a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Byplanavdelingen tilrettelegger for vern og utbygging i kommunen i samsvar med lokale og sentrale mål og vedtak.

Avdelingen har ansvaret for offentlige og private reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering – og konsekvensutredninger som følger disse planene. Byplanavdelingen utarbeider også mulighetsstudier og tomteutredninger for mulige utbygginger. Tjenestene reguleres i plan – og bygningsloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Byplanavdelingen vil utarbeide og behandle planer for boligbygging både i utbyggingsområdene,
byomformingsområdene og enkeltprosjekter i den utbygde byen. Byplanavdelingen deltar i arbeid med overordnede planer og prosjekter i kommunen.

Byplanavdelingen skal:

  • Behandle private planer og delesaker innenfor lovens tidsfrister
  • Sørge for at byen har nødvendig plangrunnlag for å iverksette tiltak
  • Være faginstans for arkitektonisk, estetisk og miljømessig utvikling
Prioriterte oppgaver i planperioden

Selv om det er usikkerhet i næringsliv og boligproduksjon, er det viktig å prioritere planer for boligbygging, offentlig og privat tjenesteyting og næringsutvikling. Dette for å imøtekomme framtiden og forventninger om at dagens situasjon vil snu. Plan for nytt sykehus, utbygging av universitetet og planer i byomformingsområder, for å legge til rette for utbygging, er igangsatt.

Avdelingen følger opp kommunens satsing på folkehelse, ved at både byomformingsområdene og utbyggingsområdene planlegges etter prinsipp for 10-minuttersby, nullvekst i biltrafikk, og god tilgang til friområder, turveier, parker og møteplasser. I dette ligger også planlegging for offentlig og privat tjenesteyting.