a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

8.1.1 Rådmannens tilrådning

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017–2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 06. september 2016. Det vises til kapittel 8.1.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2016-2019 ble tilskuddet til Sølvberget KF for 2016 fastsatt til kr 60,987 mill. Foretaket blir i 2016 kompensert for lønnsoppgjøret i 2016, som videreføres i 2017, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for lønnskompensasjon er samlet tilskudd til foretaket på kr 62,305 mill. i 2016.

I foretakets budsjettforslag inngår det et basistilskudd i 2017 på kr 61,505 mill. Dette beløpet tar utgangspunkt i tilskuddet i 2016 på kr 62,305 mill., som videre korrigeres for at prosjektmidler på kr 0,8 mill. knyttet til Obstfelderjubiléet trekkes ut av rammen. Foretaket anmoder videre om en økning i tilskuddet som kompensasjon for økte kapitalkostnader på kr 1,29 mill. i 2017. Dette gir et tilskudd på kr 62,795 mill. i 2017.

Rådmannen tilrår ikke en slik økning basert på den økonomiske situasjonen for bykassen. Det foreslås at foretaket får økt rammen i 2017 med kr 0,7 mill. som kompensasjon for økte kapitalkostnader. Det vil i 2017 vurderes nærmere hvorvidt det er grunnlag for å øke avdragstiden på nye lån, jf. avskrivningstiden knyttet til nye investeringstiltak. Dette vil kunne redusere årlige kapitalkostnader. Forslaget må videre ses i sammenheng med effektiviseringskravet for øvrige virksomheter. Samlet tilskudd til Sølvberget KF i 2017 foreslås på bakgrunn av dette satt til kr 62,205 mill. (kr 61,505 + kr 0,7 mill.). I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

Sølvberget KF har videre foreslått en investeringsramme i 2017 på kr 30,15 mill. Dette inkluderer blant annet kr 18,45 mill. til «Nye Sølvberget, fase 2» og kr 6,8 mill. til et Kiellandsenter. Det legges opp til en egenfinansiering på kr 0,44 mill. Det vises til kapittel 8.1.2. for en redegjørelse for investeringsbudsjettet. Framdrift og låneopptak må tilpasses de til enhver tid gjeldende rammer.

Forslag til vedtak:

  1. Overføringene til Sølvberget KF for 2017 fastsettes til kr 62,205 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.
  2. Det godkjennes et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på kr 30,15 mill. i 2017.
  3.  Forslag til drifts- og investeringsrammer for 2017-2020 anses som retningsgivende ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

8.1.2 Forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020

1. Sølvbergets virksomhet

Formål
Sølvberget KF er et kommunalt foretak i Stavanger kommune. Foretakets hovedformål er å forestå driften av Stavanger bibliotek og kulturhus.

Virksomheten
Sølvbergets virksomhet består av lovpålagt bibliotektjeneste, program- og gallerivirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider og ulike digitale tjenester, Kapittelfestival, Kiellandsenter og flere utviklingsprosjekt. Bibliotekvirksomheten på Sølvberget er fordelt på tre etasjer, med en nyåpnet første etasje med lengre åpent enn etasjene oppover. I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og barnehager, fengselsbibliotek og Madla bibliotek. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune og med ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere. Samlet gir dette en bredde som få av fylkets kulturinstitusjoner er i nærheten av.

Sølvberget har 69 fast ansatte fordelt på 57,73 årsverk og 3,5 årsverk knyttet til prosjekt. Sølvberget KF leier kulturhuset, unntatt kinoen, av Stavanger eiendom.

Sølvbergets hovedmål

Prioriterte oppgaver og framtidsutsikter
Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2015-2018 har store ambisjoner på vegne av folkebibliotekene. «Bibliotekene er av våre best likte og mest brukte kulturinstitusjoner. Vi ønsker pulserende bibliotek som sprer informasjon, kunnskap og kulturarv. Bibliotekene er samtidig arenaer for samtale, refleksjon og dannelse som er tilgjengelig for alle», sies det bl.a. i strategien.

Sølvberget blir trukket fram som et eksempel på et bibliotek som er i front i denne utviklingen. Dette er i stor grad et resultat av utviklingsprosjektet Nye Sølvberget som ble etablert i 2012. Fase 1 av prosjektet som inneholdt ny første etasje, er avsluttet. Nå pågår arbeidet med fase 2, som innebærer en fullstendig fornying av 2. – 4. etasje.

Når det gjelder driftsoppgaver, er det noen endringer i forhold til Handlings- og økonomiplan 2016-2019:

Det er grunn til å tro at de økonomiske rammene vil bli strammere i årene framover. Samtidig som Sølvberget utvikler framtidens bibliotek og kulturhus, må det ses på ulike tiltak for omstilling og effektivisering av driften. I den forbindelse er tiltakene fra Nasjonal bibliotekstrategi viktige. Rammene for statlige prosjekt- og utviklingsmidler er økt, og Sølvberget har allerede fått en betydelig andel av disse. Nasjonalbiblioteket har tatt en førende rolle i arbeidet med å etablere en nasjonal, digital infrastruktur. Dette vil åpne for forenkling av arbeidet i det enkelte bibliotek slik at ressurser kan omdisponeres til publikumsrettede aktiviteter.

I kommuneplan for Stavanger 2014-2029 står det bl.a. følgende om bibliotek:

Et offentlig bibliotektilbud, gjerne i samarbeid med skoler/skolebibliotek og eventuelt i samspill med andre relevante offentlige tjenester, kan være med å skape gode lokalmiljøer i de nye utbyggingsområdene i kommunen. Et bibliotektilbud har en lav terskel, treffer ulike aldre og generasjoner, og kan bli et godt samlingspunkt i de nye lokalmiljøene som er under etablering.

På bakgrunn av dette bør det i løpet av de nærmeste årene startes et arbeid med en samlet bibliotekplan for Stavanger, der en ser på det offentlige bibliotektilbudet samlet, og i sammenheng både med kommunens utbyggingsplaner og muligheter for samarbeid med nabokommunene. I dette arbeidet må det tenkes nytt når det gjelder både fysiske og digitale medier og tjenester, åpningstider som gir rom for ubetjent og betjent tilbud og muligheter for gode møteplasser i nærmiljøet.

2. Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-2020

Forutsetninger
Basistilskuddet fra Stavanger kommune er satt til kr 61,505 mill. Da er 0,8 mill. til Obstfelderjubiléet trukket ut, og kompensasjon for fjorårets lønnsoppgjør lagt inn. Driftsutgifter til Kiellandsenter på kr 1 mill. som ligger inne i Sølvbergets driftsramme, er videreført i hele perioden.

Økte investeringer fører til økte rente- og avdragsutgifter på driftsbudsjettet. Finanskostnadene for nye lån vil utgjøre kr 1,29 mill. i 2017 og 2,7 mill. årlig i 2018, dersom forslag til investeringsbudsjett godkjennes. Fra 2019 vil finanskostnadene avta på grunn av gamle lån som er nedbetalt. Sølvbergets finanskostnader har til nå i hovedsak blitt kompensert, og det forutsettes at denne praksis videreføres. Beregningen av kostnadene er basert på låneperiode på 10 år og 2 avdrag i året, 2,5 % rente p.a. Årlig kostnad kan reduseres betydelig dersom låneperioden økes og/eller ved refinansiering av gamle lån.

Det forutsettes også at Stavanger kommune dekker merutgifter ved lønnsoppgjør.

Redegjørelse for basisbudsjettet
Sølvbergets drift består hovedsakelig av lovpålagt bibliotektjeneste, inkludert programvirksomhet og aktiviteter knyttet til dette. Den største utgiften er lønnskostnader. I tillegg er det betydelige kostnader knyttet til husdrift, men også faste leieinntekter. Andre store driftsutgifter er innkjøp av medier, arrangement, markedsføring og IKT-drift. Sølvberget får refundert moms og deler av kostnadene til husdrift fra SF Kino.

Det er ikke gjort vesentlige endringer i forhold til forrige års driftsbudsjett, og det er heller ikke foreslått nye tiltak eller volumendringer.

Forslag til driftsbudsjett:

Driftsbudsjett 2017‐2020
(tall i hele 1000)
Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020
Basistilskudd fra kommunen (uten ICORN) -61 505 -61 505 -61 505 -61 505
Forslag til nye tiltak    
Kompensasjon for framtidige finanskostnader -1 290 -2 788 -2 186 -1 931
Andre inntekter -3 600 -3 600 -3 600 -3 600
Refusjoner -5 700 -5 700 -5 700 -5 700
Eksterne midler -5 800 -5 800 -5 800 -5 800
ICORN -4 410 -4 410 -4 410 -4 410
Sum inntekter -82 305 -83 803 -83 201 -82 946
Lønnsutgifter 42 500 42 500 42 500 42 500
Driftsutgifter 30 837 30 837 30 837 30 837
ICORN 4 410 4 410 4 410 4 410
Sum utgifter 77 747 77 747 77 747 77 747
Brutto driftsresultat -4 558 -6 056 -5 454 -5 199
Finanstransaksjoner (gamle og nye lån) 5 038 6 256 5 654 5 399
Finanstransaksjoner (renteinntekter) -200 -200 -200 -200
Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 838 6 056 5 454 5 199
Netto driftsresultat280000
Interne finanstransaksjoner -280000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0000
Tabell 8.1 Forslag til driftsbudsjett Sølvberget KF
Last ned tabelldata (Excel)
3. Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2017-2020

Forutsetninger
Fullføring av investeringene til Nye Sølvberget med nødvendige følgekostnader, vil være en viktig forutsetning for å fortsette den positive utviklingen av tilbudene til publikum. På grunn av både praktiske forhold og den økonomiske situasjonen er noen investeringer skjøvet ut i tid. Investeringsbudsjettet er oppdatert i forhold til dette. Det er også foreslått en økning for å dekke tekniske følgekostnader som er større enn forventet.

Store deler av investeringen må finansieres ved låneopptak. Den store utfordringen med dette er finanskostnadene, som igjen belaster driftsbudsjettet. Forutsetningen for nye investeringer er at disse fortsatt kompenseres, eventuelt i kombinasjon med refinansiering av eksisterende lån.

Investeringsbudsjettet:

Investeringsbudsjett 2017‐2020
(tall i hele 1000)
Før 2017Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020
      
Nye Sølvberget, fase 2 3 800 18 450    
Tekniske følgekostnader 7 000 2 200    
Skifte av biblioteksystem 300 2 200    
Datautstyr, programvare  500 500 500 500
Kiellandsenter  6 800    
Årets finansieringsbehov  30 150 500 500 500
Finansiert slik:     
Låneinntekter  -440 -440 -440 -440
Udekket, må finansieres med nytt lån  29 710 60 60 60
Tabell 8.2 Forslag til investeringsbudsjett Sølvberget KF
Last ned tabelldata (Excel)

Kommentarer/begrunnelse:

Nye Sølvberget
Investeringsprosjektet Nye Sølvberget, fase 2 (oppgradering av 2. – 4. etasje) har et totalbudsjett på kr 22,25 mill. Prosjektet er skjøvet fram i tid og gjennomføres i 2015-2017.

I budsjettet på kr 22,25 mill. ligger det inne utgifter til oppgradering av ventilasjonsanlegg på kr 2,5 mill. og nytt golvbelegg kr 1,8 mill. Nå viser det seg at totale utgifter til ventilasjon og golvbelegg blir kr 9,2 mill. Det er Sølvbergets oppfatning av dette er utgifter som bør dekkes av Stavanger Eiendom.

For å synliggjøre dette, skilles de tekniske følgekostnadene ut som eget prosjekt med en kostnad på kr 9,2 mill. Totalbudsjettet for Nye Sølvberget reduseres med kr 4,3 mill. som opprinnelig lå inne til ventilasjon og golvbelegg.

Tekniske følgekostnader av Nye Sølvberget
Som beskrevet over, er tekniske følgekostnader i forbindelse med Nye Sølvberget større enn forventet. Det er Sølvbergets oppfatning av dette er utgifter som bør dekkes av Stavanger Eiendom, enten som eget investeringsbudsjett eller ved en reduksjon av framtidig husleie.

Det er gjennomført konkurranse for oppgradering av ventilasjonsanlegget og innhentet pris i forhold til kommunens rammeavtale for skifte av golvbelegg.

Kostnader oppgradering av ventilasjon 2. – 4. etasje øst                 kr 6 mill.

Kostnader skifte av golvbelegg i publikumsarealer i 2. – 4. etasje  kr 3,2 mill.

Skifte av biblioteksystem
Bibits, som leverer biblioteksystemet Aleph til Sølvberget, leverer ikke lenger support på systemet. Sølvberget har valgt å beholde systemet en stund til med support fra Ex Libris i Tyskland.

Det kjøres felles prosess med andre storbyer når det gjelder valg av nytt biblioteksystem. Dette er et stort prosjekt, som det er viktig å bruke god tid på. Kostnadene er derfor forskjøvet i forhold til Handlings- og økonomiplan 2016-2019. Prosjektering og forarbeid gjøres i 2016, og det settes av kr 2,2 mill. til innkjøp og innføring av nytt system i 2017.

Datautstyr og programvare
Årlig sum til innkjøp av datautstyr og programvare er videreført fra Handlings- og økonomiplan 2016-2019.

Kiellandsenter
I nåværende Handlings- og økonomiplan ligger det inne investeringskostnad til etablering av et Kiellandsenter på kr 6,8 mill. Prosjektplanleggingen gjøres i høsten 2016 og realiseres i 2017, og investeringen skyves et år.

4. Styrets vedtak

Styret for Sølvberget KF behandlet forslag til handlings- og økonomiplan 06.09.2016. Styret fattet slikt vedtak:

  1.  Styret for Sølvberget KF tilrår bystyret å godkjenne forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Sølvberget KF.
  2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialog med rådmannen.