a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

5.6.1 Stavanger legevakt

Tjenestebeskrivelse

Stavanger legevakt skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan vente til en får time hos fastlegen, og ikke er av en slik art at den skal gis på sykehus.

Legevakten er kommunens fremste øyeblikkelig hjelp- og beredskapsvirksomhet. Aktiviteten varierer mye gjennom året og gjennom døgnet.

Det er etablert to øyeblikkelig hjelp-plasser ved legevakten for pasienter som har behov for observasjon og utredning av uavklarte tilstander der sykehusinnleggelse ikke anses som nødvendig.

Stavanger legevakt er et interkommunalt samarbeid med Sola og Randaberg kommune. På Stavanger legevakt finner man også tjenestene voldtektsmottak (Helse Vest), kriseteam og psykiatrisk sykepleier. Disse er i ulik grad interkommunale samarbeid mellom kommuner i Sør-Rogaland.

Stavanger legevakt har legevaktsentralansvar for kommunene Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Hjelmeland. Stavanger legevaktsentral omfatter nå totalt ca. 180 000 innbyggere.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Akuttmedisinforskriften
I 2015 kom det ny akuttmedisinforskrift som skal bidra til at befolkningen mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. I forskriften er det innført nye krav til organisering av kommunal legevaktordning. Disse omhandler både kompetanse- og opplæringskrav for legevaktpersonell, krav om svartid ved legevaktsentral og utrykningsplikt ved akutte hendelser. Utrykningsplikten er særlig kostnadsdrivende fordi den vil kreve bemannet utrykningsbil.

Forskriften stiller også krav til telefonsvarstjenesten, og det er behov for styrking av bemanningen i telefonsentralen. Det må vurderes løsning på denne utfordringen, men forutsetter trolig økt grunnbemanning på sykepleiersiden.

Rådmannen foreslår i dette budsjettforslaget og innarbeide et anslagsvis beløp til både eksisterende drift, økt bemanning og drift av legebil på Stavanger legevakt.

Budsjettramme for Stavanger legevakt 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 40 656 40 656 40 656 40 656
 Endringer:    
157Ny grunnbemanning Stavanger legevakt
inkludert drift av legebil
7 000 7 000 7 000 7 000
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 47 656 47 656 47 656 47 656
Tabell 5.26 Budsjettramme for Stavanger legevakt 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.