a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innledning
Det samlede forslaget til investeringer i planperioden for Stavanger konsern utgjør totalt kr 4,7 mrd., hvorav kr 3,76 mrd. er lagt til bykassen og kr 0,96 mrd. til kommunale foretak. En stor del av investeringsbudsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse investeringer i tråd med befolkningsutviklingene. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende handlings- og økonomiplan 2016-2019 er foreslått forskjøvet, der befolkningsutviklingen har vist at veksten blir lavere enn tidligere anslått.

Rehabiliteringsbehov av formålsbygg er stort. I stats- og nasjonalbudsjettet for 2017 har regjeringen foreslått å bevilge kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet, hvorav Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen disponering av forventet tiltakspakke.

Veksten i de eldste aldersgruppene er forventet å stige etter 2020. Investeringer knyttet til denne aldersgruppen vil utfordre det økonomisk handlingsrommet. Rådmannen foreslår et investeringsprogram i denne handlingsplanperioden som er bærekraftig på lang sikt og legger grunnlag for investeringsbehovet etter 2020.

Hovedprioriteringer investeringer
Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering av sykehjem/bofellesskap/bolig, samt park og idrettsanlegg. Av en totalramme på ca. kr 4,7 mrd. utgjør nybygg og rehabilitering av skoler om lag kr 0,9 mrd. i perioden. Investeringer til strategisk kjøp av arealer og arealer i utbyggingsområder beløper seg til kr 719 mill., hvorav kr 694 mill. tilfaller Stavanger utvikling KF og kr 25 mill. til bykassen. Det foreslås å investere kr 672 mill. i sykehjem, bofellesskap og bolig.  De største enkeltprosjektene innenfor sykehjem er Lervig sykehjem og omsorgsboliger i bofelleskap og kommunale boliger i Haugåsveien 26/28 der det er foreslått avsatt kr 263 mill. til ferdigstillelsen. I tillegg utgjør diverse investeringer kr 437 mill. i planperioden og gjelder i all hovedsak to nye brannstasjoner (kr 168 mill.), kulvert over motorvei (kr 88,2 mill.) og Nye Tou 2. byggetrinn (kr 75 mill.).

Figur 3.6 Brutto investeringer fordelt etter formålsbygg inkl. kommunale foretak

Flere av de planlagte byggeprosjektene strekker seg utover handlingsplanperioden 2017-2020. Ferdigstillelse av byggeprosjektene vil binde investeringsmidler etter 2020 og gi et begrenset handlingsrom til nye prosjekter og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i kommende årene.

Rådmannen vil av den grunn fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i handlingsplanperioden 2017-2020. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. En økning i investeringsnivået vil også måtte vurderes ut fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet investeringsnivå vil bety redusert økonomisk bærekraft.

Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål. Investeringene er eksklusiv investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet, jf. omtale i Driftstiltak – tabell og tiltaksbeskrivelser.

Formål2017201820192020Sum
Skoler 138 000 248 000 311 500 246 000 943 500
Utbyggingsområder 172 000 175 000 177 000 195 000 719 000
Sykehjem/bofellesskap/bolig 327 000 159 000 116 000 69 000 671 000
Park-/idrettsbygg 208 000 194 000 98 000 55 000 555 000
VAR-sektor 137 000 128 000 121 000 112 000 498 000
Diverse bygg og anlegg 229 000 44 000 89 000 107 000 469 000
Park, vei og idrett 195 000 93 000 87 000 77 000 452 000
Kirkelige formål 43 000 34 000 41 000 31 000 149 000
Barnehager 21 000 49 000 48 000 30 000 148 000
Utstyr, inventar, felles systemer 36 000 30 000 28 000 29 000 123 000
Sum (hele kr 1 000) 1 506 000 1 154 000 1 116 500 951 000 4 727 500
Tabell 3.7 Investeringer 2017-2020 etter hovedformål (tall i 1000 kr) inkl. kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen presiserer at kostnadene ved rehabiliteringsprosjekter bygger på prognoser basert på dagens kostnads- og detaljeringsnivå. Mer sikre tall vil først fremkomme når forprosjekt er utarbeidet. Finansiering tilpasses antatt fremdrift. Kostnader for nybygg er basert på de siste oppdaterte kostnadsanslagene.

De største investeringene innenfor skoleområde er knyttet til riving og nybygg av Madlamark skole, nybygg og utvidelse av Vaulen skole, rehabilitering av Tastaveden skole, samt rehabilitering og ombygging av Gautesete skole.  Det er til sammen foreslått avsatt om lag kr 736 mill. til disse prosjektene. De største enkeltprosjektene innenfor sykehjem er Lervig sykehjem og omsorgsboliger i bofelleskap og kommunale boliger i Haugåsveien 26/28 der det er foreslått avsatt kr 263 mill. til ferdigstillelsen.

De største investeringsprosjekter som inngår i diverse investeringer gjelder i all hovedsak to nye brannstasjoner (kr 168 mill.), kulvert over motorvei (kr 88,2 mill.) og Nye Tou 2. byggetrinn (kr 75 mill.).

Rådmannen påpeker at det i løpet av denne økonomiplanperioden startes opp en rekke større investeringsprosjekter med betydelige driftskonsekvenser, også utover denne planperioden. Dette gjelder særlig bofellesskap og sykehjem, samt Folkebadet når det tas i bruk. Det vises til hovedtabellen for driftsbudsjettet hvor driftskonsekvensene framgår konkret. Det må tas hensyn til disse forholdene når driftsnivået i denne planperioden fastsettes, dette for å sikre økonomisk handlingsrom som grunnlag for fortsatt utvikling og opprettholdelse av et godt og tilpasset tjenestetilbud.

Nye investeringsprosjekter
Av tabell 3.8 framkommer hvilke nye investeringsprosjekter som er foreslått startet opp/ferdigstilt i perioden 2017-2020 utover vedtak i Handlings- og økonomiplan 2016-2019. Oversikten inneholder prosjekter som er vedtatt i løpet av 2016 og nye prosjekter som foreslås for kommende periode.

Nye prosjekterKostnadsrammeInnarbeidet i planperioden 
Diverse bygg og anlegg   
Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) 90 000 75 000  
Ny målestasjon Schancheholen 350 350  
Skolebygg   
Skeie skole modulbygg (ferdig i 2017) 17 000 1 700  
Godeset skole, modulbygg (ferdig i 2017) 11 900 11 900  
Gausel skole, modulbygg (ferdig i 2017) 11 000 11 000  
Barnehage   
Inventar til Stokka barnehage, avdeling Stokkadalen 1 000 1 000  
Sykehjem, bofellesskap og bolig   
Velferdsteknologi 13 000 13 000  
Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg 2 000 2 000  
Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke for 2017 40 000 40 000  
Park-/ idrettsbygg   
Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) 29 200 5 000  
Idrettshall/skatehall Urban sjøfront 78 000 51 000  
Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 66 500 52 000  
Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 50 000 38 000  
Ishockeyvant-Stavanger ishall 4 000 4 000  
Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 6 000  
Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke for 2017 25 000 25 000  
Park og vei   
Hillevåg torg, finansieres av tiltakspakken fra 2016 11 000 8 000  
Tasta skatepark, del 2 15 000 12 000  
Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 5 700  
Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke for 2017 16 262 16 262  
Felles   
Avvik og varslingssystem 6 200 6 200  
Bil til Stavanger legevakt 800 800  
Kirkelig fellesråd   
Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000 2 000  
Sum 537 512 387 912  
Tabell 3.8 Nye prosjekter i forhold til gjeldende Handlings- og økonomiplan 2016-2019, Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Tiltakspakke for å øke sysselsetting
Regjeringen har også for 2017 foreslått en særskilt tiltakspakke for å øke sysselsettingen på Sør- og Vestlandet. Stavanger kommunes andel er beregnet til kr 81,3 mill. og gjelder kjøp av tjenester til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier. Tilsvarende tiltakspakke ble bevilget for 2016 og Stavangers andel var kr 77 mill.

Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen disponering av forventet tiltakspakke i henhold til tabell under. Videre forutsettes det at utarbeidet Rundskriv H-8/16 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet legges til grunn for disponering av tiltakspakken. Dette innebærer at tilskuddet er begrenset til vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygg, anlegg og veier og ikke kan benyttes til nye investeringer, samt at midlene må disponeres i løpet av budsjettåret 2017.

InvesteringsprosjektKostnadsrammeMerknad 
Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet 40 000   
Rehabilitering av eiendomsmassen 25 000 Det legges fram en sak for kommunalstyret for
miljø og utbygging for detaljfordeling av midlene
 
Rehabilitering av kaier og uteområder 16 260 Det legges fram en sak for kommunalstyret for
miljø og utbygging for detaljfordeling av midlene
 
Sum 81 260   
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter som foreslår finansiert med regjeringens tiltakspakke knyttet til rehabilitering og vedlikehold. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Utsatte investeringsprosjekter
Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse investeringer i tråd med befolkningsutviklingen. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende handlings- og økonomiplan 2016-2019 er foreslått forskjøvet, der befolkningsutviklingen har vist at veksten blir lavere enn tidligere anslått. I tillegg foreslås det endret ferdigstillelse av noen prosjekter i rådmannens budsjettforslag, der årsaken er nærmere redegjort i tekst under prosjektbeskrivelse.

ProsjektUtsettelseHovedårsak til utsettelse 
Diverse bygg og anlegg   
Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021)ca. 1 årFerdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av at reguleringsplan for Lervig ikke ferdigstilles før 2017 
Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021)ca. 1 årFerdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av at reguleringsplan for ikke Lervig ferdigstilles før 2017 
Skolebygg   
Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020)ca. 2 årFerdigstillelse av skolen er utsatt pga rekkefølgekrav, samt endret prosjektomfang 
Kvaleberg skoleca. 8 årFerdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst  
Nylund skole rehabilitering av fasade (ferdig i 2018)ca. 2 årFasaden rehabiliteres etter at fire klasser har flyttetover til Brodds nye klubbhus 
Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig i 2018)ca. 1 årProsjektets framdrift tilpasses slik at undervisning påskolen kan gjennomføres i ombyggingsperioden 
Skeie skole, utvidelse (ferdig i 2030)ca. 7 årFerdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst  
Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)ca. 1 årMulighetsstudie pågår, egen sak legges fram til politisk behandling 
Jåtten skole, nybygg 14 rom ca. 7 årFerdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst  
Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023)ca. 3 årSkolens framdrift forskyves som følge av budsjettmessige årsaker 
Gautesete skole, rehabilitering og ombygging
(ferdig i 2020)
ca. 2 årProsjektets framdrift tilpasses slik at undervisning på skolen kan gjennomføres i ombyggingsperioden 
Barnehager   
Tastavarden barnehage, avdeling Smiene 5 avd. (ferdig i 2020)ca. 3 årFerdigstillelse av prosjektet er utsatt i tre år jf. vedtak i bystyret i sak 98/16 
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021)ca. 3 årFerdigstillelse av prosjektet er utsatt i tre år jf. vedtak i bystyret i sak 98/16 
Roaldsøy barnehage Prosjektet gjennomføres av private 
Sykehjem, bofellesskap og bolig   
Haugåsveien 26/28, riving og nybygg
7 nye omsorgsboliger i bofellesskap og 23 kommunale boliger (ferdig 2018/2019)
ca. 1 årFerdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av reguleringsendringer, jf. vedtak i bystyret i sak 98/16 
Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017)ca. 1/2 år Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 98/16 
Bolig for eldre, selges til beboere (ferdig i 2022/2023)ca. 4 årGjennomføres av nyetablert Stavanger utvikling KF. Utredning pågår. Prosjektets framdrift vurderes på ny ved rullering av handlings- og økonomiplan 
St. Petri aldershjem, riving, nytt bofellesskap ( ferdig i 2022)ca. 2 årProsjektets framdrift forskyves som følge av budsjettmessige årsaker 
Park-/ idrettsbyg   
Søra Bråd/Madla bydel, dobbelthall Det pågår avklaringer om Revheim skole skal flyttes. Prosjektet utsettes og realisering av idrettshall v/Madlamark skole prioriteres  
Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017)ca. 1 år Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift 
Tabell 3.10 Prosjekter med endret framdrift i forhold til forutsetningene i Handlings- og økonomiplan 2016-2019
Last ned tabelldata (Excel)

De samlede innmeldte behovene for investeringer er betydelig høyere enn det rådmannens forslag legger til grunn. Dette gjelder først og fremst et meget stort behov for ytterligere rehabilitering av bestående bygningsmasse og infrastruktur, men også behov for nye investeringer.

Langsiktig investeringsnivå fram mot 2030
Stavanger kommune står foran høye investeringsbehov i årene som kommer. Særlig vil dette gjelde i årene etter planperioden hvor veksten i de eldste aldersgruppene er forventet å stige betydelig. Investeringer knyttet til denne aldersgruppen vil utfordre det økonomisk handlingsrommet. I tillegg anslås det at andelen yrkesaktive vil bli redusert og en svakere vekst i norsk økonomi forventes å gi lavere skatteinntekter både til stat og kommune. Rådmannen foreslår et investeringsprogram i denne handlingsplanperioden som er bærekraftig på lang sikt og legger grunnlag for investeringsbehovet etter 2020.

Helse- og omsorgstjenestene er særlig konsentrert om yngre brukere med svært sammensatte behov og de eldste eldre med behov for heldøgns tjenester. I årene etter planperioden forventes imidlertid betydelig vekst i aldersgruppen eldre enn 80 år. Tiden fram til 2020 må nyttes til omstilling for å møte endringer i etterspørsel og behov for tjenester.

Stavanger kommune er i gang med et omstillingsarbeid innenfor levekårsområdet gjennom prosjektet Leve HELE LIVET. Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte brukeren støttes i å ha et aktivt liv med god livskvalitet framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Omstillingsarbeidet krever en omprioritering av ressurser fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp.

Det er åpnet flere nye bofellesskap til personer med utviklingshemming og personer med psykiske lidelser de siste årene. Antallet som venter på bolig viser at det fortsatt er et stort behov for nye bofellesskap, og det vil komme nye søkere hvert år. Per 31.08.16 er det 53 personer med psykiske lidelser som oppfyller kriteriene for å få tilrettelagt bolig med tjenester (står på venteliste). Antall personer som står på venteliste til plass i bofellesskap for utviklingshemmede har økt fra 57 til 73 i løpet av ett år. Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2015-2018 er lagt til grunn for planleggingen av nye bofellesskap til denne brukergruppen. Utbyggingen av bofellesskap for personer med psykiske lidelser følger Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger 2011-2015. Planen skal rulleres i 2016/2017. Stavanger kommune må vurdere en større differensiering i botilbudet med økt bruk av boliger der brukeren får ambulante tjenester og boliger med personalbase uten heldøgnsbemanning. Det kan være boliger med tjenester fra et bofellesskap (satelitter), samlokaliserte boliger eller Omsorg pluss.

Basert på befolkningsprognoser forventes det at antall barn i barnehagealder vil gå noe ned de nærmeste tre årene i planperioden før det øker igjen.  Stavanger kommune vil opprettholde full barnehagedekning i byen etter barnehagelovens definisjon (Barnehageloven § 12 a). Det er imidlertid en ujevn dekning av barnehageplasser i bydelene, med underdekning i sentrumsnære områder som i Storhaug og Våland.

I løpet av denne planperioden ferdigstilles 74 barnehageplasser i Tasta bydel ved Tastavarden barnehage (avdeling Smiene) og Ytre Tasta barnehage (avdeling Vardenes).

Rådmannen har i denne planperioden prioritert utbygging av barnehager i bydelene med størst mangel på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen er det viktig å tilpasse investeringer i tråd med befolkningsutviklingene. Befolkningsveksten for skolebarn ventes å bli lavere enn tidligere antatt. Dette medfører at en del investeringer i skolebygg foreslås forskjøvet i forhold til gjeldende handlings- og økonomiplan 2016-2019. Til tross for moderat elevtallsøkning, blir kapasiteten ved enkelte skoler likevel presset, gjerne i kortere overgangsperioder. Midlertidige modulbygg foreslås som en løsning.

Jåtten skole er vedtatt ferdigstilt i 2019. Som følge av lavere elevvekst tilknyttet skolen er det ikke behov for å øke skolekapasiteten før 2026. Ferdigstillelse av skolen tilpasses forventet elevvekst og foreslås utsatt til 2026.

Elevtallsframskrivingene tyder på at Kvaleberg skole vil klare seg fram til 2028 med den romkapasiteten skolen i dag har. Den planlagte utbyggingen av skolen utsettes derfor og tilpasses forventet elevtallsvekst.

Det er vedtatt at det skal bygges ny barneskole i Storhaug bydel som skal stå ferdig i 2019. Det etableres nå en midlertidig kapasitetsutvidelse i Brodds nye klubbhus på Midjord. Fire nye klasserom vil tas i bruk høsten 2017. Elevtallsframskrivingene viser en nedgang i elevtallet på Storhaug i første del av 2020-tallet. Rådmannen foreslår derfor å utsette byggingen av ny skole og at prosjektet tilpasses forventet elevtallsvekst.

Lavere elevvekst er også ventet ved Skeie skole og tilsier at utvidelsesbehovet for skolen er betydelig mindre enn tidligere antatt. Skolen har behov for tre nye klasserom fra høsten 2017. Utvidelse til fire paralleller, som er vedtatt i gjeldende handlings -og økonomiplan, er nødvendig først i 2030. Rådmannen foreslår derfor å utsette utvidelsen, samt å oppføre et midlertidig modulbygg ved Skeie skole.

Elevtallsframskrivingene viser at elevvekst ved Kvaleberg skole er lavere enn forutsatt, og tyder på at skolen vil klare seg med den romkapasiteten den har i dag. Utbygging av skolen utsettes og tilpasses til forventet elevvekst.

Framdrift til investeringsprosjekter av overnevnte skoler vil bli nærmere vurdert i framtidige skolebruksplaner, samt ved rullering av handlings- og økonomiplan.

Selv om befolkningsveksten for skolebarn ventes å bli lavere enn tidligere antatt, er også fordelingen mellom skolekretsene noen endret. Dette utløser behov for nye investeringer.

Elevtallsutvikling ved skolene Gausel og Godeset viser en midlertidig økning fra neste år. Rådmannen foreslår å sette opp modulbygg ved skolene for å ivareta den midlertidige veksten. Også ved disse skolene ventes en nedgang i elevtallet i andre halvdel av 2020-tallet, mens en permanent utvidelse kan bli aktuelt fra ca. 2030.

I de øvrige bydelene vil mindre økninger i barnetallet kunne håndteres innenfor eksisterende bygningsmasse eller ved allerede planlagte utvidelser av eksisterende skolebygg. Det vil kunne bli aktuelt å foreta justeringer i inntakssonene i enkelte bydeler. Utviklingen er ulik fra bydel til bydel og forholdet mellom antall elever i skolekretsene og skolekapasiteten må følges nøye. Det vil bli utarbeidet en ny skolebruksplan som vil gi en mer helhetlig og inngående vurdering av det langsiktige investeringsbehovet for skolebygg.

Rehabiliteringsbehov av formålsbyggene er stort. En kartlegging av byggene i 2013 estimerte vedlikeholdsetterslepet til om lag kr 1,8 mrd., korrigert for byggene der det allerede var planlagt/igangsatt tiltak. Avsatte vedlikeholdsmidler til formålsbygg siden 2013 tok høyde kun for verdibevaring, og ikke reduksjon av tidligere opparbeidet etterslep. Selv om det i perioden har blitt foretatt rehabilitering av noen formålsbygg (inklusiv midler fra tiltakspakken), anslår en at vedlikeholdsetterslepet fortsatt ligger på det samme nivået som i 2013. Det er dyrt å utsette vedlikehold, da byggene forfaller ytterligere og rehabilitering blir mer omfattende og dyrere. I noen tilfeller kan riving og nybygg bli eneste alternativ.

I tillegg til økt investeringsbehov til ulike formålsbygg i årene som kommer, skal kommunen fortsatt opprettholde investeringer knyttet til vann, avløp, renovasjon, utbygging og tilrettelegging for framtidig utbyggingsbehov, opparbeide grønne arealer, ol.

Per i dag er prognosetallene mer usikre på grunn av endringer i befolkningsveksten, økt arbeidsledighet, endringer i demografisk sammensetning, samt endringer i brukergrupper og sammensatte brukerbehov. Størst usikkerhet er relatert til prognosetall som gjelder langt fram i tid, men likevel gir disse en indikasjon på framtidig investeringsbehov som kommunen skal ivareta på en best mulig måte for å fortsatt være god by å bo i og samtidig opprettholde økonomisk bærekraft.

Kommunens utfordring med stadig trangere driftsøkonomi i kombinasjon med høyt investeringsbehov, vil kreve strenge prioriteringer mellom ønskede investeringsprosjekter. Investeringer krever at det frigjøres midler fra drift til å finansiere investeringene, i tillegg kommer årlige utgifter til renter og avdrag.

Finansiering av investeringene 

Utvikling av lånegjeld
Det er budsjettert med et låneopptak knyttet til investeringsprosjekter i regi av bykassen på kr 528,3 mill. i 2017, kr 233,9 mill. i 2018, kr 409,9 mill. i 2019 og kr 222,9 mill. i 2020. Det er videre budsjettert med låneopptak i bykassen for videre utlån til kommunale foretak på kr 220,6 mill. i 2017, kr 215,5 mill. i 2018, kr 211,5 mill. i 2019 og kr 193,7 mill. i 2020. Det vises til tabell 3.12 for en oversikt over investeringsnivå og låneopptak knyttet til det enkelte foretak. Dette gir et samlet låneopptak for bykassen på kr 748,9 mill. i 2017, kr 449,4 mill. i 2018, kr 621,4 mill. i 2019 og kr 416,6 mill. i 2020. Beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31. desember 2020 er da på kr 6,67 mrd. En oversikt over utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 3.11.

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Husbanken har i 2016 utbetalt kr 200 mill. i startlån etter søknad fra Stavanger kommune. Basert på forventet utvikling i etterspørsel etter startlån og forventet nivå på ubrukte lånemidler per 31. desember 2016, foreslår rådmannen en årlig låneramme for startlån på kr 200 mill. i kommende planperiode. Avdrag og renter på startlån betjenes av de respektive låntakerne og påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid alltid en risiko knyttet til mislighold. En oversikt over startlån framkommer i kolonne 2 i tabell 3.11.

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97, samt tilskudd til å dekke renter i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lån med rente- og avdragskompensasjon framkommer i kolonne 5 i tabell 3.11. Kolonne 6 gir en oversikt over lån som betjenes av gebyrinntektene i VAR-sektoren. Kolonne 7 viser ordinære lån fratrukket lån med tilskuddsordninger og lån knyttet til VAR-sektoren (kolonne 3 minus kolonne 5 og 6).

Tall i mill. kronerStartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskuddsordninger
fra Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån minus lån med
tilskuddsordninger og VAR-sektor
1234567
Beregnet lånegjeld 31.12.20161 8885 8667 7546961 5623 608
+ Låneopptak 20172007499490137612
- Avdrag 2017-106-337-443-52-64-221
Beregnet lånegjeld 31.12.20171 9826 2788 2606441 6353 999
+ Låneopptak 20182004496490128321
- Avdrag 2018-114-350-464-50-65-235
Beregnet lånegjeld 31.12.20182 0686 3778 4455941 6984 085
+ Låneopptak 20192006218210121500
- Avdrag 2019-122-368-490-50-67-251
Beregnet lånegjeld 31.12.20192 1466 6308 7765441 7524 334
+ Låneopptak 20202004176170112305
- Avdrag 2020-130-379-509-50-67-262
Beregnet lånegjeld 31.12.20202 2166 6688 8844941 7974 377
Tabell 3.11 Oversikt over lånetyper med låneopptak og avdragsplan
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 3.7 Utvikling for ulike typer lånegjeld. Tall i mill. kr.

Tabell 3.12 viser investeringsnivå og låneopptak i planperioden for det enkelte foretak. Det vises til kapittel 8 for en omtale av investeringsprosjektene. Det legges opp til at det skal foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil av den grunn bidra til å øke brutto lånegjeld for bykassen.

 INVESTERINGSTABELL
KOMMUNALE FORETAK
Total
prosjektkostnad
2017201820192020 
 STAVANGER BOLIG KF      
1St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2022) 64 000     2 000  
2Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming
(2x8 boliger) , ferdigstilles i 2020 og tas i bruk juni 2020
80 000   2 000 45 000 30 000  
3Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser
(ferdig i 2017/2018)
20 000 10 000 10 000    
4Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000  
5Eldre boliger, rehabilitering (BKF)  1 000 1 000 1 000 1 000  
6Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp   15 000 30 000 30 000 30 000  
 Sum Stavanger bolig KF  27 000 44 000 77 000 64 000  
 Låneopptak  26 920 43 440 68 420 62 640  
 STAVANGER UTVIKLING KF      
1Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder  40 000 30 000 30 000 30 000  
2Kjøp og utvikling av andre eiendommer  17 000 20 000 20 000 20 000  
3Byggemodning av hovedutbyggingsområder  20 000 20 000 20 000 20 000  
4Strategisk kjøp av areal, jf. Bystyresak 96/16  85 000 100 000 100 000 100 000  
5Boliger for eldre, selges til beboere 200 000    2 000 20 000  
 Sum Stavanger utvikling KF  162 000 170 000 172 000 190 000  
 Låneopptak  162 000 170 000 142 000 130 000  
 SØLVBERGET KF      
1Nye Sølvberget, fase 2 mv.   30 150 500 500 500  
 Sum Sølvberget KF  30 150 500 500 500  
 Låneopptak  29 710 60 60 60  
 STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF      
1Kjøretøy, maskiner mv.  4 000 4 000 3 000 3 000  
 Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF  4 000 4 000 3 000 3 000  
 Låneopptak  2 000 2 000 1 000 1 000  
 STAVANGER BYGGDRIFT KF      
1Egenkapitalinnskudd i KLP  850 901 955 1 012  
 Sum Stavanger byggdrift KF  850 901 955 1 012  
 Låneopptak 0000 
 STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF      
1Parkeringsteknisk utstyr  7 000 000 
 Sum Stavanger Parkeringsselskap KF  7 000 000 
 Låneopptak 0000 
 SUM INVESTERINGSNIVÅ  231 000 219 401 253 455 258 512  
 SUM EGENFINANSIERING  10 370 3 901 41 975 64 812  
 SUM LÅNEOPPTAK  220 630 215 500 211 480 193 700  
Tabell 3.12 Investeringsbudsjett – kommunale foretak. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene budsjetteres som overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS og Stavanger konserthus IKS som per 2017 vil ha gjennomført et samlet låneopptak på kr 1,25 mrd. For 2017 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 54,1 mill. som skal dekke Stavanger kommunes andel av kapitalkostnadene til de tre selskapene. Lån tatt opp av kommunale selskap er ikke inkludert i bykassens brutto lånegjeld.

Interkommunale selskapOpprinnelig
lånesaldo
TilleggslånSum lånTilskudd
kapitalkostnader
2017
Tilskudd drift
2017
Sum tilskud
2017
 
Stavanger konserthus IKS
(100 %)
500 000351 200851 20040 4009 50049 900 
Multihallen og Storhallen IKS (62,4%)160 000 160 0005 7003 2008 900 
Sørmarka flerbrukshall IKS (64,02%)200 00037 875237 8758 0003 45011 450 
Sum860 000389 0751 249 07554 10016 15070 250 
Tabell 3.13 Interkommunale selskaper, lån og tilskuddsgrunnlag. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 3.8 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i perioden fra 2011-2020. Andelen av brutto lånegjeld som har flytende rente er per 2. tertial 2016 på ca. 33 %. Rådmannen foretar løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. Dette for å sikre forutsigbarhet gjennom å gjøre kommunen mindre sårbar for renteendringer. Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle lån på i overkant av 2 % i 2017, jf. renteprognosen beskrevet under punkt 3.3. Det er budsjettert med kr 491,9 mill. i netto kapitalutgifter i 2017, med en videre økning til kr 545,1 mill. i 2020. Det gis en detaljert oversikt over utviklingen i kapitalutgiftene i kap 3.9.

Figur 3.8 Utvikling av brutto lånegjeld 2011-2020. Tall i mill. kr.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Det anvendes konserntall for å få et riktig sammenligningsgrunnlag. Statistisk sentralbyrå har i 2016 korrigert vesentlige feil i langsiktig gjeld (2014 og 2015) for særbedrifter som inngår i Stavanger kommunes konserntall. Korrigerte tall vil publiseres 15. mars 2017. Utviklingen i netto lånegjeld for ASSS-kommunene vil av den grunn rapporteres først i årsrapporten for 2016.

Gjeldsgrad
Gjeldsgraden er et sentralt nøkkeltall i Stavanger kommunes finansielle strategi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. En høy gjeldsgrad medfører at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.

Gjeldsgraden (ekskl. startlån) var i gjennomsnitt på 51 % i perioden 2000-2015. I forslag til handling- og økonomiplan 2017-2020 legger rådmannen til grunn at gjeldsgraden for bykassen blir på 65 % i 2017, 64 % i 2018, 64 % i 2019 og 62 % i 2020. Det legges videre til grunn et årlig opptak av startlån på kr 200 mill. i planperioden. Gjeldsgraden for bykassen inkludert startlån vil være på 86 % i 2017, 86 % i 2018, 87 % i 2019 og 86 % i 2020. Figur 3.9 viser utviklingen i gjeldsgraden for bykassen med og uten startlån fra 2011 til og med rådmannens budsjettforslag for planperioden 2017–2020.

Etableringen av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF utløser et behov for å foreta en vurdering av hva som er et bærekraftig investeringsnivå for Stavanger kommune som konsern, herunder en vurdering av mål for finansielle nøkkeltall for konsernet. Det vil være naturlig å foreta en slik vurdering i forbindelse med behandlingen av sak vedrørende økonomisk handlingsrom i kommende planperiode.

Figur 3.9 Utvikling i gjeldsgrad over tid 2011-2020
Investeringsprosjekter – tabell og prosjektbeskrivelser

 INVESTERINGSTABELL 2017-2020Total prosjekt-
kostnad
Påløpte kostnader
tom 2015
20162017201820192020
 DIVERSE BYGG OG ANLEGG       
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 500 62 274 33 200 2 000    
2Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) 90 000    20 000 29 000 22 000 4 000
3Holmeegenes, rehabilitering 25 950 24 428 400 1 130    
4Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017) 141 000 22 758 30 000 88 200    
5Administrasjonsbygg, utbedring   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
6Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) 55 000 9 068 26 900 19 000    
7Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017) 21 900   7 400 14 500    
8Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) 32 000 1 548 13 000 17 450    
9Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 140 000     4 000 30 000 50 000
10Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) 150 000     4 000 30 000 50 000
11Ny målestasjon Schancheholen 350     350   
12Brannsikring i sentrum    1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
 Sum diverse bygg 753 700   113 400 164 780 39 850 84 500 106 500
 SKOLEBYGG       
13Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020) 251 000   2 000 5 000 93 000 62 000 69 000
14Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021) 286 000    2 000 38 000 90 000 100 000
15Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) 25 000   3 000 11 000 11 000   
16Lunde skole, innvendig ombygging 27 000   1 000 14 000 12 000   
17Skeie skole modulbygg, 3 klasser 17 000    17 000    
18Storhaug bydel ny barneskole 14 rom 182 000 156   2 500 5 000 10 000 20 000
19Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018) 25 000   1 500 0 23 500   
20Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) 146 000   2 000 10 000 40 000 94 000  
21Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000      1 000 2 000
22Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017) 40 500   3 000 37 500    
23Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020) 134 000   1 000 11 300 21 000 50 000 50 700
24Godeset skole, modulbygg to klasserom 11 900    11 900    
25Gausel skole, modulbygg to klasserom 11 000    11 000    
26Skoler, inventar og utstyr   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
27Skoler, løpende rehabilitering   2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
 Sum skolebygg 1 352 400   18 000 137 700 248 000 311 500 246 200
 BARNEHAGEBYGG       
28Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) 36 000   100 15 000 20 900   
29Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020) 47 000  0  5 000 30 000 12 000
30Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019) 45 000   10 000 3 100 20 000 11 900  
31Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) 20 000  000 2 000 15 000
32Barnehager, løpende rehabilitering    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
33Barnehager, inventar og utstyr   1 000 1 000 1 000 2 000 1 000
 Sum barnehagebygg 148 000   13 100 21 100 48 900 47 900 30 000
 SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG       
34Boligtilbud demente   500 1 500    
35Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) 90 000 578 1 500 20 500 37 400 30 000  
36Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018) 52 000 2 758 23 800 23 000 2 400   
37Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017) 5 000   3 000 2 000    
38Helsehuset i Stavanger  0 2 000    
39Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017) 12 000   2 000 10 000    
40Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) 474 000 103 532 195 000 146 500 29 000   
41Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018) 60 000 36 500 15 000 40 000 4 500  
42Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) 3 000  0 3 000    
43Velferdsteknologi    2 000 3 000 4 000 4 000
44Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg     2 000   
45Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke 40 000    40 000    
46Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer 3 000   2 000 1 000    
47Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester 2 000   1 000 1 000    
48Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
49Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) 25 000 257 9 000 15 700    
50Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) 26 500 2 424 8 000 16 100    
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig 792 500   247 300 300 300 114 800 39 500 5 000
 PARK- OG IDRETTSBYGG       
51Idrettsbygg, rehabilitering    500 500 500 500 500
52Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront 78 000     1 000 10 000 40 000
53Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) 29 200       5 000
54Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018) 86 000   10 000 30 000 46 000   
55Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 66 500    5 000 10 000 30 000 7 000
56Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 50 000    5 000 10 500 20 000 2 500
57Cricketbane tilrettelegging, interkommunal  0 3 000    
58Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 40 000    2 000 25 000 13 000  
59Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017) 33 536 206 21 500 11 800    
60Folkebad - Planleggingsutgifter 10 000 4 203 700 5 000    
61Ishockeyvant-Stavanger ishall    4 000    
62Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600   600 2 000   4 000  
63Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) 125 000 23 174 65 000 36 800    
64Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018) 235 000 2 295 9 000 103 000 101 000 20 000  
 Sum park og idrettsbygg 759 836   107 300 208 100 194 000 97 500 55 000
65Økt rehabilitering   14 000 8 000 3 500 3 500  
66Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke 25 000    25 000    
 Sum bygg 3 806 436   513 100 864 980 649 050 584 400 442 700
 UTBYGGINGSOMRÅDER       
67Kjøp og utvikling av prosjekter    5 000 5 000 5 000 5 000
 Storhaug       
68Områdeløft Storhaug 8 000 4 000 2 000 2 000    
 Jåttåvågen       
69Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 150 000 121 875 26 200 1 900    
70Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse  35001500   
 Sum utbyggingsområder 158 000   31 700 10 400 5 000 5 000 5 000
 VANNVERKET       
71Vannmålere/off. ledninger   1 100 600 600 600 600
72Ringledninger/forsterkninger   2 400 2 400 2 400 2 500 2 500
73Fornyelse/renovering   22 000 25 000 25 000 30 000 30 000
74Vannledninger/utbyggingsområder    5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
75Byomforming   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
76Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 456 3 600 10 900 5 000   
77Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet 20 000   5 000 10 000 5 000   
78Strakstiltak   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
 Kjøretøy vannverket       
79Bil til lekkasjelytting      650  
80Reparasjonslag   600    650  
 Sum vannverket 40 000   43 700 57 900 47 000 43 400 42 100
 AVLØPSVERKET       
81Separering   11 000 11 000 7 500 10 000 10 000
82Fornyelse og renovering   33 000 35 000 35 000 35 000 35 000
83Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 455 3 600 10 900 5 000   
84Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner 80 000   5 000 10 000 20 000 20 000 10 000
85Byomforming   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
86Strakstiltak   2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
 Kjøretøy       
87Stasjonsdrift     1 500 1 300 3 500
 Sum avløp 100 000   60 100 74 400 76 500 73 800 66 000
 RENOVASJON       
88Kjøp av nye søppelspann   2 400 2 000 2 000 1 500 1 500
89Nedgravde containere   2 200 2 200 2 000 2 000 2 000
 Sum renovasjon   4 600 4 200 4 000 3 500 3 500
 Sum vann, avløp og renovasjon 140 000   108 400 136 500 127 500 120 700 111 600
 PARK OG VEI       
 Framkommelighet       
90Asfaltering   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
91Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) 25 000 611 0 24 000    
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
93Nye veianlegg    2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
94Gatelys    10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) 40 000   10 000 10 000 10 000 10 000  
 Miljø og trafikksikkerhet       
96Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner   2 500 9 500 2 250 2 250 2 250
97Sykkelstrategi (ferdig 2017) 50 000 18 837 17 200 10 000    
98Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 000  0 5 000    
99Trafikksikkerhet   8 300 15 300 15 300 15 300 15 300
100Miljø og gatetun   3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
 Sentrum       
101Sentrum   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
 Park og nærmiljø       
102Hillevåg torg 11 000   3 000 8 000    
103Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg    6 100 6 100 6 100 6 100 6 100
104Tasta skatepark, del 2 15 000   3 000 12 000    
105Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
106Prosjekt friområde    10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
107Økt opparbeidelse av friområder   4 000 500    
108Parkanlegg/friområder, rehabilitering    700 700 700 700 700
 Utendørs idrettsanlegg       
109Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000   8 000 21 000    
110Idrettsanlegg, rehabilitering    6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
 Uteområder kommunale bygg       
111Nylund skole, rehabilitering av uteareal 3 200    3 200    
112Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700     5 700   
113Utearealer skoler    8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
114Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke 16 264    16 264    
 Sum park og vei 183 900   115 900 194 664 93 150 87 450 77 450
 FELLES       
115Avvik og varslingssystem    1 800 2 800 800 800
116Strømmålere, utskifting 3 200   2 000 1 200    
117Egenkapitalinnskudd KLP   19 100 20 100 21 100 22 100 23 100
 Sum felles 3 200   21 100 23 100 23 900 22 900 23 900
 LEVEKÅR       
118Biler   1 500 2 300 1 500 1 500 1 500
 Sum levekår   1 500 2 300 1 500 1 500 1 500
 KIRKELIG FELLESRÅD       
119Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 305 000 3 039 15 000 20 000 20 000 20 000 25 000
120Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 30 000   2 000 20 000 8 000   
121Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000    2 000 2 000 3 000  
122Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) 1 100    400 700   
123Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000     3 000 18 000 4 000
124Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000       2 000
125Tasta gravlund, prosjektering     200 600   
 Sum kirkelig fellesråd 405 100   17 000 42 600 34 300 41 000 31 000
         
 Sum investeringer 4 696 636   808 700 1 274 544 934 400 862 950 693 150
 FINANSIERING AV INVESTERINGER       
126Overføring fra driften   224 010 152 690 197 200 246 000 303 600
127Momsrefusjon investeringer   139 000 153 000 112 000 104 000 83 000
128Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån   43 600 43 600 43 600 43 600 43 600
129Salgsinntekter   184 000 135 000 25 000 4 000  
130Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming     44 000 16 000  
131Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse     5 000 10 000  
132Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig  0  230 195   
133Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap    6 300 11 000   
134Husbanktilskudd til kommunale boliger    20 000    
135Spillemidler nærmiljøanlegg   800 800 800 800  
136Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)    36 600    
137Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2   2 740 3 450 2 200   
138Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral   6 000 6 000    
139Vålandstårnets venner   1 000 2 000    
140Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord      2 000  
141Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord    4 000    
142Spillemidler, Nye Gamlingen     10 000   
143Bruk av ubundne investeringsfond    86 155    
144Bruk av bundne investeringsfond    8 000    
145Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall      5 000 5 000  
146Mottatte avdrag på konserninterne utlån    7 354 14 538 21 587 28 044
147Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole       7 500
148Spillemidler, svømmehall ved Madlamark skole       4 500
149Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering    81 264    
150Låneopptak   593 905 528 331 233 867 409 963 222 906
 Sum finansiering av investeringer    1 274 544 934 400 862 950 693 150
 Andel egenfinansiering   59 %75 %52 %68 %
 Andel lånefinansiering   41 %25 %48 %32 %
Tabell 3.14 Rådmannens forslag til investeringer. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjektbeskrivelser

1. Nye Tou, 1. byggetrinn
Rehabiliteringen av gamle Tou bryggeri til scene, kunstfabrikk og møtested gjennomføres i flere byggetrinn. 1. byggetrinn omfatter atelierhuset og en del teknisk infrastruktur, der det inngår rehabilitering av atelierhusets 2. etasje med 10 atelier, innredning av 3. etasje med 20 atelier, rehabilitering av atelierhusets tak, nytt lokale til Grafisk Verksted og prøvelokale for dans, istandsetting av fellesverksteder i 1. etasje, samt fasaderehabilitering
Norsk kulturråd har bevilget kr 3 mill. til rehabiliteringen av 1. og 2. etasje. Midlene er i all hovedsak overført til kommunen i 2016. I tillegg er det søkt om spillemidler til prosjektet fra Rogaland fylkeskommune. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet og avsetter prosjektets sluttbevilgning i 2017.

2. Nye Tou, 2. byggetrinn
Rådmannen foreslår å igangsette arbeid med Nye Tou 2. byggetrinn. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 90 mill. Byggetrinnet omfatter maskinhallen og øvingsfellesskapet. Maskinhallen bygges om til scene og et nytt tilbygg til maskinhallen mot nordøst oppføres. Nybygget skal ivareta toaletter, teknisk utstyrsrom og ventilasjonsteknisk rom. I tillegg oppføres det et eget nybygg til nytt hovedtavlerom og trafo. Øvrig arealbehov ivaretas ved omdisponeringer og rehabilitering av nåværende arealer som ligger i tilknytning til maskinhallen. Det omfatter nytt back stage og stollager samt ny vestibyle med toaletter og garderobe som skal kunne betjene alle scenene. Det skal etableres ny terskelfri adkomst for personer og utstyr. I tillegg er det behov for rehabilitering av utvalgte fasader, samt pipe.

Et nybygg på 1650 m2 BTA fordelt på 3 etasjer oppføres til øvingsfellesskapet. Bygget omfatter 20 øvingsrom, hvorav 16 band rom på ca. 26 m2 og 4 mindre solistrom. I tillegg omfatter det live rom, 4 studioer, sosiale soner, toalett og bandlager.

3. Holmeegenes, rehabilitering
Prosjektkostnad knyttet til rehabilitering av Holmeegenes utgjør kr 25,95 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet og avsette prosjektets sluttbevilgning i 2017.

4. Kulvert over motorvei
Statens vegvesen skal i henhold til inngått avtale med Stavanger kommune bygge miljøkulvert over motorveien ved Mosvatnet i forbindelse med Ryfastutbyggingen. Kulverten skal eies av kommunen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 141 mill. inkl. moms med planlagt ferdigstillelse i 2017. Det vises til bystyrets vedtak i sak 85/13 hvor avtale mellom Statens vegvesen og Stavanger kommune ble behandlet.

5. Administrasjonsbygg, utbedring
Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og administrasjonsbygg. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1 mill. i planperioden.

6. Energitiltak i kommunale bygg
Formannskapet vedtok i sak 95/14 å gjennomføre energitiltak i kommunale bygg med sikte på å redusere energiforbruket. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 55 mill. Beregnet støtte fra Enova utgjør kr 6,2 mill. og forutsetter at prosjektet ferdigstilles innen 2017. Det er beregnet en ENØK-effektivisering i driftsbudsjettet på kr 4 mill. i 2017 og deretter kr 6 mill. årlig, basert på framdriften i dette investeringsprosjektet, jf. kommentarer til driftstiltak linje 51. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i planperioden.

7. Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2
Prosjektet er en utvidelse av prosjekt energitiltak i kommunale bygg og omfatter gjennomføring av flere energitiltak i flere bygg. Vedtatt kostnadsramme for prosjektet utgjør kr 21,9 mill. Det foreslås å videreføre prosjektets bevilgning i planperioden. Estimert støtte fra Enova utgjør i overkant av kr 2 mill. Beregnet ENØK-effektivisering i driftsbudsjettet er på om lag kr 4 mill. i 2017 og deretter kr 5,6 mill. årlig, basert på framdriften i dette investeringsprosjektet. Det vises til kommentarer til driftstiltak linje 51.

8. Olav Kyrres gate 19, varmesentral
Triangulum er Stavanger, Manchester og Eindhovens felles prosjekt for å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Dette er et prosjekt i EUs satsing på smarte byer og samfunn. Triangulum går over fem år og er en del av Horisont 2020-programmet.

Det lokale konsortiet koordineres av Stavanger kommune og består av Lyse, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger. Totalt har prosjektet en budsjettramme på 25 mill. euro over en femårsperiode, som fordeles mellom partnerne. Stavanger kommune sin andel utgjør 3,3 mill. euro. Bevilgede midler skal blant annet dekke kommunens ressursbruk til gjennomføring av oppgaver, reiseutgifter, intern administrering og koordinering av det lokale partnerskapet. I henhold til inngått avtale med EU, vil de innovative løsningene finansieres gjennom Triangulum. Partnerne må dekke minst 50 % av utgiftene over egne budsjetter.

Ny energisentral i Olav Kyrres gate 19 er kommunens delprosjekt i Triangulum, som Stavanger kommune har forpliktet seg til å ferdigstille våren 2017. Egenandel knyttet til Triangulum omfatter utskifting av teknisk utstyr, samt kobling av styring til driftssentral. Prosjektet dekker administrasjonsbyggene i Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og rådhuset. Rådmannen foreslår at kostnadsrammen til varmesentralen oppjusteres til kr 32 mill. i henhold til sak 109/16 i kommunalstyret for miljø og utbygging. Finansiering fra EU-kommisjonen er basert på en etterskuddsvis refusjonsordning. Dette innebærer at manglende leveranser i henhold til prosjektplanen vil kunne gi fratrekk i EUs finansiering av prosjektet.

9. Brannstasjon, Schancheholen
Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med planlagt ferdigstillelse februar 2017. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger kommune som skal erstatte brannstasjonen i Lagårdsveien. Basert på en kostnad på kr 45 000/BTA utgjør estimert prosjektkostnad for Schancheholen brannstasjon kr 140 mill. I prosjektkostnaden inngår tomtekostnader og kostnader knyttet til rekkefølgekrav. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til brannstasjonen med sikte på ferdigstillelse i 2021. Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings -og økonomiplan for 2016-2019 som følge av at reguleringsplan for Lervig ferdigstilles ikke før 2017.

10. Brannstasjon Lervig
Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med planlagt ferdigstillelse februar 2017. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger kommune som skal erstatte brannstasjonen i Lagårdsveien. Basert på en kostnad på kr 50 000/BTA utgjør estimert prosjektkostnad for Lervig brannstasjon kr 150 mill. I prosjektkostnaden inngår tomtekostnader og kostnader knyttet til kai og rekkefølgekrav. Som følge av kostnader relatert til kai er kostnadsestimering for brannstasjon Lervig kr 5 000/BTA høyere enn for brannstasjon Schancheholen. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til brannstasjonen med sikte på ferdigstillelse i 2021. Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings -og økonomiplan for 2016-2019 som følge av at reguleringsplan for Lervig ferdigstilles ikke før 2017.

11. Ny målestasjon Schancheholen
Det foreslås avsatt kr 0,35 mill. til etablering av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen i 2018.

12. Brannsikring i sentrum
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. i planperioden for tiltak relatert til brannsikring av trehus-bebyggelsen i sentrum og Gamle Stavanger.

Skolebygg
Skolebygg

Rådmannens forslag til investeringer i skolebygg tar utgangspunkt i rullert «Plan for skolestruktur» 2015-2020 og befolkningsframskrivingene for perioden 2017-2035.

Det er vedtatt at det skal bygges en ny barneskole i Storhaug bydel og at Madlamark skole skal rehabiliteres. To kombinerte barne- og ungdomsskoler gjøres om til rene ungdomsskoler og må tilpasses bygningsmessig.

I tillegg foreslår rådmannen å rehabilitere flere skolebygg og å utvide kapasiteten ved enkelte skoler.

Befolkningsveksten for innbyggere 6-15 år ventes å bli lavere enn tidligere forutsatt. Veksten fordeler seg også noe annerledes mellom skolekretsene enn tidligere antatt. Enkelte byggeprosjekter foreslås derfor utsatt, mens andre foreslås framskyndet.

13. Madlamark skole, riving og nybygg
Madlamark skole består i dag av flere bygg og paviljonger som er i dårlig stand og gir lite funksjonell skoledrift. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2016-2019, ble det vedtatt å bygge et nytt bygg på Madlamark skole. Bygget skulle integreres med eksisterende bygningsmasse, og på den måten bidra til å knytte skolelokalene sammen til en enhet. Ved behandling av gjeldende handlings- og økonomiplan ble prosjektets byggestart framskjøvet til 2017 for å øke aktivitet i byggebransjen og utnytte de lave prisene i en periode med liten etterspørsel. Det ble foretatt tilstandsvurdering av skolen som tilsier at det ikke er hensiktsmessig å beholde deler av eksisterende bygningsstruktur ved Madlamark skole. Rådmannen foreslår derfor at det bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark med helhetstilbud for multifunksjonshemmede elever fra 1.-10. trinn. Tomten må detaljreguleres og byggestart må derfor utsettes til 2018. Revidert prosjektkostnad er estimert til kr 251 mill., og planlagt ferdigstillelse av skolen er forventet i 2020. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet og oppjustere kostnadsrammen til kr 251 mill.

14. Vaulen skole, nybygg og utvidelse
Siste elevtallsframskriving viser vekst i elevtallet ved Vaulen skole i handlingsplanperioden. Skolen vil vokse til en fire parallellers barneskole og vil ha behov for 28 klasserom fra 2020. I dag har skolen 25 klasserom og lite funksjonelle romløsninger. Den eldste delen av skolen er fra 1960-tallet. Videre har skolen et tilbygg fra 1990-tallet, samt et midlertidig modulbygg som ble satt opp for få år siden for å håndtere vekst i elevtallet. Nye arealnormer og nye byggeforskrifter gjør at ombygging i dette tilfellet kan bli like kostnadskrevende som å rive og bygge nytt.

Det er foretatt ny gjennomgang av prosjektet og revidert prosjektkostnad utgjør kr 286 mill. Anslaget er basert på at tilbygget beholdes, modulbygget fjernes og det bygges nytt hovedbygg med 20 klasserom med tilhørende fellesarealer, generelle og spesielle læringsarealer samt areal til personal og administrasjon. Rådmannen foreslår at utvidelsen prosjekteres i 2017 og at forprosjektet tar nærmere stilling til hvilke deler av skolen som bevares og bygges om, og hvilke som erstattes av nybygg. Tomten må detaljreguleres, og prosjektet kan ventes ferdigstilt i 2021. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet og oppjustere kostnadsrammen til kr 286 mill.

15. Kannik skole, utvidelse
I handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 ble det vedtatt å utvide Kannik skole med tre klasserom for å håndtere forventet elevtallsvekst. Prosjektkostnad utgjør kr 25 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med forventet ferdigstillelse av prosjektet i 2018.

16. Lunde skole, innvendig ombygging
Bystyret vedtok i sak 67/15 at Lunde skole skal omgjøres til ren ungdomsskole. Skolen bygges om innvendig for å tilpasses til ungdomstrinn. Avsatt bevilgning i gjeldende handlings- og økonomiplan, kr 15 mill., var basert på erfaringskostnader knyttet til omgjøring av Tastarustå skole til ren ungdomsskole. Kommunestyret for miljø og utbygging vedtok i sak 151/16 forprosjekt for innvendig ombygging av skolen med en kostnadsramme på kr 27 mill. Økt kostnad er knyttet til større behov for ombygging og tilpasninger av skolebygget enn tidligere antatt. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2018, som er ett år senere enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. I tillegg til innvendig tilpasning av skolebygget er det også behov for å tilpasse skolegården. Midler til tilpasning av utearealene ved Lunde skole er avsatt i et eget prosjekt, jf. linje 112 i investeringstabellen.

17. Skeie skole, modulbygg
Nye elevtallsframskrivinger viser at utvidelsesbehovet for Skeie skole er mindre enn tidligere antatt. Skolen har behov for tre nye klasserom fra høsten 2017. Utvidelse til fire paralleller, som er vedtatt i gjeldende handlings -og økonomiplan, ser ut til å bli nødvendig først i 2030. Rådmannen foreslår derfor å utsette utvidelse av skolen, samt å innarbeides kr 17 mill. i 2017 til oppføring av et midlertidig modulbygg ved Skeie skole. Behovet for skoleutvidelsen vil bli nærmere vurdert i framtidige skolebruksplaner, samt ved rullering av handlings- og økonomiplan.

18. Storhaug bydel, ny barneskole
Høsten 2017 vil Nylund skole ta i bruk fire klasserom i Brodds nye klubbhus på Midjord. Dette vil gi en midlertidig løsning på kapasitetsutfordringene i Storhaug bydel. Framskrivingene viser en liten nedgang i elevtallet i bydelen i første halvdel av 2020-årene. Prosjektets framdrift tilpasses til forventet elevvekst. Rådmannen vil legge fram en egen sak om skolestrukturen i Storhaug bydel, der kapasitetsbehovet i bydelen vurderes i lys av de nye elevtallsframskrivingene og forholdene for elever og ansatte i eksisterende bygg.

19. Nylund skole, rehabilitering av fasade
Nylund skole er et vernet kulturminne. Som følge av fuktproblemer i murveggene er det nødvendig å restaurere byggets fasade. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 ble det bevilget kr 25 mill. til dette formålet. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen. Videre foreslår rådmannen at fasaderehabilitering utføres i 2018, etter at fire klasser har flyttet over til Brodds nye klubbhus. Dette er to år senere enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan.

20. Tastaveden skole, rehabilitering
Skolen er slitt og har behov for oppgradering samt tilpasning til ny pedagogikk. Prosjektkostnad utgjør kr 146 mill. Siste elevtallsframskriving viser et redusert behov for elevplasser på ungdomstrinnet i Tasta bydel. Et alternativ til rehabilitering eller nybygg på Tastaveden skole er utvidelse av kapasiteten på Tastarustå skole. En egen sak om dette vil bli lagt fram når alternativet er ferdig utredet. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i perioden med sikte på ferdigstillelse i 2019. Dette er ett år senere enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan.

21. Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole
Kvernevik skole er slitt og har behov for oppgradering, samt tilpasning til ny pedagogikk. Det er vedtatt at skoleutbyggingen på Kvernevik også skal inkludere en bydelskulturskole. Nye arealnormer og nye byggeforskrifter gjør at ombygging i dette tilfellet kan bli like kostnadskrevende som å rive og bygge nytt. Det er foretatt ny gjennomgang av prosjektet og revidert prosjektkostnad utgjør kr 196 mill., som er kr 132 mill. mer enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. Anslaget er basert på at deler av bygningsmassen beholdes, mens andre deler rives og erstattes av et nytt bygg.  Som følge av budsjettmessige årsaker foreslår rådmannen at prosjektet utsettes i tre år, slik at planlagt ferdigstillelse blir i 2023.

22. Hundvåg skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole
Rehabilitering av Hundvåg skole har en prosjektkostnad på kr 40,5 mill. Prosjektet omfatter rehabilitering av skolen og etablering av egne lokaler til bydelskulturskolen. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

23. Gautesete skole, rehabilitering og ombygging
Gautesete skole skal rehabiliteres for å legge til rette for ny pedagogikk. I tillegg skal skolen, som den siste 1.-10. skolen i Stavanger, gjøres om til ren ungdomsskole. Det er gjennomført et mulighetsstudium, og kostnadene til rehabilitering og ombygging er beregnet til kr 134 mill., som er kr 103,2 mill. mer enn bevilget i gjeldende handlings- og økonomiplan. Prosjektet omfatter total rehabilitering og innvendig ombygging, etablering av spesialrom og kantine, samt øvrig tilpasning for ungdomstrinnelever både inne og ute.  Tempoet i ombyggingen vil ta hensyn til at elevene skal få sin undervisning på skolen i hele ombyggingsperioden.  Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2020. Dette er to år senere enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. Elevene på småskoletrinnet vil fra høsten 2017 få sin skoletilhørighet på Godeset og Gausel skoler.

24. Godeset skole, modulbygg
For å sikre plass til elevene på barnetrinnet i en overgangsperiode, må det etableres et modulbygg med to klasserom på Godeset skole. Modulbygget etableres på en del av skolegårdsområdet tiltenkt ballaktiviteter. Som kompensasjon for tapt skolegårdsområde etableres det en større ballbane med kunstgress og lys i tilgrensende friområde. Fra midten av 2020-tallet er det ventet at elevtallet ved Godeset vil bli redusert slik at modulbygget kan fjernes.

25. Gausel skole, modulbygg
For å sikre plass til elevene på barnetrinnet i en overgangsperiode, må det etableres et modulbygg med to klasserom på Gausel skole. Fra midten av 2020-tallet er det ventet at elevtallet ved Godeset vil bli redusert slik at modulbygget kan fjernes.

26. Skoler, inventar og utstyr
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til formålet.

27. Skoler, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Midlene fordeles på mindre prosjekter. Mange av disse har sammenheng med økte krav som følge av ny pedagogikk.

Barnehagebygg
Barnehagebygg

Basert på befolkningsprognoser forventes det at antall barn i barnehagealder vil å gå noe ned de nærmeste tre årene i planperioden før det øker igjen.

Stavanger kommune vil opprettholde full barnehagedekning i byen etter barnehagelovens definisjon (Barnehageloven §12 a). Det er imidlertid en ujevn dekning av barnehageplasser i bydelene, med underdekning i sentrumsnære områder som i Storhaug og Våland. For å øke kapasiteten i de sentrumsnære bydelene hvor det er mangel på areal, må framtidige barnehager tilpasses til tilgengelige tomter, (selv om det) noe som kan innebærer mindre enheter enn ønskelig. Kommunen har fortsatt en utfordring hva angår eldre barnehager i dårlig teknisk forfatning. Dette gjelder åtte barnehager som er bygd tidlig på 70-tallet. I budsjettforslaget er det avsatt midler til å erstatte ett av barnehagene ved riving og nybygg (Vardenes barnehage).

I løpet av denne planperioden ferdigstilles 74 nye barnehageplasser i Tasta bydel ved Tastavarden barnehage (Smiene) og Ytre Tasta barnehage (Vardenes). Rådmannen prioriterer utbygging av barnehager i bydelene med størst mangel på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt.

Behov for utbyggingen av nye barnehageplasser blir vurdert årlig gjennom rullering av barnehagebruksplanen for å fange opp endringer i befolkningsveksten.

28. Barnehagen Tasta
Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2016-2019 vedtok bystyret realisering av barnehagen Tasta. Det ble avsatt kr 30 mill. til formålet. Jf. vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04, ble prosjektkostnaden oppjustert til kr 36 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

29. Tastavarden barnehage, avdeling Smiene
Riving av Tastavarden barnehage (avdeling Smiene) og oppføring av nybygg med fem avdelinger vil gi en økning på inntil 45 barnehageplasser. Barnehagen har en vedtatt justert kostnadsramme på kr 47 mill. jf. vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04. I henhold til vedtak i samme sak skal prosjektet gjennomføres etter at prosjektene Barnehagen Tasta og Ytre Tasta avd. Vardenes er ferdigstilte. Dette innebærer at prosjektet ferdigstilles i 2020, som er tre år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan 2016-2019. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning.

30. Ytre Tasta barnehage avdeling Vardenes, riving og nybygg
Barnehagen har en kostnadsramme på kr 45 mill. og omfatter riving av eksisterende barnehage og oppføring av nybygg med fire avdelinger, samt anskaffelse av to tomter. Realisering av barnehagen vil gi en økning på inntil 29 plasser. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2019.

31. Ytre Tasta barnehage, rehabilitering, avd. Eskeland
Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill.  Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2021, jf. vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04. Dette er ca. tre år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2016-2019.

32. Barnehager, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til standardheving samt større nødvendige utskiftinger av vinduer, tak osv.

33. Barnehager, inventar og utstyr
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av møbler, hvitevarer mm. I tillegg foreslås det å innarbeide kr 1 mill. til anskaffelse av inventar til kommunalt barnehagebygg ved Stokka barnehage, avdeling Stokkadalen, som i dag er leid ut til privat barnehageeier.

Sykehjem, bofellesskap, dagtilbud og kommunale boliger
Sykehjem, bofellesskap, dagtilbud og kommunale boliger

Stavanger kommune er i gang med et omstillingsarbeid innenfor levekårsområdet gjennom prosjektet Leve HELE LIVET.

Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte brukeren støttes i å ha et aktivt liv med god livskvalitet framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Omstillingsarbeidet krever en omprioritering av ressurser fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp.

Det er åpnet flere nye bofellesskap til personer med utviklingshemming og personer med psykiske lidelser de siste årene. Antallet som venter på bolig viser at det fortsatt er et stort behov for nye bofellesskap, og det vil komme nye søkere hvert år.

Innenfor psykisk helse/ROP (rus og psykiske lidelser) venter 53 personer på bolig i bofellesskap per 31.08.2016. Fra august 2015 til august 2016 er det en økning av antall personer som står på venteliste til plass i bofellesskap for utviklingshemmede fra 57 til 73.

Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2015-2018 er lagt til grunn for planleggingen av nye bofellesskap til denne brukergruppen. Utbyggingen av bofellesskap for personer med psykiske lidelser følger Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger 2011-2015. Planen skal rulleres i 2016/2017.

34. Boligtilbud demente
Det skal engasjeres en prosjektleder og utarbeides en mulighetsstudie for ombygging til demenslandsby på området som i dag inkluderer Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskapet og trygdeboligene. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til formålet.

35. Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 90 mill. og omfatter riving av to hus og oppføring av syv nye omsorgsboliger i bofellesskap til personer med psykiske lidelser. I tillegg skal det oppføres 23 boliger for salg/utleie på samme tomt. Det vil bli lagt fram en egen sak til politisk behandling i løpet av 2016. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet med forventet ferdigstillelse i 2019. Dette er i trå med bystyrets vedtak i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04, men ett år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2016-2019.

36. Bjørn Farmannsgt. 25, barnebolig og skolestue
Barneboligen har fire plasser som er tilpasset barn og unge med utfordringer knyttet til atferd. Kostnadene skal dekke boligene, personalbasen, skolestue til barn med særskilt behov for skjerming og parkering for beboere og ansatte som er knyttet til virksomheten dagsenter og avlastning. Opprinnelig var det avsatt kr 37 mill. i HØP 2016 – 2019. Stavanger formannskap vedtok forprosjekt i sak 77/16 med samlet prosjektkostnad på kr 52 mill.  Prosjektet er planlagt ferdigstilt 2017/2018. Ferdigstillelsen av prosjektet er 3 måneder forsinket i forhold til gjeldende HØP 2016 – 2019.

37. Fredrikke Qvamsgate (tidligere Hinnabo), utbedring.
Endringer i brukergruppen og en økning i antall ansatte har medført behov for oppgradering av personalfasilitetene (garderober, vaskerom, toalett og møterom) og lager i bofellesskapet. Vedtatt prosjektkostnad utgjør kr 5 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med forventet ferdigstillelse i 2017. Dette er i trå med vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04, men ca. 1/2 år senere enn vedtatt i HØP 2016-2019.

38. Helsehuset i Stavanger
Helsehuset må flytte inn i nye lokaler i løpet av 2016. Rådmannen foreslår å videreføre kr 2 mill. i 2017 for tilrettelegging av lokalene.

39. Lassaveien rehabilitering/ombygging boliger, 2. byggetrinn
Stavanger kommune overtok bygget fra Helse Stavanger HF i 2014. 1. byggetrinn med to bofellesskap og ti omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser, var ferdig i 2016. Det er vedtatt å rehabilitere boliger i et 2. byggetrinn til samme målgruppe, jf. handlings- og økonomiplan 2016-2019. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 12 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet, men redusere antallet boliger fra seks til fire. Prosjektrammen forblir uendret og forventet ferdigstillelse er i 2017.

40. Lervig nytt sykehjem
Nytt sykehjem i Lervig med 123 plasser samt dagsenter, legesenter for fire leger og eget hovedkjøkken er planlagt ferdig i juni 2017. Høsten 2017 skal det tekniske anlegget testes, og alt utstyret og møblene skal på plass. Forventet prosjektkostnad utgjør kr 474 mill. inkludert tomtekostnader. Dette er kr 4 mill. mer enn innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2016-2019. Merkostnaden er forårsaket av endring knyttet til selvspylende toaletter som vil på sikt gi en kostnadsbesparelse i drift.

41. Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 60 mill. og er et botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgnstjenester. Det arbeides med avklaring av tomt. Tomtekostnadene er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2018. Fremdrift avhenger av avklaring av tomtekjøp høsten 2016.  Det er vedtatt at elleve av boligene skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde en bolig som personalbase.

42. Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 3 mill. til rehabilitering eller oppgradering av ledige kommunale lokaler. Lokalene skal brukes til dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming.  Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.

43. Velferdsteknoligi
Et viktig satsingsområde innen velferdsteknologi er å ta i bruk utprøvd teknologi og andre hjelpemidler knyttet til mestring og Leve HELE LIVET. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. i 2017 med en opptrapping i 2018 og 2019 til innkjøp av blant annet medisindispensere, kamera til bruk ved digitalt nattilsyn og automatiske spyletoalett.

44. Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 2 mill. til nytt sykesignalanlegg ved Ramsviktunet sykehjem. Sykesignalanlegget er 32 år gammelt og trenger en oppgradering, samt nye funksjoner.

45. Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet
Regjeringen foreslår å avsette kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet i 2017, hvorav Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen å disponere kr 40 mill. av regjeringens tiltakspakke til rehabilitering av baderom ved fire sykehjem. Dette gjelder sykehjemmene Slåtthaug sykehjem, Haugåstunet sykehjem, Sunde sykehjem og Vågedalen sykehjem. Sykehjemmene er bygd i 80-tallet og det er stort behov for rehabilitering av baderommene. Det er kommet avvik fra helsesjefen vedrørende lekkasje / sopp problematikk.

46. Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 1 mill. i 2017 til utskifting av tradisjonelle snortrekkalarmer i dagens sykehjem til trådløse smykkealarmer, eventuelt med GPS. Dette vil øke beboernes trygghet og muligheter til aktivitet.

47. Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester
Rådmannen foreslår å videreføre kr 1 mill. til låser på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester som ikke har forskriftsmessig låsing i dag.

48. Institusjons- og bofellesskap, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden, hvorav kr 1 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 1 mill. i budsjett til Stavanger bolig KF.

49. Oddahagen, 9 boliger
Prosjektet har en kostnadsramme på k 25 mill. og omfatter utbygging av 9 boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet med forventet ferdigstillelse i 2017.

50. Kari Trestakkv. 3, 10 boliger
Kostnadsoppstilling etter anbud for prosjektet ble godkjent med en prosjektkostnad på kr 26,5 mill. i sak 78/16 i formannskapet.  Dette er kr 1,5 mill. mer enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2016-2019. Prosjektet omfatter bygging av ti boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2017.

Park- og idrettsbygg

51. Idrettsbygg, rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.

52. Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront
I henhold til vedtak i kommunestyret for kultur og idrett i sak 23/16 foreslår rådmannen å avsette midler til realisering av ny idrettshall i Storhaug bydel i tilknytting til ny skole i Storhaug bydel. Kommunen har 3 år igjen av leieavtalen for midlertidige skatehallen i Paradis. Det er derfor viktig å starte planleggingen av en permanent skatehall i Urban Sjøfront. I Fagplan idrett 2014-2029 er idrettshallen i Urban Sjøfront prioritert sammen med ny skatehall som nr. 4 av de store anleggene.  Kostnaden for disse to hallene er kalkulert til kr 78 mill. og prosjektets framdrift ses i sammenheng med realisering av ny skole i Storhaug.

53. Hinna garderobebygg
I henhold til vedtak i formannskapet i sak 197/16 foreslår rådmannen å igangsette realisering av garderobebygg i Hinna idrettspark. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 29,2 mill. inkludert rekkefølgekrav.

I forbindelse med disposisjonsplan og reguleringsplan 2531 områderegulering for boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna idrettspark er det planlagt et nytt garderobe/klubbhus for de idrettslige aktivitetene på området. Kommunen vil stå som eier og driver av garderobeanlegget som vil utgjøre første etasje av klubbhuset til Hinna FK.

54. Hetlandshallen, dobbelhall
Stavanger formannskapet vedtok i sak 173/16 byggeprogram med romprogram for Hetlandshallen med en prosjektkostnad på kr 86 mill. Dette er en økning på kr 46 mill. i forhold til vedtatt bevilgning i gjeldende handlings- og økonomiplan. Den nye dobbelhallen er planlagt realisert på samme nivå som eksisterende hall med en foaje mellom. I tillegg inkluderer prosjektet nå etablering av kunstgressbane tilknyttet hallen.  Rådmannen foreslår å justere kostnadsrammen og videreføre prosjektet i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2018.

55. Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole
Rådmannen foreslår å bygge ny svømmehall i forbindelse med rehabilitering av Madlamark skole. Den nye svømmehallen foreslås bygd som et varmtvannsbasseng da både skolen og idretten har behov for denne type basseng. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 66,5 mill. kr 50 mill. og forventede spillemidler utgjør kr 4,5 mill., jf. tekstlinje 147. Prosjektets framdrift ses i tilknytting til rehabilitering av Madlamark skole.

56. Idrettshall v/Madlamark skole
I forbindelse med rehabilitering av Madlamark skole foreslår rådmannen å bygge ny idrettshall i tilknytting til skolen. Det viser til fagplan idrett 2014-2029 der nettopp slike vurderinger er pekt på som naturlige i forbindelse med rehabilitering av skoler. Idrettshallen vil være fleksibel i bruk både for skolen og den organiserte idrett på ettermiddag og kveld. Estimert kostnadsramme utgjør kr 50 mill. og forventede spillemidler utgjør kr 7,5 mill., jf. tekstlinje 146.  Prosjektets framdrift ses i tilknytting til rehabilitering av Madlamark skole.

57. Cricketbane tilrettelegging
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til tilrettelegging for cricketbane. Planlagt plassering av banen er i Lassa idrettspark. Dette forutsetter politisk behandling av disposisjonsplanen for Lassa, som er planlagt til møtet 01.november.

58. Stavanger idrettshall, garderober/fasade
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 40 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2019.  I garderobene er det behov for omfattende bygningsmessig oppgradering, inkludert VVS og elektro. Utendørsfasaden er sterkt korrodert og må fornyes.

59. Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord
Stavanger kommune bygger nytt klubbhus for Brodd Fotball ved Midjord idrettsbane. I henhold til vedtak i formannskapet i sak 150/16 skal det tilrettelegges for at gardarobeanlegget kan utvides slik at det gir rom for fem klasserom til å dekke forventet elevvekst i bydelen. Revidert kostnadsramme for prosjektet utgjør kr 33,5 mill. og foreslås innarbeidet i planperioden. Det forutsettes at Brodd IL dekker kr 4 mill. knyttet til realisering av klubbhuset. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2017, som er ett år senere enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan.

60. Folkebad, planleggingsutgifter
Planleggingsutgifter til folkebadet utgjør kr 10 mill. Gjennomføring av prosjektet som OPS-konkurranse ble avlyst. Det er nå tatt initiativ for realisering i et interkommunalt samarbeid. Det vil påløpe kostnader både internt og til eksterne konsulenter i forbindelse med videre planlegging og tilrettelegging for gjennomføring av prosjektet, enten i et IKS eller i egen regi. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

61. Ishockeyvant-Stavanger ishall
Norges Ishockeyforbund har pålagt alle anleggseiere av ishockeybaner å installere nye ishockeyvant på sine baner innen sesongstart 2017. Kravene kommer etter at pålegg fra det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) og er knyttet opp spillereglene og sikkerheten for spillerne. Kostnaden for to vant i Stavanger Ishall er estimert til kr 4 mill., med utgangspunkt i ombygging av eksisterende vant. Det foreslås bevilget kr 4 mill. til formålet.

62. Kvernevik og Sunde bydelshus
Formannskapet vedtok i sak 151/15 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. Bygget skal inkludere legekontor, og det skal opprettes inntil fire nye fastlegehjemler. Prosjektet skal realiseres som et offentlig privat samarbeid (OPS), og det forutsettes at kommunen vil inngå en langsiktig leieavtale for bydelsfunksjonene. Vedtatt kostnad til prosjektets planleggingsutgifter utgjør kr 2,4 mill. jf. vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04. I tillegg er det behov for midlertidig parkering og møblering av lokaler som skal disponeres av kommunen. En samlet kostnadsramme utgjør kr 6,6 mill. og foreslås bevilget. I tillegg vil det forekomme utgifter til permanent parkering for bydelshuset som skal bekostes av kommunen. Parkering skal skje i et nytt felles parkeringsanlegg. Rådmannen kommer tilbake til dette når kostnad og tidspunkt blir avklart.

63. Nye Gamlingen
Anlegget skal erstatte «gamle» Gamlingen. Justert prosjektkostnad utgjør kr 125 mill. Dette er kr 5 mill. mer enn bevilget i gjeldende handlings- og økonomiplan. Merkostnaden er forårsaket av økte utgifter til uteområdet. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2017.

64. Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering
Prosjektet omfatter rehabilitering av administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate 19 og svømmehallen i samme bygget. Svømmeanlegget er ca. 40 år gammelt og bærer preg av stor slitasje. Det foreslås omfattende rehabilitering med blant annet fornyelse av VVS- og elektroanlegg samt rehabilitering av betongkonstruksjonene inkludert stupetårnet. Ny gjennomgang av prosjektet viser at byggets tilstand er mye dårligere enn tidligere antatt. I tillegg er det hensiktsmessig å foreta fasaderehabilitering og støydempende tiltak i øverste etasje. Mer omfattende arbeid vil medføre økning av kostnadsrammen og rådmannen foreslår å øke prosjektets ramme til kr 235 mill. Det legges fram en egen sak i november der dette blir detaljert beskrevet. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2018.

65. Økt rehabilitering
Ved budsjettbehandling av handlings -og økonomiplan vedtok bystyret å innarbeide kr 41 mill. til økt vedlikehold og rehabilitering, hvorav kr 15 mill. i perioden 2017-2019. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

66. Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke
Regjeringen foreslår å avsette kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet i 2017, hvorav Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen å disponere kr 25 mill. til vedlikehold og rehabilitering av eiendomsmassen. Det legges fram egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging for detaljert fordeling av bevilgningen.

Utbyggingsområder

67. Kjøp og utvikling av prosjekter
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 5 mill. til kjøp og utvikling av prosjekter, bl.a. til utviklingsområdet Bjergstedvisjonen, veiprosjektet Ryfast samt andre prosjekter.

68. Områdeløft Storhaug
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 å bevilge kr 8 mill. til formålet. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning.

69. Jåttåvågen, områdeutvikling
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 150 mill. og omfatter utfylling i dokkene med masser fra Eiganestunnelen. Det vises til avtale med vegvesenet om dette godkjent av bystyret 17. juni 2013. Utfyllingen benyttes til å vinne nytt land knyttet til utbygging av Jåttåvågens nordlige del, Jåttåvågen 2. Arealene skal delvis benyttes til grøntareal, delvis til nytt byggeland som skal selges.

70. Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse
Bystyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplan for 2016-2019 å avsette kr 5 mill. for å igangsette prosjektet. Prosjektet skal klarlegge og klargjøre områder som kan brukes til å ta imot overskuddsmasser fra regionens mange tunnelprosjekter. Det er forventet at eventuell utfylling i sjø skal kunne gi nye arealer til næring eller bolig, som forventes solgt for kr 15 mill. jf. linjetekst 132 i investeringstabellen. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

Vannverket

71. Vannmålere
Rådmannen foreslår å videreføre arbeidet med vannmålere i planperioden. Det avsettes samlet kr 2,4 mill. for hele perioden. Bevilgningen benyttes kjøp og etablering av målere i forbindelse med lekkasjesøking på ledningsnettet. Dette er viktige hjelpemidler for å ha kontroll på lekkasjene og for å nå hovedplanens mål om reduksjon i vanntap på privat og offentlig nett.

72. Ringledninger og forsterkninger
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 9,8 mill. i planperioden (inkl. plankostnader). Tiltakene skal øke leveringssikkerheten i forsyningen.

73. Fornyelse og renovering
En samlet bevilgning på kr 110 mill. (inkl. plankostnader) i planperioden videreføres til formålet.  Målsetningen er å holde en årlig fornyelsestakt på minimum 1 % – som vurderes som rett nivå for Stavanger med tanke på å opprettholde et driftssikkert ledningsnett. De senere årene har fornyelsen ligget under målsetningen og ved revisjon av hovedplan i 2016 vil behovet for budsjettøkning for å nå målsetningen bli vurdert nærmere.

74. Vannledninger i utbyggingsområder
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden (inkl. plankostnader) til formålet. Midlene benyttes til etablering av offentlige vannledninger i utbyggingsområdene og oppfølging og kontroll av etablering av offentlige ledninger i utbyggingsområdene. Ved revisjon av hovedplan i 2016 vil behovet for å opprettholde denne ordningen bli vurdert.

75. Byomforming
Andel utgifter for vannverket er beregnet til kr 8 mill. i planperioden. De årlige beløpene på kr 2 mill. videreføres. Beløpene er anslagsvise og omfatter uforutsette prosjekter knyttet til byutviklingsprosjekter.

76. Vålandsbassengene
I forbindelse med Byingeniørens/VA-verkets 150-års jubileum er det foreslått å etablere et omvisnings/opplevelsessenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Prosjektet er særlig rettet mot barn i skolealder med tanke på å øke rekrutteringen. I henhold til vedtak i kommunestyret for miljø og utbygging i sak 122/16 skal energibrønner og teknisk kulvert innarbeides i prosjektet. Som følge av dette er det behov for å justere opp kostnadsrammen til kr 40 mill. Dette er kr 11 mill. mer enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2016-2019. Prosjektets kostnadsramme fordeles likt på vann og avløp.

77. Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet
I forbindelse med Statens Vegvesen sine arbeider med Ryfast-utbyggingen og FV44 (Mariero-Vaulen) blir det gjort store omlegginger og oppgraderinger av vann- og avløpsnettet. Vedtatt kostnadsramme for ledningsutskifting som utbygger og kommune har inngått avtale om utgjør kr 20 mill. Det blir i tillegg utført betydelige omlegginger i Ryfastprosjektet hvor kostnadsfordelingen mellom kommune og utbygger ikke er avklart enda. Dette kan medføre en økning av kostnadsrammen. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden.

78. Strakstiltak
Rådmannen viderefører en årlig avsetning på kr 2,0 mill. i planperioden til akutte og uforutsette prosjekter.

Kjøretøy vannverket

Kjøretøy vannverket

Utskifting av kjøretøy bestemmes av tilstand, herunder alder, driftstid og funksjonalitet.

Det planlegges utskiftninger i 2019, og det videreføres en samlet bevilgning på kr 1,3 mill. til formålet i henhold til anførslene under.

79. Bil til lekkasjelytting
Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,65 mill. til nytt kjøretøy i 2019.

80. Reparasjonslag
Det foreslås avsatt kr 0,65 mill. til nytt kjøretøy i 2019.

Avløpsverket

81. Separering
Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket og avsette totalt kr 38,5 mill. i planperioden. Arbeid pågår for å fullføre separering av sone F20 (bla Stokka/Eiganes). Det gjenstår også prosjekter i andre soner for å få fullført separeringen – som vil redusere levert avløpsmengde til IVAR. I tillegg vil det være aktuelt å separere delsoner som ligger nær sjø eller vann. I temaplan for separering og fremmedvannsreduksjon som skal utarbeides i 2015, vil behovet for endrede budsjettrammer bli vurdert.

82. Fornyelse og renovering
De årlige bevilgninger på totalt kr 140 mill. i perioden (inkl. plankostnader) videreføres. Bevilgningene skal sikre tilstrekkelig høy standard på avløpsnettet, bl. a. ved en gjennomsnittlig fornyelse på 1 % årlig. Se også kommentarer under Vann.

83. Vålandsbassengene
I forbindelse med Byingeniørens/VA-verkets 150-års jubileum er det foreslått å etablere et omvisnings/opplevelsessenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Prosjektet er særlig rettet mot barn i skolealder med tanke på å øke rekrutteringen. I henhold til vedtak i kommunestyret for miljø og utbygging i sak 122/16 skal energibrønner og teknisk kulvert innarbeides i prosjektet. Som følge av dette er det behov for å justere opp kostnadsrammen til kr 40 mill. Dette er kr 11 mill. mer enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2016-2019. Prosjektets kostnadsramme fordeles likt på vann og avløp.

84. Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner
I forbindelse med Statens Vegvesen sine arbeider med Ryfast-utbyggingen og FV44 (Mariero-Vaulen) blir det gjort store omlegginger og oppgraderinger av vann- og avløpsnettet. Vedtatt kostnadsramme for ledningsutskifting som utbygger og kommune har inngått avtale utgjør kr 20 mill. Det blir i tillegg utført betydelige omlegginger i Ryfastprosjektet hvor kostnadsfordelingen mellom kommune og utbygger ikke er avklart enda. Det er planlagt store pumpestasjoner i Lervig – samlokalisert med brannstasjon, og i Jåttåvågen, del 2 (nord). Disse stasjonene er ikke ferdigprosjektert og kalkulert, men foreløpige, estimerte kostnader som er vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan utgjør kr 60 mill. Framdriften avhenger av andre utbyggingsplaner i området. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgning i planperioden.

85. Byomforming
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden. De årlige beløpene er anslagsvise og omfatter prosjekter knyttet til byomformingsprosjekter. Det forventes utbygging av store pumpestasjoner i Lervig og Jåttåvågen (avhenger av framdrift til eksterne aktører), som kan medføre behov for økte budsjettrammer.

86. Strakstiltak
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Bevilgningen går til akutte og uforutsette prosjekter.

Kjøretøy avløpsverket

87. Stasjonsdrift
Rådmannen foreslår å bevilge kr 6,3 mill. i planperioden til formålet.

Renovasjon

88. Kjøp av nye søppelspann
Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye abonnenter. Til sammen foreslår rådmannen å videreføre en bevilgning på kr 7 mill. i planperioden.

89. Nedgravde containere
I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Rådmannen foreslår å videreføre avsetningen på til sammen kr 8,2 mill. i planperioden.

Park og vei

Framkommelighet

90. Asfaltering
I en vurdering av Stavanger kommune sitt veinett er det synliggjort et etterslep innen rehabilitering og utbedring. Rådmannen forslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden.

91. Flaskehalsutbedring
Manglende veikapasitet er en av regionens største utfordringer. Bystyret vedtok ved budsjett-behandlingen for 2013 å sette av kr 25 mill. til strakstiltak for å øke kapasiteten i dagens veisystem. Midlene tenkes brukt som forskottering eller bidrag i spleiselag med private, fylke eller stat til investeringer for å bedre trafikkflyten. I 2013 ble prosjektet forsinket og utsatt til gjennomføring i kommende år. Rådmannen vil ha stor oppmerksomhet på tiltaket framover for å sikre en raskest mulig framdrift. Manglende planer og avtaler med Statens vegvesen og Sola kommune medførte at ingen av underprosjekter lot seg realisere på kort sikt og igangsettes i 2016. Rådmannen viderefører prosjektets bevilgning i planperioden.

92. Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering
I forbindelse med etablering av bredbånd og gass i veier, eller grunnet vann- og avløpsanlegg hvor det ikke er planer for øvrige tiltak, kan det være behov for å yte et tilskudd til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Denne måten å samordne anleggene på er ressurssparende. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. En årlig bevilgning på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.

93. Nye veianlegg
Bygging og utbedring av kommunale snuplasser for renovasjonsbiler er fortsatt et prioritert tiltak. Det samme er bygging av nye snuplasser for buss for bedre koordinering av rutetilbudet. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i planperioden.

94. Gatelys
I forbindelse med rehabilitering av veinettet og økt graving i gatene, blir det samtidig utført en betydelig oppgradering av gatelysene og ledningsnettet. Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 40 mill. i planperioden.

95. Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting
Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i sak 36/14 utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, med en ramme på kr 40 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i perioden.

Miljø og trafikksikkerhet

96. Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner
For å få folk til å bruke sykkelveinettet, må dette til enhver tid ha høy standard. Arbeidet med å heve standarden og bygge nye tilrettelagte traseer vil bli prioritert de kommende årene.
Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel. Målsettingen med å satse på sykkel er økt fremkommeligheten og sikkerhet, med det som resultat at flere velger å sykle. For å nå dette målet er det viktig at denne satsingen videreføres. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på til sammen kr 10 mill. i planperioden. Videre foreslår rådmannen å innarbeide kr 7 mill. i 2017 som følge av forskjøvet utgift fra 2016 til bygging av ny gang- og sykkelvei fra Sunde til Friheim (Krossbergvn g/s vei), jf. vedtak i formannskapet i sak 202/16, Tertialrapportering per 31.08.

97. Sykkelstrategi
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 50 mill., og omfatter gjennomføring av fysiske tiltakene som er skissert i strategidokumentet for sykkel. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2017.

98. Austre Åmøy, gang/sykkelvei
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 5 mill. Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok 20.5.2014 å be om utarbeidelse av ny reguleringsplan fra kryss ved skolen til snuplass for buss i sørenden av Åmøyveien. Prosjektet kan ikke realiseres før ny reguleringsplan er godkjent. Rogaland fylkeskommune stoppet pågående planarbeid for 2 år siden og som følge av dette er prosjektets framdrift utsatt. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i 2017.

99. Trafikksikkerhet
Prosjektene som er prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger samt Handlingsplan for opparbeiding av gatetun og miljøgater. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,3 mill. til formålet.

100. Miljø og gatetun
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lave kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. En årlig bevilgning på kr 3,5 mill. videreføres i planperioden.

Sentrum

101. Sentrum
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. I kommende planperiode foreslås å planlegge en omlegging og oppgradering av Arneageren og torget i Klubbgata. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. En samlet bevilgning på kr 24 mill. i planperioden videreføres.

Park og nærmiljø

102. Hillevåg torg
Rehabilitering av Hillevåg torg innebærer tilpassing av torget til dagens situasjon og prosjektet omfatter torgplasser, arrangement plass, park og nye gangforbindelser, samt rekkefølgetiltak. Stavanger kommune har inngått en avtale med Sektor Kilden Eiendom AS der partene ble enige om at kommunen skal foreta opparbeidelse av Hillevåg torg i henhold til reguleringsplanen, mot at Sektor Kilden Eiendom AS bekoster deler av utgiftene. I den forbindelsen mottok kommunen et anleggsbidrag på kr 5,3 mill.

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 11 mill. jf. vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04.  I henhold til samme vedtak finansieres prosjektet med disponering av anleggsbidrag på kr 5,3 mill. og kr 5,7 mill. av tildelt regjeringens tiltakspakke i budsjettåret 2016. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 8 mill. i 2017 til ferdigstillelse av prosjektet.

103. Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg
Bevilgning i gjeldende Handlings- og økonomiplan videreføres i planperioden til bygging av nærmiljøanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende nærmiljøanlegg. En årlig bevilgning på kr 6,1 mill. videreføres i planperioden.

104. Tasta skatepark, del 2
Ved behandling av Tertialrapport per 30.04 vedtok bystyret å disponere kr 15 mill. av tildelt regjeringens tiltakspakke i budsjettåret 2016 til realisering av Tasta skatepark, del 2. I etterkant av bystyrets behandling ble Rundskriv H-8/16 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet utarbeidet. I henhold til presiseringer rundskrivet er tilskuddet begrenset til vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygg, anlegg og veier og ikke kan benyttes til finansiering av investeringer i nybygg/nyanlegg. Jf. vedtak i formannskapet i sak 202/12, Tertialrapportering per 31.08 skal kommunen selv finansiere realisering av Tasta skatepark del 2. Det foreslås avsatt kr 12 mill. i 2017 til ferdigstillelse av prosjektet.

105. Kunst i offentlig rom (lekeplasser)
For å legge til rette for kombinering av lekeplasser og kunstverk, foreslår rådmannen å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden.

106. Prosjekt friområde
I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår rådmannen å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. i planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding av regulerte friområder.

107. Økt opparbeidelse av friområder
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2016 å avsette midler til opparbeiding av kommunens friområder. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen, hvorav kr 0,5 mill. innarbeides i investeringsbudsjett og restbeløp på kr 6 mill. i driftsbudsjett. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

108. Parkanlegg/friområder, rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

Utendørs idrettsanlegg

109. Kunstgressbaner
Ved behandling av handlings – og økonomiplan 2016-2019, vedtok bystyret i sak 217/15 å innarbeide kr 16 mill. til rehabilitering av kunstgressbaner. I henhold til vedtak i bystyret i sak 98/16 er prosjektets kostnadsramme økt til kr 29 mill., tilsvarende forventet momskompensasjon og spillemidler. Det ble avholdt et møte den 11.mai med fotballklubbene som er involvert i rehabiliteringen av kunstgrasbaner. Alle de aktuelle klubbene møtte med unntak av Brodd FK og det ble enighet om å gjennomføre rehabiliteringen av disse ni banene over to år. Det er rehabilitert to baner i 2016 og det planlegges å rehabilitere resterende sju baner i 2017. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 21 mill. til formålet i 2017.

110. Idrettsanlegg, rehabilitering
Rehabiliteringsbehovet er stort. Rådmannen forslår å videreføre årlig avsetning på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammene til Park og vei samt Idrett.

Uteområder kommunale bygg

111. Nylund skole, rehabilitering av uteareal
Ved behandling av handlings – og økonomiplan 2016-2019, vedtok bystyret i sak 217/15 rehabilitering av skolegård for å få en bedre utnyttelse. Prosjektet omfatter ombygging av leskuret og innredning med lekeapparat. Bevilgningen foreslås videreført.

112. Lunde skole, oppgradering av skolegård
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 5,7 mill. til oppgradering av skolegård ved Lunde skole

113. Utearealer skoler
Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, men skolene er også viktige møteplasser og aktivitetsområder om ettermiddagen og kveldstid. Utvikling av skolegårdene med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær anses som viktig og nødvendig. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 8 mill., tilsammen kr 32 mill. i planperioden. Bevilgningene medgår til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger).

114. Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke
Regjeringen foreslår å avsette kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet i 2017, hvorav Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen å disponere kr 16,26 mill. til vedlikehold og rehabilitering av kaier og uteområder. Det legges fram egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging for detaljert fordeling av bevilgningen.

Felles

115. Avvik og varslingssystem
Dagens avvikssystem «Synergi» ivaretar ikke behovene organisasjonen har for å støtte opp om og legge til rette for at ansatte enkelt kan melde avvik og ledere følge opp disse. Konsekvensene av dette er at avvik ikke blir innmeldt og at organisasjonen mangler viktig grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid og oppfølging i forhold til hms/arbeidsmiljø. Rådmannen foreslår å avsette midler til anskaffelse av nytt avvikssystem og implementering.

116. Strømmålere, utskifting
Lyse skal skifte ut strømmålere i alle kommunale bygg fram mot 2017. I den forbindelse skal det tilrettelegges for kommunikasjon på ny teknologi for å hente forbrukstall. Det skal leggs opp nytt teknisk nett for strømmåling i alle kommunens formålsbygg, ca. 400 stk. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 3,2 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

117. Egenkapitalinnskudd KLP
De årlige egenkapitalinnskuddene i KLP — budsjetteres og regnskapsføres som investeringer. For sykepleierordningen beregnes egenkapitalinnskuddet av pensjonsgrunnlaget per 01.01 i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av kommunens forsikringsfond den 01.01 i budsjettåret. Satsene videreføres med hhv. 0,35 % for fellesordningen og 0,8 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst i forsikringsfondet på 10 %.

Levekår

118. Biler
Rådmannen foreslår å videreføre årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler. I tillegg foreslår rådmannen å innarbeide kr 0,8 mill. i 2017 til anskaffelse av ny bil (utrykning) til Stavanger legevakt.

Kirkelig fellesråd

119. Domkirken 2025
Prosjektkostnad til restaurering av Domkirken utgjør kr 305 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i planperioden. Prosjektplanen for Domkirken tilpasses iht. bevilgningen. Framdriften og status for prosjektøkonomien rapporteres årlig. Det forutsettes statlig medfinansiering av restaureringsarbeidene.

120. Bekkefaret kirke, rehabilitering
Kirken er i meget dårlig stand. Prosjektkostnad til rehabilitering av kirken utgjør kr 30 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

121. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden for oppgradering av kirkeparker og gravlunder.

122. Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger
Ved de gamle gravlundene er det varierende kvalitet på trykkvanns- og avløpsledningene. Rådmannen viderefører bevilgningen i planperioden for å kartlegge tilstand på trykkvanns- og avløpsledningene.

123. Hundvåg kirke, rehabilitering
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 25 mill., og omfatter i tillegg til bygningsmessige kostnader også VVS – og el-kraft installasjoner. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

124. Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret
Som følge av behov knyttet til kapasitet, trosopplæring og fleksibilitet er det behov for å bygge ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret.  Estimert prosjektkostnad utgjør kr 37 mill. og rådmannen foreslår å innarbeide prosjekteringsmidler i 2020.

125. Tasta gravlund, prosjektering
Rådmannen foreslår å videreføre avsetning på kr 0,8 mill. i planperioden til prosjektering av Tasta gravlund.

Forslag til finansiering av investeringer

126. Overføring fra driften
Deler av driftsinntekter benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. For 2017 utgjør dette kr 152,7 mill.

127. Momsrefusjon investeringer
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 153 mill. i 2017.

128. Lyse Energi A/S, avdrag ansvarlig lån
Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Størrelsen på lånet fremgår av egen tabell i dokumentet. Det budsjetteres med kr 43,6 mill. i årlige avdrag.

129. Salgsinntekter
I planperioden budsjetteres det med kr 164 mill. i salgsinntekter, som i all hovedsak er relatert til forventet salg av Domkirkeplassen 3 og parkeringsanlegg ved administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate 23.

130. Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgnstjenester jf. omtale i linje 41. Videre er det vedtatt at 11 av boligene skal selges til brukerne, mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase.

131. Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse
Bystyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplan for 2016-2019 å avsette kr 5 mill. for å klarlegge og klargjøre områder som kan brukes til å ta imot overskuddsmasser fra regionens mange tunnelprosjekter, jf. linje 70. Det er forventet at eventuell utfylling i sjø skal kunne gi nye arealer til næring eller bolig, som forventes solgt for kr 15 mill.

132. Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig
Det er lagt til grunn kr 1,87 mill. i oppstartstilskudd per sykehjemsplass. Det budsjetteres med et statstilskudd på kr 230,2 mill. til det nye sykehjemmet i Lervig i 2017, basert på 123 plasser.

133. Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap
Det budsjetteres med statstilskudd til omsorgsboliger i Haugåsveien 26/28 og barnebolig i Bjørn Farmannsgate på til sammen kr 17,3 mill.

134. Husbanktilskudd til kommunale boliger
I planperioden budsjetteres det med kr 20 mill. i Husbanktilskudd til kommunale boliger i Oddahagen og Kari Trestakkv. 3.

135. Spillemidler nærmiljøanlegg
Rådmannen legger til grunn samlet tilskudd på kr 2,4 mill. i planperioden.

136. Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)
Det budsjetters med kr 36,6 mill. i spillemidler til de to svømmehallene. Forventet utbetaling i 2017.

137. Tilskudd fra Enova
I planperioden legger rådmannen til grunn kr 5,6 mill. i tilskudd fra Enova knyttet til realisering av prosjektene relatert til energitiltak i kommunale bygg.

138. Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral
Basert på kostnadsramme til varmesentralen, som er kommunens delprosjekt i Triangulum, utgjør EU sin støtte til varmesentralen 1,5 mill. euro, eks. personalressursbruk. Finansiering fra EU-kommisjonen er basert på en etterskuddsvis refusjonsordning. Dette innebærer at manglende leveranser i henhold til prosjektplanen vil kunne gi fratrekk i EUs finansiering av prosjektet.

139. Vålandtårnets venner
Innredningsarbeidet i Vålandstårnet utføres av kommunen mot et tilskudd på kr 3 mill. fra Vålandstårnets venner, hvorav kr 2 mill. forventes i 2017.

140. Spillemidler gardarobeanlegg og klubbhus på Midjord
Det legges til grunn kr 2 mill. i spillemidler relatert til utbygging av nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord, med forventet utbetaling i 2019.

141. Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord
IL Brodd bidrar med kr 4 mill. til finansiering av nytt klubbhus på Midjord, jf. linje 59.

142. Spillemidler, Nye Gamlingen
Det budsjetters med kr 10 mill. i spillemidler knyttet til Nye Gamlingen. Forventet utbetaling i 2018.

143. Bruk av ubundne investeringsfond
Formannskapet vedtok i sak 202/16, Tertialrapportering per 31.08 å avsette kr 86,2 mill. til ubundne investeringsfond. Rådmannen foreslår å disponere midlene til delfinansiering av investeringene i 2017.

144. Bruk av bundne investeringsfond
Formannskapet vedtok i sak 202/16, Tertialrapportering per 31.08 å avsette kr 8 mill. til bundne investeringsfond. Rådmannen foreslår å disponere midlene til ferdigstillelse av prosjekt Hillevåg torg.

145. Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall
Det legges til grunn kr 10 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av dobbelhall ved Hetlandshallen, hvorav kr 5 mill. forventes utbetalt i 2018 og 2019.

146. Mottatte avdrag på konserninterne utlån
I planperioden foreslås det et samlet utlån til kommunale foretak på kr 841,31 mill. og omtales nærmere i kap. 8. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Forventet avdrag i planperioden utgjør kr 71, 5 mill.

147. Spillemidler til idrettshall ved Madlamark skole
Det legges til grunn kr 7,5 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av idrettshall ved Madlamark skole.

148. Spillemidler til svømmehall ved Madlamark skole
Det budsjetteres med kr 4,5 mill. i spillemidler knyttet til realisering av svømmehall ved Madlamark skole.

149. Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering
Regjeringen foreslår å avsette kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet i 2017, hvorav Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen disponering av tiltakspakken jf. linjer 45, 66 og 114.

150. Låneopptak
Investeringer som ikke finansieres av inntekter gjengitt over, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i 2017 blir kr 528,3 mill., mens sum lån i perioden 2018-2020 blir ca. kr 0,87 mrd. Dette betyr at ca. 37 % av de samlede investeringsutgiftene finansieres ved lån i planperioden, mens ca. 63 % egenfinansieres. Det vises til figur 3.8 som viser utviklingen i lånegjelden i planperioden. Det er en overordnet målsetting i Stavanger kommune at minst 50 % av finansieringene skal egenfinansieres over tid.d