a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

I arbeidet med å levere gode tjenester står kommunen overfor utfordringer som krever større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser, kultur og samhandlingsmønstre. Disse må løses på tvers av organisasjonen og i samhandling med aktører i omgivelsene. Internt i organisasjonen må det innføres nye arbeids- og organisasjonsformer og etablerte praksiser må avlæres. Adferd hos den enkelte må endres, og det må jobbes målrettet med kultur- og kompetansebygging. Leder- og medarbeiderutvikling skal medføre økt kapasitet til utvikling og langsiktig omstilling. Ledere og medarbeidere skal gis tilgang til praktiske verktøy, veiledning og støtte. Samarbeid med tillitsvalgte er avgjørende. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de tverrgående satsingene.

Forenkling, forbedring og effektivisering

Kommunen skal jobbe med forenkling, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og tjenester, og organisasjonen skal videreutvikle en forbedringskultur som er til nytte for brukere og innbyggere.

Kommunen skal øke produktiviteten og forbedre resultatene. For å få dette til skal arbeidsprosesser gjennomgås og forbedres med mål om at hverdagen skal bli enklere for innbyggere og næringsliv. Rådmannen vil gjøre tilpasninger for at synergier og potensialer på tvers av fag- og ansvarsområder i større grad blir realisert.

Et samlet oppdrag for forenkling, forbedring og effektivisering legges fram til politisk behandling i starten av 2017.

Videreføring av digital innbyggerservice, nye nettsider, klarspråk og innovasjonsmidler er eksempler på pågående aktiviteter som vil bidra inn i den tverrgående satsingen.

Digitalisering og smartby

Bruk av ny teknologi og digitalisering kan bidra vesentlig til økt produktivitet i kommunen, god tjenestekvalitet og verdiskaping i samfunnet. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre arbeidsprosesser og tjenester. Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling. For realisering av gevinster ved bruk av digitale løsninger må arbeidsprosesser og organisering være utformet slik at ansatte, innbyggere og næringsliv enkelt kan bruke løsningene.

For ta ut de effekter og muligheter ny teknologi gir, må digitalisering av kommunen samordnes og det må være en koordinert innsats i hele organisasjonen. Det må være kultur for deling, samhandling og fornying. Rådmannen har startet et arbeid som skal bidra til helhetlig styring og økt gjennomføring av kommunens samlede digitaliseringsarbeid. I løpet av første halvår i 2017 fremmes en sak om organisering og ledelse av digitaliseringsområdet i Stavanger kommune.

Etablering og videreutvikling av smartby-løsninger og smarte samfunn er en viktig satsing for byen og regionen framover. Innovativ bruk av teknologi, innbyggerinvolvering og samarbeid med næringslivet skal bidra til nye næringsveier og arbeidsplasser, bedre og mer effektive offentlige tjenester og en bedre håndtering av samfunnsutfordringene. Utviklingen av smartby-løsninger skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov.

Stavanger kommune skal ta en aktiv rolle i byens felles smartby-satsing. Kommunen skal tilrettelegge arenaer for smartby-samarbeid, dele data og informasjon om utfordringer og behov, styrke muligheter for innbyggerinvolvering og delta i utvikling og utprøving av løsninger. Smartby-arbeidet vil kreve tilpasninger i arbeids- og styringsformer og tilføring av kapasitet og kompetanse. Rådmannen vil i 2017 utrede og gjennomføre tiltak for å styrke organisasjonens smartby-arbeid.

Videreføring av åpne data, innovative anskaffelser, velferdsteknologi, IKT-satsing i barnehage og skole samt bruk av 3D-teknologi i byplanlegging er eksempler på pågående aktiviteter som skal gi viktige bidrag inn i satsingen på digitalisering og smartby.

Innbyggerinvolvering og samskaping

Kommunens utfordringsbilder og scenarier for framtidige tjenestebehov gjør det nødvendig å tenke nytt om hva som er kommunens rolle og hvordan oppgavene skal løses. En hovedtilnærming til disse spørsmålene er økt involvering, medvirkning og samarbeid med innbyggerne. Det er ønskelig med forventningsavklaringer, bredere kunnskap om behov og tilbakemeldinger om hva som fungerer i praksis. Økt åpenhet og dialog bidrar til å bygge tillit og styrke den sosiale bærekraften i samfunnet.

Økt innbyggerinvolvering og samskaping vil omfatte både videreutvikling av dagens metoder og utvikling av nye verktøy. Det vil berøre dialogen med enkeltindivider, grupper og organisasjoner.

Rådmannen har igangsatt flere tiltak for en styrket innbyggerinvolvering og utprøving av nye metoder og arenaer for samarbeid. Kommunens satsing på klarspråk, Levekårsløftet, innovative anskaffelser, digital innbyggerservice, Leve hele livet, Beboerlyst og Sentrumsplanen er alle gode eksempler på dette.

Tilrettelegging for økt samarbeid og medvirkning kan anta mange former som i ulik grad vil utfordre dagens arbeids- og styringsformer. Fra de mer tradisjonelle formene for bruker- og innbyggerinvolvering, til ulike typer av samskaping. Det er behov for å bygge kunnskap om hvordan nye samarbeidsformer kan supplere dagens organisering på en hensiktsmessig måte. Rådmannen vil legge fram en prinsippsak om innbyggerinvolvering, medvirkning og samskaping til politisk behandling i 2017.