a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap 2015 Opprinnelig
budsjett 2016
Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Driftsinntekter       
Brukerbetalinger 454 444 438 968 455 528 457 728 462 328 462 328  
Andre salgs- og leieinntekter 824 101 790 751 567 671 587 061 597 326 618 359  
Overføringer med krav til motytelse 900 166 659 924 683 646 686 993 684 341 684 341  
Rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  
Andre statlige overføringer 149 558 139 691 285 241 240 541 208 441 187 741  
Andre overføringer 31 426 17 291 40 116 38 781 28 312 23 594  
Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 4 980 000 5 009 000 5 051 000 5 095 000  
Eiendomsskatt 280 872 306 000 323 000 329 000 338 000 358 000  
Sum driftsinntekter 9 265 121 9 196 425 9 359 202 9 386 104 9 420 748 9 498 363  
Driftsutgifter       
Lønnsutgifter 3 981 768 3 974 199 4 260 005 4 220 158 4 201 316 4 190 740  
Sosiale utgifter 1 075 864 1 107 643 1 147 125 1 137 139 1 132 255 1 128 831  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 004 814 1 396 350 1 365 197 1 386 715 1 378 483 1 383 596  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 899 309 1 832 986 1 808 707 1 824 608 1 851 246 1 867 862  
Overføringer 865 274 914 756 942 160 930 970 914 420 910 020  
Avskrivninger 489 494 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  
Fordelte utgifter -67 416 -479 604 -479 022 -479 022 -479 022 -479 022  
Sum driftsutgifter 9 249 107 9 186 607 9 446 925 9 425 950 9 406 356 9 411 559  
        
Brutto driftsresultat 16 014 9 818 -87 723 -39 846 14 392 86 804  
Finansinntekter       
Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 410 302 397 081 442 359 468 778  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 16 553 00000 
Mottatte avdrag på utlån 1 610 1 361 28 644 28 644 31 261 31 261  
Sum eksterne finansinntekter 408 923 338 379 438 946 425 725 473 620 500 039  
Finansutgifter       
Renteutgifter og låneomkostninger 269 093 259 032 242 878 243 616 267 182 289 671  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 00000 
Avdrag på lån 309 855 321 266 337 847 351 895 374 037 389 053  
Utlån 954 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230  
Sum eksterne finansutgifter 611 905 581 528 581 955 596 741 642 449 679 954  
Resultat eksterne finanstransaksjoner -202 982 -243 149 -143 009 -171 016 -168 829 -179 915  
Motpost avskrivninger 489 494 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  
        
Netto driftsresultat 302 526 206 946 172 021 194 520 253 221 316 421  
Interne finanstransaksjoner       
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk------ 
Bruk av disposisjonsfond 27 518 ----- 
Bruk av bundne fond 81 844 4 164 11 714 11 507 17 860 17 780  
Sum bruk av avsetninger 109 361 4 164 11 714 11 507 17 860 17 780  
Overført til investeringsregnskapet 76 998 206 110 152 690 197 200 246 000 303 600  
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------ 
Avsatt til disposisjonsfond 87 401 5 000 29 630 8 827 25 081 30 601  
Avsatt til bundne fond 97 810 - 1 415 --- 
Sum avsetninger 262 210 211 110 183 735 206 027 271 081 334 201  
        
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 149 678 ----- 
Tabell 2.1 Hovedoversikt drift. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 4 980 000 5 009 000 5 051 000 5 095 000  
Ordinært rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  
Skatt på eiendom 280 872 306 000 323 000 329 000 338 000 358 000  
Andre direkte eller indirekte skatter------ 
Andre generelle statstilskudd 149 558 139 691 285 241 240 541 208 441 187 741  
Sum frie disponible inntekter 7 054 984 7 289 491 7 612 241 7 615 541 7 648 441 7 709 741  
Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 410 302 397 081 442 359 468 778  
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 16 553 ----- 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 269 093 259 032 242 878 243 616 267 182 289 671  
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 ----- 
Avdrag på lån 309 855 321 266 337 847 351 895 374 037 389 053  
Netto finansinnt./utg. -203 638 -243 280 -170 423 -198 430 -198 860 -209 946  
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------ 
Til ubundne avsetninger 87 401 5 000 29 630 8 827 25 081 30 601  
Til bundne avsetninger 97 810 - 1 415 --- 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk------ 
Bruk av ubundne avsetninger 27 518 ----- 
Bruk av bundne avsetninger 81 844 4 164 11 714 11 507 17 860 17 780  
Netto avsetninger -75 849 -836 -19 331 2 680 -7 221 -12 821  
Overført til investeringsbudsjettet 76 998 206 110 152 690 197 200 246 000 303 600  
Til fordeling drift 6 698 498 6 839 265 7 269 797 7 222 591 7 196 360 7 183 374  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 698 498 6 839 265 7 269 797 7 222 591 7 196 360 7 183 374  
Mer/mindreforbruk------ 
Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

 Vedtatt
budsjett 2016
Budsjettforslag
2017
Budsjettforslag
2018
Budsjettforslag
2019
Budsjettforslag
2020
 
Rådmann, stab og støttefunksjoner      
Rådmann 9 000 9 039 9 039 9 039 9 039  
Økonomi 146 967 150 338 152 838 150 338 152 588  
Personal og organisasjon 119 307 132 198 139 198 137 998 137 998  
Kommunikasjonsavdeling 7 752 7 778 7 778 7 778 7 778  
Næring 9 203 10 272 10 272 10 272 10 272  
Kommuneadvokat 7 151 7 284 7 284 7 284 7 284  
Politisk sekretariat 11 464 11 663 11 663 11 663 11 663  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 310 844 328 572 338 072 334 372 336 622  
Oppvekst og levekår      
Stab Oppvekst og levekår 72 283 71 474 71 974 71 974 71 974  
Barnehage 1 076 008 1 074 147 1 039 047 1 038 147 1 036 647  
Grunnskole 1 366 987 1 407 730 1 405 130 1 402 530 1 402 530  
Johannes læringssenter 115 989 144 107 143 627 143 627 143 627  
Stavanger kulturskole 34 581 35 834 35 834 35 834 35 834  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 38 985 41 668 41 668 41 668 41 668  
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud 63 502 79 850 79 850 79 850 79 850  
Ungdom og fritid 71 929 75 407 73 607 74 107 73 607  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 67 538 71 356 73 356 73 356 73 356  
Helse og sosialkontor 621 097 612 820 614 320 614 320 614 320  
NAV 230 344 277 975 272 975 267 975 267 975  
Boligkontoret- 6 981 6 981 6 981 6 981  
Fysio- og ergoterapitjenesten 57 508 60 078 60 078 60 078 60 078  
Barneverntjenesten 213 520 218 458 218 458 218 458 218 458  
Hjemmebaserte tjenester 79 022 52 582 59 082 57 582 57 582  
Bo og aktivitet Nord og Sør 267 532 277 716 270 216 274 716 282 916  
Bo og aktivitet Psykisk helse 115 438 124 004 136 754 142 204 142 204  
Alders- og sykehjem 822 969 861 835 861 135 865 635 869 135  
Stavanger legevakt 40 656 48 800 48 800 48 800 48 800  
Rehabiliteringsseksjonen 43 383 48 547 48 547 48 547 48 547  
Arbeidstreningsseksjonen 12 442 13 454 13 454 13 454 13 454  
Flyktningseksjonen 9 215 21 697 21 697 21 697 21 697  
EMbo 9 555 11 918 11 918 11 918 11 918  
Dagsenter og avlastningsseksjonen 156 995 167 042 175 542 175 542 175 542  
Tekniske hjemmetjenester 1 309 1 497 1 497 1 497 1 497  
Krisesenteret i Stavanger 11 823 12 556 12 556 12 556 12 556  
Helsehuset i Stavanger 11 006 12 111 12 111 12 111 12 111  
Sentrale midler levekår -82 329 -79 909 -79 909 -79 909 -79 909  
Sentrale midler legetjeneste 66 866 70 285 70 585 70 885 71 185  
Sum Oppvekst og levekår 5 596 153 5 822 020 5 800 890 5 806 140 5 816 140  
Bymiljø og utbygging      
Stab Bymiljø og utbygging 5 999 6 097 6 097 6 097 6 097  
Miljø 4 673 44 5 544 1 544 1 544  
Utbygging 7 215 11 368 11 368 11 368 11 368  
Stavanger eiendom -276 423 -175 464 -165 314 -159 464 -156 264  
Park og vei 141 898 146 927 147 627 149 327 152 027  
Idrett 127 473 126 342 127 692 126 542 125 392  
Vannverket----- 
Avløpsverket----- 
Renovasjon 140 140 140 140 140  
Plan og anlegg----- 
Sum Bymiljø og utbygging 10 975 115 454 133 154 135 554 140 304  
Kultur og byutvikling      
Stab Kultur og byutvikling 18 982 18 207 14 757 14 247 14 247  
Byggesaksavdelingen----- 
Planavdelinger 33 563 34 694 39 344 41 344 37 344  
Kulturavdelingen 153 701 160 356 161 416 160 216 160 216  
Sum Kultur og byutvikling 206 246 213 257 215 517 215 807 211 807  
Felles kostnader 715 047 786 169 730 633 700 162 674 176  
Sum drift 6 839 265 7 265 472 7 218 266 7 192 035 7 179 049  
Sum fordelt til drift -6 839 265 -7 265 472 -7 218 266 -7 192 035 -7 179 049  
Sum totalt----- 
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.4 Driftsrammetabell

NoteTiltakOpprinnelig vedtatt
2016
Budsjettforslag
2017
Budsjettforslag
2018
Budsjettforslag
2019
Budsjettforslag
2020
 Frie inntekter     
1Formue- /inntektsskatt -5 092 000 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000
Endring Skatt fra inntekt og formue    -5 000 -10 000 -15 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 640 500 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600
3Inntektsutjevning 888 700 730 000 733 500 740 100 744 600
4Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017) -12 700 ----
EndringØkt overføring fra Staten jf. tidlig innsats i skolen og flere barnehagelærere, jf. Budsjettforliket, kr -15 mill. per år. Se barnehage og skole.     
 Sum frie inntekter -6 856 500 -7 004 000 -7 046 000 -7 102 000 -7 164 000
 Sentrale inntekter     
5Eiendomsskatt -251 000 -290 000 -290 000 -293 000 -308 000
EndringEiendomsskatt, redusert vekst. Blir justert med 2,2 %  20 000 15 000 10 000 5 000
6Integreringstilskudd fra staten -87 350 -250 000 -208 000 -175 000 -154 000
7Lyse AS, disponering av frikraft -13 800 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken -28 600 -24 200 -21 500 -22 400 -22 700
 Sum sentrale inntekter -380 750 -557 600 -517 900 -493 800 -493 100
 Finans     
9Lyse AS, utbytte -186 000 -209 500 -218 000 -240 000 -247 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
EndringØkt utbytte SK kino  -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
11Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
12Renteinntekter, konserninterne lån0 -4 200 -8 200 -13 450 -18 750
13Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -28 100 -27 900 -26 600 -27 500 -27 800
14Forus Næringspark AS, utbytte -3 500 -20 000 ---
15Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen  -67 300 -65 250 -61 600 -57 500
16Renteinntekter bank og finansforvaltning -31 700 -26 900 -26 900 -28 800 -30 200
17Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 174 314 181 578 180 119 188 680 196 471
EndringRenter, endret låneopptak   340 1 193 3 722 6 669
18Avdragsutgifter (investeringslån) 321 266 337 217 349 665 367 890 378 873
EndringEndring avdragsbetalinger  630 2 230 6 147 10 180
19Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak- -15 000 -10 000 -10 000 -10 000
EndringØkt utbytte Stavanger Parkering  -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
20Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen  -4 650 -4 600 -4 650 -4 700
EndringUtbytte Utvikling KF  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
21Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -88 885 -87 462 -90 091 -92 367 -94 241
 Sum finans 154 395 33 953 60 666 65 172 79 102
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
22Egenfinansiering av investeringer 206 110 156 190 198 950 247 750 305 350
23Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205- -3 500 -1 750 -1 750 -1 750
24Avsetning disposisjonsfond 5 000 ----
EndringAvsetning disposisjonsfond  9 630 8 827 25 081 30 601
25Avsetning - Vekstfond (næring)- 20 000 ---
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 211 110 182 320 206 027 271 081 334 201
 Sentrale utgifter     
26Ordinær reservekonto 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
27Folkevalgte 46 600 47 400 47 400 47 400 47 400
28Hovedtillitsvalgte 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900
29Kirkelig fellesråd 81 200 82 150 82 150 82 150 82 150
30Pensjon 185 000 165 000 165 000 165 000 165 000
31Tilskudd livssynssamfunn 13 100 14 200 14 200 14 200 14 200
32Revisjon og kontrollutvalg 5 150 5 300 5 300 5 300 5 300
33Felleskostnader 66 100 67 800 67 800 67 800 67 800
34Prisjustering KS-avtaler  1 000 1 000 1 000 1 000
35Valg- 6 000 - 6 000 -
36Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd 500 700 700 700 700
37Oppreisningsordning barnevern 15 000 8 000 2 000 --
38Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 101 037 153 750 153 750 153 750 153 750
39Lønnsoppgjøret 2017  90 600 90 600 90 600 90 600
EndringJustering KS forventet lønnsvekst (fra 2,4 % til 2,2 %)  -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
40Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling -20 000 -5 000 -15 000 -20 000 -25 000
EndringFra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Endring Effektivisering som følge av mer bruk av teknologi  -5 000 -10 000 -15 000 -20 000
 Sum sentrale utgifter 513 787 640 000 613 000 607 000 591 000
 Sum netto utgifter 879 292 856 273 879 693 943 253 1 004 303
 Tilskudd regionale prosjekter     
41Rogaland brann og redning IKS 111 800 115 800 120 400 125 200 130 250
42Greater Stavanger AS 7 950 7 960 7 960 7 960 7 960
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 52 700 49 900 49 400 50 300 50 800
44Sørmarka flerbrukshall IKS 12 000 11 450 10 800 9 950 9 950
45Multihallen og Storhallen IKS 9 150 8 900 8 700 8 400 8 400
46Ryfast, planleggingsutgifter 20 000 ----
47Tall Ship Race 2018 1 300 2 000 7 700 100 100
 Sum tilskudd regionale prosjekter 214 900 196 010 204 960 201 910 207 460
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 143 058 -6 509 317 -6 479 247 -6 450 637 -6 445 337
 Disponibelt utover 2016-nivå- -366 259 -336 189 -307 579 -302 279
 Tjeneste- og virksomhetsområdene viser kun ENDRINGER sammenlignet m/ opprinnelig budsjett 2016:     
 Felles tiltak sentrale områder     
48Økt bosetting av flyktninger   168 000 130 000 97 000 78 300
Endring Reduserte netto utgifter mottak av flyktninger   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
49Indeksregulering av eksterne husleieavtaler  3 000 3 000 3 000 3 000
50Tverrgående satsinger  8 000 8 000 8 000 8 000
Endring Tverrgående satsing Smartby skilles ut i egen post   -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Endring Tverrgånde omstillingsarbeid styrkes  3 000 3 000 3 000 3 000
Endring Smartbystrategien  7 000 7 000 7 000 7 000
51ENØK-innsparinger  -2 800 -6 500 -6 500 -6 500
52Endring pensjonssatser  -4 650 -4 650 -4 650 -4 650
53Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg  2 250 5 550 5 700 6 100
Endring Effektivsert drift av kantiner, kjøkken, matlevering mm  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
EndringRedusert bruk av innleid personell  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
EndringMål om redusert sykefravær  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
 Sum felles tiltak sentrale områder- 172 300 133 900 101 050 82 750
 Personal og organisasjon     
54Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie  3 300 10 500 10 500 10 500
55Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -590 -590 -590 -590
56Økte kostnader til nye arkivløsninger  1 750 1 350 350 350
57Flytting av Servicetorget til nye lokaler  1 000 ---
58Kommunens klimatilpasningsarbeid  800 800 800 800
59Avvik og varslingssystem – (ressurser)  600 800 800 800
60Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger   2 000 3 000 4 000 4 000
61Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter  1 200 1 200 --
62Effektiviseringskrav Personal og organisasjon  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
 Sum personal og organisasjon- 8 860 15 860 14 660 14 660
 Kommunikasjon     
63Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester  -120 -120 -120 -120
 Sum kommunikasjon- -120 -120 -120 -120
 Økonomi     
64Effektiviseringskrav Økonomi  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
65Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet  700 700 700 700
66Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -2 130 -2 130 -2 130 -2 130
67Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360   2 500 2 500 2 500 2 500
EndringLisenskostnader Microsoft Windows/Office/Public 360 med mer  -2 500   -2 500  
68Kompensasjon for valutakursendringer  350 350 350 350
69Økt båndbredde i ungdomsskolene  250 250 250 -
70Åpne data, koding og integrasjon m.m  1 350 1 350 1 350 1 350
71Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv  400 400 400 400
 Sum økonomi- -280 2 220 -280 1 970
 Næring     
72Styrke det internasjonale arbeidet  1 000 1 000 1 000 1 000
 Sum næring- 1 000 1 000 1 000 1 000
 SUM SENTRALE OMRÅDER- 181 760 152 860 116 310 100 260
 OPPVEKST OG LEVEKÅR     
 Felles tiltak oppvekst og levekår     
73Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0  1 000 1 000 1 000 1 000
74Planleggerstilling, barnehage  400 400 400 400
75Opptrappingsplan for rusfeltet  1 500 1 500 1 500 1 500
76Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal  50 250 250 250
77Planleggerstilling, skolebygg  400 400 400 400
78Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering  600 600 600 600
79Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab   -450 -450 -450 -450
80Effektiviseringskrav sentrale midler levekår  -200 -200 -200 -200
81Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd   500 500 500 500
82Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester  7 300 7 300 7 300 7 300
83Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå  -11 800 -11 800 -11 800 -11 800
EndringDøves senter  100 100 100 100
EndringSkipper Worse, hverdagsglede  100 100 100 100
EndringOppfølging unge arbeidsledige, pilotprosjekt   600 600 600 600
 Sum felles tiltak oppvekst og levekår- 100 300 300 300
 Barnehage     
84Kompetanseheving  1 000 1 000 1 000 1 000
EndringKompetanseheving  1 600 1 600 1 600 1 600
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode  -3 300 -7 600 -8 500 -8 500
86Justering av aktivitetsnivå  5 000 -25 000 -25 000 -25 000
87Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov  1 200 1 500 1 500 -
88Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud  -1 200 -2 300 -2 300 -2 300
89Økt foreldrebetaling  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
90Effektiviseringskrav Barnehage  -4 900 -4 900 -4 900 -4 900
EndringBarnehagene, ramme inkl. flere barnehagelærere jf. budsjettforliket  4 900 4 900 4 900 4 900
EndringØkt overføring fra Staten ifr flere barnehagelærere, jf. Budsjettforliket (øremerket tilskudd - inntekt)  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
 Sum barnehage- -4 700 -39 800 -40 700 -42 200
 Skole og SFO     
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes  - -300 -300 -300
92SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17  -1 700 -1 700 -1 700 -1 700
93Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017  2 100 2 100 2 100 2 100
94Nye krav til kompetanse for lærere  1 000 1 500 2 000 2 000
95Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid  500 1 000 1 000 1 000
96Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler  4 000 3 000 2 000 2 000
97Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018 - -1 300 -2 900 -2 900
98Elevtallsvekst grunnskole  5 900 5 900 5 900 5 900
99Lokal skolelederutdanning  1 500 500 --
100Effektiviseringskrav Skole  -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
EndringRerversert effektivitetskrav Skole   9 000 9 000 9 000 9 000
101Tidlig innsats  3 800 3 800 3 800 3 800
EndringRedusert ramme Lenden Ressussenter   -2 750 -2 750 -2 750 -2 750
EndringRedusert ramme min. språklige elever   -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
EndringOppsigelse lisens It's learning  -800 -800 -800 -800
EndringMobbeombud KFU  100 100 100 100
EndringStyrking ramme skolens ressuser/tilpasset undervisning, inkl. tidlig innsats i skolen jf. budsjettforliket  20 000 20 000 20 000 20 000
EndringØkt overføring fra Staten ifr tidlig innsats i skolen, jf. Budsjettforliket (øremerket tilskudd - inntekt)  -11 000 -11 000 -11 000 -11 000
EndringIKT-satsingen i skolen  3 550 3 550 3 550 3 550
 Sum skole og sfo- 21 700 19 100 16 500 16 500
 Johannes læringssenter     
102Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven  700 220 220 220
103Effektiviseringskrav Johannes læringssenter  -850 -850 -850 -850
 Sum Johannes læringssenter- -150 -630 -630 -630
 Kulturskolen     
104Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022  600 600 600 600
105Kulturskolen, økt egenbetaling  -160 -160 -160 -160
106Effektiviseringskrav Kulturskolen  -290 -290 -290 -290
 Sum Kulturskolen- 150 150 150 150
 PPT     
107Effektiviseringskrav PPT  -250 -250 -250 -250
 Sum PPT- -250 -250 -250 -250
 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud     
108Økt aktivitet styrket barnehagetilbud  2 400 2 400 2 400 2 400
EndringReversering av økning ressurssenter for barnehage   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
109Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  -400 -400 -400 -400
 Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud-----
 Ungdom og fritid     
110Ny frivilligsentral i Madla bydel  370 370 370 370
111Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019  -500 -500 - -500
112Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene  930 930 930 930
113Helsesøster for ungdom  650 650 650 650
114Omstilling 2018 - Ungdom og fritid - -1 800 -1 800 -1 800
115Effektiviseringskrav Ungdom og fritid  -350 -350 -350 -350
 Sum Ungdom og fritid- 1 100 -700 -200 -700
 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste     
116Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten  1 700 3 700 3 700 3 700
117Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste  -400 -400 -400 -400
EndringReversering effektivitetskrav skolehelsetjeneste   400 400 400 400
EndringJordmorstilling  650 650 650 650
 Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste- 2 350 4 350 4 350 4 350
 Barnevern     
118Barnevern, reduserte klientutgifter  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
119Effektiviseringskrav Barnevern   -500 -500 -500 -500
EndringKompetanseheving barnevern  800 800 800 800
EndringNy teknologi  200 200 200 200
 Sum barnevern- -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
 EMBO     
 Ingen endringer ----
 Sum EMBO-----
 Helse- og sosialkontor     
120Økt egenandel ressurskrevende brukere - 1 500 1 500 1 500
121Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset  2 700 2 700 2 700 2 700
122Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø  -12 500 -12 500 -12 500 -12 500
123Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor  -200 -200 -200 -200
 Sum helse- og sosialkontor- -10 000 -8 500 -8 500 -8 500
 NAV-kontorene     
124Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift  5 000 5 000 5 000 5 000
125Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet  40 000 35 000 30 000 30 000
126Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering  800 800 800 800
127Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne  210 210 210 210
 Sum NAV-kontorene- 46 010 41 010 36 010 36 010
 Hjemmebaserte tjenester     
128Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
129Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
130Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap  3 000 3 000 3 000 3 000
131Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering  1 900 1 900 1 900 1 900
132Cosdoc+ (nettbrett og lisens)  500 3 000 1 500 1 500
133Logistikkprogram hjemmesykepleien  500 1 000 1 000 1 000
134Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien - -1 000 -1 000 -1 000
135Omorganisering nye virksomheter  1 000 1 000 1 000 1 000
136Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede - -7 500 -7 500 -7 500
137Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere  2 500 7 000 7 000 7 000
138Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser - 750 6 200 6 200
139Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter  2 700 8 700 8 700 8 700
140Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser - 6 000 6 000 6 000
141Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser -- 4 500 7 700
142Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger --- 5 000
 Sum hjemmebaserte tjenester- 6 700 18 450 26 900 35 100
 Alders- og sykehjem     
143Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling  -1 600 -1 600 -1 600 -1 600
144Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping  2 700 2 700 2 700 2 700
145Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger  1 000 ---
146Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale  1 500 ---
147Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale  1 200 1 200 1 200 1 200
148Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp  2 400 2 400 2 400 2 400
149Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300
150Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
EndringForventet merinntekt fra egenandeler pga økt lønnsvekst   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
151Omstilling 2018 - -17 500 -17 500 -17 500
152Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
EndringSykehjem, økt ramme  1 500 1 500 1 500 1 500
153Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem  1 000 90 500 95 000 98 500
154Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer - -33 000 -33 000 -33 000
155Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer - -11 400 -11 400 -11 400
156Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer - -25 800 -25 800 -25 800
 Sum alders- og sykehjem- 1 400 700 5 200 8 700
 Stavanger legevakt     
157Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil  7 000 7 000 7 000 7 000
Endring Stavanger legevakt  -500 -500 -500 -500
 Sum Stavanger legevakt- 6 500 6 500 6 500 6 500
 Rehabiliteringsseksjonen     
158Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige  3 000 3 000 3 000 3 000
159Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen  -200 -200 -200 -200
EndringRusomsorg, bedre bo- og ettervernstilbud   1 200 1 200 1 200 1 200
 Sum Rehabiliteringsseksjonen- 4 000 4 000 4 000 4 000
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
160Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig - -1 500 -1 500 -1 500
161Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
162Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
163Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
164Justering av budsjett, Austbø bofellesskap  8 800 8 800 8 800 8 800
165Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser  1 000 11 000 11 000 11 000
 Sum dagsenter og avlastningsseksjonen- 5 300 13 800 13 800 13 800
 Samfunnsmedisin     
166Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst  300 600 900 1 200
167Øke ressurser til smittevernoverlege  200 500 500 500
 Sum samfunnsmedisin- 500 1 100 1 400 1 700
 Tekniske hjemmetjenester     
168Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester  -50 -50 -50 -50
 Sum tekniske hjemmetjenester- -50 -50 -50 -50
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
169Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
170Tilskudd private fysioterapeuter   550 550 550 550
 Sum fysio- og ergoterapitjenesten- -450 -450 -450 -450
 Arbeidstreningsseksjonen     
171Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter  200 200 200 200
172Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen  570 570 570 570
173Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen  -50 -50 -50 -50
 Sum arbeidstreningsseksjonen- 720 720 720 720
 Krisesenteret     
 Ingen endringer ----
 Sum Krisesenteret-----
 Helsehuset i Stavanger     
174Klinisk ernæringsfysiolog  600 600 600 600
 Sum Helsehuset i Stavanger- 600 600 600 600
 Flyktningseksjonen     
175Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen  -50 -50 -50 -50
 Sum Flyktningseksjonen- -50 -50 -50 -50
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR- 78 980 57 850 63 100 73 100
 KULTUR OG BYUTVIKLING     
 Felles tiltak kultur og byutvikling     
176Digitalisering av byggesaksarkiv   -500 -3 800 -4 800 -4 800
177Interkommunal delplan (IKDP) Forus  -340 -490 --
 Sum felles tiltak kultur og byutvikling- -840 -4 290 -4 800 -4 800
 Kultur     
178Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger  300 300 300 300
179Reforhandlet driftsavtale Nye Tou  300 600 600 600
180MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes  2 800 1 600 1 600 1 600
EndringAvtale MUST Holmeegenes  -2 800 1 200   
181MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»  400 ---
182MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum  3 400 3 400 3 400 3 400
183Avsluttet Obstfelderjubileum 2016  -800 -800 -800 -800
184Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus  540 ---
185Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)  -600 -600 -600 -600
186Opera Rogaland IKS, driftstilskudd   50 100 100 100
187Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF  700 700 700 700
EndringFilmkraft  100    
Endring Det frie feltet   1 000    
EndringTilskudd tomatfestivalen  50    
 Sum kultur- 5 440 6 500 5 300 5 300
 Byggesaksavdelingen     
 Ingen endringer ----
 Sum Byggesaksavdelingen-----
 Geodata     
188Taksering eiendomsskatt - 5 000 7 000 3 000
 Sum Geodata-- 5 000 7 000 3 000
 Planavdelinger     
189Innkjøp av konsulenttjenester  1 500 1 150 1 150 1 150
190Drift av ny 3D teknologi  350 350 350 350
EndringReduserte kostnader drift byutvikling pga færre saker   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
 Sum planavdelinger- -150 -500 -500 -500
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING- 4 450 6 710 7 000 3 000
 BYMILJØ OG UTBYGGING     
 Stab Bymiljø og utbygging     
 Ingen endringer ----
 Sum Stab Bymiljø og utbygging-----
 Plan og anlegg § 11,2     
 Ingen endringer ----
 Sum Plan og anlegg § 11,2-----
 Miljø     
191Redusert støtte til Grønn by  -50 -50 -50 -50
192Effektiviseringskrav Miljø  -170 -170 -170 -170
193Panteordning gamle vedovner - 5 000 5 000 5 000
194Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård  4 000 ---
EndringUllandhaug Økologiske gård, forsinket oppstart  -4 000 4 000   
195Piggdekkgebyr  -5 000 -8 000 -8 000 -8 000
196Revisjon klima- og miljøplan  500 ---
 Sum miljø- -4 720 780 -3 220 -3 220
 Utbygging     
197Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter   4 070 4 070 4 070 4 070
 Sum utbygging- 4 070 4 070 4 070 4 070
 Park og vei     
198Biologisk mangfold  50 300 550 800
199Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse  100 200 300 400
200Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler  150 300 450 600
201Bidrag fra vertskommune under festival  -500 - -500 -
202Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene  -500 -500 -500 -500
203Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene  -300 -300 -300 -300
204Redusert vedlikehold på vei  -500 -500 -500 -500
205Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder  2 000 ---
206Skadedyrbekjempelse park og vei  750 750 750 750
207Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet  400 800 1 200 1 600
208Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø  300 600 900 1 200
209Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg  200 400 600 800
210Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg  600 1 200 1 800 2 400
211Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS  200 400 600 800
 Sum park og vei- 2 950 3 650 5 350 8 050
 Idrett     
212Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)  -500 -500 -500 -500
EndringReversert reduksjon av tilskudd til idretten  500 500 500 500
213Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019  1 050 - 1 050 -
214Økte billettinntekter i svømmehallene  -500 -1 000 -1 000 -1 000
215Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
216Leieinntekter OTD i 2017 og 2019  -700 - -700 -
217Indeksregulering Oilers investa AS  150 250 350 450
218Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
219Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017  -1 100 -2 200 -2 200 -2 200
220Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall - 800 2 000 2 000
221Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen  2 900 5 000 5 000 5 000
222Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall  1 050 1 050 1 050 1 050
223Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta  125 125 125 125
224Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering  2 500 2 800 - -900
EndringIdrettspatruljen (i samarbeid med idrettsrådet)  300 300 300 300
 Sum idrett- 2 075 3 425 2 275 1 125
 Stavanger eiendom     
225Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -182 816 -182 816 -182 816 -182 816
226Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  264 280 264 280 264 280 264 280
227Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester  -230 -230 -230 -230
228Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF  -820 -820 -820 -820
229Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -200 -200 -200 -200
230Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  1 380 1 380 1 380 1 380
231Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF  -400 -400 -400 -400
232Skadedyrbekjempelse  750 750 750 750
233Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg  6 200 6 200 11 200 11 200
234Forsikring bygg  200 400 600 800
235Tiltakspakke økt sysselsetting  -6 750 -6 750 -6 750 -6 750
236Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19  4 550 550 -2 300 -2 300
237Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg  10 550 24 500 28 000 31 000
 Sum Stavanger eiendom- 96 694 106 844 112 694 115 894
 Vannverket     
238Fastledd, IVAR  836 3 361 5 209 8 935
239Mengdevariabelt ledd, IVAR  844 3 360 4 914 9 178
240Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400
241Driftsutgifter/generell prisstigning  715 1 444 2 187 2 946
242Avskrivninger  552 1 233 1 808 2 336
243Renter restkapital  -977 -484 -112 215
244Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 320 816 589 3 672
245Gebyrer/gebyrøkning 0 -10 430 -15 645 -28 682
 Sum Vannverket-----
 Avløpsverket     
246Fastledd, IVAR  1 047 2 540 4 421 5 602
247Mengdevariabelt ledd, IVAR  -200 1 795 3 210 4 330
248Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400
249Driftsutgifter/generell prisstigning  1 871 2 751 3 649 4 565
250Avskrivninger  1 378 2 297 3 125 3 737
251Renter restkapital  -2 544 -2 009 -1 491 -1 064
252Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 652 -8 824 -14 714 -16 994
253Gebyrer/gebyrøkning --- -2 326
254Skadedyrbekjempelse Avløpsverket   750 750 750 750
 Sum Avløpsverket-----
 Renovasjon     
255Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR  800 2 300 3 800 4 500
256Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning  2 855 5 252 7 992 11 767
257Kalkulerte finanskostnader  168 169 152 132
258Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester  -20 -1 436 -823 -135
259Gebyrer/generell gebyrøkning  -3 390 -7 700 -12 300 -16 720
260Bruk/avsetning til selvkostfond  -1 163 665 429 -294
261Skadedyrbekjempelse Renovasjon  750 750 750 750
 Sum renovasjon-----
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING- 101 069 118 769 121 169 125 919
 SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE  366 259 336 189 307 579 302 279
       
 Kontroll:     
 Disponibelt utover 2016-nivå- -366 259 -336 189 -307 579 -302 279
 Sum endringer på tjenesteområdene- 366 259 336 189 307 579 302 279
 Herav driftskonsekvenser av investeringer- 31 725 95 325 110 675 126 575
 Sum tekniske budsjettjusteringer-----
 BUDSJETTBALANSE (skal være i kr 0)-----
       
Tabell 2.4 Driftsrammetabell 2017 -2020. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2017201820192020Snitt
2017-2020
Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,8 %2,1 %2,7 %3,3 %2,5 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering58 %71 %46 %58 %58 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %64 %66 %65 %65 %< 60 %
Tabell 2.5 Økonomiske måltall
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)
2016
Opprinnelig vedtatt budsjett
2016
Justert budsjett per 2. tertial
2017
Vedtatt budsjett
2018
Vedtatt budsjett
2019
Vedtatt budsjett
2020
Vedtatt budsjett
 
Formue- og inntektsskatt -5 092 000 -4 945 300 -4 980 000 -5 009 000 -5 051 000 -5 095 000  
Vekst fra året før3,3 %0,3 %0,7 %0,6 %0,8 %0,9 % 
% av landsgjennomsnittet137,9 %132,9 %129,5 %129,7 %129,9 %129,9 % 
Antall innbyggere 01.01.xx 132 644 132 644 133 272 133 906 134 905 135 950  
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 38 226 37 282 37 367 37 407 37 441 37 477  
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 27 719 28 058 28 852 28 847 28 833 28 848  
Diff. Stavanger og landsgj.snittet 10 507 9 224 8 515 8 560 8 608 8 629  
        
Rammetilskudd:        
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) -2 998 000 -2 998 000 -3 099 000 -3 119 500 -3 142 500 -3 169 000  
Utgiftsutjevning 457 592 457 592 400 578 404 787 407 487 411 787  
INGAR 7 577 7 577 13 409 13 400 13 400 13 400  
Saker med særskilt fordeling -17 348 -17 348 -20 187 -20 187 -20 187 -20 187  
Storbytilskudd -49 000 -49 000 -48 800 -49 000 -49 300 -49 600  
Tapskompensasjon skjønn -27 400 -27 400      
Saldering NB /RNB -13 921 -13 921      
Prosjektskjønn  -650      
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. -2 640 500 -2 641 150 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  
Inntektsutjevning 888 700 781 400 730 000 733 500 740 100 744 600  
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning -1 751 800 -1 859 750 -2 024 000 -2 037 000 -2 051 000 -2 069 000  
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet -6 843 800 -6 805 050 -7 004 000 -7 046 000 -7 102 000 -7 164 000  
Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før  2,9 %0,6 %0,8 %0,9 % 
Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Hovedoversikt – investering

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom 74 023 260 600 135 000 74 000 30 000 -
Andre salgsinntekter 930 -----
Overføringer med krav til motytelse 9 702 6 000 87 264 ---
Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000
Statlige overføringer 35 421 21 440 67 150 259 195 7 800 12 000
Andre overføringer 89 723 7 000 6 000 ---
Renteinntekter og utbytte------
Sum inntekter 369 267 434 040 448 414 445 195 141 800 95 000
Utgifter      
Lønnsutgifter 30 862 11 201 ----
Sosiale utgifter 7 342 2 793 ----
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 124 019 1 260 773 1 268 344 956 300 955 850 791 050
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 20 016 -----
Overføringer 159 467 200 ----
Renteutgifter og omkostninger 12 -----
Fordelte utgifter -193 234 -16 412 ----
Sum utgifter 1 148 483 1 258 555 1 268 344 956 300 955 850 791 050
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån 145 983 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000
Utlån 255 355 216 450 420 630 415 500 411 480 393 700
Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 25 100 26 100 24 600 23 100
Dekning av tidligere års udekket------
Avsatt til ubundne investeringsfond------
Avsatt til bundne investeringsfond 5 093 -----
Avsatt til likviditetsreserve- ----
Sum finansieringstransaksjoner 422 104 340 550 551 730 555 600 558 080 546 800
Finansieringsbehov 1 201 320 1 165 065 1 371 660 1 066 705 1 372 130 1 242 850
Dekket slik:      
Bruk av lån 890 134 810 355 967 861 697 367 938 943 737 606
Salg av aksjer og andeler------
Mottatte avdrag på utlån 214 775 148 600 156 954 172 138 187 187 201 644
Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 152 690 197 200 246 000 303 600
Bruk av tidligere års udisponert------
Bruk av disposisjonsfond------
Bruk av bundne driftsfond 847 -----
Bruk av ubundne investeringsfond 10 050 - 86 155 ---
Bruk av bundne investeringsfond 8 517 - 8 000 ---
Bruk av likviditetsreserve- ----
Sum finansiering 1 201 320 1 165 065 1 371 660 1 066 705 1 372 130 1 242 850
Udekket/udisponert------
Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Investeringer i anleggsmidler 1 148 483 1 258 555 1 268 344 956 300 955 850 791 050  
Utlån og forskutteringer 255 355 216 450 420 630 415 500 411 480 393 700  
Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 25 100 26 100 24 600 23 100  
Avdrag på lån 145 983 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000  
Dekning av tidligere års udekket------ 
Avsetninger 5 093 ----- 
Årets finansieringsbehov 1 570 587 1 599 105 1 820 074 1 511 900 1 513 930 1 337 850  
Finansiert slik:       
Bruk av lånemidler 890 134 810 355 967 861 697 367 938 943 737 606  
Inntekter fra salg av anleggsmidler 74 023 260 600 135 000 74 000 30 000 - 
Tilskudd til investeringer 125 144 28 440 73 150 259 195 7 800 12 000  
Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 224 477 154 600 244 218 172 138 187 187 201 644  
Andre inntekter 930 ----- 
Sum ekstern finansiering 1 474 175 1 392 995 1 573 229 1 314 700 1 267 930 1 034 250  
Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 152 690 197 200 246 000 303 600  
Bruk av avsetninger 19 414 - 94 155 --- 
Sum finansiering 1 570 587 1 599 105 1 820 074 1 511 900 1 513 930 1 337 850  
Udekket/udisponert------ 
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.3 Investeringstabell

NoteVEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020Total prosjekt-
kostnad
Påløpte
kostnader
tom 2015
Budsjett 20162017201820192020 
 DIVERSE BYGG OG ANLEGG        
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 500 62 274 33 200 2 000     
2Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) 90 000    20 000 29 000 22 000 4 000  
3Holmeegenes, rehabilitering 26 950 24 428 400 1 130     
EndringHolmeegenes, inventar    1 000     
4Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017) 141 000 22 758 30 000 88 200     
5Administrasjonsbygg, utbedring   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
6Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) 55 000 9 068 26 900 19 000     
7Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017) 21 900   7 400 14 500     
8Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) 32 000 1 548 13 000 17 450     
9Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 140 000     4 000 30 000 50 000  
10Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) 150 000     4 000 30 000 50 000  
11Ny målestasjon Schancheholen 350     350    
12Brannsikring i sentrum    1 500 1 500 1 500 1 500 1 500  
 Sum diverse bygg 754 700   113 400 165 780 39 850 84 500 106 500  
 SKOLEBYGG        
13Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020) 251 000   2 000 5 000 93 000 62 000 69 000  
14Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021) 286 000    2 000 38 000 90 000 100 000  
15Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) 25 000   3 000 11 000 11 000    
16Lunde skole, innvendig ombygging 27 000   1 000 14 000 12 000    
17Skeie skole modulbygg, 3 klasser 17 000    17 000     
18Storhaug bydel ny barneskole 14 rom 182 000 156   2 500 5 000 10 000 20 000  
EndringNy barneskole på Storhaug      90 000 82 500  
19Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018) 25 000   1 500 0 23 500    
20Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) 146 000   2 000 10 000 40 000 94 000   
21Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000      1 000 2 000  
22Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017) 40 500   3 000 37 500     
23Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020) 134 000   1 000 11 300 21 000 50 000 50 700  
24Godeset skole, modulbygg to klasserom 11 900    11 900     
25Gausel skole, modulbygg to klasserom 11 000    11 000     
26Skoler, inventar og utstyr   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
27Skoler, løpende rehabilitering   2 500 2 500 2 500 2 500 2 500  
 Sum skolebygg 1 352 400   18 000 137 700 248 000 401 500 328 700  
 BARNEHAGEBYGG        
28Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) 36 000   100 15 000 20 900    
29Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020) 47 000  0  5 000 30 000 12 000  
30Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019) 45 000   10 000 3 100 20 000 11 900   
31Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) 20 000  000 2 000 15 000  
32Barnehager, løpende rehabilitering    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
33Barnehager, inventar og utstyr   1 000 1 000 1 000 2 000 1 000  
 Sum barnehagebygg 148 000   13 100 21 100 48 900 47 900 30 000  
 SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG        
34Boligtilbud demente   500 1 500     
35Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) 90 000 578 1 500 20 500 37 400 30 000   
36Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018) 52 000 2 758 23 800 23 000 2 400    
37Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017) 5 000   3 000 2 000     
38Helsehuset i Stavanger  0 2 000     
39Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017) 12 000   2 000 10 000     
40Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) 474 000 103 532 195 000 146 500 29 000    
41Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018) 60 000 36 500 15 000 40 000 4 500   
42Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) 3 000  0 3 000     
43Velferdsteknologi    2 000 3 000 4 000 4 000  
44Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg     2 000    
EndringRamsviktunet sykehjem    -2 000     
45Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke 40 000    40 000     
46Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer 3 000   2 000 1 000     
47Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester 2 000   1 000 1 000     
48Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
49Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) 25 000 257 9 000 15 700     
50Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) 26 500 2 424 8 000 16 100     
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig 792 500   247 300 298 300 114 800 39 500 5 000  
 PARK- OG IDRETTSBYGG        
51Idrettsbygg, rehabilitering    500 500 500 500 500  
52Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront 78 000     1 000 10 000 40 000  
53Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) 40 000       5 000  
EndringKlasserom/garderobeanlegg Jåtten/Hinna     5 000 15 000 15 000   
54Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018) 86 000   10 000 30 000 46 000    
55Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 66 500    5 000 10 000 30 000 7 000  
EndringMadlamark skole svømmehall, rehabilitering i stedet for nybygg    -5 000 -10 000 -30 000 -5 500  
56Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 50 000    5 000 10 500 20 000 2 500  
57Cricketbane tilrettelegging, interkommunal  0 3 000     
58Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 40 000    2 000 25 000 13 000   
59Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017) 33 536 206 21 500 11 800     
60Folkebad - Planleggingsutgifter 10 000 4 203 700 5 000     
61Ishockeyvant-Stavanger ishall    4 000     
62Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600   600 2 000   4 000   
63Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) 125 000 23 174 65 000 36 800     
64Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018) 235 000 2 295 9 000 103 000 101 000 20 000   
 Sum park og idrettsbygg 770 636   107 300 208 100 199 000 82 500 49 500  
65Økt rehabilitering   14 000 8 000 3 500 3 500   
66Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke 25 000    25 000     
 Sum bygg 3 818 236   513 100 863 980 654 050 659 400 519 700  
 UTBYGGINGSOMRÅDER        
67Kjøp og utvikling av prosjekter    5 000 5 000 5 000 5 000  
 Storhaug        
68Områdeløft Storhaug 8 000 4 000 2 000 2 000     
EndringOmrådeløft Storhaug     2 000 2 000   
 Jåttåvågen        
69Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 150 000 121 875 26 200 1 900     
70Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse   3 500 1 500     
 Sum utbyggingsområder 158 000   31 700 10 400 7 000 7 000 5 000  
 VANNVERKET        
71Vannmålere/off. ledninger   1 100 600 600 600 600  
72Ringledninger/forsterkninger   2 400 2 400 2 400 2 500 2 500  
73Fornyelse/renovering   22 000 25 000 25 000 30 000 30 000  
74Vannledninger/utbyggingsområder    5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  
75Byomforming   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
76Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 456 3 600 10 900 5 000    
77Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet 20 000   5 000 10 000 5 000    
78Strakstiltak   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
 Kjøretøy vannverket        
79Bil til lekkasjelytting      650   
80Reparasjonslag   600    650   
 Sum vannverket 40 000   43 700 57 900 47 000 43 400 42 100  
 AVLØPSVERKET        
81Separering   11 000 11 000 7 500 10 000 10 000  
82Fornyelse og renovering   33 000 35 000 35 000 35 000 35 000  
83Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 455 3 600 10 900 5 000    
84Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner 80 000   5 000 10 000 20 000 20 000 10 000  
85Byomforming   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  
86Strakstiltak   2 500 2 500 2 500 2 500 2 500  
 Kjøretøy        
87Stasjonsdrift     1 500 1 300 3 500  
 Sum avløp 100 000   60 100 74 400 76 500 73 800 66 000  
 RENOVASJON        
88Kjøp av nye søppelspann   2 400 2 000 2 000 1 500 1 500  
89Nedgravde containere   2 200 2 200 2 000 2 000 2 000  
 Sum renovasjon   4 600 4 200 4 000 3 500 3 500  
 Sum vann, avløp og renovasjon 140 000   108 400 136 500 127 500 120 700 111 600  
 PARK OG VEI        
 Framkommelighet        
90Asfaltering   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  
91Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) 25 000 611 0 24 000     
EndringFlaskehalsprosjektet     -5 000     
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500  
93Nye veianlegg    2 100 2 100 2 100 2 100 2 100  
94Gatelys    10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) 40 000   10 000 10 000 10 000 10 000   
 Miljø og trafikksikkerhet        
96Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner   2 500 9 500 2 250 2 250 2 250  
97Sykkelstrategi (ferdig 2017) 50 000 18 837 17 200 10 000     
EndringSykkelstrategi      20 000 20 000 20 000  
98Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 000  0 5 000     
99Trafikksikkerhet   8 300 15 300 15 300 15 300 15 300  
100Miljø og gatetun   3 500 3 500 3 500 3 500 3 500  
 Sentrum        
101Sentrum   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000  
 Park og nærmiljø        
102Hillevåg torg 11 000   3 000 8 000     
103Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg    6 100 6 100 6 100 6 100 6 100  
104Tasta skatepark, del 2 15 000   3 000 12 000     
105Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
106Prosjekt friområde    10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  
107Økt opparbeidelse av friområder   4 000 500     
EndringØkt opparbeidelse av friområder    1 500 2 000 2 000   
EndringHundeluftgårder    400     
108Parkanlegg/friområder, rehabilitering    700 700 700 700 700  
 Utendørs idrettsanlegg        
109Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000   8 000 21 000     
110Idrettsanlegg, rehabilitering    6 000 6 000 6 000 6 000 6 000  
 Uteområder kommunale bygg        
EndringTrafikksikring Jåtten     5 000     
111Nylund skole, rehabilitering av uteareal 3 200    3 200     
112Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700     5 700    
113Utearealer skoler    8 000 8 000 8 000 8 000 8 000  
114Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke 16 264    16 264     
 Sum park og vei 183 900   115 900 196 564 115 150 109 450 97 450  
 FELLES        
EndringSkoler - investering i IKS/Smartteknologi     2 000 2 000 2 000 2 000  
EndringInvestering smartteknologi     10 000 10 000 10 000 10 000  
EndringStartkapital aksjer Stavanger Convention Bureau (Forum)     5 000 5 000 2 500   
EndringOmrådeløft Hillevåg     1 000 2 000 2 000 2 000  
115Avvik og varslingssystem    1 800 2 800 800 800  
116Strømmålere, utskifting 3 200   2 000 1 200     
117Egenkapitalinnskudd KLP   19 100 20 100 21 100 22 100 23 100  
 Sum felles 3 200   21 100 41 100 42 900 39 400 37 900  
 LEVEKÅR        
118Biler   1 500 2 300 1 500 1 500 1 500  
 Sum levekår   1 500 2 300 1 500 1 500 1 500  
 KIRKELIG FELLESRÅD        
119Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 305 000 3 039 15 000 20 000 20 000 20 000 25 000  
120Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 30 000   2 000 20 000 8 000    
121Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000    2 000 2 000 3 000   
122Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) 1 100    400 700    
123Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000     3 000 18 000 4 000  
124Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000       2 000  
EndringHafrsfjordsenteret, ny kirkesal       2 000 10 000  
125Tasta gravlund, prosjektering     200 600    
 Sum kirkelig fellesråd 405 100   17 000 42 600 34 300 43 000 41 000  
          
 Sum investeringer 4 708 436   808 700 1 293 444 982 400 980 450 814 150  
 FINANSIERING AV INVESTERINGER        
126Overføring fra driften   224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
127Momsrefusjon investeringer   139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  
128Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån   43 600 43 600 43 600 43 600 43 600  
129Salgsinntekter   184 000 135 000 25 000 4 000   
130Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming     44 000 16 000   
131Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse     5 000 10 000   
132Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig  0  230 195    
133Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap    6 300 11 000    
134Husbanktilskudd til kommunale boliger    20 000     
135Spillemidler nærmiljøanlegg   800 800 800 800   
136Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)    36 600     
137Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2   2 740 3 450 2 200    
138Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral   6 000 6 000     
139Vålandstårnets venner   1 000 2 000     
140Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord      2 000   
141Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord    4 000     
142Spillemidler, Nye Gamlingen     10 000    
143Bruk av ubundne investeringsfond    86 155     
144Bruk av bundne investeringsfond    8 000     
145Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall      5 000 5 000   
146Mottatte avdrag på konserninterne utlån    7 354 14 538 21 587 28 044  
147Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole       7 500  
148Spillemidler, svømmehall ved Madlamark skole       4 500  
149Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering    81 264     
EndringØkt låneopptak    18 900 48 000 117 500 121 000  
150Låneopptak   593 905 528 331 233 867 409 963 222 906  
 Sum finansiering av investeringer    1 293 444 982 400 980 450 814 150  
 Andel egenfinansiering   58 %71 %46 %58 % 
 Andel lånefinansiering   42 %29 %54 %42 % 
Tabell 2.9 Investeringstabell 2017-2020. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

 Budsjettforslag
2017
Vedtatt budsjett
2016
Prosentvis endring
2016-2017
 
100 Politisk styring41 894 41 854 0,1 
110 Kontroll og revisjon5 150 5 150 0 
120 Administrasjon368 404 350 430 5,1 
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen21 800 27 799 -21,6 
130 Administrasjonslokaler62 438 49 958 25 
170 Årets premieavvik-184 353 -164 353 12,2 
171 Amortisering av tidligere års premieavvik62 938 62 938 0 
172 Pensjon306 588 306 588 0 
173 Premiefond-20 173 -20 173 0 
180 Diverse fellesutgifter208 827 167 541 24,6 
190 Interne serviceenheter551 0 0 
201 Førskole932 092 927 121 0,5 
202 Grunnskole1 242 098 1 191 603 4,2 
211 Styrket tilbud til førskolebarn148 972 138 164 7,8 
213 Voksenopplæring44 805 38 850 15,3 
215 Skolefritidstilbud17 795 16 616 7,1 
221 Førskolelokaler og skyss111 447 108 630 2,6 
222 Skolelokaler257 171 245 040 5 
223 Skoleskyss6 109 6 109 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge31 765 31 501 0,8 
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste79 217 74 551 6,3 
233 Annet forebyggende helsearbeid41 574 38 463 8,1 
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser104 638 100 245 4,4 
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering188 077 174 584 7,7 
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid116 082 84 337 37,6 
243 Tilbud til personer med rusproblemer79 332 71 365 11,2 
244 Barneverntjeneste70 652 63 169 11,9 
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet19 934 19 644 1,5 
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet183 733 145 717 26,1 
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon851 566 841 318 1,2 
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende891 231 874 321 1,9 
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene30 500 25 004 22 
261 Institusjonslokaler87 470 85 442 2,4 
265 Kommunalt disponerte boliger-18 553 -60 307 -69,2 
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi15 823 14 264 10,9 
275 Introduksjonsordningen114 749 37 117 209,2 
276 Kvalifiseringsordningen47 139 41 836 12,7 
281 Ytelse til livsopphold171 516 136 516 25,6 
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig16 057 12 720 26,2 
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9 721 16 508 -41,1 
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)-2 086 -2 086 0 
301 Plansaksbehandling26 257 45 860 -42,8 
303 Kart og oppmåling8 198 6 817 20,3 
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser-620 -644 -3,7 
305 Eierseksjonering626 611 2,5 
320 Kommunal næringsvirksomhet2 976 -1 596 -286,5 
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet7 106 919 673,2 
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling926 856 8,2 
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 780 1 780 0,0 
332 Kommunale veier93 743 91 275 2,7 
335 Rekreasjon i tettsted52 622 50 576 4,1 
338 Forebygging av branner og andre ulykker25 654 24 481 4,8 
339 Beredskap mot branner og andre ulykker81 288 78 461 3,6 
340 Produksjon av vann-3 557 -5 237 -32,1 
345 Distribusjon av vann3 557 5 237 -32,1 
350 Avløpsrensing2 178 1 331 63,6 
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann-3 593 -5 398 -33,4 
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.1 415 4 067 -65,2 
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall140 140 0 
360 Naturforvaltning og friluftsliv22 012 25 739 -14,5 
365 Kulturminneforvaltning604 558 8,2 
370 Bibliotek35 798 33 959 5,4 
375 Museer23 885 19 785 20,7 
377 Kunstformidling60 945 59 555 2,3 
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg29 678 32 510 -8,7 
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg130 447 128 316 1,7 
383 Musikk- og kulturskoler32 907 31 654 4 
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg94 257 97 524 -3,4 
386 Kommunale kulturbygg31 898 32 116 -0,7 
390 Den norske kirke83 670 80 770 3,6 
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn13 100 13 100 0 
800 Skatt på inntekt og formue-5 250 000 -5 343 000 -1,7 
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 026 120 -1 766 630 14,7 
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-250 800 -88 150 184,5 
860 Motpost avskrivninger-402 753 -439 861 -8,4 
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)122 766 245 315 -50 
880 Interne finansieringstransaksjoner182 320 211 110 -13,6 
Nettosum alle funksjoner0 0 0 
Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer 2017Vedtatt budsjett
2017
Vedtatt budsjett
2016
Prosentvis endring
2016-2017
 
Rådmann, stab og støttefunksjoner    
     
Rådmann    
10 Lønn13 873 13 834 0,3 
11 Forbruk220 220 0 
12 Drift346 346 0 
14 Overføringer1 963 1 963 0 
Sum utgifter16 402 16 363 0,2 
     
17 Refusjoner-7 363 -7 363 0 
Sum inntekter-7 363 -7 363 0 
     
Nettosum Rådmann9 039 9 000 0,4 
     
Økonomi    
10 Lønn28 559 28 314 0,9 
11 Forbruk4 775 4 785 -0,2 
12 Drift2 344 2 344 0 
13 Kjøp av tjenester22 12 83,3 
14 Overføringer321 321 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner47 47 0 
Sum utgifter36 068 35 823 0,7 
     
16 Salgsinntekter-21 -21 0 
17 Refusjoner-1 370 -1 370 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-47 -47 0 
Sum inntekter-1 438 -1 438 0 
     
Nettosum Økonomi34 630 34 385 0,7 
     
SK-Regnskap    
10 Lønn35 088 34 182 2,7 
11 Forbruk5 306 5 306 0 
12 Drift1 300 1 300 0 
13 Kjøp av tjenester20 20 0 
14 Overføringer526 526 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner119 119 0 
Sum utgifter42 359 41 453 2,2 
     
16 Salgsinntekter-5 850 -5 850 0 
17 Refusjoner-5 370 -3 530 52,1 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-119 -119 0 
Sum inntekter-11 339 -9 499 19,4 
     
Nettosum SK-Regnskap31 020 31 954 -2,9 
     
IT    
10 Lønn29 043 25 858 12,3 
11 Forbruk33 211 32 961 0,8 
12 Drift29 702 29 352 1,2 
14 Overføringer11 366 11 366 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 000 4 000 0 
Sum utgifter107 322 103 537 3,7 
     
16 Salgsinntekter-13 871 -13 871 0 
17 Refusjoner-22 787 -22 497 1,3 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-4 000 -4 000 0 
Sum inntekter-40 658 -40 368 0,7 
     
Nettosum IT66 664 63 169 5,5 
     
Kemner    
10 Lønn21 345 20 780 2,7 
11 Forbruk3 339 3 341 -0,1 
12 Drift518 518 0 
13 Kjøp av tjenester19 17 11,8 
14 Overføringer1 204 1 204 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner11 11 0 
Sum utgifter26 436 25 871 2,2 
     
16 Salgsinntekter-2 960 -2 960 0 
17 Refusjoner-5 441 -5 441 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-11 -11 0 
Sum inntekter-8 412 -8 412 0 
     
Nettosum Kemner18 024 17 459 3,2 
     
Personal og organisasjon    
10 Lønn106 264 97 142 9,4 
11 Forbruk25 507 22 429 13,7 
12 Drift13 493 11 521 17,1 
13 Kjøp av tjenester1 981 1 977 0,2 
14 Overføringer1 626 1 626 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner61 61 0 
Sum utgifter148 932 134 756 10,5 
     
16 Salgsinntekter-5 350 -5 350 0 
17 Refusjoner-10 003 -8 718 14,7 
18 Overføringer-1 320 -1 320 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-61 -61 0 
Sum inntekter-16 734 -15 449 8,3 
     
Nettosum Personal og organisasjon132 198 119 307 10,8 
     
Kommunikasjonsavdeling    
10 Lønn5 649 5 503 2,7 
11 Forbruk779 779 0 
12 Drift1 620 1 620 0 
14 Overføringer168 168 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner51 51 0 
Sum utgifter8 267 8 121 1,8 
     
16 Salgsinntekter-130 -130 0 
17 Refusjoner-308 -188 63,8 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-51 -51 0 
Sum inntekter-489 -369 32,5 
     
Nettosum Kommunikasjonsavdeling7 778 7 752 0,3 
     
Næring    
10 Lønn3 181 2 312 37,6 
11 Forbruk900 700 28,6 
12 Drift49 49 0 
13 Kjøp av tjenester926 926 0 
14 Overføringer12 12 0 
Sum utgifter5 068 3 999 26,7 
     
16 Salgsinntekter-70 -70 0 
17 Refusjoner-12 -12 0 
Sum inntekter-82 -82 0 
     
Nettosum Næring4 986 3 917 27,3 
     
Støtte til næringsutvikling    
11 Forbruk3 000 3 000 0 
12 Drift300 300 0 
14 Overføringer2 056 2 056 0 
Sum utgifter5 356 5 356 0 
     
17 Refusjoner-70 -70 0 
Sum inntekter-70 -70 0 
     
Nettosum Støtte til næringsutvikling5 286 5 286 0 
     
Kommuneadvokat    
10 Lønn4 520 4 387 3 
11 Forbruk1 854 1 854 0 
12 Drift950 950 0 
14 Overføringer121 121 0 
Sum utgifter7 445 7 312 1,8 
     
16 Salgsinntekter-40 -40 0 
17 Refusjoner-121 -121 0 
Sum inntekter-161 -161 0 
     
Nettosum Kommuneadvokat7 284 7 151 1,9 
     
Politisk sekretariat    
10 Lønn9 129 8 930 2,2 
11 Forbruk2 187 2 189 -0,1 
12 Drift235 235 0 
13 Kjøp av tjenester2 0 0 
14 Overføringer110 110 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner18 18 0 
Sum utgifter11 681 11 482 1,7 
     
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-18 -18 0 
Sum inntekter-18 -18 0 
     
Nettosum Politisk sekretariat11 663 11 464 1,7 
     
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner328 572 310 844 5,7 
     
Oppvekst og levekår    
Stab Oppvekst og levekår    
10 Lønn62 982 63 804 -1,3 
11 Forbruk6 770 6 789 -0,3 
12 Drift1 042 1 042 0 
13 Kjøp av tjenester1 159 1 127 2,8 
14 Overføringer1 823 1 823 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 809 2 809 0 
Sum utgifter76 585 77 394 -1,1 
     
16 Salgsinntekter-934 -934 0 
17 Refusjoner-1 368 -1 368 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 809 -2 809 0 
Sum inntekter-5 111 -5 111 0 
     
Nettosum Stab Oppvekst og levekår71 474 72 283 -1,1 
     
Barnehage    
10 Lønn663 464 651 825 1,8 
11 Forbruk126 757 127 903 -0,9 
12 Drift100 100 0 
13 Kjøp av tjenester448 517 450 671 -0,5 
14 Overføringer18 776 18 776 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner3 855 3 855 0 
Sum utgifter1 261 469 1 253 130 0,7 
     
16 Salgsinntekter-123 308 -134 066 -8 
17 Refusjoner-55 759 -34 801 60,2 
18 Overføringer-4 400 -4 400 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-3 855 -3 855 0 
Sum inntekter-187 322 -177 122 5,8 
     
Nettosum Barnehage1 074 147 1 076 008 -0,2 
     
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud    
10 Lønn81 650 65 302 25 
11 Forbruk2 496 2 496 0 
12 Drift154 154 0 
14 Overføringer482 482 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner141 141 0 
Sum utgifter84 923 68 575 23,8 
     
17 Refusjoner-4 932 -4 932 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-141 -141 0 
Sum inntekter-5 073 -5 073 0 
     
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 850 63 502 25,7 
     
Grunnskole    
10 Lønn1 279 567 1 229 488 4,1 
11 Forbruk285 058 287 408 -0,8 
12 Drift7 619 4 069 87,3 
13 Kjøp av tjenester56 032 53 968 3,8 
14 Overføringer21 597 21 497 0,5 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner11 029 11 029 0 
Sum utgifter1 660 902 1 607 459 3,3 
     
16 Salgsinntekter-113 991 -116 935 -2,5 
17 Refusjoner-128 152 -112 508 13,9 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-11 029 -11 029 0 
Sum inntekter-253 172 -240 472 5,3 
     
Nettosum Grunnskole1 407 730 1 366 987 3 
     
Johannes læringssenter    
10 Lønn168 661 142 295 18,5 
11 Forbruk25 588 23 976 6,7 
12 Drift2 925 2 965 -1,4 
13 Kjøp av tjenester180 0 0 
14 Overføringer3 141 3 141 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 841 1 841 0 
Sum utgifter202 336 174 218 16,1 
     
16 Salgsinntekter-8 819 -8 864 -0,5 
17 Refusjoner-47 569 -47 524 0,1 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 841 -1 841 0 
Sum inntekter-58 229 -58 229 0 
     
Nettosum Johannes læringssenter144 107 115 989 24,2 
     
Stavanger kulturskole    
10 Lønn42 333 40 920 3,5 
11 Forbruk4 656 4 656 0 
12 Drift809 809 0 
13 Kjøp av tjenester1 514 1 514 0 
14 Overføringer636 636 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner29 29 0 
Sum utgifter49 977 48 564 2,9 
     
16 Salgsinntekter-12 901 -12 741 1,3 
17 Refusjoner-1 213 -1 213 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-29 -29 0 
Sum inntekter-14 143 -13 983 1,1 
     
Nettosum Stavanger kulturskole35 834 34 581 3,6 
     
Pedagogisk-psykologisk tjeneste    
10 Lønn37 769 35 491 6,4 
11 Forbruk4 449 4 044 10 
12 Drift199 199 0 
13 Kjøp av tjenester300 300 0 
14 Overføringer515 515 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner162 162 0 
Sum utgifter43 394 40 711 6,6 
     
17 Refusjoner-1 564 -1 564 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-162 -162 0 
Sum inntekter-1 726 -1 726 0 
     
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste41 668 38 985 6,9 
     
Ungdom og fritid    
10 Lønn52 303 50 304 4 
11 Forbruk22 555 22 800 -1,1 
12 Drift2 129 2 129 0 
13 Kjøp av tjenester485 241 101,2 
14 Overføringer13 287 12 737 4,3 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner596 596 0 
Sum utgifter91 355 88 807 2,9 
     
16 Salgsinntekter-12 301 -12 301 0 
17 Refusjoner-2 991 -3 921 -23,7 
18 Overføringer-60 -60 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-596 -596 0 
Sum inntekter-15 948 -16 878 -5,5 
     
Nettosum Ungdom og fritid75 407 71 929 4,8 
     
Helsestasjon og skolehelsetjenesten    
10 Lønn59 399 55 581 6,9 
11 Forbruk10 440 10 455 -0,1 
12 Drift292 292 0 
13 Kjøp av tjenester2 161 2 146 0,7 
14 Overføringer2 016 2 016 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208 208 0 
Sum utgifter74 516 70 698 5,4 
     
17 Refusjoner-2 952 -2 952 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-208 -208 0 
Sum inntekter-3 160 -3 160 0 
     
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten71 356 67 538 5,7 
     
Helse- og sosialkontor    
10 Lønn86 352 86 851 -0,6 
11 Forbruk26 454 26 030 1,6 
12 Drift444 208 440 199 0,9 
13 Kjøp av tjenester99 742 109 533 -8,9 
14 Overføringer2 194 4 614 -52,5 
Sum utgifter658 950 667 227 -1,2 
     
17 Refusjoner-46 130 -46 130 0 
Sum inntekter-46 130 -46 130 0 
     
Nettosum Helse- og sosialkontor612 820 621 097 -1,3 
     
NAV    
10 Lønn92 564 80 143 15,5 
11 Forbruk5 756 5 552 3,7 
12 Drift360 360 0 
13 Kjøp av tjenester8 479 8 473 0,1 
14 Overføringer179 852 144 852 24,2 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 230 1 230 0 
Sum utgifter288 241 240 610 19,8 
     
16 Salgsinntekter-700 -700 0 
17 Refusjoner-8 205 -8 205 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 361 -1 361 0 
Sum inntekter-10 266 -10 266 0 
     
Nettosum NAV277 975 230 344 20,7 
     
Fysio- og ergoterapitjenesten    
10 Lønn37 001 35 114 5,4 
11 Forbruk6 327 6 327 0 
12 Drift346 346 0 
13 Kjøp av tjenester24 074 22 224 8,3 
14 Overføringer1 430 1 430 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner300 300 0 
Sum utgifter69 478 65 741 5,7 
     
16 Salgsinntekter-1 049 -49 2040,8 
17 Refusjoner-8 051 -7 884 2,1 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-300 -300 0 
Sum inntekter-9 400 -8 233 14,2 
     
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten60 078 57 508 4,5 
     
Barnevernstjenesten    
10 Lønn145 715 140 277 3,9 
11 Forbruk31 951 31 351 1,9 
12 Drift16 152 15 952 1,3 
13 Kjøp av tjenester41 083 43 883 -6,4 
14 Overføringer9 178 7 678 19,5 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 001 1 001 0 
Sum utgifter245 080 240 142 2,1 
     
16 Salgsinntekter-310 -310 0 
17 Refusjoner-25 311 -25 311 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 001 -1 001 0 
Sum inntekter-26 622 -26 622 0 
     
Nettosum Barnevernstjenesten218 458 213 520 2,3 
     
Helsehuset i Stavanger    
10 Lønn11 615 10 510 10,5 
11 Forbruk2 446 2 446 0 
12 Drift450 450 0 
14 Overføringer300 300 0 
Sum utgifter14 811 13 706 8,1 
     
17 Refusjoner-2 700 -2 700 0 
Sum inntekter-2 700 -2 700 0 
     
Nettosum Helsehuset i Stavanger12 111 11 006 10 
     
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp    
10 Lønn361 753 382 672 -5,5 
11 Forbruk25 005 24 556 1,8 
12 Drift14 822 14 822 0,0 
13 Kjøp av tjenester5 909 5 617 5,2 
14 Overføringer5 858 7 863 -25,5 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner111 111 0,0 
Sum utgifter413 458 435 641 -5,1 
     
16 Salgsinntekter-8 459 -8 459 0 
17 Refusjoner-352 306 -348 049 1,2 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-111 -111 0 
Sum inntekter-360 876 -356 619 1,2 
     
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp52 582 79 022 -33,5 
     
Bo og aktivitet psykisk helse    
10 Lønn117 093 108 627 7,8 
11 Forbruk6 398 6 399 0 
12 Drift356 356 0 
13 Kjøp av tjenester157 56 180,4 
14 Overføringer464 464 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner94 94 0 
Sum utgifter124 562 115 996 7,4 
     
17 Refusjoner-464 -464 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-94 -94 0 
Sum inntekter-558 -558 0 
     
Nettosum Bo og aktivitet psykisk helse124 004 115 438 7,4 
     
Bo og aktivitet nord og sør    
10 Lønn269 737 258 653 4,3 
11 Forbruk8 879 8 879 0 
13 Kjøp av tjenester100 0 0 
14 Overføringer-955 45 -2222,2 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner25 25 0 
Sum utgifter277 786 267 602 3,8 
     
17 Refusjoner-45 -45 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-25 -25 0 
Sum inntekter-70 -70 0 
     
Nettosum Bo og aktivitet nord og sør277 716 267 532 3,8 
     
Alders- og sykehjem    
10 Lønn624 539 578 961 7,9 
11 Forbruk63 797 62 557 2 
13 Kjøp av tjenester394 400 396 852 -0,6 
14 Overføringer6 297 5 897 6,8 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 782 2 782 0 
Sum utgifter1 091 815 1 047 049 4,3 
     
16 Salgsinntekter-183 710 -176 210 4,3 
17 Refusjoner-40 737 -42 337 -3,8 
18 Overføringer-2 751 -2 751 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 782 -2 782 0 
Sum inntekter-229 980 -224 080 2,6 
     
Nettosum Alders- og sykehjem861 835 822 969 4,7 
     
Stavanger legevakt    
10 Lønn59 881 51 737 15,7 
11 Forbruk9 000 9 046 -0,5 
12 Drift1 450 1 450 0 
13 Kjøp av tjenester428 382 12 
14 Overføringer5 110 5 110 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner79 79 0 
Sum utgifter75 948 67 804 12 
     
16 Salgsinntekter-7 359 -7 359 0 
17 Refusjoner-19 109 -19 109 0 
18 Overføringer-601 -601 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-79 -79 0 
Sum inntekter-27 148 -27 148 0 
     
Nettosum Stavanger legevakt48 800 40 656 20 
     
Rehabiliteringsseksjonen    
10 Lønn43 417 38 253 13,5 
11 Forbruk5 847 5 847 0 
12 Drift1 157 1 157 0 
13 Kjøp av tjenester662 662 0 
14 Overføringer529 529 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner132 132 0 
Sum utgifter51 744 46 580 11,1 
     
16 Salgsinntekter-949 -984 -3,6 
17 Refusjoner-2 116 -2 081 1,7 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-132 -132 0 
Sum inntekter-3 197 -3 197 0 
     
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen48 547 43 383 11,9 
     
Arbeidstreningsseksjonen    
10 Lønn10 408 9 396 10,8 
11 Forbruk3 823 3 809 0,4 
12 Drift474 488 -2,9 
13 Kjøp av tjenester1 375 1 375 0 
14 Overføringer810 810 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner252 252 0 
Sum utgifter17 142 16 130 6,3 
     
16 Salgsinntekter-48 -48 0 
17 Refusjoner-3 388 -3 388 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-252 -252 0 
Sum inntekter-3 688 -3 688 0 
     
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen13 454 12 442 8,1 
     
Boligkontoret    
10 Lønn6 912 0 0 
11 Forbruk69 0 0 
Sum utgifter6 981 0 0 
     
Nettosum Boligkontoret6 981 0 0 
     
Flyktningseksjonen    
10 Lønn18 464 7 982 131,3 
11 Forbruk3 447 1 447 138,2 
12 Drift10 10 0 
14 Overføringer470 470 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner52 52 0 
Sum utgifter22 443 9 961 125,3 
     
16 Salgsinntekter-414 -414 0 
17 Refusjoner-280 -280 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-52 -52 0 
Sum inntekter-746 -746 0 
     
Nettosum Flyktningseksjonen21 697 9 215 135,5 
     
EMbo    
10 Lønn42 172 42 112 0,1 
11 Forbruk11 584 9 281 24,8 
12 Drift840 840 0 
14 Overføringer1 515 1 515 0 
Sum utgifter56 111 53 748 4,4 
     
16 Salgsinntekter-8 457 -8 457 0 
17 Refusjoner-35 736 -35 736 0 
Sum inntekter-44 193 -44 193 0 
     
Nettosum EMbo11 918 9 555 24,7 
     
Dagsenter- og avlastningsseksjonen    
10 Lønn210 962 200 915 5 
11 Forbruk5 693 5 693 0 
14 Overføringer2 221 2 221 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner676 676 0 
Sum utgifter219 552 209 505 4,8 
     
16 Salgsinntekter-1 149 -1 186 -3,1 
17 Refusjoner-50 685 -50 648 0,1 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-676 -676 0 
Sum inntekter-52 510 -52 510 0 
     
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen167 042 156 995 6,4 
     
Tekniske hjemmetjenester    
10 Lønn4 400 4 337 1,5 
11 Forbruk1 605 1 503 6,8 
12 Drift1 061 1 061 0 
13 Kjøp av tjenester189 166 13,9 
14 Overføringer617 617 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner186 186 0 
Sum utgifter8 058 7 870 2,4 
     
16 Salgsinntekter-5 734 -5 734 0 
17 Refusjoner-641 -641 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-186 -186 0 
Sum inntekter-6 561 -6 561 0 
     
Nettosum Tekniske hjemmetjenester1 497 1 309 14,4 
     
Krisesenteret i Stavanger    
10 Lønn11 633 11 300 3 
11 Forbruk3 412 3 032 12,5 
12 Drift120 120 0 
13 Kjøp av tjenester20 0 0 
14 Overføringer70 70 0 
Sum utgifter15 255 14 522 5,1 
     
17 Refusjoner-2 699 -2 699 0 
Sum inntekter-2 699 -2 699 0 
     
Nettosum Krisesenteret i Stavanger12 556 11 823 6,2 
     
Sentrale midler levekår    
10 Lønn14 612 12 200 19,8 
11 Forbruk3 160 3 160 0 
12 Drift13 156 8 656 52 
13 Kjøp av tjenester13 791 13 691 0,7 
14 Overføringer29 484 29 576 -0,3 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 799 2 799 0 
Sum utgifter77 002 70 082 9,9 
     
16 Salgsinntekter-125 -125 0 
17 Refusjoner-153 987 -149 487 3 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 799 -2 799 0 
Sum inntekter-156 911 -152 411 3 
     
Nettosum Sentrale midler levekår-79 909 -82 329 -2,9 
     
Sentrale midler legetjeneste    
10 Lønn6 468 6 349 1,9 
11 Forbruk56 56 0 
13 Kjøp av tjenester68 758 65 458 5,0 
14 Overføringer1 158 1 158 0 
Sum utgifter76 440 73 021 4,7 
     
17 Refusjoner-6 155 -6 155 0 
Sum inntekter-6 155 -6 155 0 
     
Nettosum Sentrale midler legetjeneste70 285 66 866 5,1 
     
Nettosum Oppvekst og levekår5 822 020 5 596 153 4 
     
Stab Bymiljø og utbygging    
10 Lønn5 283 5 185 1,9 
11 Forbruk572 574 -0,4 
12 Drift240 240 0 
13 Kjøp av tjenester2 0 0 
14 Overføringer127 127 0 
Sum utgifter6 224 6 126 1,6 
     
17 Refusjoner-127 -127 0,0 
Sum inntekter-127 -127 0 
     
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging6 097 5 999 1,6 
     
Miljø    
10 Lønn2 276 2 355 -3,4 
11 Forbruk1 188 1 238 -4,0 
12 Drift2 950 2 450 20,4 
14 Overføringer665 665 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208 208 0 
Sum utgifter7 287 6 916 5,4 
     
16 Salgsinntekter-5 000 0 0 
17 Refusjoner-535 -535 0 
18 Overføringer-1 500 -1 500 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-208 -208 0 
Sum inntekter-7 243 -2 243 222,9 
     
Nettosum Miljø44 4 673 -99,1 
     
Utbygging    
10 Lønn4 009 3 926 2,1 
11 Forbruk8 031 8 031 0 
12 Drift208 208 0 
14 Overføringer860 860 0 
Sum utgifter13 108 13 025 0,6 
     
16 Salgsinntekter-1 730 -5 800 -70,2 
17 Refusjoner-10 -10 0 
Sum inntekter-1 740 -5 810 -70,1 
     
Nettosum Utbygging11 368 7 215 57,6 
     
Stavanger Eiendom    
10 Lønn18 287 24 076 -24,0 
11 Forbruk25 073 81 066 -69,1 
12 Drift32 643 46 455 -29,7 
13 Kjøp av tjenester22 065 63 225 -65,1 
14 Overføringer2 413 11 830 -79,6 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner15 255 52 335 -70,9 
Sum utgifter115 736 278 987 -58,5 
     
16 Salgsinntekter-27 746 -256 326 -89,2 
17 Refusjoner-26 074 -24 624 5,9 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-237 380 -274 460 -13,5 
Sum inntekter-291 200 -555 410 -47,6 
     
Nettosum Stavanger Eiendom-175 464 -276 423 -36,5 
     
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom    
10 Lønn0 0 0 
11 Forbruk12 112 12 112 0 
12 Drift78 237 78 237 0 
13 Kjøp av tjenester116 729 116 729 0 
14 Overføringer10 800 10 800 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner222 125 222 125 0 
Sum utgifter440 003 440 003 0 
     
16 Salgsinntekter-429 203 -429 203 0 
17 Refusjoner-10 800 -10 800 0 
Sum inntekter-440 003 -440 003 0 
     
Nettosum Stavanger Eiendom0 0 0 
     
Park og vei    
10 Lønn24 289 23 321 4,2 
11 Forbruk21 472 21 199 1,3 
12 Drift35 994 35 094 2,6 
13 Kjøp av tjenester73 073 69 785 4,7 
14 Overføringer12 210 12 610 -3,2 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner33 471 33 471 0,0 
Sum utgifter200 509 195 480 2,6 
     
16 Salgsinntekter-9 234 -9 234 0,0 
17 Refusjoner-8 277 -8 277 0,0 
18 Overføringer-2 600 -2 600 0,0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-33 471 -33 471 0,0 
Sum inntekter-53 582 -53 582 0,0 
     
Nettosum Park og vei146 927 141 898 3,5 
     
Funksjon 190 - Park og vei    
10 Lønn8 449 8 449 0 
11 Forbruk222 222 0 
12 Drift88 88 0 
14 Overføringer55 55 0 
Sum utgifter9 045 8 814 0 
     
16 Salgsinntekter-8 759 -8 759 0 
17 Refusjoner-55 -55 0 
Sum inntekter-8 814 -8 814 0 
     
Nettosum Park og vei0 0 0 
     
Idrett    
10 Lønn4 518 4 307 4,9 
11 Forbruk78 257 78 107 0,2 
12 Drift723 723 0 
13 Kjøp av tjenester32 709 33 481 -2,3 
14 Overføringer25 904 28 104 -7,8 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7 982 7 982 0 
Sum utgifter150 093 152 704 -1,7 
     
16 Salgsinntekter-9 938 -11 418 -13 
17 Refusjoner-5 831 -5 831 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-7 982 -7 982 0 
Sum inntekter-23 751 -25 231 -5,9 
     
Nettosum Idrett126 342 127 473 -0,9 
     
Vannverket    
10 Lønn18 630 18 280 1,9 
11 Forbruk6 930 6 215 11,5 
12 Drift11 240 11 240 0 
13 Kjøp av tjenester46 379 44 699 3,8 
14 Overføringer300 300 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner28 053 28 478 -1,5 
Sum utgifter111 532 109 212 2,1 
     
16 Salgsinntekter-104 297 -104 297 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-7 235 -4 915 47,2 
Sum inntekter-111 532 -109 212 2,1 
     
Nettosum Vannverket0 0 0 
     
Avløpsverket    
10 Lønn19 930 19 580 1,8 
11 Forbruk12 021 9 400 27,9 
12 Drift13 160 13 160 0 
13 Kjøp av tjenester93 680 92 833 0,9 
14 Overføringer850 850 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner56 262 56 013 0,4 
Sum utgifter195 903 191 836 2,1 
     
16 Salgsinntekter-195 841 -195 841 0 
17 Refusjoner-62 -62 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner0 4 067 -100 
Sum inntekter-195 903 -191 836 2,1 
     
Nettosum Avløpsverket0 0 0 
     
Renovasjon    
10 Lønn5 905 5 905 0 
11 Forbruk14 992 14 502 3,4 
12 Drift10 210 10 220 -0,1 
13 Kjøp av tjenester113 225 109 320 3,6 
14 Overføringer320 320 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 562 4 394 3,8 
Sum utgifter149 214 144 661 3,2 
     
16 Salgsinntekter-138 895 -135 505 2,5 
17 Refusjoner-5 700 -5 700 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-4 479 -3 316 35,1 
Sum inntekter-149 074 -144 521 3,2 
     
Nettosum Renovasjon140 140 0 
     
Plan og anlegg    
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner425 425 0 
Sum utgifter425 425 0 
     
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-425 -425 0 
Sum inntekter-425 -425 0 
     
Nettosum Plan og anlegg0 0 0 
     
Nettosum Bymiljø og utbygging115 454 10 975 952 
     
Stab Kultur og byutvikling    
10 Lønn5 022 4 896 2,6 
11 Forbruk7 894 7 894 0 
12 Drift8 462 9 363 -9,6 
14 Overføringer1 075 1 075 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner402 402 0 
Sum utgifter22 855 23 630 -3,3 
     
16 Salgsinntekter-2 671 -2 671 0 
17 Refusjoner-1 575 -1 575 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-402 -402 0 
Sum inntekter-4 648 -4 648 0 
     
Nettosum Stab Kultur og byutvikling18 207 18 982 -4,1 
     
Byggesaksavdelingen    
10 Lønn15 862 15 862 0 
11 Forbruk4 632 4 632 0 
14 Overføringer83 83 0 
Sum utgifter20 577 20 577 0 
     
16 Salgsinntekter-20 494 -20 494 0 
17 Refusjoner-83 -83 0 
Sum inntekter-20 577 -20 577 0 
     
Nettosum Byggesaksavdelingen0 0 0 
     
Planavdelinger    
10 Lønn48 535 47 254 2,7 
11 Forbruk1 630 1 280 27,3 
12 Drift530 1 030 -48,5 
14 Overføringer808 808 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 100 121 809,1 
Sum utgifter52 603 50 493 4,2 
     
16 Salgsinntekter-15 426 -15 426 0 
17 Refusjoner-883 -883 0,0 
18 Overføringer-500 -500 0,0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 100 -121 809,1 
Sum inntekter-17 909 -16 930 5,8 
     
Nettosum Planavdelinger34 694 33 563 3,4 
     
Kulturavdelingen    
10 Lønn4 576 4 450 2,8 
11 Forbruk1 250 1 250 0 
12 Drift81 81 0 
14 Overføringer154 739 148 210 4,4 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner787 787 0 
Sum utgifter161 433 154 778 4,3 
     
17 Refusjoner-290 -290 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-787 -787 0 
Sum inntekter-1 077 -1 077 0 
     
Nettosum Kulturavdelingen160 356 153 701 4,3 
     
Nettosum Kultur og byutvikling213 257 206 246 3,4 
     
605100 BV-ALLMENT    
Sum utgifter410 410 0 
Nettosum410 410 0 
     
605200 FV- ALLMENT    
Sum inntekter-9 000 -9 000 0 
Nettosum-9 000 -9 000 0 
     
800000 FOLKEVALGTE    
Sum utgifter47 943 47 103 1,8 
Sum inntekter-570 -570 0 
Nettosum47 373 46 533 1,8 
     
800010 REVISJON    
Sum utgifter5 300 5 150 2,9 
Nettosum5 300 5 150 2,9 
     
800014 HOVEDTILLITSVALGTE    
Sum utgifter13 501 12 952 4,2 
Sum inntekter-30 -30 0 
Nettosum13 471 12 922 4,3 
     
800015 FELLESUTGIFTER    
Sum utgifter49 992 19 160 160,9 
Sum inntekter-500 -500 0 
Nettosum49 492 18 660 165,2 
     
800016 TILSKUDD DIVERSE    
Sum utgifter13 224 13 224 0 
Nettosum13 224 13 224 0 
     
800017 VALG    
Sum utgifter6 005 0 0 
Nettosum6 005 0 0 
     
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)    
Sum utgifter162 100 47 322 242,6 
Sum inntekter-1 500 0 0 
Nettosum160 600 47 322 239,4 
     
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER    
Sum utgifter194 010 213 600 -9,2 
Nettosum194 010 213 600 -9,2 
     
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.    
Sum inntekter-2 900 -2 900 0 
Nettosum-2 900 -2 900 0 
     
800025 LIVSSYNSSAMFUNN    
Sum utgifter14 200 13 100 8,4 
Nettosum14 200 13 100 8,4 
     
800028 INNTEKT FRIKRAFT    
Sum inntekter-13 400 -13 800 -2,9 
Nettosum-13 400 -13 800 -2,9 
     
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL    
Sum utgifter800 800 0 
Nettosum800 800 0 
     
800032 STAVANGER FELLESRÅD    
Sum utgifter82 150 81 200 1,2 
Nettosum82 150 81 200 1,2 
     
800036 TALL SHIPS RACE    
Sum utgifter5 690 1 490 281,9 
Sum inntekter-3 690 -190 1842,1 
Nettosum2 000 1 300 53,9 
     
800099 RESERVE TILL.BEVILGN    
Sum utgifter306 216 284 134 7,8 
Nettosum306 216 284 134 7,8 
     
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO    
Sum utgifter7 200 7 200 0 
Nettosum7 200 7 200 0 
     
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.    
Sum inntekter-4 980 000 -5 092 000 -2,2 
Nettosum-4 980 000 -5 092 000 -2,2 
     
800201 EIENDOMSSKATT    
Sum utgifter53 000 55 000 -3,6 
Sum inntekter-323 000 -306 000 5,6 
Nettosum-270 000 -251 000 7,6 
     
800202 RAMMETILSKUDD    
Sum inntekter-2 024 000 -1 764 500 14,7 
Nettosum-2 024 000 -1 764 500 14,7 
     
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD    
Sum inntekter-24 200 -28 600 -15,4 
Nettosum-24 200 -28 600 -15,4 
     
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD    
Sum inntekter-250 800 -88 150 184,5 
Nettosum-250 800 -88 150 184,5 
     
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN    
Sum utgifter242 550 258 704 -6,2 
Sum inntekter-546 772 -425 903 28,4 
Nettosum-304 222 -167 199 82 
     
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN    
Sum utgifter337 847 321 266 5,2 
Nettosum337 847 321 266 5,2 
     
800403 OVERF. KAP.REGNSK.    
Sum utgifter152 690 211 110 -27,7 
Nettosum152 690 211 110 -27,7 
     
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING    
Sum utgifter8 000 15 000 -46,7 
Nettosum8 000 15 000 -46,7 
     
Nettosum Felles inntekter og utgifter-6 477 530 -6 124 218 5,8 
     
Nettosum Stavanger kommune0 0 0 
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)