a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Vann og avløp har ansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg og tjenester, og for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene.

Virksomheten er gebyrfinansiert med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkanlegg. Vann og avløp har også en rekke tilsynsoppgaver, og er organisert etter bestiller- utførermodellen. Plan- og anlegg har ansvar for prosjektering og bygging av investeringsprosjektene.

Langsiktighet og robuste, bærekraftige løsninger preger vann- og avløpssektoren. Oppgavene som prioriteres er vedtatt i Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, årsplan og gjennom overordnede pålegg og direktiver.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Planer
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp vil bli rullert i perioden – og flere av de etterfølgende temaene vil bli behandlet i denne. Som oppfølging av eksisterende hovedplan arbeides det med å utarbeide en plan for separering og fremmedvannsreduksjon.

Klimautfordringer
Hyppigere forekomster av store nedbørsmengder på kort tid gjør at avløpsnettets kapasitet oftere blir overskredet, og dette fører til flere oversvømmelser. Mer nedbør med høyere intensitet og stigende havnivå fører også til at overløpene oftere trer i funksjon og sjønære anlegg får større drifts- og vedlikeholdsutfordringer, i tillegg til at mer urenset spillvann (kloakk) havner i sjøen.

For best mulig sikring mot uønskede klimakonsekvenser, vil Vann og avløp arbeide for at avløpsnettet har god kapasitet, og at kommunen tar tilstrekkelig hensyn til flomveier og metoder for å fordrøye og forsinke avrenning. Dette arbeidet omfatter blant annet å beregne kapasitet i hele avløpsnettet for å finne sårbar områder. Geodata skal i samarbeid med Beredskap og Vann og avløp etablere et flomveikart med avrenningslinjer for hele kommunen. Kartet kan blant annet brukes i forbindelse med arealplanlegging for å identifisere problempunkter ved utbygging og redusere risiko for framtidige oversvømmelser.

Drift og vedlikehold av avløpsnettet
Vann og avløp følger opp avløpsforskriften, som er tilpasset kravene i EUs avløpsdirektiv. Den har innvirkning på alle aktivitetene til avløpsverket. Særlig gjelder dette kravene til:

God og sikker vannforsyning
For å opprettholde eller forbedre kvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen, vil Vann og avløp arbeide for å:

Vannmiljø
Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og handlingsprogram er godkjent av Klima- og miljødepartementet 1. juli 2016. Forvaltningsplanen beskriver miljømålet for alle vannforekomstene i regionen og et tiltaksprogram for årene 2016 – 2021. Fristen for å oppnå en tilfredsstillende kvalitet for de fleste vannforekomstene våre er 2027, mens Hålandsvannet har fått utsatt frist til 2033.

Bærekraft
Vann og avløp bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet. Derfor må fagavdelingen også arbeide for å redusere andre miljøskadelige utslipp som følge av egne aktiviteter. Viktige tiltak i perioden for å oppnå dette vil være å:

Innovasjon 
VA-verket vil fortsette samarbeidet med bransjeorganisasjoner og utdanningsorganisasjoner for å utnytte ny teknologi og utvikle smarte løsninger. Dette vil bidra til økt bærekraft, høyere effektivitet og bedre kontroll.

Gebyrgrunnlaget
I Stavanger er vann- og avløpstjenestene dekket 100 prosent gjennom gebyrinntekter. Gebyrgrunnlaget viser effekten av både driftsaktiviteten de foreslåtte investeringene for sektoren. Som medlem av IVAR IKS er gebyrgrunnlaget knyttet til kostnadene for å motta vann og levere avløp til IVAR. Som følge av store investeringer legger IVAR opp til en betydelig økning i gebyrnivå i planperioden. Det vil igjen påvirke Stavanger kommunes gebyrer.

Bemanning 
I henhold til hovedplanen for vann, vannmiljø og avløp legges det opp til en bemanningsøkning for å ivareta de nye oppgavene og utfordringene som ligger blant annet i klimautvikling og overordnede krav og pålegg, som for eksempel EUs vanndirektiv. VA-verket er nøkternt bemannet sammenliknet med tilsvarende virksomheter i sammenliknbare kommuner.

Jubileumsprosjektet i bassengene på Vålandshaugen
I forbindelse med at Vann- og avløpsverket er 150 år i 2016, planlegger Stavanger kommune et vannsenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Dette skal bli en arena for underholdning, læring og historiefortelling, spesielt beregnet barn og unge. Planlagt åpning vil være i 2018.

Budsjettramme for Vann og avløp 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20160000
 Endringer:    
238Fastledd, IVAR 836 3 361 5 209 8 935
239Mengdevariabelt ledd, IVAR 844 3 360 4 914 9 178
240Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400
241Driftsutgifter/generell prisstigning 715 1 444 2 187 2 946
242Avskrivninger 552 1 233 1 808 2 336
243Renter restkapital -977 -484 -112 215
244Bruk/avsetning til selvkostfond -2 320 816 589 3 672
245Gebyrer/gebyrøkning0 -10 430 -15 645 -28 682
246Fastledd, IVAR 1 047 2 540 4 421 5 602
247Mengdevariabelt ledd, IVAR -200 1 795 3 210 4 330
248Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400
249Driftsutgifter/generell prisstigning 1 871 2 751 3 649 4 565
250Avskrivninger 1 378 2 297 3 125 3 737
251Renter restkapital -2 544 -2 009 -1 491 -1 064
252Bruk/avsetning til selvkostfond -2 652 -8 824 -14 714 -16 994
253Gebyrer/gebyrøkning000 -2 326
254Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750
 Korrigert netto budsjettramme 2017-20200000
Tabell 7.7 Budsjettramme for Vann og avløp 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)