a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2017.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. Rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under 200 kr. Faktureres ikke.

§8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2 bruksareal. >10 000 m2 halveres arealgebyret til kr 850 pr m2.

Tiltak som behandles etter søknad 2017Tiltaksklasse
1
Tiltaksklasse
2
Tiltaksklasse
3
 
01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)    
Basisgebyr:    
a. Enebolig (111)17 50029 550  
b. Enebolig med leilighet (112)25 35035 450  
c. Tomannsbolig (121 – 124)27 45038 450  
d. Andre småhus (136) per boenhet11 25013 700  
e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) per boenhet11 25013 700  
f. Fritidsbolig (161- 163)10 90018 600  
g. Tilbygg punkt a-d    
< 50 m23 5007 000  
> 50 m25 55011 100  
h. Påbygg punkt a-d    
< 50 m23 5007 000  
> 50 m25 55011 100  
i. Ombygging < 50 % av totalt areal3 500   
j. Ombygging > 50 % av totalt areal12 400   
Ny boenhet11 250   
Hovedombygging = nybygg    
k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) per boenhet11 25013 700 15 750  
l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)-89 600 150 000  
m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)-116 800 174 700  
n. Bygg med bofellesskap (151-159)45 80068 000 89 500  
o. Tilbygg punkt k-n    
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5 700    
< 1000 m223 60033 700  
> 1000 m233 70044 700  
n. Påbygg punkt i-l    
< 1000 m223 25033 700  
> 1000 m233 70044 700  
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n) 39 400 65 350  
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n) 71 950 120 650  
q. Ombygging < 50% av total areal (m, n)18 40029 150 36 000  
r. Ombygging >50% av total areal (m, n)29 15051 350 67 250  
Ny boenhet12 400   
Hovedombygging = nybygg    
s. Boligbrakker8 25015 450  
Andre tiltak på boligeiendom    
Fasadeendring/vindusskift (per fasade) 800    
Støttemur3 350   
Innhengning/gjerde/støyskjerm 800    
Brygge3 3505 450  
Graving/fylling/sprenging2 100   
Brønn/dam1 400   
Basseng3 900   
     
02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)    
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)3 100   
b. Tilbygg a2 100   
c. Påbygg a2 100   
     
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)    
a. Industribygg (211-218)68 050101 950 134 500  
b. Annet industribygg og lignende(219)31 20057 850 91 000  
c. Energiforsyningsbygg (221-229)69 550101 950 134 500  
d. Lagerbygg (231-239)31 35057 850 91 000  
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)31 35057 850 91 000  
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750    
< 1 000 m218 40035 750 68 850  
> 1 000 m235 70068 900 102 000  
g. Påbygg a-e    
< 1 000 m218 40035 750 68 850  
> 1 000 m235 70068 900 102 000  
h. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)26 75050 850 76 300  
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c)50 85068 850 102 000  
j. Omb-/bruksendring12 60023 200 45 300  
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500 7 500    
l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e)26 75050 850 68 850  
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)6 800   
Hovedombygging = nybygg    
     
04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)    
a. Kontorbygg (311-319)86 050138 500 238 100  
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)86 050170 500 266 800  
c. Bensinstasjon (323)35 45068 850  
Samferdsel og kommunikasjon    
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)86 050138 500 238 100  
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)34 90068 850 102 000  
f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750    
< 1 000 m235 70068 900- 
> 1 000 m268 900101 950 120 350  
Påbygg a-e    
< 1 000 m235 70068 900- 
> 1 000 m268 900101 970 120 350  
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)35 70050 550 102 000  
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d)68 900101 950 134 300  
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)13 75027 600 41 250  
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e) 27 600 50 450 76 350  
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 750    
Hovedombygging = nybygg    
     
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)    
Basisgebyr:    
a. Hotellbygg (511-519)102 950168 400 266 800  
b. Bygg for overnatting (521-529) 84 500 127 150 182 150  
c. Restaurantbygg (531-539) 84 500 127 150 182 150  
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750    
< 1 000 m235 70068 900 101 950  
> 1 000 m268 900101 950 175 650  
Påbygg a-c    
< 1 000 m235 70068 900 101 950  
> 1 000 m268 900101 950 175 650  
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning50 50068 900 101 950  
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning68 900101 950 138 050  
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750    
Hovedombygging = nybygg    
     
06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)    
Basisgebyr:    
a. Lekepark, barnehage (611-612)31 35051 450  
b. Skolebygg (613-619)82 800138 050 239 500  
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)-138 050 239 500  
d. Idrettsbygg (651-659)-102 000 175 700  
e. Kulturhus (661-669)82 800138 050 239 500  
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679) 138 050 239 500  
Helsebygg    
g. Sykehus, sykehjem (719-729) 175 650 260 350  
h. Primærhelsebygg (731-739)68 900101 950 175 650  
Fengsel, beredskapsbygg    
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)82 800138 050 239 450  
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750    
< 1 000 m2 35 770  
> 1 000 m2 68 900 138 050  
Påbygg a - i    
< 1 000 m2 34 900 87 450  
> 1 000 m2 68 900 138 050  
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage) 34 900 50 500  
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage) 101 950 175 700  
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)12 45023 200  
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)23 20050 500  
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750    
Hovedombygging = nybygg    
     
07. DISPENSASJONSSØKNADER    
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold    
a. Formål 6 000 9 000 12 000  
b. Utnyttelse 6 000 9 000 12 000  
c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense) 6 000 9 000 12 000  
d. Etasjetall 6 000 9 000 12 000  
e. Høyde (gesimshøyde o.l.) 6 000 9 000 12 000  
f. Andre forhold i registrerte best. 6 000 9 000 12 000  
g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven 6 000 9 000 12 000  
h. Veiopparbeidelse 6 000 9 000 12 000  
i. Byggeteknisk forskrift 6 000 9 000 12 000  
     
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)    
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.1 5502 300  
     
09. RIVING Gebyr per bygning    
< 400 m21 150   
> 400 m24 350   
     
10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.    
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis3 050   
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon4 350   
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 350   
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 350   
Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 350   
     
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE    
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)1 450   
Skilt/reklame1 450   
Større skiltplan3 100   
Støttemur3 400   
Innhegning/gjerde/støyskjerm3 100   
Fylling > 1000 m2 15 000 20 000 25 000  
     
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE    
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.    
a. Ved lokal godkjenning (per foretak)1 850   
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger) 600    
     
     
13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN    
< 5000 m²4 550   
> 5000 m²8 950   
Ny avkjørsel fra eiendom2 000   
     
14. FRIKJØP PARKERING kr 87 500    
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger    
     
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM    
Beløp fastsettes av sivilforsvaret    
     
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2    
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om    
a) mindre tiltak på bebygd eiendom. (ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til 1500,- for tiltak uten areal)2 200   
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 450   
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år4 450   
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver2 100   
     
17. DELT IGANGSETTING    
Det tas et gebyr på kr 3 350 for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv. 3 350    
     
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG    
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 800 2 800    
     
19. UFULLSTENDIGE SØKNADER    
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.    
Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved ufullstendig søknad, jf. pbl § 20-3 2 200 2 200 2 200  
4.34 Gebyrer ved byggesaksbehandling 2017
Last ned tabelldata (Excel)