a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Driftsinntekter        
Brukerbetalinger 454 444 438 968 439 502 453 528 455 728 460 328 460 328  
Andre salgs- og leieinntekter 824 101 790 751 792 962 566 401 585 791 596 056 617 089  
Overføringer med krav til motytelse 900 166 659 924 835 133 668 479 671 826 669 174 669 174  
Rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  
Andre statlige overføringer 149 558 139 691 234 801 285 241 240 541 208 441 187 741  
Andre overføringer 31 426 17 291 58 363 40 116 38 781 28 312 23 594  
Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 5 092 000 4 980 000 5 004 000 5 041 000 5 080 000  
Eiendomsskatt 280 872 306 000 306 000 345 000 345 000 348 000 363 000  
Sum driftsinntekter 9 265 121 9 196 425 9 510 561 9 362 765 9 378 667 9 402 311 9 469 926  
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter 3 981 768 3 974 199 4 111 667 4 156 259 4 119 110 4 104 243 4 095 661  
Sosiale utgifter 1 075 864 1 107 643 1 154 969 1 133 595 1 123 911 1 120 052 1 117 334  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 004 814 1 396 350 1 509 197 1 363 849 1 385 817 1 381 335 1 386 298  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 899 309 1 832 986 1 837 035 1 791 084 1 806 085 1 831 523 1 848 139  
Overføringer 865 274 914 756 960 201 1 074 092 1 051 002 1 038 602 1 034 152  
Avskrivninger 489 494 440 277 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  
Fordelte utgifter -67 416 -479 604 -506 289 -480 444 -480 444 -480 444 -480 444  
Sum driftsutgifter 9 249 107 9 186 607 9 507 057 9 441 188 9 410 863 9 402 969 9 410 672  
Brutto driftsresultat 16 014 9 818 3 504 -78 423 -32 196 -658 59 254  
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 364 967 390 402 377 181 422 459 448 878  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 16 553 000000 
Mottatte avdrag på utlån 1 610 1 361 14 394 28 644 28 644 31 261 31 261  
Sum eksterne finansinntekter 408 923 338 379 379 361 419 046 405 825 453 720 480 139  
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostninger 269 093 259 032 272 358 242 538 242 423 263 460 283 002  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 000000 
Avdrag på lån 309 855 321 266 333 049 337 217 349 665 367 890 378 873  
Utlån 954 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230  
Sum eksterne finansutgifter 611 905 581 528 606 637 580 985 593 318 632 580 663 105  
Resultat eksterne finanstransaksjoner -202 982 -243 149 -227 276 -161 939 -187 493 -178 860 -182 966  
Motpost avskrivninger 489 494 440 277 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  
Netto driftsresultat 302 526 206 946 216 505 162 391 185 693 228 140 285 820  
Interne finanstransaksjoner        
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk00 149 678 0000 
Bruk av disposisjonsfond 27 518 0 35 352 0000 
Bruk av bundne fond 81 844 4 164 63 428 11 714 11 507 17 860 17 780  
Sum bruk av avsetninger 109 361 4 164 248 458 11 714 11 507 17 860 17 780  
Overført til investeringsregnskapet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk0000000 
Avsatt til disposisjonsfond 87 401 5 000 236 886 20 000 000 
Avsatt til bundne fond 97 810 0 4 067 1 415 000 
Sum avsetninger 262 210 211 110 464 963 174 105 197 200 246 000 303 600  
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 149 678 000000 
Tabell 10.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)