a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Bystyrets flertallsvedtak i Sak 117/16, 12.desember 2016

1.  Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2017 fastsettes i henhold til:

2.  Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10.1.2 og pkt. 10 i vedtaket.

3.  Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4.  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2017 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 2,2 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a beholdes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i takstverdi på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

5.  Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2017:

6.  Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 12 og pkt. 10 i vedtaket (byggesaksgebyrer holdes uendret på 2016-nivå).

7.  Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 13.

8.  Bystyret godkjenner budsjett 2017 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF i samsvar med rådmannens anførsler og pkt. 10 i vedtaket. Økonomiplan for perioden 2017-2020 anses som retningsgivende for den videre drift.

9.  Stavanger kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 40 mill. som Museum Stavanger AS (MUST) tar opp til finansiering av «Nytt Norsk Grafisk Museum». Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 40 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 44 mill. (kr 40 mill. + 10 %). Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede og påtegne garanti samt eventuelt andre tilhørende dokumenter i denne forbindelse.

10.  På vei mot nye Stavanger. Budsjettet er styringsdokumentet for framtiden. Vårt ansvar er å legge til rette for at generasjonene som kommer etter oss har det samme mulighetene som vi har – med gode tjenester i alle livets faser, livskvalitet og arbeidsplasser.

Stavangers utsikter mot framtiden er gode. Vi er en by preget av et stort mangfold: 22 prosent av innbyggerne har opprinnelsen sin i et annet land enn Norge og til sammen representerer vi 181 nasjonaliteter.

Vårt varemerke i denne regionen er det tette og gode samarbeidet vi har mellom det offentlige, næringslivet og kunnskapsinstitusjonene. Nå jobber Stavanger sammen med andre sentrale aktører som blant annet Greater Stavanger, Universitet og Næringsforeningen for å legge til rette for fortsatt høy verdiskaping og økonomisk utvikling: både som energihovedstad og gjennom nye næringsveier.

Stavanger har fortsatt en skatteinngang godt over landsgjennomsnittet. Samtidig ser vi at skatteveksten flater ut og vi må tilpasse driftsutgiftene til reduserte inntekter.

Det krever vilje til prioriteringer og evne til omstilling.

Smartby skal være en hovedretning for framtiden og utgangspunktet for omstilling; for å gjøre livene enklere og bedre for innbyggerne våre, for å skape flere arbeidsplasser i nye markeder og fordi det sparer ressurser og miljø.

I en økonomisk krevende tid for innbyggere og næringsliv er det viktig at Stavanger kommune bidrar aktivt til å opprettholde aktivitet, og bystyret viderefører derfor et høyt investeringsnivå.

Stavanger kommune skal fortsatt ha gode tjenester til innbyggerne våre, både innen helse og omsorg og oppvekst. En god skole er avgjørende for framtiden: og bystyret prioriterer derfor skole i budsjettet.

Smartby
Smartby skal være en hovedretning for framtiden. Bystyret setter av 10 millioner kroner per år for å følge opp smartbystrategien til Stavanger (omdisponere 5 millioner post 50 + 5 millioner). Bystyret setter av 10 millioner per år til investering smartby infrastruktur. Det understrekes at tverrgående satsning/omstilling ligger fast.

Følgende poster skal samles under smartbysatsing:

Bystyret ber rådmannen i forbindelse med arbeidet med ny administrativ hoved-organisering skissere hvordan smartbyarbeidet internt i Stavanger kommune videre skal organiseres og hvordan ansvar skal plasseres. Egen sak fremlegges for bystyret. Saken legge først fram for kommunalstyret for finans.

OPPVEKST

Styrket ramme til skolen
Stavangerskolen er en hovedprioritering for bystyret. Bystyret styrker i 2017 skolebudsjettet med 25 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Samlet sett styrkes skolen med 100 millioner kr i perioden.

Spesialundervisning i skolen
Skolene står ovenfor mer sammensatte og komplekse utfordringer enn tidligere og det er et økende behov for spesialundervisning i skolen. Bystyret styrker derfor den generelle rammen til drift for skolene. Spesialundervisning kan gis slik at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Det er ønskelig å prioritere oppfølgingen av elever med særskilte behov og sørge for at skolene har ressurser til å gi tidlig innsats.

Bystyret ber rådmannen skille ut rammene for spesialundervisning i den offentlige skolen fra skolens ordinære rammer, og slå dette sammen med midlene som er satt av til spesialundervisning i friskolene. Kommunalstyrene for finans og oppvekst skal holdes løpende orientert om behov for spesialundervisning og om rammene som er satt av i budsjett er tilstrekkelig for å ivareta de lovpålagte krav. Eventuelle behov for økninger i rammen følges opp i tertial.

Lenden
Bystyret overfører kr 2,750 millioner i 2017 fra Lenden skole og ressurssenter til spesialundervisning i klasserommene, jfr pkt om spesialundervisning ovenfor. Aktivitetene ved Lundsvågen naturskole skal ikke reduseres.

Det fremmes en sak til kommunalstyret for oppvekst om organiseringen av tilbud av spesialundervisning som skjer gjennom Lenden skole og ressurssenter og PPT. Saken skal synliggjøre ansvarsfordelingen mellom Lenden og PPT, og i hvilket omfang skolene i Stavanger benytter seg av dette tilbudet. Det vurderes om det vil være en mer optimal ressursutnyttelse å slå sammen Lenden skole og ressurssenter med PPT, og at ressursene på denne måten kan benyttes mer optimalt og det også oppnås besparelser til administrasjon mm.

Det vurderes dessuten om det er en mer hensiktsmessig løsning og optimal ressursutnyttelse ved en desentralisert løsning.

Fordeling av midler mellom skolene
Bystyret ber rådmannen legge frem en ny forenklet modell for fordeling av midler til skolene. Sak legges fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyre for finans. Ny modell for fordeling av midler skal være på plass til skolestart 2017/2018. Bystyret ber om at rådmannen snarest legger fram en sak for kommunalstyret for oppvekst. Saken skal også gi en oversikt over hvordan sammenlignbare storbyer har løst problemstillingen rundt ulike levekårssoner.

Videreføring av IKT-satsingen i skolen
Det øremerkes 3,55 millioner kroner til IKT-satsingen i skolen hvert år i perioden.

Friplass SFO
Ordningen med friplass i SFO for barn i familier med årsinntekt som ligger under fattigdomsgrensen utvides til å også gjelde barn i friskoler. Egen sak legges frem for kommunalstyret for oppvekst. Kostnader følges opp i tertial.

Koding som valgfag
Prøveprosjekt koding som valgfag i ungdomskolen videreføres, og det jobbes aktivt for å utvide dette tilbudet til samtlige ungdomsskoler innen skolestart i 2017.

Jåtten skole og garderobeanlegg Hinna F.K.
Ny skole i HØP 2016–2019 ble stipulert til 196 millioner kroner med ferdigstillelse i 2019.  Rekkefølgetiltak (1–10) er beregnet til samlet ca. 40 millioner kr. De fleste rekkefølgekravene er knyttet til forutsetning for ny skole. Status for elevtallsutviklingen medfører at nybygging er utsatt i 7 år og er derfor ikke medtatt i HØP 2017–2020.  Bystyret ønsker en etappevis utbygging av skolen og samlokalisering med Hinna FK’s garderobeanlegg. Følgende skal vurderes i en ny samlet sak:

Gautesete skole
Det fremlegges snarest mulig sak vedr. de tre byggeprosjektene ved Gautesete, Godeset og Gausel for å vurdert å redusere de totale kostnadene.

Madlamark skole
Det skal bygges ny skole på Madlamark. I forbindelse med ny reguleringsplan skal det også vurderes muligheten for å regulere inn andre formål på tomten, for eksempel boliger. Det avsettes 16 millioner kr til rehabilitering av bassenget. Egen sak legges fram for KMU

Storhaug skole
Det avsettes 172 millioner kroner for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Kvernevik skole
Rådmannen bes legge fram en sak for KMU som vurderer å utvide gymsal til idrettshall.

Roaldsøy barnehage
Roaldsøy barnehage opprettholdes. Bystyret ber rådmannen gi i dialog med barnehagen med mål om at barnehagen kan bygges og drives i privat regi, eventuelt om selve bygget kan oppføres av private. Dette må skje i samråd med de ansatte. Det legges frem sak for politisk behandling for kommunalstyret for oppvekst.

LEVEKÅR

Styrket ramme til levekår
Bystyret styrker i 2017 levekårsbudsjettet med 5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag.

Sykehjem
Bystyret styrker rammen til sykehjemmene med 1,5 millioner kroner.

Lervig sykehjem
Bystyret vil sikre full drift av Lervig sykehjem fra 2018. Rådmannen bes legge frem sak som beskriver hvordan også beboere ved Domkirken sykehjem kan flytte inn fra 2018 (se eget punkt). Saken skal vise oppdaterte budsjetter, bruk av legekontorareal, fysioterapiavdeling, kjøkken m.m.

Seniorsenter
Bystyret vil snarest gå i dialog med Stiftelsen Domkirkens sykehjem vedrørende overføring av sykehjemsplassene til Lervig sykehjem.

Ulike modeller kan drøftes bl.a. virksomhetsoverdragelse, men slik at dagsenteret og omsorgsboligene drives på ordinært vis inntil videre.

Domkirkens sykehjem har lang erfaring innen eldreomsorg som bør videreføres. Eierstiftelsen inviteres til utvikling av området i samarbeid med både Stavanger Utvikling KF / Bolig KF og Stavanger kommune.

Det vurderes i første omgang å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av eier og aktuelle foretak. Stiftelsen skal eie og drive det nye anlegget. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak når spørsmål om eventuell virksomhetsoverdragelse og mulig videreutvikling er drøftet med eier.

Demenslandsby
Ramsviktunet sykehjem vurderes som en del av en demenslandsby. Bystyret ønsker at det skal legges til rette for flere boenheter i form av omsorgsboliger som kan kjøpes, ev. leies. Videre skal det legges til rette for butikker, helsetjenester m.m.

Bystyret ber rådmannen snarest legge fram en sak for politisk behandling.

Områdeløft for Hillevåg
Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7 million kroner i perioden til dette arbeidet.

Områdeløft for Storhaug
Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Vertsfamilier for enslig mindreårige asylsøkere
Det er viktig med varierte botilbud som ivaretar de ulike behovene og bidrar til god integrering. Bystyret er derfor opptatt av å forsterke arbeidet med vertsfamilieordningen for ungdommer i målgruppen for tiltaket. Bystyret ber også rådmannen styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for å øke rekrutteringen av vertsfamilier. Utvidet bruk av en slik ordning vil også redusere behovet for institusjonsplasser for enslige mindreårige.

Helsestasjonstjenesten
Det er viktig å sikre gravide, nyfødte barn og deres foreldre en trygg start. Bystyret viser til Helsedirektoratets retningslinjer knyttet til hjemmebesøk fra jordmor etter hjemreise fra barsel og styrker helsestasjonstjenesten med kr. 650 000 (1 årsverk).

Barnevernstjenesten
Bystyret viser til kommunalstyret for levekår sitt vedtak om egen kvalitetsplan for barnevernet, og ønsker i den sammenheng å styrke satsingen på økt kompetanse og rekruttering til tjenesten. Det avsettes kr. 800 000 til formålet. For å effektivisere og lette hverdagen til medarbeiderne i barnevernstjenesten, avsetter bystyret 200 000 kroner til oppdatering av teknologi- og kommunikasjonsløsninger.

Bedre bo- og ettervernstilbud for rusavhengige
Bystyret vil etablere et permanent ettervernstilbud for brukere med rusproblematikk som sikrer bedre bomuligheter og bedre livskvalitet. Tjenesten baserer seg på erfaringer fra prosjektet «Miljøterapeut rus» som avsluttes i november 2016. Prosjektet inkluderes i ordinær drift fra 2017 med 1,2 millioner kroner. Videre bes rådmannen om å søke tilskuddsmidler fra Helsedirektoratets utlysing av tilskuddsmidler til rus og psykisk helsearbeid i kommunene for 2017 for ytterligere å styrke denne driften.

Døves senter
Bystyret ser det som viktig å beholde kompetansemiljøet på Døves senter og sikre brukerne et fortsatt tilbud som ikke finnes andre steder. Bystyret bevilger kr. 100 000 i tillegg til rådmannens forslag.

Skipper Worse, Hverdagsglede
Ågesentunet har et senter for demente og deres pårørende. I prosjekt Hverdagsglede bruker frivillige til å gi demente en bedre hverdag og gir avlastning for pårørende. Prosjektet styrkes med kr. 100.000 i tillegg til rådmannens forslag.

MILJØ OG UTBYGGING

Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering
Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging med en helhetlig plan for disponering av midlene. (Det vises til side 90: punkt 149 som igjen viser til punktene 45, 66 og 114.) I saken skal det fremkomme en bedre begrunnelse for rådmannens forslag til bruk av midlene, spesielt punkt 45 – nye bad på fire sykehjem. Videre skal alternativ bruk av midlene fremkomme, herunder blant annet økt asfaltering.

Økologisk Gård
Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Kreative lekeapparater
1 million kroner til kunst i offentlig rom (lekeplasser) omgjøres til kreative lekeapparater (lekeplasser).  Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak for kommunalstyret for kultur og idrett.

Flaskehalsprosjektet
5 millioner kroner fra Flaskehalsprosjektet omdisponeres til bla. trafikksikringstiltak ved Jåtten skole.

Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder
Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder og setter av 1,5 millioner kroner i 2017 og 2 millioner kroner i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000 kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Massehåndtering fra Rogfast og Ryfast
Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak for politisk behandling med en egen plan for bruk og håndtering av Ryfast- og Rogfastmasse. Det legges også frem en tilleggssak vedrørende overskuddsmasse etter Ryfast.

Brannstasjoner
Bystyrets klare målsetting er å ha på plass en forsvarlig brannstasjonstruktur i Stavanger innen 2021. Midlene til nybygg avsettes og bystyret ønsker at lokalisering avklares så raskt som mulig.

Ramsviktunet sykehjem – signalanlegg
Nytt signalanlegg utsettes til sak vedrørende mulig demenslandsby er avklart.

Sykkelstrategi
Sykkelsatsningen i Stavanger er et sentralt virkemiddel i å nå vedtatte målsettinger om tryggere sykkelveier, bedre folkehelse og reduserte klimautslipp. Det er derfor viktig å opprettholde investeringsnivået for sykkeltiltak. Bystyret viderefører investeringsnivået fra 2016 og 2017 ut perioden. Sykkelsatsningen videreføres med 20 millioner i pr år fra 2018. Bruk av midlene avventes til sykkelstrategiplanen revideres. Rådmannen bes for øvrig søke delfinansiering gjennom statlige støttemidler for sykkeltiltak.

Sentrum
Bystyret setter av midler til nye salgsboder på Torget og nødvendig oppgradering av byens uterom. Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende dette.

Hafrsfjordsenteret
Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret fremskyndes til oppstart i 2019 på grunn av manglende kapasitet.

KULTUR OG IDRETT

Holmeegenes
Museumsdrift ved Holmeegenes utsettes ett år. Foreslått 2,8 millioner for 2017 omdisponeres:

Dobbelhall Søra Bråde
Madla bydel får nye idrettshaller i forbindelse med nybygg/ rehabilitering av Madlamark skole og Kvernevik skole. Ytterligere en idrettshall i bydelen, tidligere omtalt som dobbelhall Søra Bråde, skal vurderes bygget i tilknytning til en skole. Denne hallen skal vurderes når det er endelig avklart om Revheim skole skal bygges ut, eller det bygges ny ungdomsskole i forbindelse med Madla/Revheimutbyggingen.

Stavanger ishall
Tilskudd til ishockeyvant i Stavanger ishall på 4 millioner kroner omgjøres til lån.

Folkebadet i Jåttåvågen
Bystyret ønsker å få realisert et Folkebad i Jåttåvågen med byggestart så snart som mulig. Det nedsettes en egen prosjektgruppe hvor politikere, administrasjon og medlemmer fra svømmemiljøet kommer samme for å se på en løsning. Nabokommuner inviteres til å delta. Prosjektgruppen arbeider frem et forslag til utbygging, samarbeidsmodell med aktuelle nabokommuner, og finansieringsplan for bygging og drift.

Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS
Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsingen ”Stavanger Convention Bureau”.

Kjøkken og kantinedrift
God og næringsrik mat er viktig for både helse og trivsel. Rådmannen bes gjennomgå kommunens tjenester innenfor drift av kjøkken, kantiner og levering av mat. Målet er å sikre kvalitet og næringsinnhold, samt at tjenestene drives på en mest mulig kostnadseffektiv måte. I denne sammenheng skal det sees på kommunens egne kjøkken og kantiner, i tillegg til private og frivillige som mottar støtte fra kommunen.

Eiendomsskatt
Eiendomsskattetakstene justeres i 2017 med forventet lønnsvekst i offentlig sektor på 2,2 %. Rådmannens bes basere eiendomsskatten i fremtidige budsjetter innenfor en ramme som tilsvarer forventet lønnsvekst og må sees i sammenheng med skatteinntekter (jfr. Kristiansandmodellen). Rådmannens forslag til vedtak punkt 4 justeres tilsvarende.

Byggesaksgebyrer
Bystyret fryser byggesaksgebyrene på samme nivå som i 2016.

Oppfølging av unge arbeidsledige
Den økende arbeidsledigheten blant yngre arbeidstakere er bekymringsfull. Unge mennesker utenfor arbeidslivet er i en særlig sårbar posisjon, da de ofte mangler arbeidserfaring. Dersom vi ikke lykkes med å få unge arbeidsledige i arbeid, øker sannsynligheten for at denne gruppen vil komme til å representere et varig utenforskap i samfunnet. Bystyret avsetter kr. 600.000 i prosjektmidler mtp. et pilotprosjekt med unge arbeidsledige som målgruppe, for eksempel i samarbeid med Allservice.

Tomatfestivalen
Tomatfestivalen er en veldig fin tradisjon som betyr mye både for Finnøy og for regionen.  Tomatfestivalen blir svært viktig også i framtiden til den nye kommunen vi skal etablere sammen med Finnøy og Rennesøy. Bystyret setter av 50 000 kroner i 2017 til å styrke og videreutvikle festivalen, spesielt med tanke på å etablere et samarbeid med Gladmat.

Attraktiv barneby
I et langsiktig økonomisk perspektiv er det svært viktig at Stavanger kommune tiltrekker seg en høy andel barnefamilier. Stavanger må være, og fremstå som, det opplagte førstevalget for barnefamilier som skal velge bosted. Dette forutsetter en helhetlig tilnærming hvor alle tjenesteområder utvikles med en visjon om at Stavanger skal være den mest attraktive byen for barnefamilier. Virkemidlene spenner utover skole og barnehage. Dette handler om eksempelvis om nærmiljø, aktivitetstilbud, friluftsområder, trygghet, boligpolitikk, m.v.

I oppfølging av formannskapets vedtak i sak 229/16 bes rådmannen iverksette utarbeidelsen av en sektorovergripende handlingsplan «Attraktiv barneby». I planen foreslås langsiktige virkemidler som samlet kan realisere en målsetning om å tiltrekke en større andel barnefamilier relativt andre kommuner i regionen. Herunder markedsføring av den attraktive barnebyen

Barne- og ungdomssekretærer
Midlene til barne- og ungdomssekretærer blir fra 2017 slått sammen til en felles pott. Ungdom og fritid og idrett legger fram en felles innstilling for tildelinger for kommunalstyret for kultur og idrett.

Det legges våren 2017 fram en sak om felles retningslinjer for tildeling av midlene til kommunalstyret for oppvekst og for kommunalstyret for kultur og idrett.

Reversering av kutt i rammen til barnehagene
Bystyret reverserer kuttet på kr. 4 900 000 i rammen til barnehagene for å sikre fortsatt høy kvalitet i Stavanger-barnehagene og opprettholde satsingen på tidlig innsats. Her sikres det også flere barnehagelærere i tråd med budsjettforliket på Stortinget.

Kompetanseløft i barnehagene
En av de største utfordringene i Stavangerbarnehagen er høyt antall ufaglærte. Bystyret styrker kompetanseløftet blant de ansatte og øker rammen med kroner 1 600 000.

Sikkerhet i sentrum
Bystyret ber Rådmannen snarest mulig sette i gang innkjøp av nytt kameraovervåkningsutstyr innen egne budsjettrammer. Videre bes det om forsterket samarbeidet med politi og vekterne i sentrum vedr. lys og overvåkning på det aktuelle områder i sentrum. Bystyret ber Rådmannen holde kommunalutvalget orientert.

Statsbudsjettet 2017 – konsekvenser for Stavanger kommune
Det legges snarest fram en sak som viser konsekvensene for Stavanger kommune. Bl.a. skal følgende punkter spesielt kommenteres:

      
KD 22621IKT-tiltak i grunnopplæringen 10 00010 000
ASD
OBS
66377ASD 634 77 Øke antall plasser under ordningen tilrettelagte
arbeidsplasser fra 9.400 til 9.700 46 300 000 46 300
46 30046 300
KD 23160Flere barnehagelærere, halvtårseffekt (øremerking) 413 280172 200
KD 23170Svømmeopplæring i barnehager 10 00010 000
HOD 762 Nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten og nye
stillinger på helsestasjonene
150 000150 000
BLD 86461Nasjonal tilskuddsordning barnefattigdom, herunder
Ferie for alle og Barnas stasjon
15 00015 000
BLD 84663Forsøk med gratis barnehage og SFO 23 75020 000
Tabell 1.1 Statsbudsjettet 2017 - konsekvenser for Stavanger kommune (Dep/Kap/Post/Beskrivelse)
Last ned tabelldata (Excel)
 DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER2017201820192020
 Endringer per tjenesteområde:    
 Barnehage     
 Reversering av økning ressurssenter for barnehager-2 000-2 000-2 000-2 000
 Barnehagene, ramme inkl. flere barnehagelærere, jf. budsjettforliket4 9004 9004 9004 900
 Kompetanseheving1 6001 6001 6001 600
 Idrettspatruljen (i samarbeid med idrettsrådet)300300300300
 Sum barnehage4 8004 8004 8004 800
      
 Skole    
 Redusert ramme Lenden Ressurssenter-2 750-2 750-2 750-2 750
 Redusert ramme min. språklige elever-4 500-4 500-4 500-4 500
 Oppsigelse lisens It´s Learning-800-800-800-800
 Reversert effektivitetskrav skole9 0009 0009 0009 000
 Mobbeombud KFU100100100100
 Styrking ramme skolenes ressurser / tilpasset undervisning, inkl. Tidlig innsats i skolen, jf. budsjettforliket20 00020 00020 00020 000
 IKT-satsingen i skolen3 5503 5503 5503 550
 Reversering effektiviseringskrav skolehelsetjenesten400400400400
 Sum skole25 00025 00025 00025 000
      
 Barn og unge    
 Jordmorstilling650650650650
 Kompetanseheving barnevern800800800800
 Ny teknologi200200200200
 Idrett (post 60)500500500500
 Sum barn og unge2 1502 1502 1502 150
      
 Levekår    
 Forventet merinntekt fra egenandeler pga. økt lønnsvekst-2 000-2 000-2 000-2 000
 Reduserte netto utgifter mottak av flyktninger-2 000-2 000-2 000-2 000
 Stavanger Legevakt-500-500-500-500
 Sykehjem, økt ramme1 5001 5001 5001 500
 Rusomsorg, bedre bo- og ettervernstilbud1 2001 2001 2001 200
 Oppfølgning unge arbeidsledige, pilotprosjekt600600600600
34Døves senter100100100100
49Skpper Worse, hverdagsglede100100100100
 Sum levekår-1 000-1 000-1 000-1 000
      
 Samfunnsmedisin    
 Sum samfunnsmedisin0000
      
 Kultur og byutvikling    
 Reduserte kostnader drift byutvikling pga. færre saker-2 000-2 000-2 000-2 000
 Rest etter omdisponering kultur0000
 Avtale MUST Holmeegenes-2 8001 200  
 Filmkraft100000
 Det frie feltet (post 91)1 000000
 Tilskudd Tomatfestivalen50   
 Sum kultur og byutvikling-3 650-800-2 000-2 000
      
 Bymiljø og utbygging    
 Ullandhaug Økologiske Gård, forsinket oppstart-4 0004 000  
 Effektivisert drift av kantiner, kjøkken, matlevering med mer-1 500-1 500-1 500-1 500
 Sum bymiljø og utbygging-5 5002 500-1 500-1 500
      
 Rådmann, stab og støttefunksjoner    
 Redusert bruk av innleid personell-1 000-1 000-1 000-1 000
67Lisenskostnader Microsoft Windows/Office/Public 360 med mer-2 500 -2 500 
 Mål om redusert sykefravær-2 000-2 000-2 000-2 000
 Sum rådmann, stab, støttefunksjoner-5 500-3 000-5 500-3 000
      
 Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)    
 Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen)3401 1933 7226 669
 Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen)6302 2306 14710 180
 Endringer i sentrale inntekter:    
 Skatt fra inntekt og formue -5 000-10 000-15 000
 Rammetilskudd    
 Økt overføring fra Staten, jf. tidlig innsats i skolen og flere barnehagelærere, jf. budsjettforliket-15 000-15 000-15 000-15 000
 Eiendomsskatt, redusert vekst. Øker 2,2%20 00015 00010 0005 000
19Økt utbytte Stavanger Parkering-15 000-15 000-15 000-15 000
 Økt utbytte SK Kino-1 900-1 900-1 900-1 900
20Utbytte Utvikling KF-3 000-3 000-3 000-3 000
40Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling-5 000-5 000-5 000-5 000
 Justering KS forventet lønnsvekst (fra 2,4 % til 2,2 %)-7 000-7 000-7 000-7 000
 Effektivisering som følge av mer bruk av teknologi-5 000-10 000-15 000-20 000
50Tverrgående satsing, smartbysatsingen skilles ut i egen post. Kr 5 mill. av de kr 8 mill. overføres til Smartby (se under)-5 000-5 000-5 000-5 000
 Tverrgående omstillingsarbeid styrkes med kr 3 mill.3 0003 0003 0003 000
 Smartstrategien (kr 5 mill. fra tverrgående og ytterligere kr 2 mill. i påplussing)7 0007 0007 0007 000
      
 Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall)9 6308 82725 08130 601
 Overføring fra drift til investering (legges inn av bruker)0000
 Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)-16 300-29 650-21 950-24 450
      
 SUM DRIFTSBALANSE: skal være lik 00000
Tabell 1.2 Driftsbudsjett - endringer
Last ned tabelldata (Excel)
INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER2017201820192020
Diverse bygg og anlegg    
Inventar, Holmeegenes1 000   
Sum Diverse bygg og anlegg1 000000
     
Skolebygg    
Madlamark skole svømmehall, rehabilitering i stedet for nybygg-5 000-10 000-30 000-5 500
Klasserom/garderobeanlegg Jåtten/Hinna5 00015 00015 000 
Ny barneskole på Storhaug  90 00082 500
Sum Skolebygg05 00075 00077 000
     
Barnehagebygg    
Sum Barnehagebygg0000
     
Sykehjem, bofellesskap og bolig    
Ramsviktunet, signalanlegg-2 000   
Sum Sykehjem, bofellesskap og bolig-2 000000
     
Park- og idrettsbygg    
Sum Park- og idrettsbygg0000
     
Utbyggingsområder    
Sum Utbyggingsområder0000
     
Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon    
Sum Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon0000
     
Park og vei    
Trafikksikring Jåtten5 000   
Flaskehalsprosjektet-5 000   
Sykkelstrategi 20 00020 00020 000
Økt opparbeidelse av friområder1 5002 0002 000 
Hundeluftegårder400   
Sum Park og vei1 90022 00022 00020 000
     
Felles    
Skoler - investering i IKS / Smartteknologi2 0002 0002 0002 000
Investering smartteknologi10 00010 00010 00010 000
Startkapital aksjer Stavanger Convention Bureau via (Stavanger Forum AS)5 0005 0002 500 
Områdeløft Hillevåg1 0002 0002 0002 000
Områdeløft Storhaug 2 0002 000 
Sum Felles18 00021 00018 50014 000
     
Kirkelig Fellesråd    
Hafrsfjordsenteret, ny kirkesal  2 00010 000
Sum Kirkelig Fellesråd002 00010 000
     
Sum endringer i investeringer18 90048 000117 500121 000
     
Finansiering av investeringer    
Tilskuddsendringer:    
     
Salg av investeringer - endringer:    
     
Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall)    
Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss)-18 900-48 000-117 500-121 000
Overføring fra drift (beregnes av modellen)0000
Sum finansiering av investeringer-18 900-48 000-117 500-121 000
     
Budsjettbalanse skal være lik 00000
Tabell 1.3 Investeringsbudsjett - endringer
Last ned tabelldata (Excel)