a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Kommuneplanavdelingen har ansvar for arbeidet med kommuneplanen og overordnede planer på kommunedelplannivå, utredninger og analyser.

Avdelingen deltar i arbeid med områdereguleringer. Videre har avdelingen ansvar for å utarbeide og videreutvikle statistikk, framskrivinger og levekårsundersøkelsen. Dette inngår i beslutningsgrunnlaget for sentralt plan- og utredningsarbeid i kommunen. Avdelingen deltar i regionalt plan- og utredningsarbeid og nasjonale nettverk.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kommuneplanavdelingen vil følge opp gjennomføringen av vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019.

Arbeid med ny Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2031 har startet høsten 2016 og vil pågå for fullt i 2017 og 2018.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum har vært på andre høring. Det legges opp til bearbeiding av planforslaget for politisk behandling av revidert forslag til plan i 2017. Deltakelse i og videreutvikling av City Impact District Stavanger sentrum vil være en viktig oppgave for avdelingen i 2017.

Planprogram for Interkommunal kommunedelplan for Forus ble vedtatt våren 2016. I 2017 vil det utarbeides planforslag basert på kommunenes vedtak om prinsipiell innretning av planforslaget. Arbeidet planlegges ferdigstilt ved utgangen av 2018.

Arbeidet med oppdatering av Regionalplan Jæren starter i 2017. Dette vil være en prioritert oppfølgingsoppgave for kommuneplanavdelingen.

Avdelingen deltar i Prosjekt beboerlyst som skal videreutvikle kommunens samhandling og kommunikasjon med innbyggere.