a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån som videreføres på kr 1 500

12.10.1 Oppretting av matrikkelenhet

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven foreslås økt i snitt med 2,5 %.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr for oppretting av grunneiendom
og festegrunn (i kr)
 
Areal fra 0 – 500 m²23 000
Areal fra 501 – 2000 m²25 100
Areal fra 2001 m² –
økning pr. påbegynt da.
2 200
Tabell 12.19 Gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et 1/2 gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn (i kr)  
6 - 10 tomter10 % reduksjon 
11 - 25 tomter15 % reduksjon 
26 og flere tomter20 % reduksjon 
Tabell 12.20 Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 1/2 gebyr

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier (i kr) 
Areal fra 0 - 150 m² 18 900
Areal fra 151 – 500 m² 23 000
Areal fra 501 – 2000 m² 25 100
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 12.21 Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eie
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis – for denne type saker skal det ikke være dokumentavgift.

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon (i kr)  
Areal fra 0 – 50 m²10 900 
Areal fra 51 – 250 m² 13 500 
Areal fra 251 – 2000 m²15 700 
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200 
Tabell 12.22 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal  
6 - 10 tomter10 % reduksjon 
11 - 25 tomter15 % reduksjon 
26 og flere tomter20 % reduksjon 
Tabell 12.23 Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom (i kr) 
Areal fra 0 – 2000 m² 32 800
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 12.24 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

12.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til satsene ovenfor. Det kan også komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning på kr 1 800.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter «oppretting av matrikkel» og «oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning».

12.10.3 Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering, grunneiendom  
Areal fra 0 – 100 m² 7 600 
Areal fra 101 – 150 m²9 800 
Areal fra 151 – 250 m²12 900 
Areal fra 251 – 500 m² 16 200  
Tabell 12.25 Gebyr for grensejustering, grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens arealet, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

Gebyr for grensejustering, anleggseiendom  
Areal fra 0 – 250 m²17 400 
Areal fra 251 – 1000 m²20 500 
Tabell 12.26 Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

12.10.4 Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

KvadratmeterGebyr 
Areal fra 0 – 250 m² 16 400  
Areal fra 251 – 500 m² 20 500  
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 2 200  
Tabell 12.27 Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer (i kr)  
Areal fra 0 – 250 m² 13 100  
Areal fra 251 – 500 m² 17 400 
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 200 
Tabell 12.28 Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom (i kr)  
Areal fra 0 – 250 m² 23 000  
Areal fra 251 – 500 m² 27 100  
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 200 
Tabell 12.29 Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

12.10.5 Klargjøring av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Gebyr for kartlegging av eksisterende grense
der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (i kr)
  
For inntil 2 punkter3 700 + mva. 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt500 + mva. 
Tabell 12.30 Gebyr for kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

12.10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

Gebyr for klarlegging av eksisterende grense
der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (i kr)
  
For inntil 2 punkter6 300 
For overskytende grensepunkter, per punkt1 200 
Tabell 12.31 Gebyr for klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Last ned tabelldata (Excel)

12.10.7 Privat grenseavtale

Gebyr ved privat grenseavtale (i kr)  
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 7 600 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde1 800 
Tabell 12.32 Gebyr ved privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

12.10.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmakthaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

12.10.9 Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

12.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

12.10.11 Utsendelse av matrikkelbrev

Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev (i kr)  
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175  
Matrikkelbrev over 10 sider 350  
Tabell 12.33 Gebyr for utsendelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

12.10.12 Andre tjenester

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent kr 850 pr. time