a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Veksten i verdensøkonomien ventes å bli på et moderat nivå framover. Usikkerheten om utviklingen i europeisk økonomi har økt etter folkeavstemningen om Storbritannias EU-medlemskap. I USA var veksten i første halvår uventet svak, men den er ventet å ta seg opp de kommende kvartalene. I Kina er veksten svakere enn i tidligere år, og usikkerheten er stor på grunn av store ubalanser i økonomien.

Oljeprisfallet for to år siden innledet et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, og tiden etterpå vært preget av lav inntektsvekst, oppsigelser og omstilling.

Den siste tiden har veksten i fastlandsøkonomien tatt seg gradvis opp. Svakere krone bidrar til vekst i konkurranseutsatt næringsliv, mens lav rente og ekspansiv finanspolitikk trekker opp veksten i innenlandsk etterspørsel. Den videre utviklingen påvirkes i stor grad av prisene på olje og gass, utviklingen i privat konsum og arbeidsledighet. Investeringene i petroleumssektoren ventes å falle også i 2017, men mindre enn i 2016.

Styringsrenten har siden mars 2016 vært rekordlav på 0,5 prosent. Årslønnsveksten i 2016 anslås til 2,4 prosent. Årslønnsveksten stiger mindre enn konsumprisveksten i 2016 og vil gi en reallønnsnedgang.

Veksten i brutto nasjonalprodukt for norsk fastlandsøkonomi anslås til 1,0 prosent i år som er det samme som i fjor og 0,8 prosentenheter lavere enn anslått i fjor høst. Neste år ventes veksten å ta seg opp til 1,7 prosent[1].

På landsbasis har boligprisene steget med 9,1 prosent det siste året. Rogaland skiller seg ut som det eneste fylket hvor boligprisene er lavere nå enn for ett år siden.

Redusert aktivitet i petroleumsrelaterte næringer har ført til høyere arbeidsledighet, særlig i vår region. I Rogaland har den registrerte ledigheten økt mye det siste året, men de siste månedene er arbeidsledigheten redusert noe. Dette må også sees i sammenheng med at flere ledige får arbeidsrettede tiltak gjennom NAV.

Ved utgangen av september er arbeidsledigheten i Rogaland på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, i Stavanger på 4,8 prosent og på landsbasis 2,8 prosent[2]. Ledigheten målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er klart høyere enn den registrerte ledigheten.

Utviklingen i sysselsettingen har ikke holdt tritt med befolkningsveksten, og andelen av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år som er sysselsatt gikk ned med 2,9 prosentpoeng fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016.[3]

[1] Kilde: Nasjonalbudsjettet 2017 Meld.St.1 (2016-2017)
[2] Kilde: Nav Rogaland – Arbeidsmaknaden i Rogaland september 2016
[3] Kilde: SSB Arbeidskraftsundersøkelsen