a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger er i omstilling, og utviklingen i sysselsettingen og befolkningen følges nøye. Befolkningsveksten er betydelig redusert de siste årene, og en fortsatt dempet vekst forventes. Boligsalget og boligprisutviklingen i regionen reflekterer et marked i endring, og flere utbyggere er avventende til igangsetting av nye boligprosjekter.

Kommunen skal være en kompetent samarbeidspartner for innbyggere, næringsliv og offentlige aktører, og være lydhør for endrede behov i samfunnet. I denne sammenheng er det blant annet viktig å tilrettelegge for digitale arbeidsprosesser, som kan bidra til mer effektive tjenester og bedre service for innbyggere og næringsliv. Digitale løsninger og åpne datasett kan også gi muligheter for utvikling av nye tjenester og produkter som næringsliv og et smart bysamfunn kan ha nytte av.

Framtidens arbeidsplasser er ikke bare lokalisert i rene næringsområder, men i økende grad i områder som også har boliger og offentlige og private tjenester. En god fordeling av arbeidsplasser gir en bedre bruk av arealer og transportsystemer, og en levende by. Samtidig må byområdet ha rom for næringer som ikke er tjent med et tett naboskap med boliger. Det er viktig å bidra med planer som gir gode og forutsigbare utviklingsrammer. Planarbeider for Sentrum, Forus, Mariero og Ullandhaug pågår nå, og vil komme til sluttbehandling i denne perioden.

Stavangers tette kobling mot nabokommunene kommer blant annet til syne i form av plansamarbeid over kommunegrensene. I tillegg til en felles plan for Forus og Ullandhaug, og etter hvert også Dusavik, pågår et tett og godt samarbeid om Bypakke Nord-Jæren, som er vårt viktigste virkemiddel for å kunne realisere store transport-tiltak som bussvei, sykkelstamvei og transportkorridor vest. Velfungerende transportsystemer skal være blant regionens konkurransefortrinn i framtiden, og bidra til god framkommelighet for alle trafikantgrupper.

Stavanger er en viktig kulturby både i nasjonal og regional sammenheng, og skal i denne perioden fornye sin kulturpolitikk gjennom en ny overordnet og langsiktig plan for kunst og kultur.

Budsjettramme for Kultur og byutvikling 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 206 246 206 246 206 246 206 246
 Endringer:    
176Digitalisering av byggesaksarkiv -500 -3 800 -4 800 -4 800
177Interkommunal delplan (IKDP) Forus -340 -490 00
178Tilskudd til kulturinstitusjoner,
justeres ihht statens bevilginger
300 300 300 300
179Reforhandlet driftsavtale Nye Tou 300 600 600 600
180MUST – økt driftstilskudd ifm. drift
av Holmeegenes
2 800 1 600 1 600 1 600
181MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse
«Museumsparkvisjonen»
400 000
182MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum 3 400 3 400 3 400 3 400
183Avsluttet Obstfelderjubileum 2016 -800 -800 -800 -800
184Rogaland Teater – tilskudd til KS1
for nytt teaterhus
540 000
185Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler,
Nytt teaterbygg (KVU)
-600 -600 -600 -600
186Opera Rogaland IKS, driftstilskudd 50 100 100 100
187Kompensasjon for økte kapitalkostnader
for Sølvberget KF
700 700 700 700
188Taksering eiendomsskatt0 5 000 7 000 3 000
189Innkjøp av konsulenttjenester 1 500 1 150 1 150 1 150
190Drift av ny 3D teknologi 350 350 350 350
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 214 346 213 756 215 246 211 246
Tabell 6.1 Budsjettramme for Kultur og byutvikling 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.