a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Miljø- og renovasjonsavdelingen arbeider med tema relatert til miljø og bærekraftig utvikling og er rådgiver og pådriver for at miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i kommunen.

Klima- og miljøplan 2010-2025 er det overordnede dokumentet for arbeidet. Avdelingen har også ansvar for prosjektet Forurenset sjøbunn og å tilrettelegge tiltak for bedre luftkvalitet.

Avdelingen har ansvar for at innbyggerne i Stavanger har kostnadseffektive og miljøvennlige avfallstjenester. Avdelingen har ansvar for all innsamling av husholdningsavfall og driver informasjons- og motivasjonstiltak for avfallsminimering og økt kildesortering. Renovasjonsenheten er også myndighet i saker knyttet til forurensning og forsøpling. Avdelingen kjøper inn alle innsamlings- og behandlingstjenester fra private eller interkommunale avfallsselskap. Tjenesten er gebyrfinansiert.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Revidering av klima- og miljøplan
Klima- og miljøplanen skal revideres i løpet av planperioden. Målsetninger og tiltak innen de ulike temaområdene skal fastsettes, og måleindikatorene for rapportering på klima- og miljøområdet skal videreutvikles.

Lokalt miljøengasjement
Arbeidet i Agenda 21-utvalget , som arbeider for å fremme lokalt miljøengasjement, videreføres. Samarbeid på tvers i kommunen og eksternt med bedrifter og andre aktører, blant annet Fylkeskommunen, skal fremme kollektivtransport og øke andel syklende og gående, blant annet gjennom tiltaket HjemJobbHjem.

Arbeid med miljøsertifisering av virksomheter videreføres, med Grønt Flagg-ordningen for skoler og barnehager og Miljøfyrtårn for andre virksomheter. Avdelingen arbeider for miljøriktige løsninger ved å gi veiledning og støtte internt og eksternt og gjennom inspirasjonsarrangement. Ett av disse er Miljøsøndag, som gjennomføres i september hvert år.

Forurenset sjøbunn
Det skal planlegges og gjennomføres tiltak for reduksjon av forurensing fra sjøbunn i definerte havneområder i Stavanger. I området ved Bangarvågen på Hundvåg skal bunnen dekkes til med Ryfast-masser. Kartlegging av forurensing i havnebassenget fortsetter for å samle kunnskap som skal gi grunnlag for anbefalinger om flere tiltak. Arbeidet er støttet av Miljødirektoratet.

Luftkvalitet
Arbeid for å sikre god luftkvalitet videreføres. Kommunen vil søke samtykke hos Veidirektoratet for innføring av forskrift om piggdekkgebyr og tilrettelegge for en ordning med pant på gamle vedovner.

Internasjonalt miljøengasjement
Avdelingen deltar i internasjonalt samarbeid, blant annet knyttet til klimakvoteprosjektet og samarbeid med vennskapsbyene. Kommunen vil også delta i nettverkssamarbeid, blant annet gjennom medlemskap i Eurocities.

Overgang til sorteringsanlegg for avfall
I forbindelse med at IVAR, i planperioden, setter i gang prøvedrift av det nye sorteringsanlegget for restavfall på Forus og biogassanlegget for organisk avfall på Grødaland i Hå, vil renovasjonsenheten planlegge og gjennomføre omlegginger for innsamlingen av husholdningsavfall i kommunen. De offentlige ubetjente miljøstasjonene vil bli avviklet når sorteringsanlegget settes i drift. Glass kan ikke bli sortert ut ved det nye anlegget, så en effektiv innsamlingsordning for glassfraksjonen vil bli etablert.

Henteordningen for avfall
Renovasjonsenheten drifter henteordningen hentavfall.no der abonnenter kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, tøy og farlig avfall. Ordningen skal utvikles videre i planperioden.

Informasjonsarbeid
En rekke informasjonstiltak for avfallsminimering og økt kildesortering i dialog med nabokommuner og IVAR vil bli gjennomført i forkant av at sorterings- og biogassanlegget settes i drift. Konseptet Repair café skal utprøves, og digitale løsninger for effektiv og god innbyggerdialog skal videreutvikles. Avdelingen vil også delta i nasjonale og internasjonale prosjekt som Smart Cities.

Budsjettramme for Miljø 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 4 673 4 673 4 673 4 673
 Endringer:    
191Redusert støtte til Grønn by -50 -50 -50 -50
192Effektiviseringskrav Miljø -170 -170 -170 -170
193Panteordning gamle vedovner0 5 000 5 000 5 000
194Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård 4 000 000
195Piggdekkgebyr -5 000 -8 000 -8 000 -8 000
196Revisjon klima- og miljøplan 500 000
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 3 953 1 453 1 453 1 453
Tabell 7.2 Budsjettramme for Miljø 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Budsjettramme for Renovasjon 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 140 140 140 140
 Endringer:    
255Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 800 2 300 3 800 4 500
256Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning,
volumøkning
2 855 5 252 7 992 11 767
257Kalkulerte finanskostnader 168 169 152 132
258Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester -20 -1 436 -823 -135
259Gebyrer/generell gebyrøkning -3 390 -7 700 -12 300 -16 720
260Bruk/avsetning til selvkostfond -1 163 665 429 -294
261Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 140 140 140 140
Tabell 7.3 Budsjettramme for Renovasjon 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)