a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Byggesaksavdelingen ivaretar samfunnets interesser og krav til byggverk slik disse er nedfelt i plan- og bygningslovens bestemmelser med forskrifter.

Tiltakshavere, naboer og lokalmiljøer skal få sine interesser vurdert, og søknader skal behandles i tråd med god forvaltningsskikk og i samsvar med regelverket og gjeldende kommunale vedtak.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Saksbehandlingstid
Byggesaksavdelingen arbeider kontinuerlig for å sikre kort saksbehandlingstid og effektive arbeidsrutiner. Arbeidsrutinene videreutvikles for å håndtere tidsfrister og for å yte service overfor tiltakshavere. Trehusbyen skal fortsatt prioriteres.

Tilsyn
Kommunal- og regionaldepartementet har lagt opp til en hyppigere endring av lov og forskrifter. Det innebærer at avdelingen bruker mer tid til opplæring og oppdatering av det interne kvalitetssystemet. Avdelingen driver tilsyn i de ordinære sakene, men er også pålagt å ha tilsyn med at foretakene har de nødvendige kvalifikasjoner. Byggesaksavdelingen har som mål å gjennomføre tilsyn i minst 15 % av sakene.

Matrikkel
Flere mindre typer tiltak og godkjenning av foretak ble unntatt søknadsplikt 1.1.2015. Søknadsplikt er erstattet med meldingsplikt for mindre tiltak. Slike tiltak skal likevel registreres i det offentlige bygningsregisteret. Dette betyr at gebyrinntektene fra disse sakene forsvant, uten at kommunens arbeid med dette falt bort.

Selvkost
Byggesaksområdet er i flere år drevet som et rent selvkostområde med gebyrfinansiering. Lovendringer, oppgavesammensetning og markedssituasjonen bidrar samlet sett til lavere inntekter, og et underskudd som etter loven er framførbart i inntil 5 år. Avdelingen jobber med effektivisering, forenkling og utvikling av digitale tjenester for å redusere ressursbruk, uten at det går på unødig bekostning av produksjon og service.