsanlegg, fastlegge prinsipper og muligheter for overvannshåndtering i grønne områder, fastsette forvaltings- og skjøtselsregler for landskapsparkene, de store naturlike friområdene og for de lokale naturvernområdene. Planen vil bli utarbeidet i nært samarbeid med Kommuneplanavdeling, Byplanavdeling, Vann og avløp, folkehelsekoordinator, miljøvernsjef og Forum for Natur og Friluftsliv (som inkluderer de fleste interesseforeninger innenfor natur og miljø). I en bred og åpen medvirkningsprosess vil blant andre bydelsutvalgene få en sentral rolle.

Rehabilitering skolegårder
Kommunen har et investeringsprosjekt for rehabilitering av skolegårder som går kontinuerlig. Hvilke skolegårder som skal prioriteres hvert år vedtas av kommunalstyret for miljø og utbygging etter at Kommunalstyret for oppvekst har godkjent prioriteringene.

Stavanger på sykkel
Sykkelseksjonen (Stavanger på sykkel) i Park og vei har som oppgave å lede Stavanger kommune sin satsing på å legge til rette for sikker og attraktiv framkommelighet for sykkel. Det skjer gjennom kampanjer og fysiske tiltak, som å fjerne hindringer for sykkel og å bygge og forbedre sykkelveier og sykkelfelt. Forslag til revidert sykkelstrategi vil bli lagt fram før 2017.

Rehabilitering av kunstgrasbaner
I løpet av 2017 vil Park og vei ha rehabilitert seks-sju baner i tillegg til de to som er tatt i 2016. Det er en stor og spennende utfordring å få dette til rent logistikkmessig når så mange baner skal rehabiliteres etter hverandre i løpet av så kort tid. Det vil framover være et jevnlig behov for rehabilitering av gjennomsnittlig tre kunstgrasbaner årlig.

Fullføring av Tasta skateanlegg
Tasta skateanlegg, andre byggetrinn, blir ferdigstilt i 2017.

Forvaltningsplan for bytrær
I løpet av perioden skal det lages en fullverdig plan for forvaltning av bytrærne. Dette gjelder gatetrær, parktrær og trær som er viktige for bybildet.

Håndtering av overvann
Økende nedbørsmengder og –intensitet skaper store utfordringer med håndtering av overvann. Dette går i noen tilfeller ut over naboer til veier og friområder. Park og vei vil derfor samarbeide med Vann og avløp for å finne løsninger både for fordrøyning og flomveier.

Øke bruken av friområder og turveier
Stavangers sammenhengende grøntstruktur har, med turveier og aktivitetsanlegg, blitt en viktig arena for økt fysisk aktivitet, mer trivsel og bedre folkehelse. Park og vei skal sammen med folkehelseforvaltningen og frivillige tilrettelegge for et enda mer attraktivt tilbud, slik at bruken øker. Det samarbeides blant annet med private selskap om utvikling av digital veivisning for turveier og andre innretninger for fysisk aktivitet og naturopplevelse i Stavanger kommune. Levekårsløftet i Storhaug bydel og videre utvikling av 52 hverdagsturer er en del av dette

Utskifting av gatelyslamper med kvikksølvlamper
I løpet av perioden skal alle kvikksølvdamplamper i gatebelysningen skiftes ut med LED og smarte løsninger. Tiltaket er støttet av Enova, men fører til betydelig utgifter for Stavanger kommune.

Budsjettramme for Park og vei 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 141 898 141 898 141 898 141 898
 Endringer:    
198Biologisk mangfold 50 300 550 800
199Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse 100 200 300 400
200Attende, Arboreet og fliluftsområdene,
øke tilskuddet i tråd med avtaler
150 300 450 600
201Bidrag fra vertskommune under festival -500 0 -500 0
202Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene -500 -500 -500 -500
203Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene -300 -300 -300 -300
204Redusert vedlikehold på vei -500 -500 -500 -500
205Overføring av investeringsmidler til drift
samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder
2 000 000
206Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750
 Driftskonsekvenser av investeringer:    
207Framkommelighet 400 800 1 200 1 600
208Trafikksikkerhet og miljø 300 600 900 1 200
209Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 200 400 600 800
210Nye anlegg 600 1 200 1 800 2 400
211Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS 200 400 600 800
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 144 848 145 548 147 248 149 948
Tabell 7.5 Budsjettramme for Park og vei 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.