a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommunen står overfor utfordringer som krever større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser, kultur og samhandlingsmønstre. Det økonomiske handlingsrommet har endret seg de siste årene og kommunens ambisjonsnivå og gjennomføringstempo må avstemmes i tråd med rammebetingelsene.

Digitalisering og bruk av ny teknologi er viktige faktorer for omstilling og framtidig handlekraft. Det er behov for å styrke gjennomføringen av kommunens digitaliseringsarbeid for å bidra til mer effektivitet.

En innledende analyse av organisasjonen viser behov for å utvikle og ta i bruk nye styrings- og organisasjonsformer. Organisasjonen må også styrke sine evner til å utvikle helhetlige løsninger på tvers av etablerte strukturer.

Kommunen arbeider mye med forbedring, nytenkning og innovasjon. Det er imidlertid behov for å stake ut en tydeligere felles retning for å systematisere dette arbeidet. Videre er det behov for å styrke både kompetanse og innovative løsninger på tvers av organisasjonen, slik at kommunen kan realisere nytteverdien av dette arbeidet overfor innbyggerne.

Sykefraværet i kommunen har ligget over måltallet de siste årene. Dette krever vedvarende høy oppmerksomhet og mer målrettede tiltak. Både det generelle arbeidet med HMS og organiseringen av HMS arbeidet (inkludert avvik- og varslingssystemer), må forbedres og videreutvikles. Sektorovergripende internkontroll skal også videreutvikles, og det er startet et arbeid med å avklare hvordan dette kan gjennomføres.

Stavanger kommune må ha kompetent ledelse og engasjerte medarbeidere for å være en attraktiv arbeidsgiver. Kommunen må ha nødvendig kompetanse. Oppmerksomheten på å beholde og utvikle medarbeiderne må videreføres.

Mål

  • Opprettholde det økonomiske handlingsrommet
  • God utnyttelse av arbeidskraft
  • Kompetente og engasjerte medarbeidere
  • Forbedret varslingskultur
Strategiske valg for å møte utfordringene

Utviklingen i kommunens økonomiske handlingsrom krever systematisk innsats for økt produktivitet, fornying og effektivisering. I dette arbeidet vil digitalisering, forenkling og forbedring av arbeidsprosesser stå sentralt.

Økende kompleksitet i behov krever nytenking og utprøving av løsninger på tvers. Kommunen må tilrettelegge for økt involvering og samarbeid med innbyggere, interesseorganisasjoner, næringsliv og akademia i plan- og beslutningsprosesser og i tjenesteleveranser.

Raskere endringstakt krever økt fleksibilitet og dynamikk i arbeidsprosesser, ledelse og organisering. Forutsigbarheten i kommunens rammebetingelser reduseres, samtidig som skiftene i tjenestebehov skjer raskere.

Opprettholde det økonomiske handlingsrommet

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse og er avgjørende for å nå øvrige finansielle mål over tid.

Netto driftsresultat

Stavanger kommune skal styre etter tildelte rammer. Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse og er avgjørende for å nå øvrige finansielle mål over tid. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet at netto driftsresultat over tid bør ligger på om lag 3 % av driftsinntektene.

Egenfinansiering av investeringer

Stavanger kommune har som målsetning at investeringer skal finansieres med minimum 50 % egenkapital.

Gjeldsgrad

Det langsiktige målet for kommunens finansiering ved bruk av gjeld, eksklusiv startlån, er en gjeldsgrad som ikke skal overstige 60 %.

God utnyttelse av arbeidskraft

Stavanger kommune har som målsetning at sykefraværet i organisasjonen ikke skal overstige 6%.

Sykefravær

Lavt sykefravær er gunstig både for arbeidsmiljøet og økonomien. Stavanger kommune har som målsetning at sykefraværet i organisasjonen ikke skal overstige 6%.

Heltidsansatte i kommunen

For å utnytte organisasjonens tilgjengelige arbeidskraft har Stavanger kommune et langsiktig mål om at minimum 80 % av alle ansatte skal være ansatt i en fulltidsstilling. Fulltidsstilling er definert som minimum 80% stillingsbrøk.

Kompetente og engasjerte medarbeidere

I perioder med omstilling og endring er det viktig å opprettholde både engasjement og nødvendig kompetanse blant medarbeiderne.

Ansattes engasjement

I perioder med omstilling og endring er det viktig å opprettholde både engasjement og nødvendig kompetanse blant medarbeiderne. Indikatoren er en sammenfatning av fem spørsmål i medarbeiderundersøkelsen knyttet til ansattes jobbengasjement og arbeidsglede.

Målsetningen er fastsatt til 70 %.

Gjennomføringsevne

God gjennomføringsevne, sammen med god økonomi og effektiv drift, er viktige faktorer for å opprettholde det økonomiske handlingsrommet. Måltallet viser medarbeiderens opplevelse av Stavanger kommunes gjennomføringsevne, som en indeks i medarbeiderundersøkelsen.

Helhetlig brukertilfredshet

God ledelse og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse skal levere gode tjenester til brukerne. Helhetlig brukertilfredshet i de viktigste brukerundersøkelsene skal være på minimum 70 %.

Forbedret varslingskultur

Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i Stavanger kommune.

Registrering og saksbehandling av avvik

Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i Stavanger kommune. Alle HMS-avvik skal rapporteres og behandles.
For å øke bevisstheten rundt HMS og synliggjøre rapportering av avvik, er målsetningen at antall innrapporterte saker skal øke med 3 prosentpoeng for hvert år.

Innrapporterte avvik skal også saksbehandles slik at nødvendige tiltak kan implementeres. Målsetningen er at 100 % av årlig innrapporterte avvik skal saksbehandles.

Rådmannen vil iverksette et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid i hele organisasjonen. Innsatsen konsentreres i første omgang om følgende tre tverrgående satsinger:

Satsingsområdene bygger på og understøtter hverandre, og de konkrete tiltakene vil ofte falle inn under og gi effekter for flere eller alle områder.

Økt innsats for langsiktig fornying og omstilling krever investeringer i form av tid, arbeidskapasitet, kompetanse og finansiering. Det må skapes handlingsrom for utviklingsarbeid og endringsledelse, og verktøykassen for praktisk gjennomføring må utvides. Det må investeres for å kunne ta ut gevinster senere.

Kommunen skal øke gjennomføring av risikostyring og utarbeiding av beredskapsplaner. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal vektlegge forebygging, styrket samhandling og redusert sårbarhet overfor hendelser som kan sette liv og helse i fare. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) skal danne grunnlag for risikostyring og utarbeiding av beredskapsplaner.

Stavanger kommune vil fortsatt prioritere arbeidet mot voldelig ekstremisme. Arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme må gjøres på en måte som ikke bidrar til stigmatisering og generalisering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller sosioøkonomisk status.

Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knytet til hvert mål.

Mål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommet 
IndikatorMålsetning
Netto driftsresultat+/- 3 %
Egenfinansiering av investeringer> 50 %
Gjeldsgrad< 60 %
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: God utnyttelse av arbeidskraft 
IndikatorMålsetning
Sykefraværet i organisasjonen< 6 %
Andelen heltidsansatte i Stavanger kommune> 80 %
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere 
IndikatorMålsetning
Ansattes engasjement> 70 %
De ansattes opplevelse av organisasjonens gjennomføringsevne> 70 %
Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser> 70 %
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Forbedret varslingskultur 
IndikatorMålsetning
Antall rapporterte avvik> 3 prosentpoeng økning per år
Andel avvik som er saksbehandlet100 % saksbehandling av innrapporterte avvik
Last ned tabelldata (Excel)