a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Vedtatte endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2017:

 

1. Vanngebyr og avløpsgebyr opprettholdes på samme nivå som 2016

2. Satser for renovasjonsgebyr økes med 2,0 %

3. Billettpriser i svømmehallene økes med om lag 14 %

4. Feieravgiften holdes uendret i 2017

5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember.

Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager i 2017 per måned for en 100 % plass økes til
kr 2 730.

6. Betalingssats for skolefritidsordningen holdes uendret i 2017.

Bystyret har vedtatt at betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,5 %.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,5 % til kr 284

7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole økes med i gjennomsnitt 1,3 % per semester med virkning fra 1.1.2017

8. Maksimalsats for betaling for langtidsopphold i sykehjem økes fra kr 40 131 per måned til kr 64 666 kr per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem økes med 2,5 % til kr 41 134 per måned.

Timepris for praktisk bistand i hjemmet økes med 2,5 % til kr 441.

Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med 2,5 %

Egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter er vedtatt innført fra 2017.

Betaling for trygghetsavdeling økes med 2,5 %, avrundet til nærmeste 5 kroner.

Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji økes med 2,5 % til kr 284 per døgn.

Betaling for måltider til dagsenterbrukere økes med 2,5 % sammenlignet med 2016.
Prisene vil da bli kr 49 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G
og kr 87 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

9. Bystyrets har vedtatt å holde gebyret for startlån uendret

10. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes i snitt med 2,5 %

11. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling holdes uendret.

12. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling økes med 2 %.

13. Det er vedtatt en økning av leie av kapell på gravlund til utenbys rekvirent fra kr 2 200 til kr 2 500

14. Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4)

15.Bystyret har vedtatt å innføre piggdekkavgift fra høsten 2017