a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

8.4.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 13. september 2016. Det vises til kapittel 8.4.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 slik dette framkommer i kapittel 8.4.2. Det legges imidlertid til grunn samme effektiviseringskrav for Stavanger Parkeringsselskap KF som før øvrige virksomheter. Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell overføring av midler fra foretaket til bykassen. Foretaket hadde per 31.12.2015 en egenkapital på kr 179 mill., hvorav frie likvide midler utgjorde kr 38,8 mill.

På bakgrunn av foretakets egenkapitalsituasjon og forventet resultatutvikling foreslår rådmannen at det budsjetteres med et eieruttak på kr 15 mill. i 2017. Det forslås videre at eieruttaket reduseres til kr 10 mill. de øvrige årene i planperioden, som følge av generell usikkerhet knyttet til prognosene. Stavanger Parkeringsselskap KF vil etter et eieruttak fortsatt ha mulighet til å styrke egenkapitalen. Dette vil gi en tilfredsstillende egenfinansiering av eventuelle framtidige parkeringsanlegg.

Forslag til vedtak:

  1. Forslag til budsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2017 vedtas med et driftsoverskudd på kr 38,8 mill. og et investeringsbudsjett på kr 7,0 mill.
  2. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2017 fastsettes til kr 15 mill.
  3.  Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.

8.4.2 Forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020

Formål og virksomhet
Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et foretak for å bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.

Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

Organisering
Foretaket er underlagt Stavanger bystyre. Foretakets styrende organer har to nivå:

figur-8-4
Figur 8.4 Stavanger parkeringsselskap KF organisasjonskart

Foretaket er organisert i fire avdelinger:

Driftsavdelingen har ansvar for alt teknisk utstyr som brukes i p-anleggene. Det altoverskyggende fokuset er å unngå nedetid. Nedetid er svært uheldig i forhold til kundene men er også kostbart i form av tapte inntekter. Digitaliseringen gjør at mengden ustyr å passe på blir bare mer og mer omfattende for avdelingen.

Håndhevingsavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF er utdannet i parkeringshåndheving. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Fra om med 01.januar 2017 trer det i kraft endringer i flere forskrifter som får betydning for de ansatte. Endringene vil adresseres av foretaket i samarbeid med bransjeorganisasjonen Norpark som vi er medlem av.

Brukertorget har mange oppgaver som omfatter saksbehandling i forhold til HC-kort, boligsonekortildeling, salg av årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling, resepsjon med videre. Avdelingens ansatte er utdannet innen klagehåndtering og tildelinger av HC-kort. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til lovverket. Også her vil lovendringene få innvirkning.

Økonomiavdelingen har ansvar for å påse at alle økonomitransaksjoner fra automater fungerer tilfredsstillende. Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende. Et viktig mål er å finne mer rasjonelle rutiner.

Mål, prioriteringer og Fremtidsutsikter

Visjonen må sees i sammenheng med Stavanger kommune sin visjon:

«Sammen for en levende by»

Stavanger Parkeringsselskap KF har følgende visjon:

«Vi gir sikkerhet, trygghet og nærhet til den levende byen»

Sikkerhet handler om brannsikkerhet, sørge for fri adkomst for utrykningskjøretøy og renovasjon.

Trygghet handler om god overvåkning av p-hus og god belysning.

Nærhet handler om tilstedeværelse i byen og i anlegg, være byens gode guider og veiledere.

Stavanger Parkeringsselskap KF har som mål å ha et bevisst forhold til etikk og bruker Stavanger kommune sin mal for dette. I tllegg har foretaket utarbeidet etikk for rollen som trafikkbetjent samt et etisk regelverk for alle som er medlemmer av bransjeorganisasjonen Norpark.

MÅL 2017
  1. Digitalisering av hele parkeringsvirkshomheten basert på LPR[1]  løsninger.
  1. Reduksjon i sykefravær
  2. Økt andel mobilbetaling
  3. Reduksjon i kredittkortprovisjoner
  4. Revidering av boligsoneparkeringsordningen

Budsjettforutsetninger 2017

Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-2020

Forutsetninger

Redegjørelse for basisbudsjett
Inntekter:

Kostnader:

Redegjørelse for nye tiltak/prosjekter/endirnger og omstillingsarbeid
Stavanger Parkeringsselskap KF er sammen med den øvrige parkeringsbransjen inne i en digitaliseringsfase. Det er innført smartmobiler som benyttes som jobbverktøy både som sentralbort og som verktøyet trafikkbetjentene benytter. Det vil investeres i nye systemer for digitalisering av p-automater, inn- og utkjøring av P-hus og digitalisering av boligsonekort og øvrige kort som selges hos foretaket. Det skal jobbes med en overordnet strategi for modellering av ledig parkeringskapasitet for bedre utnyttelse og distribusjon av trafikken. Mer effektiv håndheving ved hjelp av avansert kamerateknologi pågår. Tiltakene må også sees i sammenheng med Stavanger sitt Smartby prosjekt der Stavanger Parkeringsselskap KF tar sikte på å bidra med nye innovative løsninger.

Driftsbudsjett 2017-2020

Driftsbudsjett 2017-2020Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020 
Sum inntekter 105 935 000 108 510 050 110 947 679 113 567 359  
Sum driftskostnader 65 471 000 66 780 420 68 116 028 70 161 259  
Driftsresultat 40 464 000 41 729 630 42 831 651 43 406 100  
Finansinntekter 2 000 000 2 800 000 3 300 000 3 900 000  
Finanskostnader 3 674 000 4 074 000 5 855 000 5 855 000  
Netto finans 1 674 000 1 274 000 2 555 000 1 955 000  
Årsresultat 38 790 000 40 455 630 40 276 651 41 451 100  
Tabell 8.8 Forslag til driftsbudsjett Stavanger parkingsselskap KF
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til investeringsbudsjett 2017-2020

Redegjørelse for tiltak/forutsetninger

Investeringsbudsjett 2017-20202017201820192020
Investeringer 7 000 000    
Åretsfinansieringsbehov    
Finansiert slik:    
Egenkapital7 000 000   
Lån    
Tabell 8.9 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger parkeringsselskap KF
Last ned tabelldata (Excel)

Styrets vedtak

    1. Budsjettbehandling i styremøte den 13.09.2016 sak 19/16. Styret i Stavanger parkeringsselskap KF godkjenner budsjettet.

[1] LPR = License Plate Recognition = automatisk skiltlesing