a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

2
Utfordringer og muligheter

Stavanger står overfor store samfunnsutfordringer, med usikkerhet knyttet til sysselsetting og befolkningsutvikling. Utviklingen i olje- og gassnæringen har ført til høyere arbeidsledighet og behov for omstilling av det regionale næringslivet. Kommunen skal fortsette det tette samarbeidet med næringslivet, akademia og andre aktører med mål om å legge til rette for videre næringsutvikling og høy sysselsetting. Økende forskjeller innen levekår må begrenses. Grunnlaget for god helse legges tidlig i livsløpet. Kommunen skal videreføre tidlig innsats og forebygging for å bedre egenmestring og folkehelse blant innbyggerne.

Byplanlegging og byutvikling må vektlegge samordnet areal- og transportplanlegging for å minimalisere transportarbeidet. Det må også legges bedre til rette for miljøvennlig transport, som et ledd i å og bidra til å løse byens klimautfordring.

Det økonomiske handlingsrommet må forbedres for å sikre kommunen en bærekraftig utvikling og evne til å møte framtidige utfordringer. Dette vil kreve større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser og samhandlingsmønstre. Et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid skal gjennomføres i hele organisasjonen.