a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Transportplanavdelingen skal gjennom plan- og prosjektarbeid bidra til at Stavanger kommune oppnår nullvekstmålet for personbiltrafikken, som innebærer at veksten i transportbehovet skal skje ved at flere går, sykler og reiser kollektivt.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bypakke Nord-Jæren vil bli behandlet i Stortinget høsten 2016 og ha oppstart i 2017. Med utgangspunkt i vedtatt handlingsprogram for bypakken arbeider de regionale faggruppene for sykkel og gange med prosjektlister for gjennomføring av tiltak.

Det pågår arbeid med både bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Det statlige bidraget til Bypakke Nord-Jæren vil bli avklart gjennom bymiljøavtaler. Arbeidet med forhandlingsgrunnlaget og avtalen vil være klar i løpet av 2017.

Byutviklingsavtalen skal være et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene om arealbruken i storbyområdene. Målet er at avtalen skal sikre raskere og mer forutsigbare prosesser, samt sikre en arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport. Forslag til byutviklingsavtale vil bli lagt fram i 2017. Når bymiljøavtalen skal reforhandles er intensjonen at byutviklingsavtalen skal inngå i denne.

Bussveiplaner

I 2017 vil det være følgende milepæler for Bussveiplanene:

  •  Plan 2606 bussveien gjennom Jåttåvågen vil bli lagt på høring
  • Plan 2619 bussveien fra Haugåsveien gjennom sentrum til Mosvatnet vil bli lagt på høring,
  • Plan fra Sundekrossen til Randaberg vil bli lagt på høring
  • For strekningen Mosvatnet til Sundekrossen skal det utarbeides et forprosjekt for valg av midtstilte eller parallelførte kollektivfelt på strekningen.
  • For bussveitraseen gjennom Kvernvik vil arbeid med trafikkstudier og – analyser starte opp.

Ved åpning av Ryfast/Eiganestun­nelen i 2019 vil det være aktuelt å tilrettelegge for en midlertidig løsning i Kannik i påvente av endelig opparbeidelse innen sommeren 2021. Arbeidet med reguleringsplan 2551 E39 Smiene – Harestad pågår og vil bli vedtatt i 2017.