a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

10.2.1 Hovedoversikt investering

  Regnskap 2015Opprinnelig
budsjett 2016
Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 74 023 260 600 191 000 135 000 74 000 30 000 0 
Andre salgsinntekter 930 000000 
Overføringer med krav til motytelse 9 702 6 000 6 000 87 264 000 
Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 139 000 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  
Statlige overføringer 35 421 21 440 33 240 67 150 259 195 7 800 12 000  
Andre overføringer 89 723 7 000 7 000 6 000 000 
Renteinntekter og utbytte0000000 
Sum inntekter 369 267 434 040 376 240 448 414 445 195 141 800 95 000  
Utgifter        
Lønnsutgifter 30 862 11 201 11 201 0000 
Sosiale utgifter 7 342 2 793 2 793 0000 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 124 019 1 260 773 1 353 023 1 254 444 913 300 840 850 670 050  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 20 016 000000 
Overføringer 159 467 2002000000 
Renteutgifter og omkostninger 12 000000 
Fordelte utgifter -193 234 -16 412 -16 412 0000 
Sum utgifter 1 148 483 1 258 555 1 350 805 1 254 444 913 300 840 850 670 050  
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 145 983 105 000 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000  
Utlån 255 355 216 450 260 860 420 630 415 500 411 480 393 700  
Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 19 100 20 100 21 100 22 100 23 100  
Dekning av tidligere års udekket0000000 
Avsatt til ubundne investeringsfond0000000 
Avsatt til bundne investeringsfond 5 093 000000 
Avsatt til likviditetsreserve0  0000 
Sum finansieringstransaksjoner 422 104 340 550 384 960 546 730 550 600 555 580 546 800  
Finansieringsbehov 1 201 320 1 165 065 1 359 525 1 352 760 1 018 705 1 254 630 1 121 850  
Dekket slik:        
Bruk av lån 890 134 810 355 986 915 948 961 649 367 821 443 616 606  
Salg av aksjer og andeler0000000 
Mottatte avdrag på utlån 214 775 148 600 148 600 156 954 172 138 187 187 201 644  
Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
Bruk av tidligere års udisponert0000000 
Bruk av disposisjonsfond0000000 
Bruk av bundne driftsfond 847 000000 
Bruk av ubundne investeringsfond 10 050 00 86 155 000 
Bruk av bundne investeringsfond 8 517 00 8 000 000 
Bruk av likviditetsreserve0  0000 
Sum finansiering 1 201 320 1 165 065 1 359 525 1 352 760 1 018 705 1 254 630 1 121 850  
Udekket/udisponert------- 
Tabell 10.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2015Opprinnelig
budsjett 2016
Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Investeringer i anleggsmidler 1 148 483 1 258 555 1 350 805 1 254 444 913 300 840 850 670 050  
Utlån og forskutteringer 255 355 216 450 260 860 420 630 415 500 411 480 393 700  
Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 19 100 20 100 21 100 22 100 23 100  
Avdrag på lån 145 983 105 000 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000  
Dekning av tidligere års udekket0000000 
Avsetninger 5 093 000000 
Årets finansieringsbehov 1 570 587 1 599 105 1 735 765 1 801 174 1 463 900 1 396 430 1 216 850  
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler 890 134 810 355 986 915 948 961 649 367 821 443 616 606  
Inntekter fra salg av anleggsmidler 74 023 260 600 191 000 135 000 74 000 30 000 0 
Tilskudd til investeringer 125 144 28 440 40 240 73 150 259 195 7 800 12 000  
Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 139 000 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 224 477 154 600 154 600 244 218 172 138 187 187 201 644  
Andre inntekter 930 000000 
Sum ekstern finansiering 1 474 175 1 392 995 1 511 755 1 554 329 1 266 700 1 150 430 913 250  
Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
Bruk av avsetninger 19 414 00 94 155 000 
Sum finansiering 1 570 587 1 599 105 1 735 765 1 801 174 1 463 900 1 396 430 1 216 850  
Udekket/udisponert------- 
Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.3 Budsjettskjema 2B – investering

 INVESTERINGSTABELL 2017-2020Total prosjekt-
kostnad
Påløpte kostnader
tom 2015
20162017201820192020
 DIVERSE BYGG OG ANLEGG       
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 500 62 274 33 200 2 000    
2Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) 90 000    20 000 29 000 22 000 4 000
3Holmeegenes, rehabilitering 25 950 24 428 400 1 130    
4Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017) 141 000 22 758 30 000 88 200    
5Administrasjonsbygg, utbedring   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
6Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) 55 000 9 068 26 900 19 000    
7Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017) 21 900   7 400 14 500    
8Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) 32 000 1 548 13 000 17 450    
9Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 140 000     4 000 30 000 50 000
10Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) 150 000     4 000 30 000 50 000
11Ny målestasjon Schancheholen 350     350   
12Brannsikring i sentrum    1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
 Sum diverse bygg 753 700   113 400 164 780 39 850 84 500 106 500
 SKOLEBYGG       
13Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020) 251 000   2 000 5 000 93 000 62 000 69 000
14Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021) 286 000    2 000 38 000 90 000 100 000
15Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) 25 000   3 000 11 000 11 000   
16Lunde skole, innvendig ombygging 27 000   1 000 14 000 12 000   
17Skeie skole modulbygg, 3 klasser 17 000    17 000    
18Storhaug bydel ny barneskole 14 rom 182 000 156   2 500 5 000 10 000 20 000
19Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018) 25 000   1 500 0 23 500   
20Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) 146 000   2 000 10 000 40 000 94 000  
21Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000      1 000 2 000
22Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017) 40 500   3 000 37 500    
23Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020) 134 000   1 000 11 300 21 000 50 000 50 700
24Godeset skole, modulbygg to klasserom 11 900    11 900    
25Gausel skole, modulbygg to klasserom 11 000    11 000    
26Skoler, inventar og utstyr   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
27Skoler, løpende rehabilitering   2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
 Sum skolebygg 1 352 400   18 000 137 700 248 000 311 500 246 200
 BARNEHAGEBYGG       
28Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) 36 000   100 15 000 20 900   
29Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020) 47 000  0  5 000 30 000 12 000
30Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019) 45 000   10 000 3 100 20 000 11 900  
31Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) 20 000  000 2 000 15 000
32Barnehager, løpende rehabilitering    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
33Barnehager, inventar og utstyr   1 000 1 000 1 000 2 000 1 000
 Sum barnehagebygg 148 000   13 100 21 100 48 900 47 900 30 000
 SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG       
34Boligtilbud demente   500 1 500    
35Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) 90 000 578 1 500 20 500 37 400 30 000  
36Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018) 52 000 2 758 23 800 23 000 2 400   
37Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017) 5 000   3 000 2 000    
38Helsehuset i Stavanger  0 2 000    
39Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017) 12 000   2 000 10 000    
40Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) 474 000 103 532 195 000 146 500 29 000   
41Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018) 60 000 36 500 15 000 40 000 4 500  
42Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) 3 000  0 3 000    
43Velferdsteknologi    2 000 3 000 4 000 4 000
44Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg     2 000   
45Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke 40 000    40 000    
46Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer 3 000   2 000 1 000    
47Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester 2 000   1 000 1 000    
48Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
49Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) 25 000 257 9 000 15 700    
50Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) 26 500 2 424 8 000 16 100    
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig 792 500   247 300 300 300 114 800 39 500 5 000
 PARK- OG IDRETTSBYGG       
51Idrettsbygg, rehabilitering    500 500 500 500 500
52Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront 78 000     1 000 10 000 40 000
53Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) 29 200       5 000
54Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018) 86 000   10 000 30 000 46 000   
55Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 66 500    5 000 10 000 30 000 7 000
56Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 50 000    5 000 10 500 20 000 2 500
57Cricketbane tilrettelegging, interkommunal  0 3 000    
58Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 40 000    2 000 25 000 13 000  
59Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017) 33 536 206 21 500 11 800    
60Folkebad - Planleggingsutgifter 10 000 4 203 700 5 000    
61Ishockeyvant-Stavanger ishall    4 000    
62Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600   600 2 000   4 000  
63Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) 125 000 23 174 65 000 36 800    
64Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018) 235 000 2 295 9 000 103 000 101 000 20 000  
 Sum park og idrettsbygg 759 836   107 300 208 100 194 000 97 500 55 000
65Økt rehabilitering   14 000 8 000 3 500 3 500  
66Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke 25 000    25 000    
 Sum bygg 3 806 436   513 100 864 980 649 050 584 400 442 700
 UTBYGGINGSOMRÅDER       
67Kjøp og utvikling av prosjekter    5 000 5 000 5 000 5 000
 Storhaug       
68Områdeløft Storhaug 8 000 4 000 2 000 2 000    
 Jåttåvågen       
69Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 150 000 121 875 26 200 1 900    
70Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse  35001500   
 Sum utbyggingsområder 158 000   31 700 10 400 5 000 5 000 5 000
 VANNVERKET       
71Vannmålere/off. ledninger   1 100 600 600 600 600
72Ringledninger/forsterkninger   2 400 2 400 2 400 2 500 2 500
73Fornyelse/renovering   22 000 25 000 25 000 30 000 30 000
74Vannledninger/utbyggingsområder    5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
75Byomforming   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
76Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 456 3 600 10 900 5 000   
77Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet 20 000   5 000 10 000 5 000   
78Strakstiltak   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
 Kjøretøy vannverket       
79Bil til lekkasjelytting      650  
80Reparasjonslag   600    650  
 Sum vannverket 40 000   43 700 57 900 47 000 43 400 42 100
 AVLØPSVERKET       
81Separering   11 000 11 000 7 500 10 000 10 000
82Fornyelse og renovering   33 000 35 000 35 000 35 000 35 000
83Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 455 3 600 10 900 5 000   
84Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner 80 000   5 000 10 000 20 000 20 000 10 000
85Byomforming   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
86Strakstiltak   2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
 Kjøretøy       
87Stasjonsdrift     1 500 1 300 3 500
 Sum avløp 100 000   60 100 74 400 76 500 73 800 66 000
 RENOVASJON       
88Kjøp av nye søppelspann   2 400 2 000 2 000 1 500 1 500
89Nedgravde containere   2 200 2 200 2 000 2 000 2 000
 Sum renovasjon   4 600 4 200 4 000 3 500 3 500
 Sum vann, avløp og renovasjon 140 000   108 400 136 500 127 500 120 700 111 600
 PARK OG VEI       
 Framkommelighet       
90Asfaltering   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
91Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) 25 000 611 0 24 000    
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
93Nye veianlegg    2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
94Gatelys    10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) 40 000   10 000 10 000 10 000 10 000  
 Miljø og trafikksikkerhet       
96Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner   2 500 9 500 2 250 2 250 2 250
97Sykkelstrategi (ferdig 2017) 50 000 18 837 17 200 10 000    
98Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 000  0 5 000    
99Trafikksikkerhet   8 300 15 300 15 300 15 300 15 300
100Miljø og gatetun   3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
 Sentrum       
101Sentrum   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
 Park og nærmiljø       
102Hillevåg torg 11 000   3 000 8 000    
103Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg    6 100 6 100 6 100 6 100 6 100
104Tasta skatepark, del 2 15 000   3 000 12 000    
105Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
106Prosjekt friområde    10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
107Økt opparbeidelse av friområder   4 000 500    
108Parkanlegg/friområder, rehabilitering    700 700 700 700 700
 Utendørs idrettsanlegg       
109Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000   8 000 21 000    
110Idrettsanlegg, rehabilitering    6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
 Uteområder kommunale bygg       
111Nylund skole, rehabilitering av uteareal 3 200    3 200    
112Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700     5 700   
113Utearealer skoler    8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
114Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke 16 264    16 264    
 Sum park og vei 183 900   115 900 194 664 93 150 87 450 77 450
 FELLES       
115Avvik og varslingssystem    1 800 2 800 800 800
116Strømmålere, utskifting 3 200   2 000 1 200    
117Egenkapitalinnskudd KLP   19 100 20 100 21 100 22 100 23 100
 Sum felles 3 200   21 100 23 100 23 900 22 900 23 900
 LEVEKÅR       
118Biler   1 500 2 300 1 500 1 500 1 500
 Sum levekår   1 500 2 300 1 500 1 500 1 500
 KIRKELIG FELLESRÅD       
119Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 305 000 3 039 15 000 20 000 20 000 20 000 25 000
120Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 30 000   2 000 20 000 8 000   
121Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000    2 000 2 000 3 000  
122Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) 1 100    400 700   
123Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000     3 000 18 000 4 000
124Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000       2 000
125Tasta gravlund, prosjektering     200 600   
 Sum kirkelig fellesråd 405 100   17 000 42 600 34 300 41 000 31 000
         
 Sum investeringer 4 696 636   808 700 1 274 544 934 400 862 950 693 150
 FINANSIERING AV INVESTERINGER       
126Overføring fra driften   224 010 152 690 197 200 246 000 303 600
127Momsrefusjon investeringer   139 000 153 000 112 000 104 000 83 000
128Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån   43 600 43 600 43 600 43 600 43 600
129Salgsinntekter   184 000 135 000 25 000 4 000  
130Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming     44 000 16 000  
131Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse     5 000 10 000  
132Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig  0  230 195   
133Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap    6 300 11 000   
134Husbanktilskudd til kommunale boliger    20 000    
135Spillemidler nærmiljøanlegg   800 800 800 800  
136Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)    36 600    
137Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2   2 740 3 450 2 200   
138Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral   6 000 6 000    
139Vålandstårnets venner   1 000 2 000    
140Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord      2 000  
141Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord    4 000    
142Spillemidler, Nye Gamlingen     10 000   
143Bruk av ubundne investeringsfond    86 155    
144Bruk av bundne investeringsfond    8 000    
145Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall      5 000 5 000  
146Mottatte avdrag på konserninterne utlån    7 354 14 538 21 587 28 044
147Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole       7 500
148Spillemidler, svømmehall ved Madlamark skole       4 500
149Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering    81 264    
150Låneopptak   593 905 528 331 233 867 409 963 222 906
 Sum finansiering av investeringer    1 274 544 934 400 862 950 693 150
 Andel egenfinansiering   59 %75 %52 %68 %
 Andel lånefinansiering   41 %25 %48 %32 %
Tabell 10.9 Budsjettskjema 2B - investering
Last ned tabelldata (Excel)