a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Våren 2016 inngikk Stavanger en intensjonsavtale med Finnøy og Rennesøy om å etablere en ny felles kommune. Målet er blant annet å styrke regionens attraktivitet og konkurransekraft for å sikre framtidig bosetting, arbeidsplasser, gode transportløsninger og velferdstjenester.

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av to hoveddeler, samfunnsdelen med mål og strategier og arealdelen med bestemmelser og retningslinjer.

Samfunnsdelen for Stavanger 2014-2029 har følgende fem mål:

  • En god by å bo i
  • Mangfold og deltakelse
  • Regionsenter med internasjonalt engasjement
  • Robust og nyskapende næringsliv
  • Handlekraftig organisasjon

Vedtatte mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel inngår i grunnlaget for handlings- og økonomiplanen og tjenesteområdenes budsjett.

Handlings- og økonomiplanen har en tidshorisont på fire år og rulleres årlig med årsbudsjettet. Mål og strategier for å møte utfordringene i perioden 2017-2020 bygger på gjeldende planer, planprosesser og kommunal planstrategi.

Utfordringene og mulighetene i HØP 2017-2020 reflekterer arbeidet med Planstrategi 2016-2019. Planstrategien tar stilling til hvilke samfunnsutfordringer som skal møtes av nye, eller revidering av eksisterende planer. Planprogrammet skal beskrive tema og gjennomføring av planprosessen.

Kommuneplanen har en tidshorisont på 16 år og rulleres hvert fjerde år. Sammen med tematiske planer gir Kommuneplanen overordnede føringer for Handlings- og økonomiplanen. Planene finnes i planoversikten i kapittel 9.

Kommuneplan for Stavanger 2014-2029 viser at kommunen retter innsatsen mot regionalt samarbeid, folkehelse og utbygging av en tettere bebygd by.

Figuren under viser sammenhengen mellom elementene i det kommunale planarbeidet:

strategidiagram

Figur 2.1 Det kommunale planarbeidet

I det følgende beskrives hovedtrekkene i kommunens utfordrings- og mulighetsbilder for kommende planperiode. Sammen med mål, strategiske valg for å møte utfordringene og indikatorer for måloppnåelse, vil dette danne utgangspunkt for å prioritere tiltak det skal satses på i de enkelte tjenesteområdene. En nærmere beskrivelse av prioriterte tiltak finnes i tjenestekapitlene.